Kehityspoliittinen toimikunta

Utvecklingspolitiska kommissionen: Finland bör profilera sig inom diplomatin för livsmedelstrygghet

Dela

Finland bör påverka aktivt och ta ett större ansvar för att stärka den globala livsmedelstryggheten och livsmedelssystemet. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att förbättra ställningen för de allra fattigaste länderna och för de mest sårbara människorna och grupperna. Det anser Utvecklingspolitiska kommissionens expertgrupp, vars analys om livsmedelsförsörjningens och livsmedelssystemens framtid publicerades på fredagen.

Enligt analysen bör Finland profilera sig som ett land som verkar för global livsmedelstrygghet. Finland bör belysa kopplingarna mellan olika aspekter av livsmedelstryggeten och lyfta fram nya metoder.

Ett bra tillfälle att främja diplomatin för livsmedelstrygghet är FN:s toppmöte om livsmedelssystem som ordnas i september i samband med FN:s generalförsamling i New York.

”Finland bör påverka aktivt under toppmötet för att påskynda en hållbar förändring och minskad ojämlikhet mellan olika livsmedelssystem. Finland bör också förbinda sig att genomföra toppmötets agenda nationellt och internationellt ”, anser Utvecklingspolitiska kommissionens expertgrupp.

Finland kan också påverka internationella organisationer och förhandlingsprocesser för att jordbruket ska få en starkare roll i anpassningen till och kampen mot klimatförändringarna och för att den biologiska mångfaldens betydelse för livsmedelstryggheten ska uppmärksammas mer.

Det hör till Finlands utvecklingspolitiska mål att människorna i utvecklingsländer ska ha bättre möjligheter att producera och skaffa säker, hälsosam och näringsrik mat. Enligt kommissionens analys bör detta också synas i finansieringen.

Inom utvecklingssamarbetet har finansieringen av livsmedelstryggheten, jordbruket och landsbygdsutvecklingen dock minskat betydligt under de senaste åren. Enligt analysen behöver Finland en trovärdig och konkret plan för att höja anslagen för utvecklingssamarbete till den nivå som FN rekommenderar. Samtidigt måste finansieringen som riktas till livsmedelstrygghet, jordbruk och landsbygdsutveckling höjas.

Världens livsmedelssystem ska trygga livsmedelsförsörjningen och god näring för den växande befolkningen så att livsmedelsproduktionens ekologiska ramar inte försämras och så att risken för livsmedelskriser minskar. Globalt sett har matproduktionen mätt i kalorier hållit ungefär jämn takt med befolkningsutvecklingen, men nästan 700 miljoner människor får fortfarande inte tillräckligt med mat. Dessutom äter nästan två miljarder människor livsmedel av näringsmässigt dålig kvalitet. Människor som hör till olika sårbara grupper löper större risk att uppleva bristande livsmedelstrygghet, vilket förvärras ytterligare av katastrofer, konflikter och andra kriser.

Matproduktionen är beroende av den omgivande naturen. Samtidigt utgör den nuvarande livsmedelsproduktionen ett allvarligt hot mot den biologiska mångfalden, ekosystemen och klimatets stabilitet. Globalt sett är matproduktionen den största enskilda faktorn som påverkar miljöns tillstånd och överskridandet av planetens gränser.

Ytterligare information

Marikki Stocchetti, generalsekreterare för Utvecklingspolitiska kommissionen, tfn 050 525 8649, marikki.stocchetti@formin.fi
Inka Hopsu, ordförande för Utvecklingspolitiska kommissionen, tfn 040 758 9545, inka.hopsu@eduskunta.fi

Utvecklingspolitiska kommissionen är det enda organet som gör systematiska och breda uppföljningar och analyser av Finlands utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik. Statsrådet tillsätter Utvecklingspolitiska kommissionen för en regeringsperiod i taget. Kommissionens medlemmar företräder riksdagspartierna, intresseorganisationer, civilsamhällesorganisationer och universitet som ingår i nätverket UniPID.

Länkar

Om

Kehityspoliittinen toimikunta
Kehityspoliittinen toimikuntahttp://www.kehityspoliittinentoimikunta.fi

Följ Kehityspoliittinen toimikunta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kehityspoliittinen toimikunta

Development Policy Committee: Finland should distinguish itself in food security diplomacy18.6.2021 10:01:55 EEST | Press release

Finland must influence and assume more responsibility for reinforcing global food security and the food system. Particular attention must be paid to improving the position of the poorest countries and people and groups living in the most vulnerable situations. This is the view of the Development Policy Committee expert group, whose analysis of the future of food security and food systems was published on Friday.

Kehityspoliittinen toimikunta: Suomen kannattaa profiloitua ruokaturvadiplomatiassa18.6.2021 09:59:44 EEST | Tiedote

Suomen tulee vaikuttaa ja ottaa nykyistä enemmän vastuuta globaalin ruokaturvan ja ruokajärjestelmän vahvistamisessa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kaikkein köyhimpien maiden ja haavoittuvimmissa tilanteissa elävien ihmisten ja ryhmien aseman parantamiseen. Tätä mieltä on Kehityspoliittisen toimikunnan KPT:n asiantuntijaryhmä, jonka analyysi ruokaturvan ja ruokajärjestelmien tulevaisuudesta julkaistiin perjantaina.

Development Policy Committee: A triple nexus approach is needed for development cooperation, humanitarian assistance and peace actions5.3.2021 09:10:00 EET | Press release

Development cooperation, humanitarian assistance and peace actions should provide a more efficient joint response to the needs of people affected by crises. Closer collaboration between the various actors is therefore vital. This is the key conclusion of the analysis published by the Development Policy Committee (DPC), in which an expert group consisting of representatives of DPC members analyses the current situation and provides recommendations for the next steps to be taken for further improvements.

Utvecklingspolitiska kommissionen: Utvecklingssamarbetet, det humanitära biståndet och fredsarbetet behöver en gemensam vision5.3.2021 09:10:00 EET | Tiedote

Utvecklingssamarbetet, det humanitära biståndet och fredsarbetet måste bättre kunna svara på behoven hos människor som lever under allvarliga kriser. En intensivare samverkan mellan olika aktörer är nödvändig. Detta är en central slutsats i Utvecklingspolitiska kommissionens rapport, där en expertgrupp bestående av kommissionens medlemmar analyserar den nuvarande situationen och ger rekommendationer för att förbättra verksamheten.

Kehityspoliittinen toimikunta: Kehitysyhteistyö, humanitaarinen apu ja rauhantyö tarvitsevat yhteisen suunnan5.3.2021 09:10:00 EET | Tiedote

Kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun ja rauhantyön on pystyttävä vastaamaan yhdessä nykyistä tehokkaammin kriisien keskellä elävien ihmisten tarpeisiin. Entistä tiiviimpi yhteistyö eri toimijoiden välillä on välttämätöntä. Tämä on keskeinen johtopäätös Kehityspoliittisen toimikunnan (KPT) julkaisemassa raportissa, jossa toimikunnan jäsentahoista koottu asiantuntijaryhmä analysoi nykyisen tilanteen ja antaa suosituksia toiminnan parantamiseksi.

Utvecklingspolitiska kommissionen: Naturens mångfald ska tryggas också i utvecklingspolitiken22.1.2021 09:01:00 EET | Tiedote

Biodiversiteten, eller den biologiska mångfalden, måste beaktas bättre och mer konsekvent i Finlands utvecklingspolitik och internationella påverkansarbete. Dessutom behöver utvecklingsländerna stöd i att genomföra avtalen om biologisk mångfald. Detta anser Utvecklingspolitiska kommissionens expertgrupp, som publicerade en analys om hur den biologiska mångfalden kan tryggas på fredagen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum