Institutet för hälsa och välfärd THL

Studie: Inomhusluften i skolan kan förklara bara en liten del av skolelevernas symtom – tolkningen och användningen av enkäter om inomhusluften bör granskas kritiskt

Dela

Kvaliteten på inomhusluften i skolan kan förklara bara en liten del av skolelevernas symtom, visar en färsk studie vid Institutet för hälsa och välfärd och Helsingfors universitet.

I studien utreddes vilka faktorer som påverkar symtomen hos skolelever i Helsingfors. De faktorer som påverkar symtomförekomsten indelades i två kategorier: faktorer som gäller den enskilda eleven och faktorer som gäller skolan. Av dessa visade sig de faktorer som gäller den enskilda eleven vara klart viktigast. Skillnaderna i symtomförekomst mellan olika skolor förklarades bäst av psykosociala faktorer, såsom oro över inomhusluften och elevernas trivsel i skolan. 

”Precis som vid alla slags symtom, påverkas också symtom som förknippas med inomhusluften av många faktorer. När man granskar symtomförekomsten i olika byggnader i Finland, ger skillnaderna numera ytterst lite information om inomhusluftens kvalitet. Resultat från enkäter om symtom bör därför tolkas mycket försiktigt. Däremot bör bedömningen av inomhusluftens kvalitet bygga på undersökningar och utredningar om byggnaderna, säger professor Juha Pekkanen.

Nästan 16 000 svarare

Tidigare utgick man från att om symtomen uppfattades höra ihop med byggnaden, så berodde symtomen på byggnaden.

”Det är intressant att faktorerna bakom symtomen var så likartade oavsett om man frågade om alla slags symtom eller om symtom som förvärras i skolan. Det har inte undersökts i tidigare studier, utan man har tagit för givet att kopplingen mellan symtom och en byggnad är ett säkert tecken på att symtomet beror på byggnaden. Det verkar inte stämma”, säger Pekkanen.

I studien analyserades symtom hos barn i årskurs 1–6 utifrån deras egen och föräldrarnas rapportering samt hos barn i årskurs 7–9 utifrån deras egen rapportering. De fick svara på frågor om symtom i allmänhet och symtom med koppling till skolbyggnaden. Totalt insamlades uppgifter om 135 skolbyggnader i Helsingfors av sammanlagt 15 725 svarare.

”Resultaten av den här studien upprepar resultaten från tidigare finländska studier som visar att de symtom som konstaterats via enkäter inte återspeglar luftkvaliteten i byggnaden särskilt väl. Därför bör man överväga noggrant och utreda om det i enkäter om inomhusluften, i synnerhet i Finland, alls är befogat att ställa frågor om symtomen, utöver frågor om hur inomhusluftens kvalitet upplevs”, säger Pekkanen.

Inomhusluften spelar roll

Barns symtom kan förvärras inte bara av skolmiljön, utan av ett stort antal biologiska, psykologiska och sociala faktorer. Även rapporteringen om symtomen varierar kraftigt från dag till dag och från vecka till vecka. 

Även om inomhusluften förklarar bara en del av symtomen, lönar det sig att satsa på inomhusluftens kvalitet. 

”Om inomhusluften är eller känns dålig försämras trivseln och lärandet och det finns risk för hälsokonsekvenser, så en dålig inomhusluft bör åtgärdas. Inomhusluftens kvalitet utreds ändå bäst genom att undersöka byggnaden, inte genom att utreda om användarna har symtom”, säger forskningsprofessor Anne Hyvärinen.

Källa:

Psychosocial factors and indoor environmental quality in respiratory symptom reports of pupils: a cross-sectional study in Finnish schools

Mer information:

Hur påverkar inomhusluften människornas hälsa?

Juha Pekkanen
professor
THL och Helsingfors universitet
tfn 040 508 1077
juha.pekkanen(at)helsinki.fi

Anne Hyvärinen
forskningsprofessor
THL
tfn 029 524 6364
anne.hyvarinen(at)thl.fi

Nyckelord

Bilder

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Områden i Mellersta Finland, Norra Karelen och Savolax har svårigheter att svara mot det stora behovet av social- och hälsovårdstjänster – THL utvärderar regionernas tjänster9.11.2020 08:00:00 EETTiedote

Regionerna har svårigheter att svara mot det stora behovet av social- och hälsovårdstjänster, å ena sidan på grund av kommunernas försämrade finansieringsmöjligheter, å andra sidan eftersom servicesystemet på vissa områden är splittrat och det finns flera anordnare av tjänster. Detta framgår av de utvärderingar som Institutet för hälsa och välfärd (THL) publicerat idag.

Forskning: Normal utveckling av tarmmikrobiotan i spädbarnsåldern kan skydda mot astma vid senare ålder3.11.2020 06:00:00 EETTiedote

Bakterierna i tarmmikrobiotan hos spädbarn och de kortkedjiga fettsyror de producerar kan påverka barnets risk att insjukna i astma vid en senare ålder. Detta framgår av en nyligen publicerad undersökning som forskare vid THL och Östra Finlands universitet varit med om att genomföra. I studien observerades att i synnerhet vaginal förlossning och amning stödde bildningen av mikrobiota som skyddar mot astma vid två månaders ålder. På motsvarande sätt stördes utvecklingen av mikrobiotan av födelse med kejsarsnitt och av att modern rökte under graviditeten. Vid ett års ålder minskade risken för senare astma på grund av mognaden i mikrobiotans sammansättning, som hängde samman med omfattningen av bakterier som producerar vissa kortkedjiga fettsyror. Tidigare experimentella studier visar att kortkedjiga fettsyror som produceras av tarmbakterier stöder mekanismer som reglerar inflammation i lungorna, vilket kan förklara sambandet mellan de mikrober som producerar dem och en mindre astmarisk.

Influensavaccinationer av riskgrupper har inletts – under coronatiden är det särskilt viktigt att vaccinera sig26.10.2020 06:00:00 EETTiedote

Influensa är en allvarlig sjukdom som kan orsaka farliga följdsjukdomar, såsom lunginflammation. Influensavaccinet är det säkraste och bästa skyddet mot influensa. Det är särskilt viktigt att vaccinera sig under coronapandemin. ”Att insjukna i influensa och corona samtidigt är en dålig kombination för vem som helst, men i all synnerhet för riskgrupperna. Därför är det särskilt viktigt att ta influensavaccin i år. Vaccinet förebygger spridningen av influensa och skyddar både den egna hälsan och den närmaste kretsen”, säger Hanna Nohynek, överläkare vid THL. Riskgrupperna får vaccinet gratis Personer för vilka influensa utgör ett väsentligt hot mot hälsan eller för vilkas hälsa influensavaccination är till stor nytta får influensavaccin gratis. Avgiftsfri vaccination ges åt alla som fyllt 65 barn i åldern mellan 6 månader och 6 år gravida kvinnor personer som på grund av sjukdom eller behandling hör till riskgruppen närstående till personer som löper risk att insjukna i svår influensa mä

Avloppsvattenundersökning: Användningen av narkotika var rekordhög i mars i nästan hela landet, sjönk i slutet av våren och ökade igen på sommaren21.10.2020 02:00:00 EESTTiedote

Avloppsvattenundersökningar från Institutet för hälsa och välfärd (THL) visar att användningen av narkotika har varierat tidsmässigt och regionalt det här året. Den totala användningen av narkotika på befolkningsnivå torde fortsätta att öka också i år, i enlighet med den långsiktiga utvecklingen. Amfetamin används mer än någonsin i Finland.

Under höstlovet ska särskild uppmärksamhet fästas vid hygien, säkerhetsavstånd och användning av masker6.10.2020 12:20:00 EESTTiedote

Under skolelevernas höstlovsveckor 42 och 43 reser många finländare i hemlandet. Man måste se till säkerhetsavstånden när man rör sig på platser där många människor samlas. I kollektivtrafik och inomhus, där avståndet inte kan hållas, rekommenderas mask. Genom att sköta sin hygien bidrar man till att den egna och andras resor i hemlandet blir lyckade.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum