Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket övervakade effektiviserat indrivningsbyråerna, utredde behandlingen av överbetalningar och deltog i lagberedningen 2021

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utredde i sitt tillsynsprojekt indrivningsbyråernas förfaringssätt i sådana fall där gäldenären har använt fel referensnummer i betalningen eller av misstag betalat för mycket. Vi effektiviserade övervakningen, deltog i lagberedningen och genomförde ett projekt för utveckling av det elektroniska indrivningsregistret.

Vi gjorde kraftiga prioriteringar i tillsynen av indrivningsbyråerna 2021 på grund av det stora antalet anmälningar och koncentrerade oss på allvarligare fall. Sammanlagt tog vi emot 526 anmälningar om missförhållanden gällande indrivningsbyråernas verksamhet. Utgående från anmälningarna gav regionförvaltningsverket fyra varningar och fäste uppmärksamhet vid felaktig verksamhet i 24 fall.

Till de allvarligaste fallen hörde till exempel indrivning av en minderårig, reserverande av tillräckligt lång betalningstid för gäldenären innan nya indrivningsåtgärder vidtas och indrivning av indrivningskostnader i indrivningsbyråns eget namn och för egen räkning vid efterindrivning.

Varje tillsynsbeslut innehöll flera enskilda anmälningar om missförhållanden och misstänkta förfaranden som strider mot god indrivningssed. Behandlingstiden var i genomsnitt 34 dagar för alla tillsynsärenden som det fattats beslut om före utgången av 2021. I fjol nådde regionförvaltningsverket i sina tillsynsbeslut den målsatta genomsnittliga behandlingstiden på nio månader.

Fullständiga och positiva registeranmälningar behandlades inom utsatt tid

Regionförvaltningsverket för register över företag som bedriver frivillig indrivning. I slutet av 2021 fanns det sammanlagt 84 indrivningsbyråer i registret. 11 nya aktörer infördes i registret och 4 aktörer avfördes under 2021.

Behandlingstiden för indrivningsregisteranmälningar var i genomsnitt 61 dagar 2021. I regel behandlade vi de fullständiga, positiva registeransökningarna inom den målsatta tiden på cirka två veckor. De längre behandlingstiderna berodde på bristfälliga ansökningar som behövde kompletteringar och tilläggsutredningar. Dessutom utvecklades de tekniska egenskaperna i det elektroniska registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet.

Regionförvaltningsverket övervakade effektiviserat behandlingen av överbetalningar vid indrivningsbyråerna

Vi övervakade effektiviserat indrivningsbyråernas förfaringssätt vid behandlingen av överbetalningar och betalningar som gjorts med bristfälliga referensuppgifter. I tillsynsprojektet granskade vi hur indrivningsbyråerna hade följt de riktlinjer som RFV drog upp 2020 gällande återbetalning av överbetalningar och allokering av prestationer som gjorts med bristfälliga betalningsuppgifter. Största delen av indrivningsbyråerna hade utvecklat sin verksamhet i enlighet med regionförvaltningsverkets riktlinjer.

Mer information:

De temporära ändringarna av indrivningslagen påverkade indrivningsbyråernas verksamhet

Regionförvaltningsverket övervakade 2021 effektiviserat indrivningsbolagens förfaringssätt i fråga om de temporära ändringarna i indrivningslagen. Till lagen fogades nya bestämmelser om indrivning av företagsfordringar, som bland annat begränsade indrivningskostnaderna och användningen av tratta. Syftet med lagen var att stödja företag som råkat i ekonomiska svårigheter på grund av coronapandemin.

Under de temporära lagarna var det färre än tidigare som tog kontakt angående indrivningskostnaderna. Även indrivningskostnaderna som krävdes av gäldenärerna minskade. Dessutom deltog regionförvaltningsverket aktivt i beredningen av lagarna om temporär ändring av indrivningslagen och också i beredningen av andra lagar.

Regionförvaltningsverket utövar tillsyn över indrivningsbyråer som bedriver frivillig indrivning

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar på riksnivå att de som är upptagna i registret för aktörer som bedriver indrivningsverksamhet följer lagen och god indrivningssed i sin verksamhet.

Regionförvaltningsverket tryggar rättigheterna för indrivningsbyråernas kunder och lika verksamhetsmöjligheter för företag som är verksamma inom branschen. Mer information om tillsynen över dem som bedriver indrivningsverksamhet och om det elektroniska registret finns på regionförvaltningsverkets webbplats:Tillsyn av indrivningsverksamhet.

Mer information:

överinspektör Matti Laiho, tfn 0295 016 546

överinspektör Jouni Kiviniemi, tfn 0295 016 627

överinspektör Hanna Suutari-Pitkänen tfn 0295 016 705

fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum