Kehityspoliittinen toimikunta

Utvecklingspolitiska kommissionen: Naturens mångfald ska tryggas också i utvecklingspolitiken

Dela

Biodiversiteten, eller den biologiska mångfalden, måste beaktas bättre och mer konsekvent i Finlands utvecklingspolitik och internationella påverkansarbete. Dessutom behöver utvecklingsländerna stöd i att genomföra avtalen om biologisk mångfald. Detta anser Utvecklingspolitiska kommissionens expertgrupp, som publicerade en analys om hur den biologiska mångfalden kan tryggas på fredagen.

"Det är viktigt att skyddet av naturens mångfald och miljön löper parallellt med kampen mot klimatförändringen i all Finlands verksamhet. I utvecklingssamarbetet syns den biologiska mångfaldens betydelse ännu inte tillräckligt i de politiska riktlinjerna, och ännu mindre i praktiken”, fastställer expertgruppen, som består av utvecklingspolitiska kommissionens medlemmar.

Enligt expertgruppen bör naturens mångfald inkluderas i nästa utvecklingspolitiska redogörelse som sträcker sig över valperioderna, både som ett genomgående mål och som ett fjärde prioriterat område. Det skulle säkerställa att den biologiska mångfalden beaktas i allt utvecklingssamarbete.

Endast en liten del av utvecklingssamarbetets finansiering går till tryggandet av den biologiska mångfalden

Ett av de fyra prioriterade områdena i Finlands utvecklingspolitik betonar arbetet mot och anpassningen till klimatförändringen samt en hållbar användning av naturresurser. Trots det har utvecklingsfinansiering inte riktats till miljöfrågor i någon betydande omfattning.

En utvärdering av OECD 2017 visade att 17 procent av Finlands utvecklingsfinansiering riktades till miljösektorn 2015, medan stödet i OECD-länderna i genomsnitt låg på 27 procent.

Finansieringen till tryggandet av den biologiska mångfalden har minskat kraftigt sedan 2011. Merparten av stödet är multilateral finansiering som kanaliseras via internationella organisationer, främst Globala miljöfonden (GEF). Även civilsamhällesorganisationers arbete får stöd. Däremot har den biologiska mångfaldens andel av det bilaterala utvecklingssamarbetet varit mycket liten under de senaste åren.

Biologisk mångfald stöder hållbar utveckling

De växande utmaningarna för den biologiska mångfalden, klimatet och livsmedelssäkerheten samt kopplingarna mellan dessa fenomen är centrala teman för Utvecklingspolitiska kommissionen, som arbetar för att stärka den globala dimensionen av hållbar utveckling i det finländska beslutsfattandet och i det internationella påverkansarbetet. Att bevara den biologiska mångfalden och utnyttja den på ett hållbart sätt är kopplat till flera av de globala målen för hållbar utveckling. Enligt utvecklingspolitiska kommissionens expertgrupp bör Finland i sitt internationella påverkansarbete påvisa dessa kopplingar, eftersom skyddet av den biologiska mångfalden och sunda och välmående ekosystem också bidrar till att trygga livsmedelsförsörjningen och minska fattigdomen.

Välmående ekosystem bromsar också klimatförändringen och hjälper anpassningen. Den nuvarande pandemin har visat att det är viktigare än någonsin att försvara naturens välmående också med tanke på människornas hälsa, eftersom miljöförstöring är en av de bakomliggande orsakerna till att virus med animaliskt ursprung sprids bland människor. Därför bör Finland höja den direkta finansieringen till miljösektorn och skyddet av biodiversiteten genom de olika utvecklingspolitiska finansieringsinstrumenten. Samtidigt bör konsekvenserna för den biologiska mångfalden beaktas i all utvecklings- och klimatfinansiering, föreslår expertgruppen.

Ytterligareinformation:

Inka Hopsu, ordförande för Utvecklingspolitiska kommissionen, tfn 040 758 9545, inka.hopsu@eduskunta.fi

Marikki Stocchetti, generalsekreterare för Utvecklingspolitiska kommissionen, tfn 050 525 8649, marikki.stocchetti@formin.fi

Utvecklingspolitiska kommissionen är det enda organet som gör systematiska och breda uppföljningar och analyser av Finlands utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik. Statsrådet tillsätter Utvecklingspolitiska kommissionen för en regeringsperiod i taget. Kommissionens medlemmar företräder riksdagspartierna, intresseorganisationer, civilsamhällesorganisationer och universitet som ingår i nätverket UniPID.

Länkar

Om

Kehityspoliittinen toimikunta
Kehityspoliittinen toimikuntahttp://www.kehityspoliittinentoimikunta.fi

Följ Kehityspoliittinen toimikunta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kehityspoliittinen toimikunta

Development Policy Committee: A triple nexus approach is needed for development cooperation, humanitarian assistance and peace actions5.3.2021 09:10:00 EETPress release

Development cooperation, humanitarian assistance and peace actions should provide a more efficient joint response to the needs of people affected by crises. Closer collaboration between the various actors is therefore vital. This is the key conclusion of the analysis published by the Development Policy Committee (DPC), in which an expert group consisting of representatives of DPC members analyses the current situation and provides recommendations for the next steps to be taken for further improvements.

Utvecklingspolitiska kommissionen: Utvecklingssamarbetet, det humanitära biståndet och fredsarbetet behöver en gemensam vision5.3.2021 09:10:00 EETTiedote

Utvecklingssamarbetet, det humanitära biståndet och fredsarbetet måste bättre kunna svara på behoven hos människor som lever under allvarliga kriser. En intensivare samverkan mellan olika aktörer är nödvändig. Detta är en central slutsats i Utvecklingspolitiska kommissionens rapport, där en expertgrupp bestående av kommissionens medlemmar analyserar den nuvarande situationen och ger rekommendationer för att förbättra verksamheten.

Kehityspoliittinen toimikunta: Kehitysyhteistyö, humanitaarinen apu ja rauhantyö tarvitsevat yhteisen suunnan5.3.2021 09:10:00 EETTiedote

Kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun ja rauhantyön on pystyttävä vastaamaan yhdessä nykyistä tehokkaammin kriisien keskellä elävien ihmisten tarpeisiin. Entistä tiiviimpi yhteistyö eri toimijoiden välillä on välttämätöntä. Tämä on keskeinen johtopäätös Kehityspoliittisen toimikunnan (KPT) julkaisemassa raportissa, jossa toimikunnan jäsentahoista koottu asiantuntijaryhmä analysoi nykyisen tilanteen ja antaa suosituksia toiminnan parantamiseksi.

Development Policy Committee: Safeguarding biodiversity in development policy22.1.2021 09:01:00 EETPress release

Finland must pay stronger and more consistent attention to biodiversity in its development policy and international advocacy work. In addition, developing countries should be supported in their efforts to implement biodiversity agreements. The view is expressed by the Development Policy Committee’s expert group, whose analysis on safeguarding biodiversity was published on Friday 22 January.

Kehityspoliittinen toimikunta: Luonnon monimuotoisuus turvattava myös kehityspolitiikassa22.1.2021 09:00:00 EETTiedote

Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus on huomioitava nykyistä vahvemmin ja johdonmukaisemmin Suomen kehityspolitiikassa ja kansainvälisessä vaikuttamistyössä. Lisäksi kehittyviä maita on tuettava biodiversiteettiä koskevien sopimusten toimeenpanossa. Tätä mieltä on Kehityspoliittisen toimikunnan KPT:n asiantuntijaryhmä, jonka analyysi biodiversiteetin turvaamisesta julkaistiin perjantaina.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum