Institutet för hälsa och välfärd THL

Tillgången på mentalvårdstjänster och hälsovårdstjänster för äldre haltar när efterfrågan ökar – THL utvärderar de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna i Finland

Dela

Behovet av mentalvårdstjänster och hälso- och sjukvårdstjänster för äldre har ökat snabbt i Finland de senaste åren, men social- och hälsovårdstjänsterna har bara delvis kunnat svara på den ökade efterfrågan. Detta framgår av den nationella utvärderingen av social- och hälsovårdstjänsterna i Finland som Institutet för hälsa och välfärd (THL) publicerade i dag.

Behovet av mentalvårdstjänster och hälso- och sjukvårdstjänster för äldre har ökat snabbt i Finland de senaste åren, men social- och hälsovårdstjänsterna är utspridda och har bara delvis kunnat svara på den ökade efterfrågan. Detta framgår av den nationella utvärderingen av social- och hälsovårdstjänsterna i Finland som Institutet för hälsa och välfärd (THL) publicerade i dag. Utvärderingen fokuserar på mentalvårdstjänster och hälsovårdstjänster för äldre 2019.

Även om antalet anordnare av basservice inom social- och hälsovården har minskat under de senaste åren och samkommunerna har blivit fler, är strukturen på mentalvårdstjänsterna på basnivå fortfarande splittrad i Finland. Det försämrar en jämlik tillgång till tjänster och tjänsternas kvalitet.

Utbudet av mentalvårdstjänster, tillvägagångssätten, resurserna och yrkeskompetensen varierade betydligt mellan regionerna – särskilt inom tjänsterna för barn, unga och familjer. På många ställen försämrade bristerna i tjänsterna möjligheten att få vård vid behov. Utdragen väntan på att få vård försvårar ofta problemen.

Psykiska problem var den vanligaste orsaken till de invalidpensioner som började betalas ut 2019. Antalet personer i arbetsför ålder som fått sjukdagpenning på grund av psykisk ohälsa har ökat i hela landet.

Tjänsterna för äldre utvecklas i rätt riktning

Enligt THL får äldre personer inte hälso- och sjukvårdstjänster i hemmen och servicebostäderna på lika villkor, även om bara en fjärdedel av de 500 000 personer som fyllt 75 år omfattas av regelbunden service för äldre. Det förekommer skillnader både mellan och inom sjukvårdsdistrikten, till och med inom samma kommun. Det är mest sannolikt att tjänster finns tillgängliga på lika villkor i de områden där integrationen av social- och hälsovårdstjänsterna har kommit längst. Det verkar också som om kostnadsutvecklingen för tjänsterna är måttligare i de områden där tjänsterna integrerats.

År 2019 gjordes exceptionellt många anmälningar till tillsynsmyndigheterna om missförhållanden på anstaltsboenden och inom hemvården för äldre. Det fattades flera beslut om att avsluta verksamheten vid privata serviceboendeenheter. Bristerna som uppdagades i tillsynen gällde bland annat läkemedelssäkerheten, ordnandet av hälso- och sjukvårdstjänster och tillräcklig personal i förhållande till klienternas servicebehov.

Finlands befolkning åldras snabbt och minskar i största delen av landet, med undantag av tillväxtcentren. Befolkningsutvecklingen och det splittrade servicesystemet påverkar ekonomin i de kommuner som betalar för tjänsterna. År 2019 var kommunernas ekonomiska situation rekordsvag: Endast var femte kommun hade en ekonomi som var i balans, medan ekonomin två år tidigare var i balans i över 80 procent av Finlands kommuner.

"Det dåliga ekonomiska läget i kommunerna och sjukvårdsdistrikten, svagheterna i det nuvarande servicesystemet och den allt större bristen på yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården kommer att vara en allvarlig utmaning för social- och hälsovårdsreformen som är under beredning", bedömer Pekka Rissanen, överdirektör för informationstjänsterna vid THL.

THL utvärderar årligen ordnandet av social- och hälsovårdstjänster i Finland. Om höstarna publiceras regionala utvärderingar av föregående års tjänster och om vårarna ett sammandrag av dem i form av en nationell utvärdering.

Källa: Social- och hälsovårdstjänsterna i Finland 2019: Expertutvärdering. THL, Päätösten tueksi 1/2021.

Utvärderingen av social- och hälsovårdssystemet på thl.fi

Mer information:

Pekka Rissanen
överdirektör för informationstjänsterna
Tfn 029 524 6068

Nina Knape
teamchef
Tfn 029 524 7683

Institutet för hälsa och välfärd, THL
fornamn.efternamn@thl.fi

Nyckelord

Länkar

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

THL:s coronakarta och gränssnittet för coronakartans öppna data uppdateras inte lördagen den 17.4 på grund av ett avbrott i användningen till följd av underhållsarbete15.4.2021 13:30:00 EEST | Tiedote

Nödvändigt underhållsarbete i THL:s telekommunikationsmiljö görs under veckoslutet 17.– 18.4.2021. På grund av underhållet uppdateras följande av våra webbtjänster inte lördagen den 17.4.: Coronakarta https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/statistik-och-data/material-och-tjanster/oppna-data/bekraftade-fall-av-corona-i-finland-covid-19- Bekräftade fall av corona i Finland (COVID-19) API för öppen data som beskrivs på webbsidan Uppföljning av COVID-19 vaccinationerna-webbsida Koronarokotusten edistymisen kuutio (på finska) API för öppen data som beskrivs på webbsidan Uppgifterna uppdateras igen som vanligt söndagen den 18.4. Avbrottet i användningen påverkar inte funktionen av THL:s övriga webbsidor. Mer information: THL:s kommunikationens mediatjänst (vardagar kl. 9-16) tfn 029 524 6161 info(at)thl.fi

Anställda inom hälso- och sjukvården hade samma mängd coronavirussmittor i proportion till andra i arbetsför ålder 202012.4.2021 07:50:00 EEST | Tiedote

I Finland konstaterades sammanlagt 36 650 coronavirussmittor under förra året. Av alla fall konstaterades 30 424 hos personer i arbetsför ålder och av dem 2 601 hos anställda inom hälso- och sjukvården. Således var andelen coronavirussmittor bland anställda inom hälso- och sjukvården av alla personer i arbetsför ålder 8,5 procent 2020.

Användning av specialrena inomhusutrymmen kan öka känslighet för symtom – personer med symtom ska stödas mångsidigt och baserat på kunskap30.3.2021 06:00:00 EEST | Tiedote

När en anställd eller skolelev uppvisar långvariga och mångformiga symtom i olika byggnader där man inte har konstaterat faktorer som orsakar symptom i inomhusluften, erbjuds som lösning allt oftare specialrena utrymmen både i skolorna och på arbetsplatserna. Det finns inga medicinska grunder för användningen av specialrena utrymmen och de bör inte användas förrän deras långsiktiga konsekvenser för hälsan och välbefinnandet har utretts. I stället för att använda specialrena utrymmen borde man på ett förebyggande och mångsidigt sätt stöda personer med symtom i inomhusmiljöer. Detta framgår av ställningstagandet från expertgruppen för hälso- och sjukvård inom det nationella programmet för inomhusluft och hälsa. Ställningstagandet behandlade inte situationer där byggnadens alla användare, oberoende av symtom, tillfälligt flyttar till andra utrymmen, till exempel under tiden byggnaden repareras. Användningen av specialrena utrymmen medför risker I en situation där faktorer som orsakar symt

Det nationella vaccinationsprogrammet för fästingburen hjärninflammation utvidgas till begränsade områden i Kyrkslätt och Sibbo9.3.2021 09:30:00 EET | Tiedote

Vaccinationsprogrammet för fästingburen hjärninflammation utvidgas i år till Bobäcksområdet i Kyrkslätt och en del av Sibbo skärgårdsområde. Förekomsten av sjukdomen har ökat avsevärt i dessa områden under en uppföljningstid på fem år. Fast bosatta i området samt fritidsboende som har fyllt tre år har rätt till vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Varje kommun informerar om hur den ordnar vaccinationerna. Utöver dessa nya områden kommer man dessutom att fortsätta ge avgiftsfria TBE-vaccinationer på Åland, i Pargas, Simo, de södra stadsdelarna av Kemi, Kotka skärgård, stadsdelen Sammonlahti i Villmanstrand, ön Preiskari utanför Brahestad, i skärgårdsområdet i Lojo sjö samt på Gustavs. Fästingburen hjärninflammation förekommer särskilt i skärgården och vid kusten År 2020 anmäldes totalt 91 fall av fästingburen hjärninflammation till THL:s register över smittsamma sjukdomar. Antalet rapporterade sjukdomsfall ökade något jämfört med tidigare år. År 2019 anmäldes 69 f

Utredning: Buller från vägtrafik och oväsen från de närmaste grannarna stör oftast i Finland8.3.2021 14:19:34 EET | Tiedote

Människors sömn och tillvaro störs oftast av buller från vägtrafiken och oväsen från de närmaste grannarna. Detta framgår av THL:s nya utredning, där man för första gången granskade hur störande människor upplever olika källor till miljöbuller i sin egen vardag. Enligt utredningen upplevde 4,8 procent av deltagarna att buller från vägtrafik och 4,5 procent att oväsen från de närmaste grannarna är mycket störande i vardagen. ”I samhället har man gradvis blivit medveten om de olägenheter vägtrafikbuller orsakar. I fortsättningen är det också skäl att beakta olägenheter som orsakas av oväsen från grannskapet som en viktig källa till miljöbuller”, säger specialforskare Anu Turunen vid THL. Andra källor till miljöbuller som ingick i undersökningen var järnvägs-, spårvagns- och flygtrafik, industri och hamnar samt utöver de närmaste grannarna även det övriga grannskapet. Cirka en femtedel klassificerar sig som bullerkänsliga Det är mycket individuellt hur störande man upplever buller. ”Upple

Forskning: En hund gör hemmets mikrobflora rikligare och mångsidigare5.3.2021 12:00:00 EET | Tiedote

I bostäder där man har en hund som husdjur är mikrobfloran betydligt mångsidigare och rikligare än i hem utan hund. Detta upptäcktes i en ny undersökning som publicerats i tidningen Scientific Reports. Från hundar lösgörs allergener, päls och mikrober i inomhusluften. I sina pälsar och tassar har de också jord som de tar med sig utifrån in i hemmet. ”Det fanns rikligare med bakterier i prover som togs då marken var bar än i prover tagna då marken var täckt av snö. En varierande bakterieflora i hemmet har i tidigare undersökningar kopplats till en minskad risk för astma och allergier”, säger THL:s specialforskare Anne Karvonen. I de hem där det bodde en hund identifierades proportionellt sett fler bakterier, som mest sannolikt härstammade från hundens egen mikroflora, till exempel från nosen, huden, munnen och mag-tarmkanalen. Hunden hade mindre inverkan på hemmets svampmikrobiom, det vill säga jästsvampar och mögel. ”I framtiden kommer vi att utreda om just dessa bakterier som har en k

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum