Institutet för hälsa och välfärd THL

THL:s undersökning: coronavaccinationen skyddar äldre personer och riskgrupper betydligt bättre efter andra vaccindosen

Dela

Av en undersökning som Institutet för hälsa och välfärd (THL) gjort framgår att den andra coronavaccindosen är nödvändig för att äldre personer och personer som hör till riskgrupperna ska få ett tillräckligt skydd mot coronavirussjukdomen. Skyddet som en dos ger är redan betydande, men det hindrar inte alltid smitta och i vissa fall inte heller allvarlig coronavirussjukdom som kräver sjukhusvård.

Undersökningen genomfördes med hjälp av finländska hälso- och sjukvårdsregister och i den utreddes den skyddseffekt som den första och andra vaccindosen gav mot coronavirusinfektion och coronavirussjukdom som kräver sjukhusvård. Resultaten från undersökningarna är preliminära och de har ännu inte genomgått någon vetenskaplig kollegial granskning.

Den andra dosen skyddar effektivt mot allvarlig sjukdom

Hos äldre personer var skyddseffekten för mRNA-vaccin efter den första vaccindosen i genomsnitt 45 procent mot coronavirussmitta, dvs. cirka 45 av hundra coronavirusinfektioner förhindrades efter den första vaccinationen. Effekten mot allvarlig coronavirussjukdom som kräver sjukhusvård var 63 procent. Bland riskgrupperna var resultaten 40 procent mot smitta och 82 procent mot sjukdomar som kräver sjukhusvård. Skyddseffekterna beräknades tidigast tre veckor efter den första dosen.

"Efter den första vaccindosen är det alltså fortfarande möjligt att smittas och insjukna. Coronavaccin skyddar bättre mot allvarlig sjukdom än mot lindrig infektion på samma sätt som säsongsinfluensavaccin ", säger Eero Poukka, sakkunnigläkare vid THL.

Hos äldre personer steg skyddseffekten som mRNA-vaccinet gav efter den andra dosen till 75 procent mot smitta och till 93 procent mot sjukdom som kräver sjukhusvård. Bland riskgrupperna låg motsvarande siffror på 77 och 90 procent.

"Dessa siffror är ett tydligt bevis på att det lönar sig att ta den andra coronavaccindosen. Den andra dosen gör skyddet utmärkt för både äldre och riskgrupper ", konstaterar Poukka.

Adenovirusvektorvaccinets skyddseffekt på samma nivå som för mRNA-vaccin

AstraZenecas adenovirusvektorvaccin hade en skyddseffekt som hos riskgrupperna tidigast tre veckor efter den första vaccindosen var 42 procent mot smitta och 62 procent mot sjukdom som kräver sjukhusvård.

"Med tanke på de relativt stora konfidensintervallen i forskningsresultaten upptäckte vi ingen betydande skillnad mellan mRNA- och adenovirusvektorvaccinens skyddseffekt. Liknande resultat har tidigare erhållits genom undersökningar i Storbritannien ", berättar THL:s statistikforskare Ulrike Baum.

Den andra AstraZeneca-vaccindosen hade ännu getts i liten utsträckning under undersökningstiden och antalet adenovirusvektorvaccin som gavs till äldre personer var litet. Därför kunde informationen från dessa inte utnyttjas i analysen. THL fortsätter uppföljningen av coronavaccinationernas skyddseffekt i takt med att vaccinationerna framskrider, varvid även effekten av adenovirusvektorvaccin kan bedömas mer omfattande.

Effekten av coronavaccin följs även upp i yngre åldersgrupper i takt med att vaccinationerna framskrider. Enligt forskningsresultat från andra länder är effekten av coronavaccin i genomsnitt bättre hos personer under 70 år än hos äldre personer. Utöver de ålders- och grundsjukdomarna påverkas effektresultaten av undersökningarna av vilka virus och varianter av dem som rör sig bland befolkningen just under undersökningen.

I undersökningen ingår uppgifter om nästan 1,7 miljoner vaccinerade

Undersökningen gjordes genom att granska registeruppgifter från hälso- och sjukvården för perioden 27.12.2020–24.5.2021. I analysen utreddes uppgifter om sammanlagt drygt 900 000 äldre personer och nästan 775 000 personer som på grund av sin sjukdom hör till riskgruppen för allvarlig coronasjukdom. Undersökningen innefattade uppgifter om personens coronavaccination, eventuellt insjuknande i coronavirussjukdom och sjukhusvård som hör till sjukdomen. De registeruppgifter som användes innehåller inga personuppgifter där enskilda personer kan identifieras.

Av äldre personer, dvs. personer som fyllt 70 år, hade 89 procent fått minst den första coronavaccindosen. De som hörde till riskgruppen var 16–69 år gamla och 69 procent av dem hade fått åtminstone en dos coronavaccin. De undersökta riskgrupperna motsvarade vad gäller bakgrundssjukdomarna med undantag av små avvikelser i mycket stor utsträckning riskgrupperna i coronavaccinationsordningen.

Vaccinationsordning för personer som är mottagliga för allvarlig coronavirussjukdom

Effectiveness of vaccination against SARS-CoV-2 infection and Covid-19 hospitalization among Finnish elderly and chronically ill – an interim analysis of a nationwide cohort study

Tilläggsuppgifter:

Ulrike Baum (på engelska)
THL
Statistikforskare
fornamn.efternamn@thl.fi

Eero Poukka
THL
Sakkunnigläkare
fornamn.efternamn@thl.fi

Nyckelord

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

THL samlar in modersmjölkprover – syftet är att reda ut hur mammor och barn exponeras för miljögifter25.8.2021 15:26:36 EEST | Tiedote

THL har börjat samla in modersmjölkprover. För undersökningen rekryteras mammor på Kvinnokliniken i Helsingfors, Kuopio universitetssjukhus och i Lapplands centralsjukhus i Rovaniemi. Genom att undersöka proverna strävar man efter att reda ut hur finländska mammor och barn exponeras för miljögifter. Man intresserar sig till exempel för dioxiner, PCB-föreningar, vissa brandskyddsämnen, fluorerade ytbehandlingsämnen och tillsatsämnen i plast. "Resultaten hjälper oss att reda ut på vilket sätt barns och vuxnas exponering för miljögifter har förändrats i Finland under de senaste årtiondena, på vilket sätt kosten och andra faktorer inverkar på exponeringen och på vilket sätt man kan minska exponeringen ytterligare. Resultaten kan till exempel användas i kostrådgivningen för gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder samt för att främja amningen", berättar THL:s forskningsprofessor Hannu Kiviranta. Hur kan man delta i undersökningen? Personalen på förlossningsavdelningarna berättar för mammo

THL belönade Sekasin Kollektiivi för det betydelsefulla arbete de gjort för främjandet av folkhälsan23.8.2021 09:30:00 EEST | Tiedote

Folkhälsopriset år 2021 har tilldelats Sekasin Kollektiivis Sekasin-chatt-tjänst. THL:s generaldirektör Markku Tervahauta överlämnade priset idag på Folkhälsodagen. Folkhälsopriset tilldelas för ett betydelsefullt arbete som främjar den finländska folkhälsan. Sekasin Kollektiivi är koordinerad av MIELI psykisk hälsa Finland RF, Finlands Röda Kors, Settlementförbundet och SOS-lapsikylä. Sekasin-chatten är en nationell diskussionsplattform för 12–29-åringar. Tjänsten har erbjudits på nätet sedan år 2017 och i den dejourerar organisationernas professionella och utbildade frivilliga. Tjänsten baserar sig på stöd med låg tröskel, att lyssna på och bemöta den unga. I chattjänsten lyssnar man på barn och unga i kanaler som passar dem och som är lättillgängliga. ”Under coronaepidemin har Sekasin-chatten varit en viktig stödtjänst för barn och unga. I chatten kan unga diskutera problem och saker som bekymrar dem utan namn och konfidentiellt.”, säger THL:s överläkare Terhi Aalto-Setälä. ”Vi är m

THL rekommenderar att karantäntiden för corona förkortas till 10 dygn2.8.2021 10:16:58 EEST | Tiedote

THL ändrar sin rekommendation om coronakarantänens varaktighet. Karantänen som ordineras av smittskyddsläkare rekommenderas vara 10 dygn i stället för nuvarande 14 dygn. Ändringen av rekommendationen om karantänens varaktighet träder i kraft måndagen den 2 augusti 2021 och gäller inte varaktigheten på karantäner som inletts innan dess, om inte den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar beslutar något annat. Rekommendationen ändras eftersom ny information har visat att det är tillräckligt med en kortare karantäntid. De grundläggande fri- och rättigheterna kan endast begränsas med stöd av lag och av nödvändiga skäl. Karantänen kan förkortas ytterligare genom att ta ett test den sjätte dagen Kommunens smittskyddsläkare kan med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) sätta den som exponerats för corona i karantän. Enligt THL:s nya anvisning kan karantänen avslutas om ett coronatest som tagits tidigast 6 dygn efter exponeringen är negativt. På basis av det negativa testresul

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum