Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vattenöversikt för februari: Hård köld och rikligt med snö (Landskapen i Österbotten)

Dela

Februari visade sig vara en mycket vintrig månad i vårt område. Nästan hela månaden hölls temperaturen ordentligt på kölden och dessutom snöade det rikligt vid flera tillfällen. I slutet av månaden var snöns vattenvärde större än genomsnittet, men tills vidare var effekterna för vattendragen och grundvattnen ringa.

Rikligt med snö, vattenstånden i de konstgjorda sjöarna sänktes

I februari låg temperaturen ordentligt på kölden utom i slutet av månaden. Det snöade rikligt särskilt efter mitten av månaden. Vattenföringen i åarna och älvarna var tämligen liten och nära genomsnittet för tidpunkten.

I slutet av februari var det mer snö i de österbottniska landskapen än genomsnittligt vid den här tidpunkten. Snöns vattenvärde under slutet av månaden var kring 80–120 mm, vilket är större än genomsnittet. I allmänhet är snömängden störst i månadsskiftet mars-april.

I februari började man sänka vattenståndet i de konstgjorda och de reglerade sjöarna för att det ska finnas plats för smältvatten och för att dämpa eventuella vårflöden. Vattenståndet i Lappajärvi ligger ca 20 cm över genomsnittet för tidpunkten och kommer enligt prognoserna att fortsättningsvis vara högt långt in på våren.

Inga problem med försurning observerades

I februari observerades inga försurningsproblem i åarna. I Kyro älv låg pH-värdet under hela månaden kring 6. Då vintern framskrider hotar syresituationen att försämras i de grundare sjöarna. Tills vidare har syresituationen hållit sig måttlig, men i de allra grundaste sjöarna har läget klart försämrats. Väderleken under vårvintern och våren påverkar huruvida syrebrist och eventuell fiskdöd uppstår. Smältvattnet förbättrar läget.

Grundvattennivåerna håller på och sjunker något

Under hela februari har grundvattennivåerna fortsatt att sjunka något. För närvarande motsvarar grundvattennivåerna genomsnittet för tidpunkten och ställvis ligger de 10–80 cm över genomsnittet. Grundvattennivån kommer sannolikt att fortsätta sjunka tills grundvattenmagasinen åter börjar fyllas som en följd av snösmältningen.

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

• Vattenhushållningsexpert Kristiina Kastman, tfn 0295 028 021 (reglering och vattenföring)
• Specialforskare Anssi Teppo, tfn 0295 027 948 (vattenkvalitet)
• Överinspektör Krister Dalhem, tfn 0295 027 671 (grundvatten)
• Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

e-postadresserna bildas enligt modellen fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus muistuttaa joukkoliikenteen käyttäjiä ja henkilökuntaa kasvomaskin käytöstä16.4.2021 12:06:09 EEST | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antoi 13.8.2020 suosituksen kasvomaskin käytöstä joukkoliikenteessä koronavirusepidemian aikana. Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi vähentää koronavirustartuntoja estämällä pisaroiden leviämistä ympäristöön. Kasvomaskien teho perustuu osittain siihen, että mahdollisimman moni käyttää niitä asianmukaisesti.

NTM-centralen i Södra Österbotten påminner kollektivtrafikens användare och personal om användningen av ansiktsmask16.4.2021 12:06:09 EEST | Tiedote

Institutet för hälsa och välfärd gav 13.8.2020 en rekommendation om användning av ansiktsmask i kollektivtrafiken under den pågående coronavirusepidemin. Korrekt användning av ansiktsmask kan minska coronavirussmitta genom att den förhindrar droppar från att spridas i omgivningen. Ansiktsmaskernas effekt grundar sig delvis på att så många som möjligt använder dem på rätt sätt.

Lokaliseringsplanen för stamväg 63: Alternativen undersöks i Kronoby13.4.2021 12:00:00 EEST | Tiedote

Under början av år 2021 inleddes utarbetandet av en lokaliseringsplan för stamväg 63 på avsnittet mellan Kaustby och Ina i Evijärvi. Syftet med arbetet är att fastställa terrängkorridoren och vilka åtgärder som behövs för att den krokiga huvudvägen som går genom byarna ska uppnå en sådan kvalitetsnivå att den motsvarar nivån på de avsnitt söderut och norrut längs stamvägen där förbättringsåtgärder redan har vidtagits. Problemen med den nuvarande vägen och de förbättringar som behövs koncentreras till Kronoby kommuns område.

Kantatien 63 pääsuuntaselvitys: Vaihtoehtoja tutkitaan Kruunupyyssä13.4.2021 12:00:00 EEST | Tiedote

Alkuvuonna 2021 aloitettiin pääsuuntaselvityksen laatiminen kantatielle 63 Evijärven Inan ja Kaustisen välille. Tavoitteena on määrittää maastokäytävä ja toimenpiteet, joilla mutkaisen ja kyliä halkovan päätien laatutasoa nostetaan vastaamaan jo parannettuja etelä- ja pohjoispuolisia kantatiejaksoja. Nykytien ongelmat ja tarvittavat parantamisratkaisut keskittyvät Kruunupyyn kunnan alueelle.

Den regionala skarvsamarbetsgruppen i Österbotten och Mellersta Österbotten har inlett arbetet med att uppdatera den regionala åtgärdsplanen för skarv12.4.2021 13:00:00 EEST | Tiedote

I den nationella skarvstrategin som publicerades år 2019 gavs de regionala samarbetsgrupperna i uppdrag att över sitt verksamhetsområde sammanställa en plan eller utredning i vilken regionala problemområden lyfts fram samt övervägs hurudana åtgärder som behövs. Samarbetsgruppen i Österbotten och Mellersta Österbotten gav ut sin åtgärdsplan för skarv år 2017 och nu har gruppen inlett uppdateringen av planen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum