Aluehallintovirasto

Södra Finlands beredskapskommitté: Öppen och tydlig kommunikation stöder samhällets kristålighet

Dela

Södra Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde 7.4.2021 för att göra en översikt över coronavirussituationen. Temat för mötet var coronakommunikation och kristålighet. Med representanter för media och kommuner diskuterades mediernas och myndigheternas samarbete i kommunikationen om coronakrisen samt mediernas möjligheter att stärka kriståligheten i samhället.

I början av mötet berättade regionförvaltningsöverläkaren Anne Hiiri om det aktuella coronaläget. Alla sjukvårdsdistrikt inom området för Regionförvaltningsverket i Södra Finland befinner sig i coronavirusets allvarligaste skede, dvs. i spridningsskedet. Inom området gäller flera beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar för förhindrande av spridning av virus, och vid gränsövergångsställena fortsätter de obligatoriska hälsokontrollerna av inresande.

Trots att situationen fortfarande är riskabel finns det redan tecken på att begränsningsåtgärderna är effektiva, eftersom smittsituationen har förbättrats något jämfört med mars. Även vaccinationerna framskrider och planer för att häva begränsningarna har börjat skisseras. Det är dock viktigt att man orkar följa de begränsningar och rekommendationer som nu gäller så att smittsituationen fortsätter att utvecklas i en bättre riktning.

Kommunikation i nyckelposition när det gäller att stärka den mentala kriståligheten

Temat för mötet var kommunikation, eftersom en tydlig och begriplig kommunikation i betydande grad kan bidra till begränsningsåtgärdernas effektivitet.

– Kommunikationen riktas till vanliga människor, som måste förstå situationen och de begränsningar den kräver för att de ska kunna agera rätt och skydda sig själva och andra, betonade statsrådets kommunikationsdirektör Päivi Anttikoski, som inledde temat. – Kommunikationens uppgift är också att stödja människors och samhällets verksamhet och ork i krissituationer. God mental kristålighet är det som håller samhället samman.

­I paneldiskussionen om coronakommunikationen och mediernas roll deltog Antero Mukka, chefredaktör för Helsingin Sanomat, Petri Kejonen, ansvarig producent vid Rundradion och Minna Karhunen, Kommunförbundets verkställande direktör. Paneldeltagarna ansåg att myndighetskommunikationen och samarbetet med medierna i huvudsak har lyckats i en mycket exceptionellt krävande situation. Eftersom krisen drar ut på tiden har det dock blivit ett problem när de olika myndigheternas ansvarsförhållanden och maktförhållanden samt den komplicerade lagstiftningen ser ut som en förvirrande härva för medborgarna, varvid kommunikationens tydlighet lider och medborgarnas ork urholkas.

För att skapa klarhet i kommunikationen har ledningen och samordningen av coronakommunikationen sedan 18.3.2021 centraliserats till statsrådets kansli i enlighet med 106 § i beredskapslagen. – Avsikten är att informationen ska löpa effektivt och kommunikationen planeras allt mer tillsammans. Myndigheterna är dock fortfarande skyldiga att aktivt kommunicera om frågor som hör till deras ansvar, sade Anttikoski.

Den mentala kriståligheten i samhället stöds av kommunikationsinsatsen Finland fixar det, som startade i januari. Också medborgarna får sin röst hörd till exempel i diskussionsprogram och podcasts, där frågor och oron kring coronasituationen diskuteras. Känslan av att bli sedd och hörd hjälper människor att orka i en krissituation.

Bekämpa felaktig information med tillförlitlig information

Paneldeltagarna ansåg att det är en betydande styrka att medborgarnas förtroende för media och myndigheter är på en hög nivå i Finland. Detta förtroende måste också förtjänas i det dagliga arbetet. Ju öppnare och mer transparent förvaltningen fungerar, desto mer litar medborgarna på den.

– De traditionella medierna skapar stabilitet när de berättar så rättframt och ärligt som möjligt om sakernas tillstånd, sammanfattar Petri Kejonen från Rundradion.

Även sociala medier ansågs vara ett utmärkt verktyg för att sprida information och öka närheten till människor. I sociala medier är det möjligt att rikta budskapet också till sådana ålders- och språkgrupper som det är svårt att nå via traditionella kanaler. Å andra sidan sågs betydande risker i sociala medier, eftersom också misinformation och desinformation därigenom kan spridas effektivt och polariseringen av samhället påskyndas i likasinnade bubblor. Både medierna och myndigheterna ansåg att det är en gemensam uppgift att sprida sanningsenlig information och sätta den i en kontext.

Kommunikationens och samarbetets betydelse framhävs också i fortsättningen när man planerar beslut om hur begränsningsåtgärder ska avvecklas och hur man på ett hållbart sätt ska komma vidare från krisen. Framtidsutsikter och tron på framtiden skapar motivation att iaktta begränsningarna så länge som situationen kräver detta.

Den regionala beredskapskommittén har till uppgift att upprätthålla den regionala säkerhetslägesbilden och fungera som forum för informationsutbyte mellan myndigheterna samt främja den regionala och lokala säkerhetsplaneringen och säkerhetssamarbetet.

Verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Södra Finland omfattar landskapen Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen. I den regionala beredskapskommittén deltar centrala myndigheter och aktörer för landskapens beredskap.

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Työsuojeluviranomaiset torjuvat räjäytys- ja louhintatöiden suuronnettomuuksia7.5.2021 13:44:36 EEST | Tiedote

Työsuojeluviranomaisilla on alkanut kolmevuotinen valvontahanke, jonka tarkoituksena on parantaa räjäytys- ja louhintatyön turvallisuutta sekä estää suuronnettomuuksia. ”Tavoitteenamme on vähentää työtapaturmien määrää pitkällä aikavälillä. Ja erityisesti sitä, että sattuneet työtapaturmat eivät jatkossa olisi vakavia”, kertoo tarkastaja Arto Liukkonen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Regionförvaltningsverket förlänger nuvarande restriktioner i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt men förbereder sig för att fatta nya beslut om det behövs7.5.2021 13:34:10 EEST | Tiedote

Epidemin är alltjämt i samhällsspridningsfasen i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat beslut som förlänger begränsningen av deltagarantalet vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster till högst sex personer i de här regionerna 17–31.5.2021. I Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt är epidemin i accelerationsfasen och där bibehålls sammankomstbegränsningen på tio personer. I de här regionerna förlänger regionförvaltningsverket dessutom beslutet som ålägger aktörerna att säkerställa möjligheten till säkert avstånd i kundutrymmen.

Aluehallintovirasto jatkaa Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla nykyisiä koronarajoituksia mutta varautuu tekemään tarvittaessa uusia päätöksiä7.5.2021 13:30:00 EEST | Tiedote

Epidemia on edelleen leviämisvaiheessa Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt jatkopäätöksen, jolla yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärä rajataan näillä alueilla enintään kuuteen henkilöön ajalla 17.-31.5.2021. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella epidemia on kiihtymisvaiheessa, ja siellä kokoontumisrajoitus säilyy enintään kymmenessä hengessä. Lisäksi aluehallintovirasto jatkaa näillä alueilla määräystä, jonka mukaan toimijoiden täytyy varmistaa asiakastiloissa turvavälien mahdollisuus.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum