Aluehallintovirasto

Södra Finlands beredskapskommitté: coronaläget är allvarligt och det är ytterst viktigt att begränsningarna iakttas, krisens konsekvenser för barn och unga väcker oro

Dela

Södra Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde 10.3.2021 för att göra en översikt över coronaläget. Enligt deltagarnas önskemål diskuterade man vid mötet också konsekvenserna av den utdragna krisen för barn och unga.

Coronaläget i Södra Finland är mycket oroväckande. Allvarligast är läget i huvudstadsregionen, där antalet sjukdomsfall har ökat kraftigt sedan mitten av februari, sade biträdande överläkare Eeva Ruotsalainen från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Största delen av smittfallen orsakas av virusvarianter som sprider sig lätt. Det växande antalet patienter har belastat hälso- och sjukvården och en försämring av situationen hotar att leda till att tillhandahållandet av icke-brådskande vård måste minskas avsevärt. Det stora antalet smittfall har också belastat smittspårningen, även om man till den rekryterat rikligt med tilläggsresurser.

– I en allvarlig situation är det ytterst viktigt att varje aktör och enskild person iakttar särskild försiktighet och iakttar myndigheternas föreskrifter, rekommendationer och anvisningar, betonade överdirektör Merja Ekqvist vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. – Vi vill också tacka alla dem som jobbar mitt i krisen och de som följer rekommendationerna på bästa sätt. Vaccinationerna framskrider varje dag vilket ger hopp, även om det fortfarande råder osäkerhet om tillgången till vacciner och något exakt tidsschema inte kan ges.

De ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar som trädde i kraft 22.2.2021 gav regionförvaltningsverken nya verktyg för hanteringen av coronaepidemin, som chefen för alkoholenheten Riku-Matti Lehikoinen berättade om. Inom Södra Finlands område har det fattats många beslut för att förhindra spridningen av coronaviruset. Aktörerna uppmanas att följa regionförvaltningsverkets webbplats Vanliga frågor om coronaviruset, där de samlade svaren kompletteras och uppdateras kontinuerligt: Vanliga frågor om coronaviruset.

Barnens och de ungas perspektiv uppmärksammas: de långvariga begränsningsåtgärderna och ovissheten har oroväckande konsekvenser

– Den kris som pågått i över ett år är en lång tidsperiod ur barnens och de ungas synvinkel och begränsningarna känns tröstlösa, sade chefen för undervisnings- och kulturväsendet Sanna Puura från Regionförvaltningsverket i Södra Finland. – En stor del av barnen och ungdomarna har rapporterat om att det psykiska välmåendet har försämrats och att coronan väckt negativa känslor, av vilka ångest, oro och ensamhet nämns först. Även de ungas framtidstro har försvagats och till exempel tröttheten i anslutning till studier har ökat.

Om situationen för barn och unga diskuterade forskaren Jenni Lahtinen från Ungdomsforskningsnätverket, chefen för hjälptelefon- och nättjänster Tatjana Pajamäki vid Mannerheims Barnskyddsförbund och kommissarien Katja Nissinen från Helsingfors polis. I panelen konstaterades det att även om gemensamma utmaningar har identifierats, har barn och unga mycket olika utgångspunkter och situationer. Konsekvenserna av coronakrisen verkar vara störst för de barn, unga och familjer som har haft det sämre ställt redan före coronan.

Bland resurserna betonades den stora betydelsen av sociala relationer, trygga vuxna och därmed hobbyverksamheter för barn och unga. Även om hobbyerna inte längre begränsas har coronan orsakat många familjer och idrottsföreningar ekonomiska svårigheter och därför kan man nödvändigtvis inte fortsätta med hobbyerna. Bland lösningarna lyfte man fram Finlandsmodellen för hobbyverksamheter, vars mål är att göra det möjligt för varje barn och ung person att ha en trivsam och avgiftsfri fritidsaktivitet i samband med skoldagen. Modellen har pilottestats denna vår och avsikten är att den ska införas som en permanent praxis i kommunerna.

Den serviceskuld som uppstår till följd av coronakrisen och i synnerhet tillgången till mentalvårdstjänster är i fortsättningen en stor utmaning. Barn och unga påverkas också i väsentlig grad av hur närstående vuxna orkar. Paneldeltagarnas starka budskap var att det är viktigt att satsa på att erbjuda stöd och diskussionshjälp också efter krisen.

Den regionala beredskapskommittén har till uppgift att upprätthålla den regionala säkerhetslägesbilden och fungera som forum för informationsutbyte mellan myndigheterna samt främja den regionala och lokala säkerhetsplaneringen och säkerhetssamarbetet.

Verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Södra Finland omfattar landskapen Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen. I den regionala beredskapskommittén deltar centrala myndigheter och aktörer för landskapens beredskap.

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Södra Finlands beredskapskommitté: Öppen och tydlig kommunikation stöder samhällets kristålighet13.4.2021 12:24:55 EEST | Tiedote

Södra Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde 7.4.2021 för att göra en översikt över coronavirussituationen. Temat för mötet var coronakommunikation och kristålighet. Med representanter för media och kommuner diskuterades mediernas och myndigheternas samarbete i kommunikationen om coronakrisen samt mediernas möjligheter att stärka kriståligheten i samhället.

I en del av landet får restaurangerna hålla öppet med vissa begränsningar - regionförvaltningsverket vägleder och övervakar13.4.2021 09:11:10 EEST | Tiedote

Genom förordning av statsrådet har det bestämts att restaurangerna måste fortsätta hålla stängt i en stor del av landet till och med den 18 april för att få stopp på spridningen av epidemin. I de områden där restaurangerna får hålla öppet finns restriktioner bland annat av serverings- och öppettider. Regionförvaltningsverket vägleder och övervakar restaurangerna när det gäller iakttagandet av restriktionerna.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har beviljat tillstånd för staden Kristinestad att muddra i nedre del av Lappfjärds å i översvämningsskyddssyfte12.4.2021 16:46:04 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 12 april 2021 beviljat tillstånd enligt vattenlagen för staden Kristinestad att muddra i nedre del av Lappfjärds å. Projektet främjar översvämningsskydd på jordbrukslägenheter längs Lappfjärds ås nedre del och skyddar i extrema fall även bostadsfastigheter. Projektets påverkan på fiskebestånd och naturvärden kompenseras med restaurerings- och utsättningsåtgärder enligt tillståndsbestämmelserna. Beslutet finns tillgänglig via databasen över vatten- och miljötillstånd 12.4.2021 Anvisning: beslutet hittas med kommunsökning: Kristinestad Beslutets diarienummer: LSSAVI/419/2017, beslutets nummer 76/2021 Mer information: Miljööverinspektör Merja Mäensivu, tfn 0295 018 807 Miljoråd Mikko Vesaaja, tfn 0295 018 797 Miljöråd Stefan Nyman, tfn 0295 018 743 e-post: fornamn.efternamn@rfv.fi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Kristiinankaupungin kaupungille luvan Lapväärtinjoen alaosan ruoppaamiseen tulvasuojelutarkoituksessa12.4.2021 16:45:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 12.4.2021 myöntänyt vesilain mukaisen luvan Kristiinankaupungin kaupungille Lapväärtinjoen alaosan ruoppaamiseen. Hanke edistää tulvasuojelua Lapväärtinjoen alaosan maataloudelle ja ääritapauksissa myös suojaa asuinrakennuksia. Hankkeen kalasto- ja luontovaikutuksia vähennetään lupamääräysten mukaisesti kunnostus- ja istutustoimilla. Päätös on saatavilla 12.4.2021 Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelusta Ohje: päätös löytyy esimerkiksi kuntahaulla: Kristiinankaupunki. Päätöksen diaarinumero: LSSAVI/419/2017, päätöksen numero: 76/2021. Lisätietoja: Ympäristöylitarkastaja Merja Mäensivu, puh. 0295 018 807 Ympäristöneuvos Mikko Vesaaja, puh. 0295 018 797 Ympäristöneuvos Stefan Nyman, puh. 0295 018 743 sähköpostit: etunimi.sukunimi@avi.fi

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum