Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

SMF-företagens utsikter är ljusa inom området för Österbottens NTM-central (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela

SMF-företagsbarometern som beskriver de små och medelstora företagens situation och stämning har publicerats. I SMF-företagsbarometern har man utrett de finländska små och medelstora företagens uppfattningar bland annat om den allmänna konjunkturutvecklingen och den ekonomiska utvecklingen vid det egna företaget. Utredningen har genomförts av Taloustutkimus Oy på uppdrag av Företagarna i Finland, Finnvera Abp och arbets- och näringsministeriet.

Inom området för Österbottens NTM-central (Österbotten, Mellersta Österbotten) är de små och medelstora företagens allmänna konjunkturutsikter positiva och till och med en aning ljusare än situationen i hela landet (saldotalet 6, i hela landet 3). Utsikterna har blivit klart bättre jämfört med situationen i SMF-företagsbarometern förra hösten, då saldotalet för de allmänna konjunkturutsikterna var -14. Enligt företagens bedömningar skulle omsättningen öka i år, men lönsamheten däremot förväntas minska en aning. Gällande personalantalet är förväntningarna positiva igen.

Brist på experter trots coronaviruset

Inom Österbottens NTM-centrals område har det länge funnits utmaningar med att få kompetent arbetskraft. Bristen på experter har inte försvunnit, även om coronaviruset har minskat företagens arbetskraftsbehov en aning. Tillgången på arbetskraft är ett viktigt hinder för tillväxten vid 11 % av företagen som deltog i barometern, tillgången på arbetskraft begränsar verksamheten i någon mån vid 44 % av företagen. Av företagen som svarade hade 45 % tillräckligt med kompetent arbetskraft. Ett år tidigare var tillgången på kunnig arbetskraft ett viktigt hinder för tillväxten hos 16 % av företagen som deltog i barometern och den begränsade tillväxten i någon mån vid 53 % av företagen som svarat. Svårigheterna att få arbetskraft är alltså för tillfället inte lika stora som för ett år sedan, men de är fortfarande betydande.

De populäraste sätten att trygga tillgången på kompetent arbetskraft är att satsa på personalens kompetensutveckling, en ökad användning av underleverantörer och leverantörsnätverk samt att rekrytera ny arbetskraft.

En femtedel, dvs. lite fler än tidigare av de små och medelstora företagen har behov av att anpassa sin verksamhet. Permitteringar är den vanligaste åtgärden, men också arbetstidsarrangemang och inskränkning av affärsverksamheten och fokusering på företagets kärnområde är ganska allmänna anpassningsåtgärder.

Corona har inte fått SMF-företagen att tappa tillväxtorienteringen

Uppskattningar om innovationer och investeringar är ljusare inom Österbottens NTM-centrals område än i hela landet i genomsnitt. SMF-företagen inom området förväntar sig en stor ökning i innovationer, i utvecklingen av produktionen och produkterna under det följande året (saldotalet 24). Investeringarna uppskattas dock minska (saldotalet -8). Av företagen som svarat var 8 % starkt tillväxtorienterade och 34 % tillväxtorienterade. Företag som strävar efter att bibehålla sin position är 34 % av de som svarat och 21 % har inga tillväxtmålsättningar. Av de som svarat kommer 2 % att avsluta sin verksamhet.

Företagens finansieringsbehov har enligt barometern bibehållits på samma nivå som förra året. Av de små och medelstora företagen tänker 26 % skaffa utomstående finansiering, vilket är mer än i hela landet i genomsnitt. Utomstående finansiering används mest till maskin-, anläggnings- och bygginvesteringar.

Uppgifterna för SMF-företagsbarometern för våren 2021 har samlats under december-januari. Företagen som deltog i barometern på Österbottens NTM-centrals område representerade olika branscher enligt följande: service 54 %, handel 17 %, byggande 14 % och industrin 15 %. Begreppet saldotal som förekommer i texten beskriver skillnaden i procenttal som räknats på basis av positiva och negativa svar.

Nyckelord

Kontakter

Kust-Österbottens Företagare, verkställande direktör Hippi Hovi, tfn 050 551 3995
Mellersta Österbottens Företagare, verkställande direktör Mervi Järkkälä, 0500 561 145
Finnvera, regionchef Päivi Kinnunen (Österbotten), tfn 029 460 2631
Finnvera, regionchef Essi Kypärä (Mellersta Österbotten), tfn 029 460 2603
NTM-centralen i Österbotten, arbetslivs- och kompetensenhetens chef Hanna Auronen, tfn 0295 028 539

Bilder

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för april: I april minskade arbetslösheten och antalet lediga arbetsplatser ökade, men långtidsarbetslösheten ökade fortsättningsvis (Österbotten, Mellersta Österbotten)25.5.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av april sammanlagt 8 555 arbetslösa arbetssökande. Det är 4 938 färre (-36,6 %) än för ett år sedan, i början av coronaviruspandemin. Jämfört med föregående månad minskade antalet arbetslösa med 533. I hela landet minskade arbetslösheten i genomsnitt med 26,5 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var fortfarande den lägsta i Finland (7,6 %). Motsvarande andel i hela landet var 12,1 %.

Huhtikuun työllisyyskatsaus: Huhtikuussa työttömyys väheni ja avoimien työpaikkojen määrä kasvoi, mutta pitkäaikaistyöttömyys kasvoi edelleen (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)25.5.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Juuri ilmestyneen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli huhtikuun lopussa yhteensä 8 555 työtöntä työnhakijaa. Se on 4 938 vähemmän (-36,6 %) kuin vuotta aikaisemmin, koronaviruspandemian alkuvaiheessa. Edelliseen kuukauteen verrattuna työttömien määrä väheni 533:lla. Koko maassa työttömyys väheni keskimäärin 26,5 %. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli edelleen Suomen alhaisin (7,6 %). Koko maassa vastaava osuus oli 12,1 %.

Regionala utvecklingsutsikter: Positiva förväntningar för näringslivet och sysselsättningen i Österbotten och Mellersta Österbotten10.5.2021 10:05:00 EEST | Tiedote

Regionala utvecklingsutsikter, en publikation som ges ut av arbets- och näringsministeriet, beskriver den uppfattning som NTM-centralerna tillsammans med de övriga regionutvecklarna har bildat sig om landskapens och de ekonomiska regionernas nuläge och utsikter för den närmaste framtiden. Översikten görs två gånger om året. Enligt de bedömningar som gjordes i mars 2021 förväntas näringslivet och sysselsättningen i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten utvecklas i en positiv riktning inom den närmaste framtiden. Avigsidan är problemen i tillgången till kunnig arbetskraft.

Alueelliset kehitysnäkymät: Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla positiiviset odotukset elinkeinoelämän ja työllisyyden suhteen10.5.2021 10:05:00 EEST | Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema Alueelliset kehitysnäkymät on ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys maakuntien ja seutukuntien nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Katsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa. Maaliskuussa 2021 laadittujen arvioiden mukaan Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien elinkeinoelämän ja työllisyyden odotetaan kehittyvän positiivisesti lähitulevaisuudessa, kääntöpuolena ovat ongelmat osaavan työvoiman saatavuudessa.

Sysselsättningsöversikt för mars: I mars minskade arbetslösheten en aning och antalet lediga arbetsplatser ökade (Österbotten, Mellersta Österbotten)4.5.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av mars sammanlagt 9 088 arbetslösa arbetssökande. Det är 68 färre (-0,7 %) än för ett år sedan, då konsekvenserna av coronaviruspandemin syntes för första gången i sysselsättningssiffrorna. Jämfört med föregående månad minskade antalet arbetslösa med 541 personer. Arbetslösheten ökade inom några NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest i Nyland (+ 23,1 %). I hela landet ökade arbetslösheten i genomsnitt med 7,3 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var fortfarande den lägsta i Finland (8,0 %). Motsvarande andel i hela landet var 12,6 %. I slutet av mars var antalet heltidspermitterade 1 563 dvs. 418 färre än för ett år sedan (-21,1 %). Dessutom fanns det 742 arbetssökande med förkortad arbetsvecka, vilket är 378 personer (+ 103,8 %) f

Maaliskuun työllisyyskatsaus: Maaliskuussa työttömyys väheni hieman ja avoimien työpaikkojen määrä kasvoi (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)4.5.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Juuri ilmestyneen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli maaliskuun lopussa yhteensä 9 088 työtöntä työnhakijaa. Se on 68 vähemmän (- 0,7 %) kuin vuotta aikaisemmin, jolloin koronaviruspandemian vaikutukset ensimmäisen kerran näkyivät työttömyysluvuissa. Edelliseen kuukauteen verrattuna työttömien määrä väheni 541:llä. Työttömyys lisääntyi vuodentakaisesta muutamilla ELY-keskusalueilla, eniten Uudellamaalla (+ 23,1 %). Koko maassa työttömyys kasvoi keskimäärin 7,3 %. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli edelleen Suomen alhaisin (8,0 %). Koko maassa vastaava osuus oli 12,6 %. Maaliskuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 1 563 eli 418 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (-21,1 %). Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 742, mikä on 378 henkilöä (+ 103,8 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömyys ja ikääntyneiden työttömyys kasvoi Pitk

Landsbygden på Österbottens NTM-centrals område fick mer än 249 miljoner euro för modernisering och utveckling ur programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 (Österbotten, Mellersta Österbotten)28.4.2021 05:59:00 EEST | Tiedote

Under den sju år långa programperioden 2014–2020 har sammanlagt ca 249 miljoner euro beviljats till området för NTM-centralen i Österbotten i form av stödfinansiering från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Utöver det beviljades 113 miljoner euro i räntestödslån till jordbruk och startstöd till unga jordbrukare. Landsbygdsprogrammets stödformer omfattar bl.a. projekt- och företagsstöd till landsbygden samt olika slags stöd till jordbruket, såsom investeringsstöd, stöd för ekologisk produktion, startstöd till unga jordbrukare och ersättning för miljöavtal. I euro utgörs största delen av det utbetalda stödet av investeringsstöd till jordbruk. Till området betalades sammanlagt drygt 92 miljoner euro i investeringsstöd till jordbruk.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum