Suomen Pankki

Stor efterfrågan på konsumtionskrediter utan säkerhet med högre ränta i oktober 2021

Dela

I oktober lyfte de finländska hushållen från finländska kreditinstitut konsumtionskrediter utan säkerhet[1] för 320 miljoner euro, vilket är 5,0 % mer än i september. Jämfört med ett år tidigare var utbetalningarna av konsumtionskrediter utan säkerhet 15,5 % större i oktober 2021. Endast i juli 2020 har utbetalningarna av konsumtionskrediter utan säkerhet under en månad varit större. I oktober 2021 ökade utbetalningarna av konsumtionskrediter utan säkerhet enbart i fråga om övriga konsumtionskrediter än fordonslån. Utbetalningarna av övriga konsumtionskrediter uppgick till sammanlagt 215 miljoner euro, dvs. 15,8 % mer än i september. Fordonslån utan säkerhet[2] utbetalades för 105 miljoner euro, vilket är 11,9 % mindre än i september.

Genomsnittsräntan på konsumtionskrediter utan säkerhet (6,72 %) steg i oktober efter att det tillfälliga räntetaket för konsumtionskrediter upphört att gälla[3] och var högre än före införandet av ett tillfälligt räntetak. Genomsnittsräntan var då 6,19 % i juni 2020. Genomsnittsräntan på övriga nya konsumtionskrediter utan säkerhet än fordonslån steg med 0,55 procentenheter från september och var 8,34 % i oktober 2021. Genomsnittsräntan på nya fordonslån utan säkerhet förändrades inte från september och var 3,39 %. I oktober 2021 beviljades mer övriga konsumtionskrediter utan säkerhet än fordonslån jämfört med september framför allt från kreditinstitut som tillhandahåller konsumtionskrediter med hög ränta. Genomsnittsräntan på nya konsumtionskrediter utan säkerhet som beviljats av dessa aktörer var över 11 % i oktober 2021.

Det utestående beloppet av hushållens konsumtionskrediter beviljade av kreditinstitut med verksamhet i Finland var 16,6 miljarder euro vid slutet av oktober 2021. Av konsumtionskrediterna var 6,8 miljarder euro krediter utan säkerhet, 5,6 miljarder euro krediter med säkerhet och 4,2 miljarder euro konto- och kortkrediter. Dessa konsumtionskrediter utgör 69 % av hushållens totala konsumtionskrediter.

Utlåning

De finländska hushållen lyfte i oktober 2021 nya bostadslån för 1,9 miljarder euro, vilket är 111 miljoner euro mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Av de nya bostadslånen var 9,3 % investeringsbostadslån. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av oktober 2021 till 106,3 miljarder euro och årsökningen var 4,1 %. Investeringsbostadslånens andel av de utestående bostadslånen var 8,0 %. Av utlåningen till de finländska hushållen utöver bostadslån bestod 16,6 miljarder euro av konsumtionskrediter och 18,1 miljarder euro av övriga lån vid utgången av oktober.

De finländska företagen lyfte i oktober nya lån[4] för 1,9 miljarder euro, varav bostadsbolagslånen utgjorde 510 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya företagslån sjönk från september och var 1,72 %. Det utestående beloppet av lån som beviljats finländska företag uppgick vid slutet av oktober till 96,4 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 39,1 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 110,2 miljarder euro vid slutet av oktober 2021 och genomsnittsräntan var 0,03 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 101,0 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 2,4 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i oktober nya tidsbundna inlåningsavtal för 53 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i oktober 0,19 %.

Närmare upplysningar lämnas av

Antti Hirvonen, telefon 09 183 2121, e-post: antti.hirvonen(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 3.1.2022 kl. 10.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

[1] Exkl. konto- och kortkrediter.

[2] I Finlands Banks MFI-statistik räknas till konsumtionskrediter utan säkerhet också konsumtionskrediter där bl.a. ett fordon står som säkerhet för lånet. Som säkerhet godtas endast säkerheter som är godkända enligt Europaparlamentets och rådets förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag. Sådana säkerheter är bl.a. fastigheter.

[3] Maximiräntan för övriga nya konsumtionskrediter än kreditkortskrediter och nyttighetsbundna krediter begränsades till 10 % 1.7.2020–30.9.2021.

[4] Exkl. konto- och kortkrediter.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. 

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

I Finland påträffades 523 förfalskade eurosedlar 202128.1.2022 13:10:00 EET | Tiedote

Bland de utelöpande sedlarna i Finland påträffades 523 förfalskade eurosedlar under 2021. Det är den minsta mängden sedan 2014, då 502 falska sedlar påträffades. Motsvarande antal för 2020 var 1496 sedlar. ”Ifjol påträffades mycket få förfalskningar i Finland. Vanligen påträffas ca 500–2000 falska eurosedlar årligen, och fjolårsmängden var således liten jämfört med många andra år”, säger sedelexpert Olli Vehmas vid Finlands Bank. Bland de förfalskningar som påträffades under 2021 i Finland var valören 20 vanligast, totalt 188. Näst vanligast var valören 10 euro (156) och 50 euro (148). "Det är mycket sällsynt att man råkar ut för en falsk sedel, men det är alltid bra att lägga märke till sedelns säkerhetsdetaljer när man hanterar sedlar” fortsätter Vehmas. Period 2017 2018 2019 2020 2021 Antal förfalskningar 766 833 979 1496 523 Eurosedlarna är försedda med flera säkerhetsdetaljer för äkthetskontroll. Sedelns äkthet kan kontrolleras med det enkla känn-titta-luta-testet. I tveksamma fal

A total of 523 counterfeit euro banknotes found in Finland in 202128.1.2022 13:10:00 EET | Press release

In 2021, a total of 523 counterfeit euro banknotes were detected among banknotes in circulation in Finland. This was the lowest figure since 2014, when the number of counterfeit euro banknotes was 502. In 2020, the corresponding figure was 1,496. ‘Last year the number of counterfeits was modest in Finland. Usually around 500–2,000 counterfeit euro banknotes are found in Finland each year, so last year there were few counterfeit notes compared with many other years,’ says Olli Vehmas, Banknote Specialist at the Bank of Finland. Of the different banknotes in circulation in 2021, the EUR 20 was the most frequently discovered counterfeit note (188 counterfeits) in Finland, followed by the EUR 10 (156 counterfeits) and the EUR 50 (148 counterfeits). ‘Although it is very rare that one would receive a counterfeit note, it is always advisable to check the security features when handling banknotes,’ Vehmas emphasises. Year 2017 2018 2019 2020 2021 Number of counterfeits 766 833 979 1,496 523 A

Suomessa löytyi 523 euroseteliväärennöstä vuonna 202128.1.2022 13:10:00 EET | Tiedote

Suomen setelikierrosta löydettiin vuoden 2021 aikana 523 euroseteliväärennöstä. Määrä on pienin sitten vuoden 2014, jolloin euroseteliväärennöksiä löytyi 502. Vuoden 2020 vastaava luku oli 1 496. ”Viime vuonna väärennöksiä löytyi Suomesta vähäinen määrä. Yleensä euroseteliväärennöksiä löydetään vuosittain noin 500–2 000, joten viime vuonna väärennettyjä seteleitä löytyi vähän verrattuna moneen muuhun vuoteen”, sanoo seteliasiantuntija Olli Vehmas Suomen Pankista. Vuonna 2021 Suomessa kierrossa olleiden setelien joukosta löydettiin eniten 20 euron väärennöksiä, niitä oli yhteensä 188. Seuraavaksi eniten oli 10 euron väärennöksiä eli 156, ja 50 euron väärennöksiä oli 148. "On hyvin harvinaista joutua tekemisiin väärennetyn setelin kanssa, mutta aina on hyvä kiinnittää huomiota setelin turvatekijöihin seteleitä käsiteltäessä”, Vehmas jatkaa. Ajanjakso 2017 2018 2019 2020 2021 Väärennösten lukumäärä 766 833 979 1 496 523 Euroseteleissä on useita turvatekijöitä, joiden avulla setelin aitoud

Centralen för ekonomiskt kunnande vid Finlands Bank främjar medborgarnas ekonomiska kunnande27.1.2022 15:30:00 EET | Tiedote

En ny central för ekonomiskt kunnande har inrättats i samband med Finlands Banks myntmuseum. Centralens mål är att främja finländarnas ekonomiska kunnande och stödja den kommande nationella strategin för ekonomiskt kunnande, som bereds under justitieministeriets ledning. I och med Centralen för ekonomiskt kunnande blir Myntmuseet en fysisk och virtuell träffpunkt och ett forum för ekonomiskt kunnande för såväl aktörerna inom området som för allmänheten. ”Myntmuseet går i dag in i en ny era, då material om hanteringen av privatekonomin läggs till museets samlingar. Missionen för centralen för ekonomiskt kunnande lyder: Lär dig ekonomi – få bättre koll över din privatekonomi”, konstaterade chefdirektör Olli Rehn i sitt öppningstal vid invigningen av centralen. Finlands Banks myntmuseum inledde sin verksamhet i augusti 2003. Dess uppgift är att främja medborgarnas kunskaper om ekonomin, Finlands Bank och Eurosystemet. Myntmuseet fokuserar på det ekonomiska kunnandet om nationalekonomin oc

Bank of Finland’s Financial Literacy Centre focuses on promoting financial literacy among the general public27.1.2022 15:30:00 EET | Press release

The new Financial Literacy Centre launched today is based at the Bank of Finland Museum. The work of the Centre is aimed at promoting people’s financial literacy and supporting the future national strategy on financial literacy, the preparation of which is being led by the Ministry of Justice. With the launch of the Financial Literacy Centre, the Bank of Finland Museum now serves as a physical and virtual meeting place and financial literacy forum for actors in the sector and for the general public. “The Bank of Finland Museum begins a new chapter today, as its coverage now includes material concerning everyday money management skills. Indeed, the Financial Literacy Centre’s stated mission is ‘Understand the economy better – Manage your finances better’,” said Bank of Finland Governor Olli Rehn in conjunction with opening the Financial Literacy Centre. The Bank of Finland Museum itself was opened in August 2003. The Museum’s task is to promote the general public’s knowledge about the e

Suomen Pankin talousosaamiskeskus edistää kansalaisten talousosaamista27.1.2022 15:30:00 EET | Tiedote

Suomen Pankin rahamuseon yhteyteen on avattu uusi talousosaamiskeskus. Talousosaamiskeskuksen tavoitteena on edistää toiminnallaan suomalaisten talousosaamista ja tukea tulevaa kansallista talousosaamisstrategiaa, jonka valmistelua oikeusministeriö johtaa. Talousosaamiskeskuksen myötä rahamuseosta tulee fyysinen ja virtuaalinen kohtaamispaikka ja talousosaamisen foorumi niin alan toimijoille kuin kansalaisille. ”Rahamuseo siirtyy tänään uuteen aikaan, kun oman talouden hallintaan liittyvät sisällöt on tuotu osaksi sen toimintaa. Rahamuseossa toimivan talousosaamiskeskuksen missio on: talous tutuksi kaikille – oma talous hallintaan”, totesi pääjohtaja Olli Rehn avatessaan talousosaamiskeskuksen. Suomen Pankin rahamuseo aloitti toimintansa elokuussa 2003. Sen tehtävänä on edistää kansalaisten tietämystä taloudesta, Suomen Pankista ja eurojärjestelmästä. Rahamuseossa talousosaamista tarkastellaan kansantalouden ja rahatalouden näkökulmasta; erityisesti esillä on kotitalouksien rooli kansa

Bluff- och nätfiskemeddelanden skickas i Finlands Banks namn24.1.2022 16:00:00 EET | Uutinen

Bluff- och nätfiskemeddelanden har skickats i Finlands Banks namn, där bedragare försöker lura till sig nätbankskoder via länkarna i meddelandena. Finlands Bank är Finlands centralbank och förmedlar inte betalningar från privatpersoner. Finlands Bank ber heller inte om betalning via e-post, meddelar om överföringar till ett konto eller ber om nätbankskoder eller lösenord. Besvara under inga omständigheter sådana meddelanden, utan radera dem genast. Ta kontakt med polisen om du har blivit lurad. Närmare upplysningar lämnas av chefen för intressentkommunikation Iina Lario, telefon 09 183 26 89, e-post: iina.lario@bof.fi

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum