Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket upphäver stängningsbeslutet för motions- och rekreationsutrymmen i Päijänne-Tavastland - utrymmena kan öppnas 21 april men säkerhetsåtgärder ska vidtas

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland upphäver beslutet som förordnade att bland andra utrymmen för motion och rekreation i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts område ska hållas stängda till den 28 april 2021. Utrymmena kan öppnas för kunder onsdagen den 21 april, men vid användningen av utrymmena ska hygienkraven uppfyllas och säkerställas att deltagarna kan hålla säkert avstånd.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 20 april 2021 fattat ett beslut som upphäver beslutet av den 9 april 2021 som förordnade att utrymmen för motion och rekreation, med vissa undantag, ska hållas stängda i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts område till och med den 28 april 2021. Aktörerna får öppna sina utrymmen för kunder och deltagare genast onsdagen den 21 april 2021. Stängningen upphävs eftersom alla kriterierna som enligt lagen krävs för beslut om stängning inte längre uppfylls.

Incidensen av covid-19 är alltjämt hög i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt, över 130 per 100 000 personer över två veckor, och i regionen finns smittkedjor som inte kan spåras. Det epidemiologiska läget har ändå förbättrats: behovet av sjukhusvård har minskat och man har avvecklat specialarrangemang på intensivvårdsavdelningen. I sjukvårdsdistriktets område bedöms för närvarande inte finnas risk för att behovet av sjukhusvård och intensivvård ökar på ett sätt som skulle leda till att vården äventyras eller hälso- och sjukvården överbelastas. Därför är det enligt lagen inte längre motiverat att fortsätta stängningsbeslutet i regionen.

Säkert avstånd mellan kunderna ska tryggas och hygienarrangemangen ses till

Vid användningen av utrymmena som nu öppnas ska man följa allmänna hygienkrav enligt lagen om smittsamma sjukdomar som gäller exempelvis effektivare rengöring av ytor och informerande av kunderna om rutiner som förebygger spridningen av viruset.

Dessutom gäller inom Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt Regionförvaltningsverket i Södra Finlands föreläggande enligt vilket aktörerna som ansvarar för användningen av utrymmena ska säkerställa att kunderna de facto kan undvika närkontakt med varandra - säkert avstånd ska alltså kunna hållas när utrymmet används. Föreläggandet grundar sig på paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar.

Arrangemangen enligt lagen och föreläggandena måste absolut följas för att det epidemiologiska läget inte åter ska bli värre.

Stängningsbeslutet är fortsättningsvis i kraft bl.a. i Nyland - regionförvaltningsverket följer noga upp det epidemiologiska läget

Regionförvaltningsverket - eller kommunen inom sitt område - kan enligt paragrafen 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar fatta beslut om att stänga utrymmen för motion och rekreation om följande kriterier uppfylls:

  • incidensen av covid-19 är minst 50 fall per 100 000 personer över två veckor
  • i området konstateras sjukdomskluster vilkas smittkedjor inte går att spåra på ett tillförlitligt sätt och som utgör en betydande risk för att nya smittor sprids
  • man bedömer att antalet smittor i området leder till överbelastning av hälsovårdssystemet
  • de redan vidtagna övriga åtgärderna för att hindra virusspridningen inte kan anses tillräckliga.

Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är stängningsbeslutet i kraft till och med den 28 april 2021. Dessutom är stängningsbeslutet i kraft i Kymmenedalens och Södra Karelens sjukvårdsdistrikt till och med den 23 april 2021. Regionförvaltningsverket följer tillsammans med sjukvårdsdistrikten kontinuerligt upp hur det epidemiologiska läget utvecklas.

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar är regionförvaltningsverket skyldigt att använda sina befogenheter och fatta nödvändiga beslut för att förhindra spridningen av sjukdomen. Stängningsbeslutet ska enligt lagen upphävas genast när kriterierna inte längre uppfylls.

Mer information:

För media:

  • regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen, tfn 0295 016 564
  • överinspektör Oona Mölsä, tfn 0295 016 592

fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Työsuojeluviranomaiset torjuvat räjäytys- ja louhintatöiden suuronnettomuuksia7.5.2021 13:44:36 EEST | Tiedote

Työsuojeluviranomaisilla on alkanut kolmevuotinen valvontahanke, jonka tarkoituksena on parantaa räjäytys- ja louhintatyön turvallisuutta sekä estää suuronnettomuuksia. ”Tavoitteenamme on vähentää työtapaturmien määrää pitkällä aikavälillä. Ja erityisesti sitä, että sattuneet työtapaturmat eivät jatkossa olisi vakavia”, kertoo tarkastaja Arto Liukkonen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Regionförvaltningsverket förlänger nuvarande restriktioner i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt men förbereder sig för att fatta nya beslut om det behövs7.5.2021 13:34:10 EEST | Tiedote

Epidemin är alltjämt i samhällsspridningsfasen i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat beslut som förlänger begränsningen av deltagarantalet vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster till högst sex personer i de här regionerna 17–31.5.2021. I Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt är epidemin i accelerationsfasen och där bibehålls sammankomstbegränsningen på tio personer. I de här regionerna förlänger regionförvaltningsverket dessutom beslutet som ålägger aktörerna att säkerställa möjligheten till säkert avstånd i kundutrymmen.

Aluehallintovirasto jatkaa Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla nykyisiä koronarajoituksia mutta varautuu tekemään tarvittaessa uusia päätöksiä7.5.2021 13:30:00 EEST | Tiedote

Epidemia on edelleen leviämisvaiheessa Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt jatkopäätöksen, jolla yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärä rajataan näillä alueilla enintään kuuteen henkilöön ajalla 17.-31.5.2021. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella epidemia on kiihtymisvaiheessa, ja siellä kokoontumisrajoitus säilyy enintään kymmenessä hengessä. Lisäksi aluehallintovirasto jatkaa näillä alueilla määräystä, jonka mukaan toimijoiden täytyy varmistaa asiakastiloissa turvavälien mahdollisuus.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum