Uudenmaan ELY-keskus

Understöd för miljöbranschen kan sökas hos NTM-centralen i Nyland

Jaa

Nästa års prövningsbaserade statsbidrag inom miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområden, kan nu ansökas från NTM-centralen i Nyland. NTM-centralen beviljar bidrag inom ramen för de anslag som anvisats av ministerierna.

Understödsansökningar som gäller vård av byggnadsarvet, miljövård i skärgården, utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden, genomförande av vatten- och havsvårdsåtgärder, understöd via programmet Kommun- och Organisation-Helmi samt användning av vattendrag och hantering av översvämningsrisker i Nyland skickas till NTM-centralen i Nyland.

För fiskeriekonomiskt underhåll som ska genomföras i Nyland kan du ansöka om bidrag från NTM-centralen i Egentliga Finland. För projekt inom miljöuppfostran och miljöupplysning, som ska genomföras i Nyland, kan du i sin tur söka bidrag från NTM-centralen i Mellersta Finland och understöd för projekt som främjar vattenhanteringen i jord- och skogsbruksområden söks hos NTM-centralen i Norra Österbotten. Understöd för bekämpning av invasiva främmande arter kan sökas hos NTM-centralen i Kajanaland. Understöd för hantering av stadsvatten och minskning av skadliga ämnen kan sökas hos NTM-centralen i Södra Savolax.

Ansökningstiden för understöden är 18.10. - 30.11.2021. Ansökan om understöd via programmet Kommun- och Organisation-Helmi börjar 22.10.2021.

Vård av byggnadsarvet

För vård av byggnadsarvet kan bidrag beviljas för underhåll av kulturhistoriskt betydelsefulla byggnader. Bidrag kan även beviljas för övriga aktiviteter som befrämjar underhåll, skydd och förbättring. Arbetet ska utföras med användning av arbetsmetoder som var typiska för den tidpunkt när byggnaden uppfördes och med traditionella byggmaterial som är lämpliga för byggnaden. Bidraget kan sökas av privata byggnadsägare, samfund, kommuner och samkommuner som främjar vård av byggnadsarvet

Miljövård i skärgården

Bidrag kan beviljas kommuner eller kommuninvånare för projekt i anslutning till skydd av vilda djur och växter eller landskap i skärgården. Även föreningar eller stiftelser vars mål är att främja naturskyddet eller miljövården kan ansöka om bidrag. Bidrag har inte beviljats för muddring.

I Nyland omfattas de öar som saknar fast vägförbindelse till Esbo, Helsingfors, Ingå, Kyrkslätt, Lovisa, Borgå, Raseborg och Sibbo av understöd för miljövård i skärgården.

Till bidragsområdena hör dessutom följande områden till vilka det finns en fast vägförbindelse:

  • Sommaröarna (Esbo)
  • Sandhamn (Helsingfors)
  • Storramsjö, Hirdal, Barö, Räfsö, Degerö och Stävö (Ingå)
  • Porkala udd (Kyrkslätt)
  • Sarvsalö, Kabböle, Isnäs, Tjuvö, Strömsland, Vahterpää och Gäddbergsö (Lovisa)
  • Emsalö, Vessölandet, Tirmo och Fagersta (Borgå)
  • Bromarv, Trollshovda, Lindö, Svedja, Öby, Odensö, Norrby och Båsa (Raseborg)
  • Kitö och Löparö (Sibbo)

Bidrag för att utfärda skyddsplaner för grundvattenområden

Med skyddsplanerna för grundvattenområden främjar man uppnåendet av en god status i grundvattnen och skyddsåtgärderna för grundvattnen. Det centrala målet med skyddsplanen är att identifiera riskerna som mänsklig verksamhet medför för grundvattnet samt att förebygga att grundvattnets kvalitet försämras och att trygga grundvattnets kemiska och kvantitativa status i området. Utarbetandet och uppdateringen av skyddsplanen bör i synnerhet riktas till områden som inom vattenvården fastställts som riskgrundvattenområden. Understöd beviljas kommunerna för utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden och för uppdatering av planerna.

Genomförande av åtgärder för vatten- och havsvård

Att nå målsättningen god vattenstatus förutsätter en minskning av den yttre belastningen samt restaureringsåtgärder i många sjöar, åar, kustområden och småvatten. För att målen ska uppnås behövs ett stärkande av de samarbetsnätverk som kommunerna, företagen, föreningarna och de övriga lokala samfunden bildar. Genom projekten eftersträvas långvariga konsekvenser för vattnens status, och för att säkerställa detta vill man stöda större projekthelheter och samarbete mellan flera aktörer.

Understöd beviljas för projekt som enligt en lokal och regional helhetsbedömning främjar uppnåendet av miljömålen för vatten- och havsvården. Vid bedömningen av projekten är det till fördel om behovet av åtgärder har identifierats i åtgärdsprogrammen för vatten- och havsvården, genomförandet av projektet kan inledas utan dröjsmål, projektets övriga finansiering har säkerställts och resultaten och erfarenheterna från projektet kan utnyttjas i andra objekt. I projektet kan ingå vattenskyddslösningar som görs både i vattendrag och i avrinningsområden, med undantag av jord- och skogsbrukets vattenhanteringsåtgärder, för vilka man kan ansöka om understöd genom ansökan för vattenhantering inom jord- och skogsbruket. Det är önskvärt att projekten utnyttjar regionala expertnätverk och att de kan stödas som en del av genomförandet av konkreta åtgärder.

För att få bidrag måste sökanden vanligen vara till exempel en sammanslutning enligt vattenlagen, en registrerad förening, ett vattenområdes delägarlag, ett fiskeriområde eller en kommun. Om bidraget som beviljas används för att stöda ekonomisk verksamhet, iakttas EU:s regler för statsbidrag, såsom föreskrivs i 2a och 2b § i statsrådets förordning 714/2015.

Vattenhushållning och hållbar användning av vattennaturresurserna

Understöd kan beviljas för projekt för översvämningsskydd och andra projekt som förbättrar användningen av och statusen i vattendragen och -miljön, samt beredskapen och riskhanteringen inom vattenhushållningen. Dessutom kan understöd beviljas för utvecklings- och investeringsprojekt som främjar en hållbar användning av vattennaturresurserna. Som åtgärder som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön kan stöd beviljas för vattendragsåtgärder för hantering av översvämningsrisker och för att minska andra vattenhushållningsrisker och -olägenheter samt för att främja mångsidig användning och skötsel av vattendrag. Som projekt som främjar ett hållbart nyttjande av vattennaturresurserna beviljas stöd till projekt som främjar försöks-, investerings- och exportverksamhet inom vattenhushållningssektorn samt innovativa offentliga upphandlingar och verksamhetsmodeller i anslutning till dem.

För att få bidrag måste sökanden vanligen vara till exempel en sammanslutning enligt vattenlagen, en registrerad förening, ett vattenområdes delägarlag, ett fiskeriområde eller en kommun. Om bidraget som beviljas används för att stöda ekonomisk verksamhet, iakttas EU:s regler för statsbidrag, såsom föreskrivs i 2a och 2b § i statsrådets förordning 714/2015.

Kommun- och Organisation-Helmi

Kommuner, samkommuner, föreningar och stiftelser kan beviljas understöd för restaurerings-, iståndsättnings- och skötselåtgärder. Målet för åtgärderna ska vara att förbättra statusen för livsmiljöerna enligt temana i Helmi-programmet. Understöd kan också beviljas för de inventeringar och planer som åtgärderna förutsätter samt för konstruktioner som byggs för att skydda en värdefull natur. Ansökan är riksomfattande. De åtgärder som stöds ska slutföras senast under 2023.

Ansökningsteman

• Restaurering av myrar

• Iståndsättning och skötsel av fågelvatten och våtmarker

• Iståndsättning och skötsel av vårdbiotoper

• Skötsel av skogsbeklädda livsmiljöer

• Iståndsättning av småvatten och strandnatur


Främjande av vattenhanteringen i jord- och skogsbruksområden

Målet med främjandet av vattenhanteringen är att förbättra vattnens status genom att stärka jord- och skogsbrukets anpassning till föränderliga väder- och vattenförhållanden. Understöd kan beviljas för projekt som främjar planering, samarbete och genomförande av vattenhushållningen på avrinningsområdesnivå, håller kvar vatten i avrinningsområdet, minskar belastningen på vattendragen och ökar den biologiska mångfalden. Åtgärderna kan vara både regionala samarbetsprojekt och regionala eller lokala genomförandeprojekt. Den riksomfattande ansökan om understöd har koncentrerats till NTM-centralen i Norra Österbotten. Om bidraget som beviljas används för att stöda ekonomisk verksamhet, iakttas EU:s regler för statsbidrag, såsom föreskrivs i 2a och 2b § i statsrådets förordning 714/2015.

Fiskeriekonomiska iståndsättningar

Vid fiskeriekonomiska iståndsättningar kan bidrag också beviljas till projekt vars mål är att främja fiskens vandring, fiskebeståndens naturliga förökning eller förbättra möjligheterna till hållbart fiske. Projekt ska särskilt sträva efter att stärka livskraften i utrotningshotade eller sårbara fiskebestånd. Projekt som understöds kan vara till exempel restaurering av fiskars naturliga förökningsområden, byggande av fiskvägar och tryggande av vandringsfiskars naturliga livscykel. Vattendragsobjekt som nämns i fiskeriekonomiska restaureringsprogram eller i bilaga 2 till förslaget till åtgärdsprogram för vattenvården i Nyland (2022-2027) prioriteras.

Miljöfostran och -upplysning

Understödet främjar hållbar utveckling genom att stöda lärandet för människor i olika åldrar. Understöd för miljöfostran och -upplysning kan beviljas för nationellt eller regionalt betydelsefulla försöks- eller utvecklingsprojekt. Inom projekten kan man t.ex. skapa en ny verksamhetsmodell, pedagogiskt material eller upplysningsmaterial eller fokusera på att främja mer omfattande ibruktagande av god praxis och material.  Ansökningarna behandlas på riksomfattande nivå av NTM-centralen i Mellersta Finland.

Bekämpning av skadliga främmande arter

Syftet med stödet är att bekämpa de främmande arter som har fastställts som skadliga och som antingen finns på EU:s lista eller på den nationella listan. Stöd kan sökas för bekämpning, rådgivning och uppföljning av bekämpningsåtgärder enligt planen för hantering av skadliga främmande arter. Understöden är behovsprövade och beviljas inom ramen för det anslag som jord- och skogsbruksministeriet anvisar. Understöd kan beviljas för kostnader för genomförande, rådgivning och uppföljning av projekt. Behandlingen av understöden har koncentrerats till NTM-centralen i Kajanaland.

Hantering av stadsvatten och minskning av skadliga ämnen (avloppsöversvämningar)

Tyngdpunkten i understödsansökan för temat Stadsvatten och skadliga ämnen ligger på avloppsöversvämningar. Syftet med understödet är att minska utsläppen av skadliga ämnen som rinner ut i vattendrag genom att minska antalet avloppsöversvämningar. Understöd kan beviljas för projekt där man utvecklar och pilottestar ny teknologi i kartläggningen, förebyggandet och minskningen av samt i rapporteringen om översvämningar. Genom projekten förutser och förbereder man sig på de framtida skador som klimatförändringen orsakar och hur de ska beaktas i stadsplaneringen. Genom projekten stärks samarbetet mellan olika aktörer, i synnerhet mellan olika kommunala aktörer. I projekten kan man skapa anvisningar om riskhantering för markanvändning och avlopp. Den riksomfattande ansökan om understöd har koncentrerats till NTM-centralen i Södra Savolax.

Ansökan om och beviljande av bidrag

Ansökan om bidrag ska göras innan projektets åtgärder inleds. Ansökningarna skickas senast 30.11.2021 i första hand elektroniskt via regionförvaltningens e-tjänst.

Ansökningar om genomförande av vatten- och havsvårdsåtgärder, användning av vattendrag och hantering av översvämningsrisker samt fiskerihushållningen som lämnats in efter utsatt tid kan beaktas inom ramarna för anslagen.

Vid beviljandet av bidragen efterföljs principerna och metoderna i stadsunderstödslagen (668/2001). I fråga om projekt som gäller restaurering av vatten följs också statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön (714/2015).

Ansökningsblanketter och anvisningar av NTM-centralen och i webbtjänsten

I Nyland får man ansökningsblanketter och närmare uppgifter om förutsättningarna för beviljande av bidrag av NTM-centralen i Nyland. Ansökningsblanketter och anvisningar som gäller prövningsbaserade statsbidrag – även fiskeriekonomiskt underhåll – finns också i NTM-centralernas webbtjänst på www.ely-keskus.fi/rahoitus-ja-avustukset-ymparistovastuualue

Mer information om understöden för fiskeriekonomiskt underhåll fås hos NTM-centralen i Egentliga Finland. Information om understöden för främjande av vattenhanteringen i jord- och skogsbruksområden fås hos NTM-centralen i Norra Österbotten eller NTM-centralen i Södra Österbotten. Mer information om projektbidrag för miljöfostran och -upplysning finns att få från Mellersta Finlands NTM-central. NTM-centralen i Södra Savolax ger information om understöd avsedda för hantering av stadsvatten och minskning av skadliga ämnen.

Via sidorna för finansiering och bidrag går det att bekanta sig med både bidrag för olika bidragstyper samt Nationella fiskvägsstrategin samt statsrådets förordning 714/2015. Förslagen till såväl åtgärdsprogrammet för vattenvården i Nyland 2022–2027 som åtgärdsprogrammet för Finlands havsförvaltningsplan 2022–2027 hittas via sidan www.ymparisto.fi/vaikutavesiin. Via samma sida kommer också de slutliga godkända vatten- och havsförvaltningsplanerna och deras åtgärdsprogram att hittas.

Yhteyshenkilöt

Kontaktpersonernas e-postadresser: fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
• Vård av byggnadsarvet: överinspektör Henrik Wager, 0295 021 473
• Miljövård i skärgården: överinspektör Henrik Wager, 0295 021 473
• Utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden: geolog Esko Nylander, 0295 021 437
• Genomförande av åtgärder för vatten- och havsvård: specialforskare Pasi Lempinen, 0295 021 425
• Användning av vattendrag och översvämningshantering: specialforskare Pasi Lempinen, 0295 021 425
• Fiskeriekonomiska iståndsättningar: ledande fiskeriexpert Mikko Koivurinta, 0295 021 080
• Kommun- och Organisation-Helmi: överinspektör Niina Vähätalo, 0295 021 286
• Miljöfostran och -upplysning: expert inom miljöfostran Tanja Tuulinen, 0295 024 669
• Främjande av vattenhanteringen i jord- och skogsbruksområden: Ledande vattenhushållningsexpert Anne-Mari Rytkönen, 0295 038 083 och ledande vattenhushållningsexpert Eeva Nuotio, 0295 028 025
• Bekämpning av invasiva främmande arter Reima Leinonen, 0295 023 799
• Främjande av vattenhanteringen i jord- och skogsbruksområden: Avustukset vesiensuojelun tehostamisohjelman toteuttamiseen - ely - ELY-keskus (https://www.ely-keskus.fi/avustukset-vesiensuojelun-tehostamisohjelman-toteuttamiseen)

Tietoja julkaisijasta

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Uudenmaan ELY-keskus

Hyväkuntoinen päällyste helpottaa pyöräilyväylän talvikunnossapitoa29.11.2021 09:50:44 EET | Tiedote

ELY-keskuksessa tehdään ympärivuotisen kävelyn ja pyöräilyn eteen töitä joka päivä. Tänä vuonna Uudenmaan ELY:n alueella on voitu panostaa erityisesti kävely- ja pyöräilyvälien uudelleenpäällystyksiin lähes 70 km matkalla. Rahoitusta näihin käytettiin noin 1,5 miljoonaa euroa, joka on noin 5,5 % vuoden päällystystöiden rahoituksesta. Hyväkuntoinen päällyste helpottaa myös väylän talvikunnossapitoa.

Antalet personer utan anställning har minskat jämfört med året innan23.11.2021 08:03:59 EET | Tiedote

I slutet av oktober var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 92 044 i Nyland. Av dem var 83 736 utan anställning och 8 308 permitterade. Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa arbetssökande utan anställningsförhållande med 1 376 personer (-1,6 %) och antalet permitterade med 15 448 personer (-65,0 %). Det totala antalet arbetslösa minskade med 16 824 personer jämfört med ett år tidigare. I Nyland minskade antalet arbetslösa 15,5 %, dvs. något långsammare än i hela landet i genomsnitt (-17,2 %). I slutet av oktober utgjorde andelen arbetslösa arbetssökande 10,5 % av arbetskraften, vilket är 2 procentenheter färre än året innan. Antalet arbetslösa arbetssökande under 25 år på området uppgick till sammanlagt 8 573 personer, vilket är 2 484 (-22,5%) personer färre än ett år tidigare. På området fanns det 43 793 långtidsarbetslösa, vilket är 13 880 (46,4 %) fler än i slutet av oktober 2020. Antalet arbetslösa utlänningar på området var 18 334, vilket är 522 (-2,8 %) perso

Ilman työsuhdetta olevien määrä laskenut edellisvuoteen verrattuna23.11.2021 08:00:20 EET | Tiedote

Uudenmaalla oli lokakuun lopussa yhteensä 92 044 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 83 736 ja lomautettuja 8 308. Ilman työsuhdetta olevien määrä laski 1 376 (-1,6 %) henkilöllä ja lomautettujen 15 448 (-65,0 %) henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna. Työttömien kokonaismäärä laski 16 824 henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Työttömien määrä laski Uudellamaalla 15,5 % eli hieman hitaammin kuin koko maassa keskimäärin (-17,2 %). Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli lokakuun lopussa 10,5 %, mikä on 2 prosenttiyksikköä vuotta aikaisempaa vähemmän. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 8 573, mikä on 2 484 (-22,5 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 43 793, mikä on 13 880 (46,4 %) enemmän kuin vuoden 2020 lokakuun lopussa. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 18 334, mikä on 522 (-2,8 %) henkilöä vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Uudenmaan TE-toimistoon l

Nya naturskyddsområden i Raseborg genom METSO-programmet19.11.2021 13:26:29 EET | Tiedote

NTM-centralen i Nyland har fredat tre nya naturskyddsområden i Raseborg, samt köpt tre områden av staden som ansluts till statens befintliga naturskyddsområden. Områdenas areal är sammanlagt cirka 190 ha. Naturskyddsområdena är en del av METSO-programmet. Det klart största av de nya naturskyddsområdena är känt som Trollskogen. Objektet är beläget på nordvästra sidan av Ekenäs vid Västerby friluftsområde och den förblir i stadens ägo. Hällmarker, kärrsänkor och moskogar dominerar det natursköna området. Objektets areal på nästan 150 hektar är ovanligt stort för ett naturskyddsområde i södra Finland och där har inte bedrivits skogsbruk under en längre tid. I statens ägo övergick bland annat en gammal granskog söder om Karis, som gränsar till Läppträskets värdefulla fågelvatten. Viktiga naturvärden finns i alla dessa områden, som nu tryggas. Stora helheter som behövs för friluftsliv och naturfostran bevaras samtidigt som det är en effektiv klimatåtgärd. Undersökningar visar att nettobindn

Uusia luonnonsuojelualueita Raaseporiin METSO-ohjelman avulla19.11.2021 13:22:34 EET | Tiedote

Uudenmaan ELY-keskus on perustanut Raaseporiin kolme uutta luonnonsuojelualuetta kaupungin maille ja lisäksi ostanut kaupungilta kolme aluetta, jotka liitettiin valtion olemassa oleviin luonnonsuojelualueisiin. Alueiden pinta-ala on yhteensä noin 190 hehtaaria. Luonnonsuojelualueet ovat osa vapaaehtoisuuteen perustuvaa METSO-ohjelmaa. Uusista luonnonsuojelualueista suurin tunnetaan Peikkometsänä. Kohde sijaitsee Tammisaaren luoteispuolella Västerbyn ulkoilualueella ja se pysyy kaupungin omistuksessa. Karut kalliot, suopainanteet ja kangasmetsät hallitsevat luonnonkaunista aluetta. Lähes 150 hehtaarin kohde on Etelä-Suomessa harvinaisen suuri ja alue on ollut pitkään metsätalouden ulkopuolella. Valtion omistukseen siirtyi muun muassa Karjaan eteläpuolella sijaitsevaan linnustoltaan arvokkaaseen Lepinjärveen rajautuva vanha kuusimetsä. - Näillä kaikilla alueilla on tärkeitä luontoarvoja, jotka nyt turvataan. Suuria kokonaisuuksia tarvitaan virkistäytymiseen ja luontokasvatukseen, mutta t

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme