Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Restriktionerna för sammankomster skärps och ett beslut som gäller användningen av utrymmen träder i kraft i Mellersta Österbottens och Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt den 23 januari 2022

Dela

Regionförvaltningsverket ålägger aktörer som ansvarar för olika utrymmen för kunder och allmänheten att ordna användningen av utrymmena på så sätt att man kan förhindra risk för coronasmitta till följd av närkontakt mellan kunder, de som deltar i verksamheten eller sällskap. Samtidigt skärps restriktionerna för sammankomster i områdena. Besluten är i kraft inom kommunerna i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (med undantag för Reisjärvi) och Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt under tiden 23.1 - 20.2.2022.

Enligt bedömningarna som Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har fått av sjukvårdsdistrikten i regionen har epidemiläget i Mellersta Österbotten och Mellersta Finland försämrats och belastningen på hälso- och sjukvården förväntas öka. På grund av detta inför regionförvaltningsverket nya restriktioner för sammankomster i områdena. Dessutom åläggs aktörer som ansvarar för olika utrymmen för kunder och allmänheten att ordna användningen av utrymmena på så sätt att man kan förhindra risk för coronasmitta till följd av närkontakt mellan kunder, de som deltar i verksamheten eller sällskap.

De nya besluten är i kraft en månad under tiden 23.1 - 20.2.2022.

Regionförvaltningsverket kan endast införa restriktioner om de är nödvändiga för att förhindra spridning av epidemin. Regionförvaltningsverket följer kontinuerligt med hur epidemiläget i sjukvårdsdistrikten utvecklas och upphäver besluten när kriterierna för dem inte längre uppfylls.

Restriktionerna för sammankomster skärps

Inom kommunerna i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (med undantag för Reisjärvi) förbjuds med stöd av paragraf 58 i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster enligt följande:

Inomhus förbjuds offentliga tillställningar och allmänna sammankomster där antalet deltagare överstiger 10 (tio) personer.

Inom kommunerna i Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt förbjuds med stöd av paragraf 58 i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster enligt följande:

Inomhus förbjuds offentliga tillställningar och allmänna sammankomster där antalet deltagare överstiger 20 (tjugo) personer.
Utomhus förbjuds offentliga tillställningar och allmänna sammankomster där antalet deltagare överstiger 20 (tjugo) personer.

Dagens beslut upphäver de beslut som Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland tidigare fattade enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar enligt följande: För perioden 23.1–30.1.2022 upphävs beslutet LSSAVI/20299/2021 som den 28 december 2021 meddelades för kommunerna i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (med undantag för Reisjärvi) och för perioden 23.1 – 31.1.2022 upphävs beslutet LSSAVI/20452/2021 som den 31 december 2021 meddelades för kommunerna i Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt. Besluten har publicerats på webbplatsen rfv.fi.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster kan begränsas med beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Besluten gäller inte privata tillställningar. Befolkningen uppmanas följa allmänna rekommendationer med anknytning till coronaepidemin också i de situationer som inte omfattas av regionförvaltningsverkets beslut.

Restriktionen för användning av utrymmen gäller många olika slags utrymmen och verksamheter - smittspridning kan förhindras på olika sätt

Beslutet som baserar sig på paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar gäller en mängd olika utrymmen för kunder och allmänheten (exempelvis affärer, idrottsutrymmen, bibliotek, muséer och teatrar). Enligt beslutet måste de som ansvarar för användningen av utrymmena ordna verksamheten så att det går att förhindra risk för smitta till följd av närkontakt mellan kunder, de som deltar i verksamheten eller sällskap. Aktören kan exempelvis begränsa antalet kunder, ordna så att besökarna deltar i olika omgångar och/eller arrangera utrymmet och placeringen av kundplatserna. Några krav på specifika meteravstånd finns dock inte i beslutet.

Beslutet tillämpas inte på läroanstalters verksamhet, småbarnspedagogik, professionell idrott eller verksamhet som hör till privat- eller familjelivet.

Beslutet gäller oberoende av kundantal utrymmen som används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet, såsom gym, utrymmen för inomhusidrott och allmänna bastur. För övriga utrymmen ska beslutet iakttas om det är fråga om ett utrymme inomhus för mer än 10 personer eller ett utrymme utomhus för mer än 50 personer.

Beslutet om användningen av utrymmen gäller också exempelvis barns och ungas hobbyverksamhet. Beslutet förhindrar inte hobbyutövning, utan verksamheten kan fortfarande ordnas genom ökade hälsosäkerhetsåtgärder. Ett sätt att förhindra smitta som aktörerna kan överväga är att exempelvis begränsa föräldrarnas vistelse i barnens hobbyutrymmen.

Skriftlig plan över säkerhetsåtgärderna krävs

Aktören måste utarbeta en skriftlig plan för vilka åtgärder den vidtar för att förhindra smittrisken till följd av närkontakter mellan kunderna eller deltagarna. Om aktören kräver att kunderna eller de som deltar i verksamheten ska uppvisa coronapass ska även detta antecknas i planen. Planen ska hållas framlagd så att kunderna och de som deltar i verksamheten kan se den.

Användningen av coronapasset är genom statsrådets beslut begränsad till och med 31.1.2022

Enligt 58 i § i lagen om smittsamma sjukdomar kan verksamhetsutövare ta i bruk coronapasset som ett alternativ till gällande coronabegränsningar i de utrymmen som anges i paragrafen.

Användningen av coronapasset har emellertid genom statsrådets beslut begränsats under tiden 30.12.2021–31.1.2022. Under den perioden kan coronapasset inte användas som ett alternativ till regionala begränsningar vid offentliga tillställningar eller i kundutrymmen. Verksamhetsutövaren måste alltså följa den gällande begränsningen. Förordningen gäller i områden där coronaepidemin är i samhällsspridning.

Verksamhetsutövaren kan emellertid även under den tid förordningen är i kraft förutsätta att kunder och deltagare uppvisar coronapass. Begränsningarna kan emellertid inte kringgås genom användning av coronapass, utan den som disponerar över utrymmena eller verksamhetsutövaren måste iaktta gällande begränsningar.

Mer information om coronapasset och användningen av det samt begränsningar som rör användningen av olika utrymmen finns på regionförvaltningsverkets webbsidor.

Mer information:
Vanliga frågor om coronan på rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands förordnanden (rfv.fi: offentliga delgivningar)
Regionförvaltningsverkets kundservice
Plan enligt 58 h § i lagen om smittsamma sjukdomar
Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt
Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt Soite
Tillfälliga undantag i användningen av coronapass

Press och media:
jurist Tanja Pietiläinen, tfn 0295 018 584
regionförvaltningsöverläkare Eeva Mäkinen, tfn 0295 018 786
överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Kriget i Ukraina och Finlands Natomedlemskap tema för Västra och Inre Finlands beredskapskommitté13.5.2022 15:19:41 EEST | Tiedote

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde 12.5.2022 på ett av regionförvaltningsverket sammankallat möte för att skapa en lägesöversikt avseende aktuella beredskapsärenden i regionen. Med den regionala beredskapskommitténs lägesöversikter säkerställs informationsgången mellan centrala aktörer inom Västra och Inre Finlands region, som täcker landskapen Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.

Ukrainan sota ja Suomen Nato-jäsenyys teemana Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunnassa13.5.2022 15:15:14 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 12.5.2022 aluehallintoviraston koolle kutsumana kokoamaan tilannekuvaa alueen ajankohtaisista varautumisen asioista. Alueellisen valmiustoimikunnan tilannekatsauksilla varmistetaan tiedonkulkua keskeisten toimijoiden välillä Länsi- ja Sisä-Suomen alueella, joka kattaa Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum