Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

I de österbottniska landskapen har sommarens första alger observerats23.6.2022 13:02:00 EEST | Tiedote

Sommarens första alger har observerats i de österbottniska landskapen, men algläget är ännu lugnt. Det varma vädret som väntas till midsommar kan dock göra att situationen förändras snabbt. Ännu har inga blågröna alger observerats på de riksomfattande kontrollplatserna för alguppföljningen i landskapen i Österbotten i sommar. Miljöhälsovården i Mellersta Österbotten gjorde den första observationen av blågröna alger på badstranden vid Räyringinjärvi, där det observerades lite blågröna alger enligt Järviwiki. Under den gångna veckan kom det även in två medborgarobservationer från Lappajärvi. Den ena observationen gällde en riklig förekomst av blågröna alger vid Myllyniemi strand. Den andra observationen gällde Sahi badstrand i Lappajärvi 21.6, där blågröna alger inte observerades.

Pohjalaismaakunnissa tehtiin kesän ensimmäiset sinilevähavainnot23.6.2022 13:02:00 EEST | Tiedote

Pohjalaismaakunnissa on tehty kesän ensimmäiset sinilevähavainnot, mutta tilanne on kuitenkin vielä rauhallinen. Juhannukseksi ennustetut helteet voivat kuitenkin muuttaa tilanteen nopeasti. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vakiohavaintopaikoilla pohjalaismaakunnissa ei ole tehty vielä sinilevähavaintoja tämän kesän valtakunnallisessa sinileväseurannassa. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto teki kesän ensimmäisen Järvi-meriwikiin viedyn havainnon viikko sitten Räyringinjärven uimarannalla, jossa sinilevää havaittiin hieman. Lappajärveltä tehtiin kuluneen viikon aikana kaksi kansalaishavaintoa, toinen Myllyniemen rannalla, jossa sinilevää oli havaittu eilen runsaasti. Toinen havainto oli tehty Lappajärven Sahin uimarannassa 21.6, jossa sinilevää ei havaittu.

Mustasaaren Lintuvuoren teollisuusalueen hulevesien käsittelyyn merkittävä avustus pohjavesien suojelemiseksi22.6.2022 14:58:41 EEST | Tiedote

Yhteistiedote Mustasaaren kunnan kanssa Pohjavesialue Sepänkylä-Kappelinmäki on tärkeä vedenhankinnan kannalta ja pitkään vireillä ollut hanke pohjavesien suojelemiseksi saadaan vihdoin polkaistua käytiin Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta myönnetyn avustuksen avulla. Hankkeessa rakennetaan Lintuvuoren teollisuusalueen hulevesien käsittelyjärjestelmä, jotteivat alueen hulevedet aiheuta pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Ett betydande bidrag har beviljats för hanteringen av dagvatten från Fågelbergets industriområde i Korsholm för att skydda grundvattnen22.6.2022 14:58:41 EEST | Tiedote

Gemensamt pressmeddelande med Korsholms kommun. Grundvattenområdet "Sepänkylä-Kappelinmäki" mellan Smedsby och Kapellbacken är viktigt för vattenförsörjningen och ett projekt för att skydda grundvattnen har länge varit på gång. Tack vare bidrag från programmet för effektiverat vattenskydd kan projektet äntligen påbörjas. I projektet byggs ett system för hantering av dagvattnen från industriområdet på Fågelberget för att säkra att dagvattnet från området inte orsakar risk för föroreningar i grundvattnet.

Projektet FRESHABIT LIFE IP på slutrakan - vattendragsrestaureringarna har gett lovande resultat22.6.2022 10:16:59 EEST | Tiedote

Det nationella projektet FRESHABIT LIFE IP (2016–2022) som har finansierats med EU Life-medel avrundas i september i år. Projektets målområden i de österbottniska landskapen inkluderar Esse å, Lappfjärds å och Karvianjoki å. Vattendragsrestaureringarna som genomförts i projektet har gett lovande resultat som visar att restaureringarna har haft många goda verkningar för status och mångfald i strömmande vatten, avrinningsområden och fågelvatten. Arbetet för våra vattendrag fortsätter i nya och redan pågående projekt.

FRESHABIT LIFE IP -hanke päättymässä - vesistökunnostuksista on saatu lupaavia tuloksia22.6.2022 10:16:58 EEST | Tiedote

Valtakunnallinen EU:n Life-rahoitteinen FRESHABIT LIFE IP -hanke (2016–2022) päättyy tämän vuoden syyskuussa. Kohdevesistöjä pohjalaismaakuntien alueella hankkeessa ovat Ähtävänjoki, Lapväärtin-Isojoki ja Karvianjoki. Hankkeessa tehdyistä vesistökunnostuksista on saatu lupaavia tuloksia, joiden perusteella kunnostuksilla on ollut monia hyviä vaikutuksia virtavesien ja niiden valuma-alueiden sekä lintuvesien tilaan ja monimuotoisuuteen. Työtä alueemme vesistöjen hyväksi jatketaan uusissa ja jo käynnissä olevissa hankkeissa.

En del av regionvägarna på NTM-centralen i Södra Österbottens område ändras till vägar med förkörsrätt22.6.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

På NTM-centralen i Södra Österbottens område kommer några regionvägar att bli vägar med förkörsrätt under år 2022. Det är frågan om till exempel långa sammanhängande regionvägar, där det finns avsnitt med hastighetsbegränsning på 100 km/h. Förkörsrätt kommer också att märkas ut på regionvägar, som går parallellt med motorvägar.

Sommarens jättebalsaminprojekt har påbörjats i Närpes och Kristinestad - bekämpning och kartläggning av bestånd viktigt17.6.2022 09:25:49 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Södra Österbotten kommer under sommaren 2022 att fortsätta sitt arbete med bekämpning av den invasiva arten jättebalsamin i Närpes. Ett samarbete med Kristinestad kommer även att inledas för att kunna kartlägga och bekämpa bestånden av jättebalsamin där. I båda kommunerna fokuserar kartläggningen och bekämpningen på jättebalsaminer i anslutning till vattendrag. Detta eftersom jättebalsaminen har tendens att orsaka oönskad erosion längs med vattendragen.

Kesän jättipalsamiprojekti on alkanut Närpiössä ja Kristiinankaupungissa - torjuminen ja kartoitus on tärkeää17.6.2022 09:25:48 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus jatkaa haitallisen vieraslajin, jättipalsamin, torjuntaa Närpiössä kesällä 2022. Tänä kesänä aloitamme yhteistyön myös Kristiinankaupungin kanssa. Yhteistyö aloitetaan kartoittamalla jättipalsamin kasvupaikat. Molemmissa kunnissa haluamme pääasiassa kartoittaa ja torjua jättipalsamia vesistöjen ja jokien lähettyvillä, sillä jättipalsami edesauttaa eroosiota vesistöjen lähellä.

Tiesuunnittelu käynnistyy Seinäjoen seudulla - valtateitä 18 ja 19 parannetaan15.6.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) käynnistää kolme tiesuunnitelmaa valtateiden 18 ja 19 parantamiseksi. Valtatietä 18 parannetaan välillä Välimaa-Kiikku noin 7 kilometrin matkalla ja kantatietä 67/valtatietä 19 välillä Kivisaari-Atria ja Hipinmäki-Muurimäki. Kivisaari-Atria välin suunnittelutyö käynnistyy lähiaikoina ja muiden hankkeiden osalta suunnittelutyö alkaa kesällä suoritettavilla maastomittauksilla.

Vetelin Haapajärven kunnostushankkeen ensimmäinen vaihe alkaa14.6.2022 15:07:01 EEST | Tiedote

Vetelin Haapajärven kunnostushankkeen työt aloitetaan elokuussa 2022. Kunnostushankkeella kompensoidaan Patanan tekojärven säännöstelyn aiheuttamia haittoja nostamalla umpeenkasvaneen Haapajärven keskiveden korkeutta ja kunnostamalla järveä. Hankkeen avulla parannetaan Haapajärven ekologista ja riistataloudellista tilaa, edistetään maaseutumaiseman hoitoa, järven virkistyskäyttöä sekä järveä ympäröivien peltojen kuivatustilannetta. Hankkeen rakennuskustannukset ovat arviolta noin 3 miljoonaa euroa.

Kommunerna i Vasaregionen och Storkyro (Korsnäs, Malax, Vasa, Korsholm, Vörå, Laihela och Storkyro) uppdaterar trafiksäkerhetsplanen. Invånarnas åsikter och erfarenheter är en viktig utgångspunkt när planen görs upp.14.6.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Som utgångspunkt för planeringen behövs invånarnas erfarenheter av trafiksäkerhetsläget och möjligheterna att färdas från plats till plats. Erfarenheterna samlas in av lokalbefolkningen och övriga som rör sig i området med hjälp av en enkät.

Vaasan seudun ja Isokyrön kuntiin (Korsnäs, Maalahti, Vaasa, Mustasaari, Vöyri, Laihia ja Isokyrö) päivitetään liikenneturvallisuussuunnitelma. Kuntalaisten mielipiteet ja kokemukset ovat tärkeä lähtökohta suunnitelman laadinnassa.14.6.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Suunnittelun tueksi tarvitaan kuntalaisten kokemuksia kuntien liikenneturvallisuuden nykytilasta ja liikkumismahdollisuuksista. Näitä kokemuksia kartoitetaan kuntalaisille tai muutoin alueella liikkuville järjestettävällä kyselyllä.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna