Kehityspoliittinen toimikunta

Utvecklingspolitiska kommissionens aktualitetsanalys: Finlands utvecklingspolitik ska tillämpa rättighetsperspektivet bredare

Dela
Det skärpta internationella läget, de långdragna konflikterna, de ökade katastroferna till följd av klimatförändringar och det allt aktivare ifrågasättandet av de mänskliga rättigheterna skapar ett växande behov av en utvecklingspolitik som beaktar rättighetsperspektivet mer omfattande.

Det här anser utvecklingspolitiska kommissionen som gett ut en aktualitetsanalys av hur Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete tillgodoser de mänskliga rättigheterna.

”På grund av det svåra läget världen över är det viktigt att se till att rättighetsperspektivet fortsättningsvis utgör en stark grundsten för utrikes- och säkerhetspolitiken över regeringsperioderna", säger kommissionens ordförande riksdagsledamot Inka Hopsu (gröna).

Ett människorättsbaserat arbetssätt innebär att de mänskliga rättigheterna i kombination med skyldigheterna är styrande element när man ställer upp mål för utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet. Fokus ligger i att respektera, främja och skydda de mänskliga rättigheterna. Enligt utvecklingspolitiska kommissionen ska särskild vikt fästas vid människor och grupper av människor vars mänskliga rättigheter är sämst tillgodosedda. Samtidigt ska man påverka de aktörer som ansvarar för att rättigheterna tillgodoses. Delaktighet, inkludering, icke-diskriminering, jämlikhet, ansvarsskyldighet och transparens är de bärande principerna. 

Ambition efterlyses på alla områden

Enligt analysen har Finlands utvecklingspolitik under de senaste åren tagit bättre hänsyn till rättighetsperspektivet, och de mänskliga rättigheterna beaktas i utvecklingssamarbetet allt bättre.  Finland bör dock ta itu med frågan på ett ambitiösare sätt för att en allt större del av utvecklingspolitiken i fortsättningen ännu aktivare ska främja de mänskliga rättigheterna och ta sig an de utmaningar som gäller mänskliga rättigheter. Detta kräver att aktörerna har politisk vilja, tydlig målsättning, kompetens och tillräckliga resurser. 

Trots att rättighetsperspektivet har beaktats i planeringen av utvecklingssamarbetet, finns det stora variationer i hur de mänskliga rättigheterna tillgodoses och följs upp. Enligt utvecklingspolitiska kommissionen är det angeläget att rättighetsperspektivet konsekvent genomsyrar alla kanaler, åtgärder och nivåer inom utvecklingssamarbetet. Detta gäller inte enbart utvecklingssamarbetet, utan också mer allmänt olika politikområden, Finlands yttre förbindelser och internationella påverkansarbete. 

En särskild utmaning för Finlands utvecklingssamarbete är det faktum att det regelbaserade internationella systemet och de mänskliga rättigheter som väsentligen hör till dess normbas ifrågasätts i allt högre grad. På såväl nationella som internationella forum motsätter sig människor till exempel jämställdhet och kvinnors, flickors, könsminoriteters och sexuella minoriteters rättigheter. På grund av dessa utmaningar är Finlands satsningar på en utvecklingspolitik och ett utvecklingssamarbete och i vidare mening också på en utrikes- och säkerhetspolitik som bygger på rättighetsperspektivet viktigare än tidigare. De ökar betydelsen av påverkansarbetet på internationellt plan, framför allt i FN och EU.

Hela analysen finns att få på Utvecklingspolitiska kommissionens webbplats (på finska).

Utvecklingspolitiska kommissionen är det enda organet som systematiskt och övergripande utvärderar och analyserar Finlands utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik. Statsrådet tillsätter Utvecklingspolitiska kommissionen för en regeringsperiod i taget. Kommissionens medlemmar företräder riksdagspartierna, intresseorganisationer, civilsamhällesorganisationer och universitet som ingår i nätverket UniPID.

Ytterligare information

Marikki Karhu, generalsekreterare för utvecklingspolitiska kommissionen, tfn 050 525 8649, marikki.karhu@formin.fi 

Inka Hopsu, utvecklingspolitiska kommissionens ordförande, tfn 040 758 9545, inka.hopsu@eduskunta.fi

Länkar

Om

Kehityspoliittinen toimikunta
Kehityspoliittinen toimikuntahttp://www.kehityspoliittinentoimikunta.fi

Följ Kehityspoliittinen toimikunta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kehityspoliittinen toimikunta

Development Policy Committee: Sustainable development investments need clear criteria3.10.2022 07:00:00 EEST | Press release

The Development Policy Committee commissioned a report on sustainable development investing. While significant sums are already being invested from Finland in the world’s least-developed countries, private investment could bolster the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) even more systematically. It would be essential to create clear criteria for sustainable development investing. In addition, the private and public sectors should work together to find ways to promote responsible investment especially in the least-developed countries.

Utvecklingspolitiska kommissionen: Det behövs tydliga kriterier för investeringar enligt målen för hållbar utveckling3.10.2022 07:00:00 EEST | Tiedote

På uppdrag av Utvecklingspolitiska kommissionen har det tagits fram en utredning om hållbara investeringar. Finländska aktörer investerar stora summor också i världens fattigaste länder, men de privata investeringarna kunde ännu mer konsekvent hjälpa att uppnå målen för hållbar utveckling. Det är viktigt att skapa tydliga kriterier för investeringsverksamhet som bidrar till hållbar utveckling. Därtill bör den privata och offentliga sektorn tillsammans försöka komma på sätt att främja ansvarsfulla investeringar i framför allt i de fattigaste länderna.

Kehityspoliittinen toimikunta: Kestävän kehityksen investointeihin tarvitaan selkeät kriteerit3.10.2022 07:00:00 EEST | Tiedote

Kehityspoliittinen toimikunta teetti selvityksen kestävän kehityksen mukaisesta sijoittamisesta. Suomesta sijoitetaan merkittäviä summia myös maailman köyhimpiin maihin, mutta yksityisillä sijoituksilla voitaisiin tukea vieläkin johdonmukaisemmin kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Oleellista olisi luoda kestävää kehitystä edistävälle sijoitustoiminnalle selkeät kriteerit. Lisäksi yksityisen ja julkisen sektorin tulisi hakea yhdessä keinoja, joilla edistetään etenkin köyhimpiin maihin suuntautuvia vastuullisia sijoituksia.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum