Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Skärpta restriktioner för sammankomster och användning av lokaler i Nyland, även i Egentliga Tavastland införs restriktioner

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med ett beslut som gäller Nyland förbjudit offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus och i vilka det deltar fler än 20 personer. Dessutom måste de som ansvarar för användningen av olika utrymmen för kunder och publik ordna användningen av utrymmena så att det går att förebygga den risk för coronasmitta som närkontakter mellan kunderna, de som deltar i verksamheten eller sällskap utgör. I Egentliga Tavastland förbjuds offentliga tillställningar inomhus i vilka det deltar fler än 50 personer. Restriktionerna träder i kraft den 4 december. Covidintyget är ett alternativ till restriktionerna i sådana situationer som anges i lagen.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat nya beslut om restriktioner för Nyland och Egentliga Tavastland. Coronaläget i områdena har snabbt försämrats och hälso- och sjukvårdens kapacitet är äventyrad.

I Nyland begränsas sammankomster och användningen av utrymmen för kunder och publik. I Egentliga Tavastland begränsas antalet deltagare i offentliga tillställningar. Bägge besluten är i kraft under tiden 4–31.12.2021.

I Nyland förbjuds offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus med över 20 personer

Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt förbjuder Regionförvaltningsverket i Södra Finland offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus där deltagarantalet överstiger 20 personer. Arrangören av den offentliga tillställningen kan ta i bruk covidintyget, och då behöver begränsningen av deltagarantalet inte följas.

Om covidintyget tas i bruk vid en offentlig tillställning som ett alternativ till sammankomstbegränsningarna så ska intyget krävas för hela tillställningen. Covidintyget måste kontrolleras hos personer som är över 16 år i samband med att de kommer till evenemanget. Covidintyget kontrolleras inte av exempelvis personal eller dem som uppträder.

Vid allmänna sammankomster kan arrangören inte kräva covidintyg, utan då måste restriktionerna följas. En allmän sammankomst är en demonstration eller någon annan tillställning som ordnas för utövande av mötesfriheten och som även andra än de uttryckligen inbjudna kan delta i eller följa.

I Nyland måste de som ansvarar för utrymmena se till att det är möjligt att undvika den smittorisk som närkontakter utgör - alternativet är ofta att kräva covidintyg

Beslutet som baserar sig på paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar gäller en mängd olika utrymmen för kunder och publik (exempelvis affärer, idrottsutrymmen, bibliotek, muséer och teatrar) i Nyland. Enligt beslutet måste de som ansvarar för användningen av utrymmena ordna verksamheten så att det går att förebygga den smittorisk som närkontakter mellan kunderna, de som deltar i verksamheten eller sällskap utgör. Aktören kan exempelvis begränsa antalet kunder, ordna så att besökarna deltar i olika omgångar och/eller arrangera utrymmet och placeringen av kundplatserna.

Beslutet gäller oberoende av kundantal utrymmen som används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet, såsom gym, utrymmen för inomhusidrott och allmänna bastur. För övriga utrymmen ska beslutet iakttas om det är fråga om ett utrymme inomhus för mer än 10 personer eller ett utrymme utomhus för mer än 50 personer.

Som ett alternativ till begränsningar av antalet deltagare eller placering av deltagarna kan den aktör som ansvarar för utrymmena kräva att kunderna eller de som deltar i verksamheten uppvisar covidintyg. Aktören kan ta i bruk covidintyget i följande utrymmen som i regel används för rekreationssyfte under fritiden:

  • utrymmen inomhus och utomhus som används för offentliga tillställningar
  • gym och andra utrymmen inomhus som används för idrott eller motion
  • allmänna bastur samt bassängutrymmen i simhallar, utomhusbad och badinrättningar samt omklädningsrum i omedelbar anslutning eller närhet till dem
  • dansplatser samt utrymmen som används för körsång, amatörteater eller annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
  • nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus
  • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
  • museer, utställningsutrymmen och andra motsvarande kulturutrymmen.

Covidintyget kan inte tas i bruk i sådana utrymmen som är väsentliga för ett sedvanligt liv eller för åtnjutandet av lagstadgade rättigheter. Intyget får inte krävas exempelvis på apotek, i detaljhandelsaffärer, på posten, bensinstationer eller bibliotek.

”Syftet med beslutet som rör användningen av utrymmen är att trygga deltagarnas hälsosäkerhet. Den som driver exempelvis ett gym kan förebygga den smittrisk som närkontakter utgör genom att begränsa antalet deltagare i utrymmet. Något bestämt säkert avstånd som ska hållas krävs dock inte” säger överinspektör Oona Mölsä från Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

”Som ett alternativ till exempelvis begränsning av deltagarantalet kan den som driver ett gym börja använda covidintyget. I sådana fall ska covidintyget kontrolleras för personer som är 16 år eller äldre när de kommer till lokalen”.

Beslutet om användningen av utrymmen gäller också exempelvis barns och ungas hobbyverksamhet. Beslutet förhindrar inte hobbyutövning, utan verksamheten kan fortfarande ordnas genom ökade hälsosäkerhetsåtgärder. Aktörerna kan exempelvis överväga att begränsa föräldrarnas vistelse i barnens hobbyutrymmen.

”Vi vill säkerställa att hälsosäkerheten kan tryggas på ett omfattande sätt i alla åldersgrupper och samtidigt möjliggöra att barn kan fortsätta leva så normalt som möjligt så att exempelvis närundervisningen i skolorna kan tryggas”, motiverar överinspektör Mölsä beslutet. ”Om aktören börjar använda covidintyget ska intyget i vilket fall som helst inte kontrolleras för personer under 16 år.”

Aktören måste utarbeta en skriftlig plan för vilka åtgärder den vidtar för att förebygga den smittrisk som närkontakter mellan kunderna eller deltagarna utgör. Om aktören kräver att kunderna eller de som deltar i verksamheten ska uppvisa covidintyg som ett alternativ till begränsningarna enligt lag ska även detta antecknas i planen. Planen ska hållas framlagd så att kunderna och de som deltar i verksamheten kan se den.

Beslutet gäller inte läroanstalternas eller småbarnspedagogikens verksamhet, professionell idrott och inte heller privat- eller familjelivet. Beslutet gäller inte heller restauranger eftersom bestämmelser om restriktioner för deras del finns i en annan paragraf i lagen om smittsamma sjukdomar. Det är regeringen som fattar beslut om restriktioner för restauranger.

Regionförvaltningsverket påminner om att man i olika kund- och publikutrymmen i hela Finland också ska iaktta de allmänna hygienkraven enligt paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar oberoende av om covidintyget används. Mer information på regionförvaltningsverkets webbplats: Vilka är hygienkraven som föreskrivits i lagen om smittsamma sjukdomar?

I Egentliga Tavastland förbjuds offentliga tillställningar inomhus med över 50 personer

Inom Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt förbjuder Regionförvaltningsverket i Södra Finland offentliga tillställningar inomhus för över 50 personer. Antalet deltagare i allmänna sammankomster begränsas inte. Även i Egentliga Tavastland kan arrangören av en offentlig tillställning undgå begränsningarna genom att börja använda covidintyg.

SHM:s nya styrningsbrev har beaktats i besluten

När besluten har beretts har regionförvaltningsverket beaktat sjukvårdsdistriktens sakkunnigutlåtanden om epidemiläget i deras områden. Vid beredningen har regionförvaltningsverket dessutom beaktat regeringens hybridstrategi, social- och hälsovårdsministeriets styrning och Institutet för hälsa och välfärds bedömningar av olika tillställningars riskpotential. Den 1 december 2021 skickade social- och hälsovårdsministeriet ett nytt styrningsbrev till regionförvaltningsverket där ministeriet rekommenderar att restriktioner ska införas mer omfattande än tidigare även på tillställningar med måttlig risk i de områden där epidemiläget är dåligt. Styrningen har beaktats i beslutet.

Mer information:

Vanliga frågor om coronan på rfv.fi

Regionförvaltningsverkens kundservice, kundservice@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut och offentliga delgivningar (på finska, vi publicerar den svenska översättningen så snart som möjligt)

Begränsningar för restauranger på statsrådets sidor

För media:

överinspektör Oona Mölsä, tfn 0295 016 592

överinspektör Meiju Heikkinen, tfn 0295 016 382

(skicka sms eller be att bli uppringd)

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Pohjanmaalla yleisötilaisuudet avataan -edellytyksenä laajat terveysturvallisuustoimet helmikuun loppuun28.1.2022 17:42:02 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tänään määrännyt asiakas- ja yleisötilojen käytön rajoituksesta Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella ajalla 1.2.-28.2.2022. Määräys velvoittaa laajasti eri toimijoita toimimaan covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi. Lähikontaktien aiheuttaman tartuntariskin estämiseksi on tehtävä kirjallinen suunnitelma, joka on pidettävä nähtävillä. Näillä edellytyksillä yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat mahdollisia.

Avsevärd lindring av begränsningarna för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster och stängningen av utrymmen i Egentliga Finland och Satakunta28.1.2022 15:10:00 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland meddelar inte något nytt beslut om tillfällig stängning av utrymmen för kunder och deltagare eller väntsalar från och med 29 januari 2022. Det nu meddelade beslutet gäller offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus. I dem får i fortsättningen delta högst femtio (50) procent av det största deltagarantalet som får tas in i utrymmet. Beslutet är i kraft i Egentliga Finland och Satakunta 29.1 - 15.2.2022.

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sekä tilojen sulkemista koskevat rajoitukset kevenevät merkittävästi Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa28.1.2022 15:10:00 EET | Tiedote

Lounais-Suomen aluehallintovirasto ei 29.1.2022 alkaen anna uutta asiakas-, osallistuja- ja odotustilojen väliaikaista sulkemista koskevaa päätöstä. Nyt annettu päätös koskee yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sisätiloissa. Niihin voi jatkossa osallistua korkeintaan viisikymmentä (50) prosenttia suurimmasta osallistujamäärästä, joka tilaan on sallittua ottaa. Päätös on voimassa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 29.1.-15.2.2022.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kumoamassa tilasulun ja lieventämässä sisätilojen kokoontumisrajoitusta Uudellamaalla – myös Kymenlaakson rajoituksia kevennetään28.1.2022 14:54:53 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelle päätöksiä, joilla kevennetään koronarajoituksia. Tilojen sulkupäätös kumotaan kokonaan, ja sisätiloissa voi jatkossa järjestää enintään 50 hengen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, jos osallistujilla on määritelty istumapaikka. Lisäksi aluehallintovirasto valmistelee päätöksiä, joilla kevennetään Kymenlaakson alueen rajoituksia.

Begränsningen av sammankomster lindras och beslutet som gäller användning av utrymmen förlängs inom Vasa sjukvårdsdistrikt – behovet av förlängd stängning av utrymmen bedöms nästa vecka28.1.2022 13:37:06 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket ålägger fortfarande aktörer som ansvarar för olika utrymmen för kunder och allmänheten att ordna användningen av utrymmena på så sätt att man kan förhindra risk för coronasmitta till följd av närkontakter. Samtidigt lindras begränsningarna av sammankomster i området. Besluten är i kraft inom kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt under tiden 1.2 - 28.2.2022.

Kokoontumisrajoitus kevenee ja tilojen käyttöä koskeva määräys jatkuu Vaasan sairaanhoitopiirin alueella – tilojen sulkupäätöksen jatkoa arvioidaan ensi viikolla28.1.2022 13:33:18 EET | Tiedote

Aluehallintovirasto määrää edelleen asiakas- ja yleisötiloista vastaavat toimijat järjestämään tilojen käyttö siten, että lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Samalla alueen kokoontumisrajoitus kevenee. Päätökset ovat voimassa Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueella 1.2. – 28.2.2022.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum