Suomen Pankki

Visio: Suomalaisten talousosaaminen maailman parasta vuonna 2030

Jaa

Suomen Pankin tekemä ehdotus talousosaamisen strategiaksi tähtää siihen, että suomalaiset ovat maailman parhaita talousosaajia vuonna 2030. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni ymmärtää talousosaamisen tärkeyden omassa elämässään ja pystyy tekemään taloudenpitonsa kannalta hyviä päätöksiä. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn luovutti tänään ehdotuksen Suomen talousosaamisen edistämisen kansalliseksi strategiaksi oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille.

Strategiaehdotuksen mukaan tavoitetilaan pääsy vaatii toimintatapojen muutoksia. Yksilön kannalta avainasemassa on kyky ymmärtää ja ennakoida omaa taloudellista tilannetta nykyistä paremmin. Tarjolla tulee olla helposti löydettäviä matalan kynnyksen neuvonta- ja tietopalveluita, joista jokainen saa apua. Ehdotuksessa korostetaan, että kansalaisten parempi talousosaaminen tuottaa hyvinvointia paitsi ihmiselle itselleen, myös koko kansantalouteen.

Suomen Pankin laatima strategiaehdotus on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Suomen Pankki ja oikeusministeriö sopivat vuosi sitten, että Suomen Pankki vastaa taloudenhallintaan liittyvän kansallisen strategian kirjoittamisesta.

Suomalaisten talousosaaminen on keskimäärin hyvällä tasolla, mutta eri väestöryhmien välillä on eroja. Suunnitelmallisella ja hyvin resursoidulla talousosaamistyöllä on mahdollista parantaa laajasti kansalaisten tietoja ja taitoja ja sitä kautta ennaltaehkäistä ylivelkaantumista ja muita talousongelmia, tähdentää pääjohtaja Olli Rehn.

- Tämä on tärkeä työ, jota haluan viedä vahvasti eteenpäin. Tässä ajassa ylivelkaantumiseen liittyvät kysymykset ovat erityisen ajankohtaisia, ja kansalaisten talousosaamisen vahvistaminen on tärkeä tavoite. Olen iloinen siitä, että ehdotus keskittyy talousosaamisen ”myönteiseen puoleen” eli hyvään taloudenpitoon, säästämiseen ja sijoittamiseen, ministeri Henriksson sanoo.

Talousoppia antaville tiiviimpää yhteistyötä vaikuttavuuden lisäämiseksi

Talousosaamisen edistämistä tekevät viranomaisten lisäksi monet yritykset ja kolmannen sektorin toimijat. Strategiaehdotuksessa painotetaan niiden yhteistyön helpottamista ja pääsyä ajantasaisen tiedon lähteille. Lisäksi toimintaa tulee koordinoida entistä paremmin. Tämä kaikki lisää toiminnan vaikuttavuutta ja tehostaa voimavarojen käyttöä. Oikeusministeriön hallinnonalalle ehdotetaan perustettavaksi kentän työtä tukeva ja koordinoiva toiminto.

Tarkoitus on laatia strategialle käytännönläheinen toimintasuunnitelma. Oikean suunnan varmistamiseksi toimintasuunnitelmassa tulee määritellä konkreettiset toiminnan tavoitteet ja tavoitteiden toteutumista on mitattava säännöllisesti. Saumaton yhteistyö poikkitieteelliseen tutkimuksen kanssa on tärkeää tilannekuvan saamiseksi. 

- Tuen ehdotusta perustaa oikeusministeriön hallinnonalalle uusi toiminto, joka ryhtyy koordinoimaan talousosaamisen strategiatyötä. Tämä on tärkeää, jotta esiintuodut kehittämiskohteet saadaan vietyä nopeasti käytäntöön, ministeri Henriksson painottaa.  

Ehdotus strategiaksi on laadittu Suomen Pankin johdolla yhdessä alan keskeisten toimijoiden ja tutkijoiden kanssa. Työssä otettiin huomioon suomalaisten talousosaamisen lähtötaso, talousosaamisen edistämiseksi tehtävä työ, markkinoilla vallitsevat olosuhteet ja yhteiskunnallinen tilanne. Lisäksi käytettiin OECD:n talouskasvatuksen kansainvälisen verkoston ohjeistuksia ja käytiin läpi useita kansainvälisiä esimerkkejä vastaavista järjestelyistä.

strategiaehdotus (pdf)

Lisätietoja:

Suomen Pankki

johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen, p. 09 183 2007, etunimi.sukunimi@bof.fi

talousosaamisen neuvonantaja Anu Raijas, p. 09 183 2625, etunimi.sukunimi@bof.fi

oikeusministeriö

erityisavustaja Niklas Mannfolk, p. 050 306 3990, etunimi.sukunimi@om.fi

kansliapäällikkö Pekka Timonen, p. 0295 150 044, etunimi.v.sukunimi@om.fi

Avainsanat

Kuvat

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Pankki

More student loan drawdowns in January than ever before1.3.2021 10:00:00 EETPress release

In January 2021[1] new student loan drawdowns amounted to EUR 327 million, which was 6% more than in the same period a year earlierand more than ever before in a single month. The average interest on the student loans drawn down in January was at a record low (0.21%). Euribor-linked loans accounted for 93% of all the new drawdowns, with an average interest of 0.16%. The increase in the number of drawdowns has meant rapid growth in recent years in the stock of student loans. At the end of January, the stock of student loans stood at EUR 4.9 billion, with an annual growth rate of 14.6%. The stock of student loans has almost doubled since the reform of student financial aid that came into effect in 2017. In addition to the increase in the size of loan tranches as a result of the reform of student financial aid, the stock of student loans has also been augmented by an increase in the number of borrowers. The total number of people with outstanding student loan debt has grown rapidly in rec

I januari utbetalades mer studielån än någonsin tidigare1.3.2021 10:00:00 EETTiedote

I januari 2021[1] utbetalades studielån för 327 miljoner euro, vilket är 6 % mer än vid motsvarande tid för ett år sedan och mer än någonsin tidigare under en månad. Genomsnittsräntan på nya uttag av studielån var i januari 2021 rekordlåg (0,21 %). De euriborbundna lånens andel var 93 % av samtliga utbetalda studielån och genomsnittsräntan på dem var 0,16 %. Till följd av de ökade uttagen har det utestående beloppet av studielån ökat snabbt under de senaste åren. Vid utgången av januari 2021 uppgick beloppet av utestående studielån till 4,9 miljarder euro och årsökningen var 14,6 %. Det utestående beloppet av studielån har nästan fördubblats efter studiestödsreformen som trädde i kraft 2017. Utöver de större låneposterna som följde på studiestödsreformen beror ökningen i beloppet av utestående studielån också på att låntagarna ökat i antal. Det totala antalet studerande med studielån har vuxit snabbt de senaste åren. Enligt Folkpensionsanstaltens statistik var antalet personer med stud

Tammikuussa opintolainoja nostettiin enemmän kuin koskaan aikaisemmin1.3.2021 10:00:00 EETTiedote

Tammikuussa 2021[1] opintolainoja nostettiin 327 milj. euron edestä, mikä on 6 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana ja enemmän kuin koskaan aikaisemmin kuukauden aikana. Tammikuussa 2021 nostettujen opintolainojen keskikorko oli ennätyksellisen alhainen (0,21 %). Euriborsidonnaisten lainojen osuus oli 93 % kaikista nostetuista opintolainoista, ja niiden keskikorko oli 0,16 %. Kasvaneiden nostomäärien vuoksi opintolainakannan kasvu on ollut nopeaa viimeisten vuosien ajan. Tammikuun 2021 lopussa opintolainakanta oli 4,9 mrd. euroa ja sen vuosikasvuvauhti 14,6 %. Opintolainakanta on lähes kaksinkertaistunut vuonna 2017 voimaan tulleen opintotukiuudistuksen jälkeen. Opintotukiuudistuksesta seuranneiden suurentuneiden lainaerien lisäksi opintolainakantaa on kasvattanut lainan ottajien määrän lisääntyminen. Opintovelallisten kokonaismäärä on kasvanut viime vuosina nopeasti. Kelan tilastojen mukaan opintovelallisia oli 462 000 lukuvuonna 2019–2020, kun kolme vuotta aikaisemmin opinto

Bank of Finland Museum programme for spring 2021: housing finance, digital age payments and economic forecast5.2.2021 08:15:00 EETPress release

The Bank of Finland Museum’s programme of public events for spring 2021 highlights the challenges of payments in the digital age as well as housing finance and the long-term development of the Finnish economy. Through public events, the Bank of Finland seeks to promote citizens’ financial literacy and knowledge of the financial markets.The goal is also to increase dialogue with the public. The events will take place online and will be held in Finnish unless otherwise mentioned.They will be broadcast from the Bank of Finland Museum.The events start at 5 pm, and recordings of them will be available for viewing afterwards on the Bank of Finland Museum’s website. Tuesday 9 February Talouskirja NYT discussion series:Erkki Liikanen’s Komissaari (Commissioner) Olli Rehn, Governor of the Bank of Finland, discusses with his predecessor Erkki Liikanen the latter’s new book, which covers Liikanen’s years as EU Commissioner 1995–2004 Tuesday 2 March Housing finance trends in Finland in the 21st ce

Bolånemarknaden, betalningar i den digitala eran och ekonomisk prognos på Myntmuseets program i vår5.2.2021 08:15:00 EETTiedote

Myntmuseets publikevenemang våren 2021 fokuserar på utmaningarna för betalningar i den digitala eran och den långsiktiga utvecklingen på bostadsmarknaden och i den finländska ekonomin. Genom publikevenemangen vill Finlands Bank främja medborgarnas ekonomiska kunnande och kännedomen om finansmarknaden. Målet är också att öka dialogen med allmänheten. Tillställningarna arrangeras som webbinarier och hålls på finska om inte annat anges. De sänds från Finlands Banks myntmuseum. Webbinarierna börjar kl. 17 och inspelningarna av dem kan ses i efterhand på Myntmuseets webbplats. Ti 9.2 Ekonomibok Nu: Erkki Liikanens bok Komissaari (Kommissionären) Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn diskuterar med sin företrädare Erkki Liikanen om dennes nya bok om åren som EU-kommissionär 1995–2004 Ti 2.3 Trender på den finländska bolånemarknaden på 2000-talet Rådgivare Hanna Putkuri, Finlands Bank Ti 16.3 Låt dig inte luras! - Betalningsmedels- och investeringsbedrägerier i den digitala eran och hur de ka

Rahamuseon kevään aiheina asuntoluottomarkkinat, digiajan maksaminen ja talousennuste5.2.2021 08:15:00 EETTiedote

Rahamuseon kevään 2021 yleisötilaisuuksissa esiin nousevat maksamisen haasteet digiaikana sekä asuntoluottomarkkinoiden ja Suomen talouden pitkän aikavälin kehitys. Yleisötilaisuuksilla Suomen Pankki haluaa edistää kansalaisten talousosaamista ja finanssimarkkinoiden tuntemista. Tavoitteena on myös lisätä vuoropuhelua yleisön kanssa. Tilaisuudet ovat verkkotapahtumia, ellei toisin mainita. Ne lähetetään Suomen Pankin rahamuseosta. Tilaisuudet alkavat klo 17, ja niiden tallenteet ovat jälkikäteen nähtävissä rahamuseon verkkosivuilla. ti 9.2. Talouskirja nyt: Erkki Liikasen Komissaari Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn keskustelee edeltäjänsä Erkki Liikasen kanssa tämän uudesta kirjasta, joka käsittelee Liikasen vuosia EU:n komissaarina 1995–2004 ti 2.3. Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla Neuvonantaja Hanna Putkuri, Suomen Pankki ti 16.3. Älä tule huijatuksi! - Digiajan maksuväline- ja sijoitushuijaukset ja niiden tunnistaminen Johtava digitalisaatioasiantuntija Hanna Heiska

Investments made in Finnish investment funds at record level4.2.2021 10:00:00 EETPress release

In December 2020, investments in Finnish investment funds amounted to EUR 135.2 billion, more than ever before. Fund share liability grew by EUR 8.1 billion during 2020. In January-March 2020, investment funds’ market value declined by EUR 15.6 billion, in addition to net redemptions of EUR 2.8 billion due to the international coronavirus pandemic[1]. However, the appreciation of the invested assets and new subscriptions after April 2020 increased Finnish investment funds’ fund share liability by the end of 2020. In April-December 2020, the appreciation of investments increased the value of fund units by EUR 21.9 billion, while new subscriptions in these funds amounted to a further EUR 4.5 billion in net terms. In 2020, the largest new net investments in Finnish investment funds were made by households (EUR 1.2 billion). In addition, the appreciation of asset prices increased households’ fund holdings by EUR 2.3 billion in 2020 despite the decline in the spring. At the end of December

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme