Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för december: I december ökade arbetslösheten fortsättningsvis, men samtidigt ökade antalet lediga arbetsplatser en aning (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av december sammanlagt 11 852 arbetslösa arbetssökande. Det är 3 997 fler (+ 50,9 %) än för ett år sedan och 1 591 fler än under föregående månad. Arbetslösheten ökade inom alla NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest ökade den i Nyland (+ 61,2 %). I hela landet ökade antalet arbetslösa med 38,7 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var den lägsta i Fastlandsfinland (10,3 %). Motsvarande andel i hela landet var 13,6 %.

Konsekvenserna av coronaviruset återspeglas speciellt i antalet permitterade. I slutet av december var antalet heltidspermitterade 3 564 dvs. 2 889 fler än för ett år sedan (+ 428,0 %).

Långtidsarbetslösheten ökade med 746 personer jämfört med året innan (+ 44,2 %): i slutet av december fanns det 2 434 långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år och 925 (+ 145 ) hade varit arbetslösa utan avbrott i mer än två år.

Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under december månad 2 106 nya lediga jobb, vilket är 140 (+ 7,1 %) fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Under december månad fanns det totalt 3 452 lediga arbetsplatser, vilket var 115 platser (+ 3,4 %) fler än för ett år sedan. Antalet nya lediga arbetsplatser ökade kvantitativt sett mest i yrkesgruppen för experter (+ 416). Antalet nya lediga arbetsplatser minskade mest i yrkesgruppen för byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare (- 155).

Arbetslösheten ökade i alla ekonomiska regioner och i alla ålders- och yrkesgrupper och aktiveringsgraden minskade

Arbetslösheten ökade i december jämfört med motsvarande tidpunkt året innan i Vasa ekonomiska region med 2 315 personer (+ 65 %), i Karleby ekonomiska region med 495 personer (+ 25 %) och i Jakobstadsregionen med 686 personer (+ 62 %). Inom området för Österbottens arbets- och näringsbyrås verksamhetsområde fanns den högsta arbetslöshetsgraden i Vasa ekonomiska region (12,0 %) och den lägsta i Sydösterbotten (5,7 %).

Av de arbetslösa arbetssökandena var i slutet av december 2 732 under 30 år och 4 174 över 50 år. Jämfört med förra året ökade antalet arbetslösa mest i yrkesgruppen för oklassificerbart arbete (+ 909) samt i yrkesgruppen för byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare (+ 694).

Aktiveringsgraden var 26,5 % i slutet av december, när den för ett år sedan var 35,4 %. Den kraftiga ökningen i arbetslösheten som orsakats av coronavirussituationen minskar aktiveringsgraden. De som räknas in i den omfattande arbetslösheten, dvs. arbetslösa arbetssökande och personer i service, uppgick sammanlagt till 16 129 i december. Antalet deltagare i service har minskat med 0,8 % och arbetslösheten har ökat med 50, 9 % jämfört med året innan.

Sysselsättningen främjas med samarbete och enligt den nordiska modellen för arbetsktaftsservice

I främjandet av sysselsättningen behövs det allt tätare samarbete och samordning av resurserna mellan de olika aktörerna. I kommunförsöken med sysselsättning som inleds 1.3.2021 eftersträvas en starkare verkningsfullhet genom att statens och kommunens resurser, kompetens och tjänster samordnas. Inom Österbottens TE-byrås verksamhetsområde deltar hela Mellersta Österbotten i Karlebyregionens kommunala sysselsättningsförsök vilket betyder att för ca 2 600 av TE-byråns personkunder överförs kundansvaret till kommunerna i området. Vid Österbottens TE-byrå övergår 14,2 årsverken till kommunförsökets tjänst. Kommunförsöket får egna lokaler i Karleby iPark.

I Vasaregionen försöker man främja skötseln av sysselsättningen genom att bygga sysselsättningens ekosystem, vars mål är en regional, nätverksmässig samarbetsmodell för att helhetsmässigt sköta sysselsättningen.

-          Förutom att vi på många fronter håller på att utveckla samarbetet med olika aktörer, förnyar vi också vår egen servicemodell. TE-tjänsterna håller på att övergå till den nordiska modellen för arbetskraftsservice. Det betyder bland annat att tjänsterna utökas och att kunderna kommer att få mer individuellt stöd i sin jobbsökning, lovar direktör Mika Palosaari.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

NTM-centralen i Österbotten ger varje månad ut en sysselsättningsöversikt för regionen. Sysselsättningsöversiktens uppgifter grundar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken berättar om arbets- och näringsbyråernas arbetssökande kunder, lediga platser som arbetsgivarna anmäler till arbets- och näringsbyråerna och arbetskraftspolitiska åtgärder. Arbets- och näringsministeriet ger ut en sysselsättningsöversikt för hela landet och NTM-centralerna sammanställer de regionala sysselsättningsöversikterna.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

SMF-företagens utsikter är ljusa inom området för Österbottens NTM-central (Österbotten, Mellersta Österbotten)17.2.2021 11:30:00 EETTiedote

SMF-företagsbarometern som beskriver de små och medelstora företagens situation och stämning har publicerats. I SMF-företagsbarometern har man utrett de finländska små och medelstora företagens uppfattningar bland annat om den allmänna konjunkturutvecklingen och den ekonomiska utvecklingen vid det egna företaget. Utredningen har genomförts av Taloustutkimus Oy på uppdrag av Företagarna i Finland, Finnvera Abp och arbets- och näringsministeriet.

Pk-yritysten näkymät valoisat Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)17.2.2021 11:30:00 EETTiedote

Pienten ja keskisuurten yritysten tilannetta ja tunnelmia valottava pk-yritysbarometri on ilmestynyt. Pk-yritysbarometrissä on selvitetty suomalaisten pk-yritysten mielikuvia muun muassa yleisestä suhdannekehityksestä ja oman yrityksen taloudellisesta kehityksestä. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomen Yrittäjien, Finnvera Oyj:n sekä työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta.

Trots utmaningar gjorde företag i Österbotten och Mellersta Österbotten investeringar och efterfrågan på arbetskraftstjänster ökade: I fjol beviljades över 198 miljoner euro till Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten)11.2.2021 11:00:00 EETTiedote

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten ger årligen ut en publikation med uppgifter om den finansiering som NTM-centralen i Österbotten har beviljat i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten. Till Österbottens NTM-centrals område kanaliseras offentlig finansiering även via andra NTM-centraler, Finnvera och Business Finland. Finansieringspublikationen omfattar även den finansiering som dessa instanser har beviljat till Österbottens NTM-centrals område. I fjol beviljades över 198 miljoner euro i finansiering och över 60 euro i coronafinansiering till Österbottens NTM-centrals område.

Haasteista huolimatta Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan yritykset investoivat ja työvoimapalveluiden kysyntä kasvoi: Pohjanmaan ELY-keskusalueelle myönnettiin viime vuonna rahoitusta yli 198 miljoonaa euroa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)11.2.2021 11:00:00 EETTiedote

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus julkaisee vuosittain rahoitusjulkaisun, josta ilmenee Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoituksen määrät Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle kanavoituu julkista rahoitusta myös muiden ELY-keskusten, Finnveran ja Business Finlandin kautta. Rahoitusjulkaisu käsittää myös näiden rahoituksen osuuden Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle myönnettiin viime vuonna rahoitusta yli 198 miljoonaa euroa ja koronarahoitusta yli 60 miljoonaa.

Joulukuun työllisyyskatsaus: Joulukuussa työttömyys jatkoi kasvuaan, mutta samaan aikaan avoimien työpaikkojen määrä kasvoi hiukan (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)28.1.2021 08:00:00 EETTiedote

Juuri ilmestyneen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli joulukuun lopussa yhteensä 11 852 työtöntä työnhakijaa. Se on 3 997 enemmän (+ 50,9 %) kuin vuotta aikaisemmin ja 1 591 enemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömyys lisääntyi vuodentakaisesta jokaisella ELY-keskusalueella, eniten Uudellamaalla (+ 61,2 %). Koko maassa työttömien määrä kasvoi 38,7 %. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli manner-Suomen alhaisin (10,3 %). Koko maassa vastaava osuus oli 13,6 %.

För att få kunnig arbetskraft till Österbottens NTM-centrals område behövs det att de högskoleutbildade stannar kvar i området och att de internationella personernas talanger tillvaratas bättre (Österbotten, Mellersta Österbotten)21.1.2021 06:01:00 EETTiedote

Inom området för NTM-centralen i Österbotten finns det ett stort behov av kunnig arbetskraft. På arbetskraftsbehoven kan man i framtiden svara bl.a. genom att locka de högskoleutbildade personerna att stanna inom området och genom att stödja företagen till exempel vid internationella rekryteringar och med utbildningsbehov. Inom området finns det gott samarbete, smidighet, företagsamhet och tjänster, men regionen borde marknadsföras vid rekrytering av kunnig arbetskraft så att hela livsmiljön görs synlig.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum