Kehityspoliittinen toimikunta

Utvecklingspolitiska kommissionen: Finlands utvecklingspolitik kan intensifieras ytterligare

Dela

Sanna Marins regering har kommit väl i gång med att genomföra de utvecklingspolitiska föresatserna i regeringsprogrammet. Men det finns dock rum för förbättring. Det som är viktigaste just nu är att man tar fram en tydlig färdplan över regeringsperioderna för att höja utvecklingsfinansieringen så att den följer FN:s rekommendation, det vill säga 0,7 procent av bruttonationalinkomsten. Detta bör uppnås före 2030.

Det här anser Utvecklingspolitiska kommissionen som är ett parlamentariskt och samhälleligt representativt rådgivande organ. I Utvecklingspolitiska kommissionens halvtidsöversyn ges rekommendationer som hjälper Finland att uppfylla sina internationella åtaganden på ett bättre sätt än tidigare och bära sitt globala ansvar samt öka utvecklingspolitikens genomslagskraft som ett led i arbetet med att genomföra FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Enligt Utvecklingspolitiska kommissionen ska man under denna regeringsperiod utöver att utarbeta en färdplan fästa särskild vikt vid att förtydliga utvecklingssamarbetets och utvecklingspolitikens ansvarsområden och arbetsfördelning inom de yttre förbindelserna samt i vidare bemärkelse inom statsförvaltningen över politikområdena. Också den internationella klimatfinansieringens roll, uppföljning och resultat bör göras klarare.

Utvecklingspolitiska kommissionen ger regeringen beröm för den utvecklingspolitiska redogörelsen för de kommande valperioderna som i september presenterades för riksdagen. Redogörelsen bidrar till kontinuitet i utvecklingspolitikens prioriterade områden och uppmuntrar till sektorsövergripande samarbete över förvaltnings- och aktörsgränserna i en anda av hållbar utveckling. Att intensifiera samarbetet mellan aktörerna inom utvecklingssamarbetet, det humanitära biståndet och fredsarbetet är också en av de viktigaste reformerna i redogörelsen. Vidare har utbildning, klimat och biologisk mångfald beaktats i högre grad än tidigare.

Utvecklingspolitiska kommissionen anser att centrala åtgärder och tillsynsobjekt som sträcker sig över valperioderna är utvecklingsfinansiering och utveckling av finansieringens olika former. Det är också viktigt att man följer hur finansieringen kanaliseras och anvisas till exempel för det egentliga och det övriga utvecklingssamarbetet samt för finansieringen i form av donationer och finansiella investeringar. De olika finansieringsformerna måste främja utvecklingspolitikens prioriterade områden och komplettera varandra konsekvent.
Också utrikesministeriets personalresurser måste i tillräcklig utsträckning riktas till utvecklingspolitikens prioriterade områden och viktigaste teman.

Av Utvecklingspolitiska kommissionens medlemmar instämmer Sannfinländarna inte i rapportens avsnitt om utvecklingsfinansieringens belopp. Enligt Sannfinländarna bör utvecklingsbiståndet i framtiden täckas bara med budgetöverskott.

Utvecklingspolitiska kommissionens föreslår att uppföljningen av hela utvecklingsfinansieringen ska göras tydligare och mer transparent. Utrikesministeriet måste utveckla den statistiska informationen till intressegrupperna och den bredare allmänheten. En portal för utvecklingsbistånd som är tillgänglig för alla måste öppnas så snart som möjligt och den statistiska informationen till intressegrupperna och den bredare allmänheten måste bli en central del av den.

Mer information:

Marikki Stocchetti, generalsekreterare för Utvecklingspolitiska kommissionen, tfn 050 525 8649, marikki.stocchetti@formin.fi
Inka Hopsu, ordförande för Utvecklingspolitiska kommissionen, tfn 040 758 9545, inka.hopsu@eduskunta.fi

Utvecklingspolitiska kommissionen är det enda organet som gör systematiska och breda uppföljningar och analyser av Finlands utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik. Statsrådet tillsätter Utvecklingspolitiska kommissionen för en regeringsperiod i taget. Kommissionens medlemmar företräder riksdagspartierna, intresseorganisationer, civilsamhällesorganisationer och universitet som ingår i nätverket UniPID.

Länkar

Om

Kehityspoliittinen toimikunta
Kehityspoliittinen toimikuntahttp://www.kehityspoliittinentoimikunta.fi

Följ Kehityspoliittinen toimikunta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kehityspoliittinen toimikunta

Development Policy Committee: Finland still needs to catch up on goals in development policy8.11.2021 10:00:00 EET | Press release

The Government of Prime Minister Sanna Marin has made a good start in implementing the development policy entries in the Government Programme. However, there continues to be room for improvement. At present, the main focus should be on preparing a clear roadmap, extending beyond the current government term, in order to raise development finance to the UN’s recommendation of 0.7% of gross national income (GNI). The recommendation should be achieved by 2030.

Development Policy Committee: Finland should distinguish itself in food security diplomacy18.6.2021 10:01:55 EEST | Press release

Finland must influence and assume more responsibility for reinforcing global food security and the food system. Particular attention must be paid to improving the position of the poorest countries and people and groups living in the most vulnerable situations. This is the view of the Development Policy Committee expert group, whose analysis of the future of food security and food systems was published on Friday.

Utvecklingspolitiska kommissionen: Finland bör profilera sig inom diplomatin för livsmedelstrygghet18.6.2021 10:00:50 EEST | Tiedote

Finland bör påverka aktivt och ta ett större ansvar för att stärka den globala livsmedelstryggheten och livsmedelssystemet. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att förbättra ställningen för de allra fattigaste länderna och för de mest sårbara människorna och grupperna. Det anser Utvecklingspolitiska kommissionens expertgrupp, vars analys om livsmedelsförsörjningens och livsmedelssystemens framtid publicerades på fredagen.

Kehityspoliittinen toimikunta: Suomen kannattaa profiloitua ruokaturvadiplomatiassa18.6.2021 09:59:44 EEST | Tiedote

Suomen tulee vaikuttaa ja ottaa nykyistä enemmän vastuuta globaalin ruokaturvan ja ruokajärjestelmän vahvistamisessa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kaikkein köyhimpien maiden ja haavoittuvimmissa tilanteissa elävien ihmisten ja ryhmien aseman parantamiseen. Tätä mieltä on Kehityspoliittisen toimikunnan KPT:n asiantuntijaryhmä, jonka analyysi ruokaturvan ja ruokajärjestelmien tulevaisuudesta julkaistiin perjantaina.

Development Policy Committee: A triple nexus approach is needed for development cooperation, humanitarian assistance and peace actions5.3.2021 09:10:00 EET | Press release

Development cooperation, humanitarian assistance and peace actions should provide a more efficient joint response to the needs of people affected by crises. Closer collaboration between the various actors is therefore vital. This is the key conclusion of the analysis published by the Development Policy Committee (DPC), in which an expert group consisting of representatives of DPC members analyses the current situation and provides recommendations for the next steps to be taken for further improvements.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum