SDP

SDP:n puheenjohtaja Sanna Marinin puhe puoluevaltuustossa 19.3.2023

Jaa
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP

SDP:n puheenjohtaja Sanna Marinin puhe SDP:n puoluevaltuustossa Helsingissä 19.3.2023.

Hyvät ystävät, arvoisat puoluevaltuutetut, hyvät median edustajat,
hyvät kuulijat,

On hienoa kokoontua tänään kanssanne keskustelemaan siitä, miten SDP nostetaan kahden viikon kuluttua pidettävissä eduskuntavaaleissa jälleen Suomen suurimmaksi puolueeksi.

Kuten tänään Narinkkatorilla, viime viikot on ollut suuri ilo päästä tekemään kampanjaa yhdessä teidän kaikkien kanssa. SDP:n viestistä ollaan poikkeuksellisen kiinnostuneita ja siksi meidän täytyy yhdessä jatkaa vaihtoehdostamme kertomista ja innolla tehdä työtä aina vaalipäivään asti.

Hyvät ystävät,

Vaaleja käydään nyt erittäin tasaisissa ja tiukoissa asetelmissa.

Kokoomus vaatii SDP:tä nöyrtymään jääkylmän leikkauspolitiikkansa edessä ennen kuin yhtäkään ääntä on annettu.

Perussuomalaiset haluavat rajat kiinni, unohtaa ilmastonmuutoksen ja sulkea Suomen ulos kansainvälisestä yhteisöstä juuri silloin, kun sitä kaikkein eniten tarvitaan.

Yhdessä nämä puolueet muodostaisivat hallituksen, joka toteuttaisi kovimmat leikkaukset suomalaiseen hyvinvointivaltioon koko historiamme aikana.

SDP tarjoaa tälle kylmien arvojen politiikalle selkeän vaihtoehdon: Kasvun, hyvinvoinnin ja turvallisuuden tulevaisuuden, jossa jokaisesta pidetään huolta.

Hyvät ystävät,

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo puhuu tehokkuusohjelmasta, asumistuen uudistamisesta, työllisyysreformeista ja indeksijarruista. Tosiasiallisesti näiden sanojen taakse kätkeytyy kaksi kertaa se määrä leikkauksia, kuin mitä Sipilän hallitus toteutti.

Niin kutsutulla ”tehostamisella” kokoomus ajaa yhteensä kahden miljardin leikkaamiseen sosiaali- ja terveyspalveluista sekä julkisesta hallinnosta. Tällaisia summia ei voida näiltä aloilta ottaa leikkaamatta kovalla kädellä myös henkilöstöstä. Se tarkoittaa tuhansia hoitajien, sosiaalityöntekijöiden ja pelastusalan ammattilaisten irtisanomisia.

Jopa valtiovarainministeriö pitää näitä esityksiä mahdottomina toteuttaa ilman hyvinvointialueiden lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista luopumista. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi vasta säädetty hoitajamitoitus, lastensuojelun palvelut, vammaispalvelut, pelastustoimi, koulukuraattorit, vanhusten hoiva sekä tietenkin terveyskeskusten palvelut.

Valitettavasti kokoomuksen uudissanojen luettelo ei pääty tähän.

”Asumistuen uudistamisella” kokoomus tarkoittaa 30 prosentin leikkausta asumisen tukeen. Keskimäärin tämä tarkoittaa asumistuen saajalle yli sadan euron menetystä kuukaudessa.

”Työllisyysreformi” puolestaan on piilotettu kolmanneksen leikkaus ansioturvaan.

Niin kutsuttu ”indeksijarru” on yhtä lailla kiertoilmaus sosiaaliturvan leikkaamiselle miljardilla. Esitys tarkoittaa noin kymmenen prosentin leikkausta kaiken muun sosiaaliturvan kuin eläkkeiden reaalitasoon. Kymmenesosan leikkaus esimerkiksi tyypillisestä vanhempainpäivärahasta tarkoittaa 130 euron menetystä kuukaudessa. Toimeentulotuen perusosasta kymmenen prosentin leikkauksella lähtee 55 euroa ja opintotuesta 28 euroa.

Näitä leikkauksia erityisesti lapsiperheiden ja pieni- sekä keskituloisten toimeentuloon ei esitetä vain valtionvelan lyhentämiseksi. Kokoomus haluaa leikata, jotta se voisi rahoittaa rikkaimpiin tuloluokkiin painottuvat veronalennuksensa.

Hyvät kuulijat,

Kannatusmittauksissa voimakkaassa nousussa oleva perussuomalaiset esittää ilmastotoimista peruuttamista, ajaa maahanmuuton lopettamista ja tavoittelee eroa Euroopan unionista. Näitä tavoitteita tarjotaan vastaukseksi lähes kaikkiin haasteisiimme, mutta ne eivät tietenkään toimi.

Toisin kuin perussuomalaiset väittävät, hiilineutraalisuustavoitteen lykkääminen, päästökaupan keskeyttäminen, turpeen polton tukeminen sekä tuuli- ja aurinkovoiman rakentamisen vaikeuttaminen eivät luo kasvua tai työpaikkoja. Sen sijaan ne olisivat myrkkyä paitsi ilmastonmuutoksen ja luontokadon pysäyttämiseen tähtäävälle työlle, myös kaikille niille suomalaisille ja eurooppalaisille vihreän siirtymän investoinneille joita on jo tehty.

Toisin kuin Riikka Purra antaa ymmärtää, myöskään maahanmuuton kiristäminen ei ratkaise esimerkiksi alueellisesti eriytyneiden koulujen ongelmia. Suomen tulee olla moniarvoinen yhteiskunta, johon halutaan tulla tekemään työtä, halutaan tulla opiskelemaan ja rakentamaan meidän kaikkien yhteistä hyvinvointia.

Suomen haasteet eivät myöskään palaudu rooliimme osana EU:ta. Tehokkaalle monenväliselle järjestelmälle ja YK:lle sen keskiössä on suurempi tilaus kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Euroopan unionin merkitys turvallisuusyhteisönä ja maamme tärkeimpänä viitekehyksenä korostuu myös Nato-jäsenyyden myötä.

Hyvät ystävät,

Kokoomuksen puheiden perusteella he ovat valmiita myymään ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen, työperäiseen maahanmuuttoon sekä rakentavaan Eurooppa-politiikkaan liittyvät tavoitteensa muodostaakseen Suomeen oikeistolaisimman hallituksen koko hyvinvointivaltiomme historiassa. Sen he ovat tehneet selväksi jo ennen kuin eduskuntavaaleja on edes käyty.

Hyvät ystävät,

SDP esittää näissä vaaleissa selkeän kasvun, hyvinvoinnin ja turvallisuuden vaihtoehdon.

Me haluamme luoda talouskasvua, vahvistaa julkista taloutta ja kääntää velkasuhteen laskuun. Samalla hyvinvointivaltion keskeiset palvelut sekä ihmisten toimeentulon takaavat etuudet on turvattava – ja ne voidaan turvata.

Kyse on arvovalinnoista. Paras keino julkisen talouden vahvistamiseen on vauhdittaa ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävää talouskasvua rakenneuudistuksilla pitäen samalla jokaisesta ihmisestä huolta.

Meidän täytyy nostaa tuottavuutta sekä työllisyyttä ja pitää huolta nykyisestä työvoimasta sekä parantaa suomalaisten koulutustasoa samalla kun investoimme vihreään ja digitaaliseen siirtymään. Vain näin voimme turvata hyvinvointivaltion palvelut ja rakentaa turvallisuutta niin suomalaisten arjessa kuin kansainvälisellä tasolla.

Hyvät ystävät,

Näin Minna Canthin ja tasa-arvon päivänä on hyvä puhua siitä, miten historiallisten leikkauslistansa lisäksi kokoomus esittää sopimisen järjestelmän purkamista ja haluaa murentaa myös työehtosopimusten yleissitovuuden, viedä palkat työpaikoille alaspäin sovittaviksi ja poistaa luottamusmiehiltä neuvotteluaseman.

SDP on eri mieltä. Me uskomme ihmisiin ja siihen, että parantamalla ja kehittämällä työelämää myös tuottavuus saadaan nousuun. Kun ihmiset voivat hyvin, talous voi hyvin.

SDP haluaa Suomeen työpaikkoja ja työelämää, jossa ei uuvuta ja jossa säännöt sovitaan yhteisesti. Me haluamme palkkatasa-arvoa ja avoimuutta. Syrjinnän ja heikommassa asemassa olevien työperäisen hyväksikäytön täytyy päättyä.

Tänä keväänä on puhuttu paljon työelämän epäkohdista sekä siitä, miten liian moni uupuu työssään. Mielenterveystaustaiset sairauslomat ja työkyvyttömyys ovat hälyttävän yleisiä.

SDP ottaa vakavasti käsillämme olevan uupumisen ja mielenterveysongelmien aallon, joka osuu erityisesti nuorempiin työntekijöihin.

Me haluamme, että ihmisillä on oikeus aitoon vapaa-aikaan ilman painetta olla joka hetki työnantajan tavoitettavissa.

Me haluamme, että pitkällä aikavälillä kasvavan tuottavuuden hedelmiä voidaan jakaa myös työntekijöille. Siksi myös Suomessa on syytä toteuttaa lyhennetyn työajan kokeilu.

Me haluamme, että jokainen saa tarvitsemaansa tukea ja apua, eikä työelämän vaikeista paikoista tarvitse selviytyä yksin.

Osana tätä työtä työehtosopimusten ja niiden yleissitovuuden turvaaminen on SDP:lle tärkeä lähtökohta työmarkkinapolitiikassa. Tutkimusten mukaan toimivat sopimusjärjestelmät parantavat tuottavuutta, lisäävät työyhteisöjen hyvinvointia ja työmarkkinarauhaa.

Hyvät ystävät,

Eri sukupuolilla on Suomessa edelleen erisuuruiset eurot. Vanhemmuuden kustannukset jakautuvat yhtä lailla epätasaisesti ja eri alat ovat voimakkaasti sukupuolittuneita.

Kaikkiin näihin ongelmiin puuttumiseksi SDP haluaakin toteuttaa ensi vaalikaudella tasa-arvolain mittavan uudistuksen, jossa keskitytään erityisesti tasa-arvon edistämiseen sekä syrjintäkieltojen, valvonnan ja oikeussuojakeinojen vahvistamiseen. Osana uudistusta tulisi puuttua erityisesti raskaussyrjintään vahvistamalla valvontaa ja sanktioita.

Meidän on myös lisättävä palkkauksen avoimuutta ja palkkatietoisuutta työpaikoilla, jotta perusteettomiin palkkaeroihin päästään puuttumaan. Tähän tarvitaan avuksi lainsäädäntöä.

Tänä päivänä työelämässä syrjintää kokeneen ihmisen kynnys lähteä vaatimaan oikeuksiaan oikeusteitse on liian korkealla.

Lainsäädäntömme kieltää syrjinnän varsin laajasti, mutta silti jatkuvasti käy ilmi tapauksia, joissa työnantajat eivät noudata lakia. Yksittäisen ihmisen on monesti vaikea vaatia oikeuksiaan isoa yritystä vastaan. Mitä heikommassa asemassa työntekijä on esimerkiksi taloudellisen asemansa tai kielitaitonsa vuoksi, sitä vaikeampaa omien oikeuksiensa puolesta puhuminen on. Sääntöjä rikkovien työnantajien riski joutua vastuuseen työntekijän kaltoinkohtelusta sen sijaan on aivan liian pieni.

Työntekijän kynnystä hakea oikeutta onkin madallettava säätämällä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaltuutetuille sekä ammattiliitoille kanneoikeus.

Ensi vaalikaudella SDP haluaa toteuttaa tämän pitkäaikaisen tavoitteensa, koska jokaisen työntekijän oikeuksien turvaaminen ja työelämän sääntöjen reilu noudattaminen on meille periaatteellisesti tärkeä asia.

Hyvät kuulijat,

Tuottavamman, toimivamman ja inhimillisemmän työelämän mahdollistaa toimiva suomalainen koulutus.

Keskeisimpiä keinoja tulevaisuuden kasvun ja hyvinvoinnin rakentamisessa on korkeakoulutusasteen nostaminen 60 prosenttiin nuorissa ikäluokissa. Osana koulutuksen kunnianpalautusta meidän tulee uudistaa peruskoulua ja kehittää erityisesti ammatillisen koulutuksen laatua.

Korkeasti koulutettujen osuus 25–34-vuotiaiden joukossa on nyt noin 40 prosenttia, eikä luku ole kasvanut käytännössä lainkaan koko 2000-luvulla. Korkeasti koulutettuja onkin suhteellisesti eniten vuonna 1975 syntyneiden joukossa. Kun he alkavat siirtyä eläkkeelle, kiihtyy Suomen koulutustason lasku, ellei voimakkaista toimista päätetä nyt.

Jo viidessä OECD-maassa korkeasti koulutettujen osuus on noin kaksi kolmasosaa. Tämä on ainoa oikea suunta myös Suomelle. Siksi SDP:n keskeisimpiä vaalitavoitteita on seuraavan hallituskauden aikana tehdä päätöksiä, joilla korkeakoulutustaso nostetaan tulevaisuudessa 60 prosenttiin nuorissa ikäluokissa.

Koulutustason nosto on edellytys sille, että Suomi onnistuu pääsemään kiinni tulevaisuuden vihreään ja digitaaliseen siirtymään, tulevaisuuden kasvuun. Jos muutosta ei aloiteta nyt, muodostaa koulutustason heikko kehitys uhan taloudelliselle kehitykselle. Tätä mieltä ovat kaikki keskeiset asiantuntijat kuten Suomen pankki ja VTT.

Hyvät kuulijat,

Yhdenvertaisemman, inhimillisemmän ja reilumman työelämän rakentaminen sekä koulutustason nosto eivät ole höttöisiä, turhia menokohteita vaan tulevaisuuden hyvinvoinnin kantavia pilareita.

Siksi me tarvitsemme nyt rohkeutta panostaa niiden kehittämiseen.

Hyvät ystävät,

olen tavannut henkilökohtaisesti tuhansia ihmisiä viime viikkojen aikana, kun me olemme kiertäneet eri puolilla maata.

Meitä sosialidemokraatteja lähestytään nyt ennennäkemättömällä tavalla. Tilaisuuksiimme tulee nuoria, työikäisiä, ikäihmisiä - yrittäjiä, lapsiperheitä sekä uusia suomalaisia. Ihmisiä kaikenlaisista taustoista. He haluavat kertoa ja kysyä sekä saada toivoa.

Juuri toivo, hyvät ystävät, on sosialidemokraattien keskeisin viesti näissä vaaleissa.

Me kerromme ihmisille, että me olemme sinun puolellasi. Me emme nöyrry tai luovu tavoitteistamme vain siksi, että oikeisto sitä meiltä vaatii.

Hyvät ystävät, tätä viestiä me viemme yhdessä eteenpäin. Sen avulla me voitamme nämäkin eduskuntavaalit.

Yhteyshenkilöt

Sanna MarinSDP:n puheenjohtaja, pääministeri

Yhteydenotot:
erityisavustaja Iida Vallin, p. 0295 160 947

Kuvat

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Lataa

Tietoja julkaisijasta

SDP
SDP
Siltasaarenkatu 18-20 C
00530 HELSINKI

09 478 988 (vaihde)http://www.sdp.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP

SDP:n Matias Mäkynen: Työuupumukseen sairastuneilla tulisi olla oikeus sairauspäivärahaan22.3.2023 10:40:26 EET | Tiedote

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkysen mielestä työssään uupuneilla tulisi olla oikeus sairauspäivärahaan uupumuksen perusteella. Tällä hetkellä monella työuupumukseen sairastuneella ei ole varaa pitää tarvitsemaansa sairauslomaa, sillä työuupumusta ei ole määritelty tautiluokitusjärjestelmässä sairaudeksi, joka oikeuttaisi sairauspäivärahaan.

Puoluesihteerit vetoavat vaalirauhan puolesta21.3.2023 09:00:00 EET | Tiedote

Eduskuntapuolueiden puoluesihteerit vetoavat vaalirauhan puolesta vuoden 2023 eduskuntavaaleissa. Demokraattisten oikeuksien on oltava loukkaamattomia ja vaalityön kaikin tavoin turvallista ehdokkaille, tukiryhmille ja puolueiden järjestöaktiiveille. Vaalirauha tarkoittaa jokaisen vapaata oikeutta kannattaa haluamaansa mielipidettä, äänestää haluamaansa ehdokasta, jokaisen oikeutta asettua ehdolle ja jokaisen oikeutta äänestää turvallisesti. Vaalirauha tarkoittaa sananvapautta, johon sisältyy velvollisuus toisten mielipiteiden ja hyvin tapojen kunnioittamiseen. Emme hyväksy minkäänlaista ehdokkaisiin kohdistuvaa väkivaltaa, uhkailua tai painostamista, epäasiallista viestintää tai valheellisten tietojen levittämistä. Ilkivalta yhtä puoluetta vastaan on hyökkäys kaikkia puolueita vastaan. Sitoudumme toimillamme kaikin tavoin edistämään aktiivista äänestämistä eduskuntavaaleissa 2023. Antton Rönnholm, SDP Arto Luukkanen, perussuomalaiset Kristiina Kokko, kokoomus Riikka Pirkkalainen, kesk

SDP:n Sirpa Paatero: Sopimusyhteiskuntaa on vahvistettava19.3.2023 13:17:55 EET | Tiedote

SDP:n puoluevaltuusto kokoontui kauden viimeiseen sääntömääräiseen kokoukseensa sunnuntaina 19.3. Helsingissä. Puoluevaltuuston puheenjohtaja Sirpa Paatero korosti avauspuheessaan sopimusyhteiskunnan merkitystä Suomelle. Paatero piti valitettavana kehityksenä, että suomalainen sopimisen kulttuuri on murentunut sisältä päin. - Suomen kaltaisen pienen maan vahvuus mitataan sillä, millainen on kansakunnan kyky toimia yhdessä ja pyrkiä aina löytämään erimielisyyksienkin keskellä yhteinen näkemys. Työmarkkinajärjestelmämme pirstaloituminen ei ole johtanut yhdenkään osapuolen näkökulmasta toivottuihin tuloksiin vaan päinvastoin – hankaloittanut yhdessä sopimista ja asioiden eteenpäin viemistä, kenties jopa kilpailukykyämme, Paatero totesi puheessaan. Paatero sanoi, että tulevalla vaalikaudella SDP on osaltaan tukemassa ja voimistamassa sopimusyhteiskuntaa. - Jatkossa tarvitsemme sopimusyhteiskunnan vahvistamista ja sen nostamista uudelleen arvoonsa, emme enää sen heikentämistä, Paatero linja

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme