Kehityspoliittinen toimikunta

Development Policy Committee’s message to government-formation negotiators in 2023: New government must strengthen Finland’s global responsibility and impact3.5.2023 11:34:28 EEST | Press release

Finland’s new government must promote global sustainable development and strengthen Finland’s positive handprint abroad. In this way, we can also safeguard Finland’s own security in the long term. This is the Development Policy Committee's key message to the government-formation negotiators in 2023.

Development Policy Committee: Sustainable development investments need clear criteria3.10.2022 07:00:00 EEST | Press release

The Development Policy Committee commissioned a report on sustainable development investing. While significant sums are already being invested from Finland in the world’s least-developed countries, private investment could bolster the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) even more systematically. It would be essential to create clear criteria for sustainable development investing. In addition, the private and public sectors should work together to find ways to promote responsible investment especially in the least-developed countries.

Utvecklingspolitiska kommissionen: Det behövs tydliga kriterier för investeringar enligt målen för hållbar utveckling3.10.2022 07:00:00 EEST | Tiedote

På uppdrag av Utvecklingspolitiska kommissionen har det tagits fram en utredning om hållbara investeringar. Finländska aktörer investerar stora summor också i världens fattigaste länder, men de privata investeringarna kunde ännu mer konsekvent hjälpa att uppnå målen för hållbar utveckling. Det är viktigt att skapa tydliga kriterier för investeringsverksamhet som bidrar till hållbar utveckling. Därtill bör den privata och offentliga sektorn tillsammans försöka komma på sätt att främja ansvarsfulla investeringar i framför allt i de fattigaste länderna.

Kehityspoliittinen toimikunta: Kestävän kehityksen investointeihin tarvitaan selkeät kriteerit3.10.2022 07:00:00 EEST | Tiedote

Kehityspoliittinen toimikunta teetti selvityksen kestävän kehityksen mukaisesta sijoittamisesta. Suomesta sijoitetaan merkittäviä summia myös maailman köyhimpiin maihin, mutta yksityisillä sijoituksilla voitaisiin tukea vieläkin johdonmukaisemmin kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Oleellista olisi luoda kestävää kehitystä edistävälle sijoitustoiminnalle selkeät kriteerit. Lisäksi yksityisen ja julkisen sektorin tulisi hakea yhdessä keinoja, joilla edistetään etenkin köyhimpiin maihin suuntautuvia vastuullisia sijoituksia.

Development Policy Committee Analysis: Finland’s international climate finance needs clear direction28.1.2022 09:30:00 EET | Press release

Finland's international climate finance needs a transparent long-term operating model, as well as a plan for increasing and targeting the financing. This is the conclusion of the Development Policy Committee's (DPC) recent analysis report ”Finland's International Climate Finance Needs Clear Direction”. The recommendations presented in the report outline actions towards more responsible, just and effective climate finance.

Utvecklingspolitiska kommissionens analys: Finlands internationella klimatfinansiering behöver en tydlig riktning28.1.2022 09:30:00 EET | Tiedote

Finlands internationella klimatfinansiering behöver en långsiktig och transparent strategi och en plan för hur finansieringen ska utökas och fördelas. Detta konstateras i utvecklingspolitiska kommissionens senaste analysrapport ”Finland behöver en klar riktning för sin internationella klimatfinansiering”. I rapporten rekommenderas åtgärder för en ansvarsfullare, rättvisare och effektivare klimatfinansiering.

Kehityspoliittisen toimikunnan analyysi: Suomen kansainvälinen ilmastorahoitus tarvitsee selkeän suunnan28.1.2022 09:30:00 EET | Tiedote

Suomen kansainvälinen ilmastorahoitus tarvitsee pitkäjänteisen ja läpinäkyvän toimintamallin sekä suunnitelman rahoituksen kasvattamiseksi ja kohdentamiseksi. Näin todetaan Kehityspoliittisen toimikunnan (KPT) tuoreessa analyysiraportissa ”Suomen kansainvälinen ilmastorahoitus tarvitsee selkeän suunnan”. Raportissa esitetyt suositukset linjaavat toimia kohti vastuullisempaa, oikeudenmukaisempaa ja vaikuttavampaa ilmastorahoitusta.

Development Policy Committee: Finland still needs to catch up on goals in development policy8.11.2021 10:00:00 EET | Press release

The Government of Prime Minister Sanna Marin has made a good start in implementing the development policy entries in the Government Programme. However, there continues to be room for improvement. At present, the main focus should be on preparing a clear roadmap, extending beyond the current government term, in order to raise development finance to the UN’s recommendation of 0.7% of gross national income (GNI). The recommendation should be achieved by 2030.

Utvecklingspolitiska kommissionen: Finlands utvecklingspolitik kan intensifieras ytterligare8.11.2021 10:00:00 EET | Tiedote

Sanna Marins regering har kommit väl i gång med att genomföra de utvecklingspolitiska föresatserna i regeringsprogrammet. Men det finns dock rum för förbättring. Det som är viktigaste just nu är att man tar fram en tydlig färdplan över regeringsperioderna för att höja utvecklingsfinansieringen så att den följer FN:s rekommendation, det vill säga 0,7 procent av bruttonationalinkomsten. Detta bör uppnås före 2030.

Development Policy Committee: Finland should distinguish itself in food security diplomacy18.6.2021 10:01:55 EEST | Press release

Finland must influence and assume more responsibility for reinforcing global food security and the food system. Particular attention must be paid to improving the position of the poorest countries and people and groups living in the most vulnerable situations. This is the view of the Development Policy Committee expert group, whose analysis of the future of food security and food systems was published on Friday.

Utvecklingspolitiska kommissionen: Finland bör profilera sig inom diplomatin för livsmedelstrygghet18.6.2021 10:00:50 EEST | Tiedote

Finland bör påverka aktivt och ta ett större ansvar för att stärka den globala livsmedelstryggheten och livsmedelssystemet. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att förbättra ställningen för de allra fattigaste länderna och för de mest sårbara människorna och grupperna. Det anser Utvecklingspolitiska kommissionens expertgrupp, vars analys om livsmedelsförsörjningens och livsmedelssystemens framtid publicerades på fredagen.

Kehityspoliittinen toimikunta: Suomen kannattaa profiloitua ruokaturvadiplomatiassa18.6.2021 09:59:44 EEST | Tiedote

Suomen tulee vaikuttaa ja ottaa nykyistä enemmän vastuuta globaalin ruokaturvan ja ruokajärjestelmän vahvistamisessa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kaikkein köyhimpien maiden ja haavoittuvimmissa tilanteissa elävien ihmisten ja ryhmien aseman parantamiseen. Tätä mieltä on Kehityspoliittisen toimikunnan KPT:n asiantuntijaryhmä, jonka analyysi ruokaturvan ja ruokajärjestelmien tulevaisuudesta julkaistiin perjantaina.

Development Policy Committee: A triple nexus approach is needed for development cooperation, humanitarian assistance and peace actions5.3.2021 09:10:00 EET | Press release

Development cooperation, humanitarian assistance and peace actions should provide a more efficient joint response to the needs of people affected by crises. Closer collaboration between the various actors is therefore vital. This is the key conclusion of the analysis published by the Development Policy Committee (DPC), in which an expert group consisting of representatives of DPC members analyses the current situation and provides recommendations for the next steps to be taken for further improvements.

Utvecklingspolitiska kommissionen: Utvecklingssamarbetet, det humanitära biståndet och fredsarbetet behöver en gemensam vision5.3.2021 09:10:00 EET | Tiedote

Utvecklingssamarbetet, det humanitära biståndet och fredsarbetet måste bättre kunna svara på behoven hos människor som lever under allvarliga kriser. En intensivare samverkan mellan olika aktörer är nödvändig. Detta är en central slutsats i Utvecklingspolitiska kommissionens rapport, där en expertgrupp bestående av kommissionens medlemmar analyserar den nuvarande situationen och ger rekommendationer för att förbättra verksamheten.
  • 1
  • 2
  • 3
  • Viimeinen
  • >>
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye