Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry-logo

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

 • Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
 • Eteläranta 10
 • 00130 Helsinki

T&K-rahoituksen suuntaamista ohjaava monivuotinen suunnitelma on oikeilla jäljillä – Osaajapula voi vesittää investoinnit14.6.2024 08:00:00 EEST | Tiedote

Suomi investoi tulevina vuosina niukkuudesta huolimatta satoja miljoonia euroja lisää rahaa tutkimukseen ja kehittämiseen. Tämän rahoituksen kohdentamista ohjaavan monivuotisen suunnitelman linjaukset edellyttävät rahoituksen suuntaamista yritysten ja tutkimusorganisaatioiden ekosysteemien kehittymiseen ja uusien toimijoiden mukaan saamiseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Ammattikorkeakoulujen rooli ja potentiaali T&K-järjestelmän uudistamisen tunnistetaan suunnitelmassa jo verrattain hyvin. Ammattikorkeakoulut ovat kaikista tutkimus- ja koulutusorganisaatiosta monipuolisimpia, alueellisimpia sekä verkostuneimpia toimijoita. Näin ollen juuri ammattikorkeakoulut voivat edistää parhaiten rahoituksen nopeaa vaikuttavuutta.

Arene ottaa puheenjohtajuuden eurooppalaisen AMK-verkoston johdossa – Suomi jäämässä jälkeen korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä13.6.2024 17:08:12 EEST | Tiedote

Arene ottaa vastaan eurooppalaisen UAS4Europe-verkoston puheenjohtajuuden tänään Brysselissä. Ajankohta on tärkeä heti uuden EU-vaalikauden alussa. UAS4Europe on ammattikorkeakoulujen eurooppalainen etujärjestö, joka keskittyy parantamaan ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan edellytyksiä. Arenen puheenjohtajuuskausi kestää seuraavat kaksi vuotta (2024–2026). Suomalaiset ammattikorkeakoulut hakevat kehittämisvoimaa yhä vahvemmin yhteistyöstä eurooppalaisten korkeakoulujen kanssa. Puheenjohtajuus vahvistaa myös kansallista vaikuttamistyötä.

Läsnäoloa vaativa opetus tärkeää opiskelijoiden ammatilliselle kasvulle ja hyvinvoinnille - opintoja ja työntekoa on edelleen pystyttävä yhdistämään23.5.2024 13:26:58 EEST | Tiedote

Koronaviruspandemian aikaiset kokemukset osoittavat, että opintojen eteneminen hidastuu ja opiskelijoiden hyvinvointi kärsii ilman riittävää yhteisöllisyyttä. Hieman alle 80 prosenttia suomalaisista opiskelijoista koki pandemian vaikutukset negatiivisina tai erittäin negatiivisina (Eurostudent VIII). Läsnäoloa vaativa koulutus ei kuitenkaan tarkoita joustavista opintopoluista luopumista.

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin15.5.2024 08:59:14 EEST | Tiedote

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen, jonka tarkoituksena on luoda pelisäännöt kansainvälisen opiskelijarekrytoinnin parissa toimiville koulutusagenteille ja muille kumppaneille. Eettisen ohjeistuksen tarkoitus on varmistaa vastuullinen ja ammattimainen toiminta kaikissa vuorovaikutustilanteissa potentiaalisten opiskelijoiden, heidän vanhempiensa, koulutuksen tarjoajien ja muiden toimijoiden kanssa. Ohjeistuksen ovat hyväksyneet sekä Arene, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto että Unifi, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto.

Ammattikorkeakoulut tarvitaan mukaan kehittämään tohtorikoulutusta ja tutkijoiden urapolkuja3.5.2024 09:21:20 EEST | Tiedote

Suomi tarvitsee kansalliseen TKI-tavoitteeseen päästäkseen aivan uudenlaisia toimintatapoja, koska vanhat rakenteet harvoin synnyttävät radikaalisti uutta. Nyt tarvitaan ennen kaikkea laajasti yhteiskuntaan lisää tuottavuutta ja talouskasvun siemeniä. Suomi tarvitsee ammattikorkeakouluja työelämäläheisten soveltavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan periaatteille rakentuvien tohtorikoulutusmallien ja tutkijoiden urapolkujen rakentamiseen. Tohtorikoulutusohjelmia rakennetaan ammattikorkeakouluihin jo nyt eurooppalaisten kumppaneiden kanssa.

Ammattikorkeakoulut jatkavat rahoituksen nollalinjalla – isot odotukset TKI-rahoituksen kohdentumisesta16.4.2024 17:04:31 EEST | Tiedote

Ammattikorkeakoulut ovat helpottuneita, ettei niiden rahoitukseen kohdistettu uusia leikkauksia hallitusohjelmassa jo tehtyjen leikkausten lisäksi. Suomen tavoitteet nostaa voimakkaasti nuorten aikuisten koulutustasoa sekä TKI-rahoituksen kasvattaminen 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta edellyttävät, että korkeakoulujen perusrahoituksen taso turvataan nykyistä paremmin. Uusi TKI-rahoitus tulee kohdentaa sellaiseen rahoitukseen, jotka edellyttävät yritysten ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä.

Ammattikorkeakouluilla kunnianhimoiset tavoitteet eurooppalaiselle yhteistyölle - Tavoitteet EU-vaaleihin julkaistu19.3.2024 07:00:00 EET | Tiedote

Suomalaisille ammattikorkeakouluille eurooppalainen verkostoituminen on kehittymisen ydinedellytys. Verkostojen kautta ammattikorkeakoulut voivat kehittää koulutustaan, lisätä opiskelijaliikkuvuutta ja vahvistaa kyvykkyyksiään EU:n tutkimusrahoituksen saannon kasvattamiseksi. Tulevat eurovaalit ovat ammattikorkeakoulujen tulevaisuudelle siksi elintärkeät. Arene johtaa myös seuraavat kaksi vuotta eurooppalaista kattojärjestöään UAS4EUROPE-verkostoa.

Ammattikorkeakoulut edellyttävät kansallista korkeakoulupolitiikan johtamista11.3.2024 07:00:00 EET | Tiedote

Orpon hallitus on sitoutunut kehittämään korkeakoulujärjestelmäämme duaalisen mallin pohjalta. Sen perustana tulisi olla tasavertaiset ammattikorkeakoulut ja yliopistot, niiden omat roolit ja lakisääteiset tehtävät. Vahvasti profiloitunut ja itsenäisiin korkeakouluihin nojaava korkeakoulujärjestelmä on koko Suomen etu ja hallituksen koulutus- ja TKI-tavoitteiden toteutumisen edellytys. Nyt tarvitaan kansallista korkeakoulupolitiikan johtamista, jotta turvaamme Suomen kilpailukyvyn osana eurooppalaista korkeakoulutusaluetta. Muutoin alueelliset ratkaisut saattavat heikentää ammattikorkeakoulujen toimintaedellytyksiä merkittävästi.

Ammattikorkeakoulujen ääni vahvistuu Brysselissä – Arene aloittaa eurooppalaisen korkeakouluverkoston puheenjohtajana5.2.2024 09:22:45 EET | Tiedote

Ammattikorkeakoulujen ulkoisesta TKI-rahoituksesta jo yli puolet tulee eurooppalaisista rahoituslähteistä. Myös niiden uudistuvat rahoituksen perusteet kannustavat hakemaan rahoitusta sieltä. Ammattikorkeakoulut kytkeytyvät muutoinkin yhä tiiviimmin eurooppalaiseen yhteistyöhön niin koulutuksessa, tutkimuksessa kuin edunvalvonnassakin. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene aloittaa kesäkuussa kaksivuotisen puheenjohtajuuskauden eurooppalaisia ammattikorkeakouluja edustavassa UAS4EUROPE-järjestössä. Puheenjohtajan roolissa toimii Arenessa Oulun ammattikorkeakoulun rehtori Heidi Fagerholm. Arenessa on aloittanut myös uusi EU-edunvalvontaan keskittyvä asiantuntija.

Ammattikorkeakoulut haluavat Suomen hyötyvän tekoälyn mahdollisuuksista - Arene ja CSC käynnistävät koulutuksen tekoälystä ammattikorkeakoulujen johdolle31.1.2024 12:00:45 EET | Tiedote

Tekoäly vaikuttaa ammattikorkeakouluissa vahvasti sekä koulutukseen että tutkimus- ja kehittämistyöhön. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus järjestävät yhdessä vuoden kestävän tekoälykoulutuksen ammattikorkeakoulujen johdolle. Tavoitteena on tarjota paitsi uusinta tietoa teknologioista ja kehittymisen näkymistä, myös tarjota alusta yhteistyön vahvistamiseen.

Osaajapula ja yritysten kasvu tarvitsee nyt ammattikorkeakouluja16.1.2024 10:04:34 EET | Tiedote

Suomessa on pula sekä tekijöistä että uusiutumiskyvystä. Ammattikorkeakoulujen rooli molempien osalta on kriittinen. Arenen uusi hallitus järjestäytyy tänään. Sen tärkeimpänä tavoitteena on vahvistaa suomalaisten ammattikorkeakoulujen mahdollisuuksia palvella suomalaisia yrityksiä ja julkista sektoria tuottamalla niille tulevaisuuden osaajia sekä työelämäläheistä tutkimus- ja kehittämistyötä.

Kansallinen korkeakoulupolitiikka on korvautunut yksittäisten aluetoimijoiden vallalla12.12.2023 07:00:00 EET | Tiedote

Orpon hallitusohjelman korkeakoulupolitiikka lähtee tavoitteesta, jossa sekä ammattikorkeakoulut että yliopistot ovat vahvoja strategisia toimijoita. Ammattikorkeakoulut ovat osakeyhtiömuotoisia toimijoita, joita ohjaa ensisijaisesti ammattikorkeakoululaki. Osakeyhtiömuotoisuus tarkoittaa kuitenkin tällä hetkellä moninaisia omistajajärjestelyjä, joita tehdään ammattikorkeakouluja kuulematta ja osallistamatta. Opetus- ja kulttuuriministeriön on käynnistettävä välittömästi toimet, joiden avulla ammattikorkeakoulujen autonomian suojaa vahvistetaan.

Opiskelijoiden hyvinvointi on koulutustason noston edellytys22.11.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Mielenterveysviikolla ammattikorkeakouluja edustava Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ja siellä opiskelevia opiskelijoita edustava Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK haluavat nostaa esille opiskelijoiden hyvinvoinnin. Mielenterveyden kysymykset on nähtävä keskeisenä korkeakoulutuksen toimintaympäristöön vaikuttava tekijä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on taas nostamassa tutkintotavoitteita, vaikka ammattikorkeakoulujen rahoitus leikkaantuu rajusti tällä hallituskaudella.

Ammattikorkeakoulut: Suomessa ei ole yhtään tilaa suvaitsemattomuudelle ja syrjinnälle19.9.2023 08:38:45 EEST | Tiedote

Ammattikorkeakouluissa syksyllä 2023 alkaviin opintoihin on paikan vastaanottanut lähes 8000 kansainvälistä opiskelijaa, jonka lisäksi ammattikorkeakouluihin saapuu lukuvuodeksi 2023–2024 useita tuhansia vaihto-opiskelijoita. Ammattikorkeakoulut ovat monikulttuurisia ja kansainvälisiä yhteisöjä, joissa opiskelee ja työskentelee ihmisiä erilaisista vähemmistöistä ja monenlaisilla taustoilla.
 • 1
 • 2
 • Viimeinen
 • >>
 • Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
 • Eteläranta 10
 • 00130 Helsinki
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye