Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland meddelar sammankomstbegränsningar för Vasa sjukvårdsdistrikts område

Dela

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har med stöd av 58 paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar beslutat att förelägga sammankomstbegränsningar för kommunernas områden i Vasa sjukvårdsdistrikt. Föreläggandena är i kraft 12.8–8.9.2021. Tillställningar med större deltagarantal kan ordnas genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar av den 31 maj 2021.

Österbottens coronasamordningsgrupp konstaterade under sitt möte den 3 augusti 2021 att regionen har övergått från epidemins basnivå till accelerationsfasen. Dessutom gav Vasa sjukvårdsdistrikt på begäran av regionförvaltningsverket ett utlåtande om läget den 5 augusti 2021.

Antalet smittor har varit ökande i regionen: enligt sjukvårdsdistriktet har incidensen ungefär fördubblats, och under perioden 21.7–4.8.2021 var incidensen redan 45 smittor per 100 000 personer. Smittor har fåtts till exempel inom familjekretsen, vängrupper och stugsällskap, dessutom har en avsevärd mängd smittor fåtts utanför sjukvårdsdistriktet. Dessutom har det funnits exponeringar i vårdanstalter i regionen.

Det ökande antalet smittor ökar belastningen vid hälso- och sjukvårdens provtagning, jour och bäddavdelningar. Antalet smittor hotar belasta också spårningsfunktionen, vilken kan leda till risk för okontrollerad epidemispridning. Efter att ha hört Vasa sjukvårdsdistrikt och Österbottens coronasamordningsgrupp anser Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland det nödvändigt att meddela restriktioner för regionen för att hindra spridningen av epidemin. Med begränsningarna vill man trygga hälso- och sjukvårdens kapacitet men också skolstarten och särskilt att den grundläggande utbildningen kan ges som närundervisning.

Sammankomstbegränsningar för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster kan ordnas utan begränsningar om deltagarantalet inomhus är högst 10 personer och högst 50 personer i avgränsade utomhusutrymmen.

Också större tillställningar kan ordnas utan personantalsbegränsning om säkerheten i dem kan tryggas genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar av den 31 maj 2021. Anvisningarna kompletterar de direkta skyldigheterna i 58 c paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar.

Vad innebär det i praktiken att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar? En del av vad som sägs nedan gäller också direkt med stöd av den temporära 58 c paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar:

  • Den som ordnar evenemanget/tillställningen ska ordna kundernas och deltagarnas vistelse så glest som det är möjligt med beaktande av den aktuella verksamhetens särdrag (det förutsätter inte ett kontinuerligt säkert avstånd av ett visst metermått utan arrangemang där till exempel 1) deltagarna har egna sittplatser, 2) uppkomsten av långa köer förebyggs genom att arrangera deltagarnas ankomst och dela in dem, 3) rusning undviks med hjälp av tejp, rep och ordningsvakter och/eller genom att reglera öppethållningen eller verksamhetens rytm.)
  • Den som arrangerar evenemanget/tillställningen rekommenderar att alla deltagare/kunder som är minst 12 år ska använda munskydd, emellertid genom att beakta att hälsoskäl kan göra att en del personer inte kan använda munskydd. Också en privat evenemangsarrangör kan förutsätta att kunderna använder munskydd.
  • Rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras utöver vad som någon annanstans föreskrivs om rengöring när det gäller den aktuella verksamheten.

Regionförvaltningsverket kan meddela begränsningar bara om de är nödvändiga för att hindra spridningen av epidemin. Regionförvaltningsverket följer kontinuerligt med det epidemiologiska läget i Vasa sjukvårdsdistrikt och upphäver besluten när kriterierna för dem inte längre uppfylls.

Mer information:

För media:

  • regionförvaltningsöverläkare Laura Blåfield, tfn 0295 018 587
  • direktör Leena Laajala, tfn 0295 018 549

e-postadresserna är fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Kauppakeskuksissa rokotuksista myönteistä palautetta – asioinnissa maskin käyttöä hyvä jatkaa24.9.2021 10:44:09 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto kokoontui 24.9.2021 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 8. kokoukseen korona-aikana. Savolainen totesi, että rokotukset ovat helpottaneet epidemian tilannetta ja asiointi on helpottunut. Ilman ajanvarausta tarjotut rokotukset kauppakeskuksissa ovat olleet erittäin onnistuneita. Pop up -rokotuspisteitä on myös esimerkiksi oppilaitoksissa ja kuntien rokotuspisteissä.

Sammankomstbegränsningarna i Nyland fortsätts inte i oktober - de sista sammankomstbegränsningarna i Finland upphör i slutet av september24.9.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Enligt den senaste lägesbedömningen förlänger Regionförvaltningsverket i Södra Finland inte sammankomstbegränsningarna i Nyland i oktober. Det nuvarande beslutet är i kraft till och med den 30 september och efter det finns det inte längre något område i Finland där regionförvaltningsverkets sammankomstbegränsningar är i kraft. De allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar emellertid fortsättningsvis en stor del av aktörerna som svarar för användningen av olika utrymmen att säkerställa kundernas och deltagarnas hälsosäkerhet. Dessutom begränsas restaurangverksamhet regionalt genom statsrådets förordning.

Uudenmaan kokoontumisrajoituksia ei olla jatkamassa lokakuussa - Suomen viimeiset kokoontumisrajoitukset päättymässä syyskuun lopussa24.9.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei uusimman tilannearvion perusteella jatka Uudenmaan kokoontumisrajoituksia lokakuussa. Nykyinen päätös on voimassa 30.9. asti, minkä jälkeen millään alueella Suomessa ei ole enää voimassa aluehallintoviraston määräämiä kokoontumisrajoituksia. Tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset velvoittavat kuitenkin edelleen suurta osaa erilaisten tilojen käytöstä vastaavia toimijoita varmistamaan asiakkaiden ja osallistujien terveysturvallisuuden. Lisäksi ravintolatoimintaa rajoitetaan alueellisesti valtioneuvoston asetuksella.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum