Aluehallintovirasto

Sammankomstbegränsningarna lindras i södra Finland från och med 2 juni - bl.a. i huvudstadsregionen kan också stora utomhusevenemang ordnas genom att dela in områdena i olika delar, i Södra Karelen upphävs sammankomstbegränsningarna helt och hållet

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat beslut gällande begränsningar av sammankomster inom Södra Karelens, Helsingfors och Nylands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden. I Södra Karelen hävs sammankomstbegränsningarna helt och hållet på grund av det positiva epidemiläget, inom Helsingfors och Nylands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt lindras begränsningarna i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets senaste anvisningar och utifrån epidemiläget.

De nya begränsningarna är förenliga med social- och hälsovårdsministeriets styrning av den 27 maj och beaktar den senaste lägesbilden som presenterats av coronasamordningsgrupperna som leds av sjukvårdsdistrikten. Västra Nyland (med undantag för Esbo och Grankulla) och Östra Nyland befinner sig i accelerationsfasen och övriga Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, dvs. huvudstadsregionen, Kervo och Mellersta Nyland befinner sig i samhällsspridningsfasen. Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt befinner sig också i samhällsspridningsfasen. I Södra Karelen har epidemin återgått till basnivån.

Regionförvaltningsverkets begränsningar gäller offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Följande begränsningar enligt besluten träder i kraft 2.6.2021:

Huvudstadsregionen (Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda) och Hyvinge, Träskända, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs och Tusby samt Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt:

 • Inomhus kan man ordna sammankomster med högst tio personer.
 • Vid sammankomster som ordnas inomhus måste kunderna eller deltagarna ha möjlighet att hålla trygga avstånd till varandra, det vill säga möjlighet att undvika närkontakter. Med närkontakt avses att kunderna inomhus vistas på mindre än två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter eller har fysisk kontakt med varandra.
 • I avgränsade utomhusutrymmen kan man ordna sammankomster med högst 50 (femtio) personer. Även större sammankomster än detta kan ordnas om det i utrymmet finns flera läktardelar eller om det är möjligt att avgränsa olika områden för publiken.
  • I varje separat del får det finnas högst 50 (femtio) personer.
  • Mellan delarna ska det finnas en tydligt utmärkt skyddszon. Det ska också finnas egna ut- och ingångar och tjänster (t.ex. servering och toaletter) och egen personal för varje läktardel.
 • Dessutom måste man i utomhusutrymmen av alla storlekar garantera att kunder eller deltagare har möjlighet att undvika fysisk kontakt med varandra, men det krävs inte längre att ett specifikt avstånd ska hållas.
 • När sammankomster ordnas, oberoende av deras storlek, måste man dessutom både inom- och utomhus följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om förhindrande av coronavirussmitta som publicerades 31.5.2021.
 • Dessutom måste man iaktta lagens hygienkrav exempelvis i fråga om att erbjuda kunderna möjlighet att tvätta händerna och se till att kunderna fördelas så glest som möjligt.
 • Begränsningarna är i kraft inom HNS-området i ovan nämnda kommuner under tiden 2 - 22.6.2021 och i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts område under tiden 2 - 30.6.2021.

Också i en mängd annan verksamhet inomhus måste trygga avstånd garanteras för kunderna

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har också i ovan nämnda områden i och med ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar meddelat ett nytt föreläggande som innebär att aktörer både inom offentliga och privata sektorn vid användningen av många olika slags inomhusutrymmen måste se till att deltagarna eller kunderna har möjlighet att hålla trygga avstånd till varandra, det vill säga möjlighet att undvika närkontakt. Föreläggandet gäller inomhusutrymmen där det samtidigt finns mer än tio kunder. I utrymmen där det föreligger hög smittrisk, såsom i idrottsutrymmen inomhus, måste föreläggandet följas även när det samtidiga antalet kunder är mindre än detta. I utomhusutrymmen där mer än 50 kunder vistas samtidigt måste man dessutom se till att kunderna kan undvika fysisk kontakt med varandra, men utomhus krävs det inte längre att ett specifikt avstånd ska hållas.

Genom föreläggandet förbättras hälsosäkerheten i sådan verksamhet som inte omfattas av begränsningarna av sammankomster. Föreläggandet baserar sig på paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar och är i kraft i Päijänne-Tavastland under tiden 2–30.6.2021 och inom HNS i ovan nämnda kommuner under tiden 2–22.6.2021.

Kommunerna i Östra Nyland (Askola, Lappträsk, Lovisa, Borgå och Sibbo) och kommunerna i Västra Nyland förutom Esbo och Grankulla (dvs. Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis):

 • Inomhus och i avgränsade utomhusutrymmen kan man ordna sammankomster utan deltagarbegränsningar.
 • Vid sammankomster med över tio personer som ordnas inomhus måste kunderna eller deltagarna ha möjlighet att hålla trygga avstånd till varandra, det vill säga möjlighet att undvika närkontakter. Med närkontakt avses att kunderna inomhus vistas på mindre än två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter eller har fysisk kontakt med varandra.
 • I utomhustillställningar med över 50 (femtio) personer måste kunderna eller deltagarna ha möjlighet att undvika fysisk kontakt med varandra, men det krävs inte längre att ett specifikt avstånd ska hållas.
 • Om det i en tillställning inomhus finns mer än tio personer och i en tillställning utomhus mer än 50 (femtio) personer måste man i tillställningens arrangemang dessutom följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner som publicerades 31.5.2021.
 • Dessutom måste man iaktta lagens hygienkrav exempelvis i fråga om att erbjuda kunderna möjlighet att tvätta händerna och se till att de fördelas så glest som möjligt.
 • Sammankomstbegränsningarna är i kraft under tiden 2.6–22.6.2021.

Beslutet om trygga avstånd som fattades med stöd av paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar har redan tidigare upphävts för Hangö, Högfors, Lojo och Raseborgs kommuners områden. Från och med den 2 juni upphävs det också för de övriga kommunerna i Västra Nyland, det vill säga Ingå, Kyrkslätt, Sjundeå och Vichtis och för kommunerna i Östra Nyland.

I Södra Karelen måste allmänna hygienkrav iakttas vid användning av utrymmen

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har också 1.6.2021 fattat ett beslut om hävning av begränsningarna av sammankomster inom Södra Karelens sjukvårdsdistrikt från och med den 2 juni. Begränsningarna kan hävas eftersom epidemiläget har förbättrats och återgått till basnivån.

Man måste dock fortfarande i en mängd olika kundutrymmen beakta de allmänna hygienkraven som anges i paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar, enligt vilka bl.a. kunderna ska erbjudas möjlighet att rengöra eller desinficera händerna, kundplatserna ska fördelas så glest som möjligt och kunderna ska ges anvisningar om sådana tillvägagångssätt med vilka hälsosäkerheten förbättras.

Lagens hygienkrav gäller i hela Finland direkt med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar och förpliktar i stor utsträckning aktörer som ansvarar för användningen av olika kund- och verksamhetsutrymmen såväl inom den offentliga som inom den privata sektorn. Kraven ska alltså också iakttas bl.a. i de kommuner i Nyland där det inte finns något gällande föreläggande av regionförvaltningsverket om att möjligheten att undvika närkontakter ska säkerställas.

Bestämmelser om coronarestriktioner för restaurangverksamhet finns separat i paragraf 58 a i lagen om smittsamma sjukdomar. De restriktioner som beskrivs där preciseras och lindras av regeringen genom förordningar. Regionförvaltningsverket fattar inte beslut om coronarestriktioner för restaurangverksamheten, men restriktionerna ska iakttas också vid offentliga tillställningar som ordnas i restauranger.

Läget i Egentliga Tavastland och Kymmenedalen utvärderas den här veckan

Regionförvaltningsverkets beslut om begränsningar av sammankomster och krav på möjlighet att hålla trygga avstånd gäller för närvarande inom sjukvårdsdistrikten i Egentliga Tavastland och Kymmenedalen fram till den 15 juni 2021. Eventuella ändringsbehov och fortsatta beslut bedöms vid de regionala coronasamordningsgruppernas lägesbildsmöten och information om detta ges senare denna vecka.

 

Mer information:

För media:

 • regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen, tfn 0295 016 564 (lämna ett röstmeddelande eller skicka ett textmeddelande), fornamn.efternamn@rfv.fi
 • överinspektör Oona Mölsä, tfn 0295 016 592 (lämna ett röstmeddelande eller skicka ett textmeddelande), fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Sommarens badsäsong börjar - kommunala webbplatser ska ha uppdaterad information om de allmänna badstränderna11.6.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Enligt lagstiftningen ska badstrandens ägare eller innehavare - vanligen kommunen - upprätthålla väsentlig information på sin webbplats om de allmänna badstränderna. Regionförvaltningsverket samlar inom sitt område in förteckningar som kommunerna har lämnat över de allmänna badstränderna samt deras webbplatser. Den riksomfattande förteckningen publiceras på Valviras webbplats och levereras även till Europeiska kommissionen så att t.ex. resenärer kan få nytta av den.

Kesän uimakausi alkaa – kuntien sivuilla oltava ajantasainen tieto yleisistä uimarannoista11.6.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Lainsäädännön mukaan uimarannan omistajan tai haltijan – tyypillisesti kunnan – täytyy ylläpitää verkkosivuillaan keskeisiä tietoja yleisistä uimarannoista. Aluehallintovirasto kokoaa alueeltaan kuntien toimittaman yleisten uimarantojen luettelon ja näiden verkkosivuosoitteet. Valtakunnallinen luettelo julkaistaan Valviran verkkosivuilla ja toimitetaan myös Euroopan komissiolle mm. matkailijoiden hyödynnettäväksi.

Muun muassa pääkaupunkiseudun kokoontumisrajoituksia ollaan lieventämässä ensi viikon alussa epidemiatilanteen parantumisen vuoksi - osassa Uuttamaata rajoitukset ollaan kumoamassa kokonaan10.6.2021 16:56:07 EEST | Tiedote

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella epidemiatilanne on rauhoittunut ja alueellinen koronakoordinaatioryhmä on linjannut leviämisvaiheessa olleen osan alueesta palanneen kiihtymisvaiheeseen. Tämän johdosta Etelä-Suomen aluehallintovirasto ryhtyy valmistelemaan päätöstä kokoontumisrajoitusten lieventämisestä. Lisäksi Itä-Uusimaa ja Länsi-Uusimaa lukuun ottamatta Espoota ja Kauniaisia palaavat perustasolle, ja siellä kokoontumisrajoitukset ollaan kumoamassa kokonaan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum