Liikennevakuutuskeskus
Liikennevakuutuskeskus (LVK) turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet ja huolehtii lakisääteisen liikennevakuutusmaksun laiminlyönnin seurauksista. Keskuksessa toimiva Onnettomuustietoinstituutti (OTI) edistää liikenneturvallisuutta koordinoimalla liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja keräämällä tilastotietoa onnettomuuksista. Lukuisia kansainvälisiä tehtäviä hoitavan keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. www.lvk.fi
Tiedotteet
111
Valikko

Ajoneuvon velvollisuudet kuntoon – moni voi yllättyä laiminlyönnin seurauksista21.3.2018 09:00:00 EET | Tiedote

Moottoripyörille, mopoille ja muille kesäajoneuvoille tehdään usein talven ajaksi liikennekäytöstäpoisto ja irtisanotaan liikennevakuutus. Kevään tullen saatetaan lähteä ajamaan hoitamatta näitä jälleen kuntoon. Sanktiot voivat tulla yllätyksenä. Liikennevakuutuskeskus jäsenyhtiöineen aloittaa kampanjoinnin, jotta lakisääteiset velvollisuudet muistetaan ja laiminlyönnin seuraukset tiedetään.

Liikennevakuutuskeskus: Huolehdi kesäajoneuvoon liittyvistä velvollisuuksista ajoissa28.3.2017 08:00:00 EEST | Tiedote

Moni tekee moottoripyörille, mopoille ja muille kesäajoneuvoille liikennekäytöstäpoiston talven ajaksi. Ajokauden alkaessa on muistettava tehdä liikennekäyttöönotto jo ennen kuin ajoneuvolla ajaa. Samalla tulee huolehtia ajoneuvon lakisääteisen liikennevakuutuksen ottamisesta. Liikennevakuutuksen laiminlyönnin seuraukset ovat koventuneet tänä vuonna voimaan tulleen uuden liikennevakuutuslain myötä.

OTI: Moottorikelkkaturmat sattuivat viime vuonna jääalueilla20.2.2017 09:35:38 EET | Tiedote

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat vuonna 2016 kahdeksan kuolemaan johtanutta moottorikelkkaonnettomuutta. Kaikki onnettomuudet sattuivat jääalueilla. Onnettomuuksissa kuoli yhteensä yhdeksän henkilöä. Heistä kahdeksan oli kuljettajia ja yksi kelkan kyydissä ollut matkustaja. Kuolemaan johtaneiden moottorikelkkaonnettomuuksien määrä on pysynyt samalla tasolla jo useamman vuoden.

OTI: Nuorten kuljettajien liikenneonnettomuudet edelleen laskussa12.1.2017 07:30:00 EET | Tiedote

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) Tiedote 12.1.2017 Nuorten kuljettajien liikenneonnettomuudet edelleen laskussa Ennakkotietojen mukaan vuonna 2016 sattui yhteensä 240 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa kuoli 259 henkilöä. Onnettomuudet vaativat 22 kuolonuhria vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Erityisesti nuorten kuljettajien aiheuttamat onnettomuudet ovat vähentyneet jo useamman vuoden ajan. Viime vuonna alle 25-vuotiaiden kuljettajien aiheuttamia moottoriajoneuvo-onnettomuuksia sattui 13 vähemmän kuin edellisvuonna. Sen sijaan 25–44-vuotiaiden ikäryhmässä onnettomuuksia aiheutettiin 13 enemmän. – Nuorten aiheuttamien onnettomuuksien määrissä on ollut loiva laskusuunta viime vuosina. Tätä selittää ehkä osaltaan se, että uusia ajokortin hankkineita kuljettajia on ollut vähemmän, OTIn yhteyspäällikkö Tapio Koisaari kertoo. Jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksia sattui viime vuonna vähiten viiteen vuoteen. Vuonna 2016 jalankulkijoita menehtyi 25 ja pyöräilijöitä 22. Kulj

Trafikförsäkringscentralen: Den nya trafikförsäkringslagen träder i kraft30.12.2016 08:20:10 EET | Tiedote

Meddelande 30.12.2016 Den nya trafikförsäkringslagen träder i kraft Den gamla trafikförsäkringslagen upphävs i sin helhet och ersätts med en ny den 1 januari 2017. Syftet med totalreformen av trafikförsäkringslagen är att förtydliga lagen och göra den entydigare. Konsumenterna behöver inte vidta några åtgärder med anledning av ändringen. Det är dock bra att vara medveten om att försummelse av den lagstadgade trafikförsäkringen framöver leder till strängare sanktioner än tidigare. Ett oförsäkrat fordon har användningsförbud och polisen kan beslagta registreringsskyltarna om ett sådant fordon påträffas i trafiken. Avgifterna för oförsäkrad tid höjs också. Beloppet av försummelseavgiften påverkas av försummelsens längd, försummelsens uppsåtlighet och regelbundenhet samt om fordonet använts i trafiken. I fortsättningen påförs avgiften för oförsäkrad tid av Statskontoret. Det är dock Trafikförsäkringscentralen som driver in avgifterna även i fortsättningen. Den nya lagen medför inga större

Liikennevakuutuskeskus: Uusi liikennevakuutuslaki astuu voimaan30.12.2016 08:20:00 EET | Tiedote

Tiedote 30.12.2016 Uusi liikennevakuutuslaki astuu voimaan Vanha liikennevakuutuslaki kumotaan kokonaisuudessaan ja korvataan uudella 1.1.2017 alkaen. Liikennevakuutuslain kokonaisuudistuksessa lakia on pyritty selkiyttämään ja tekemään siitä aiempaa yksiselitteisempi. Kuluttajalta muutos ei vaadi toimenpiteitä. On kuitenkin hyvä olla tietoinen, että lakisääteisen liikennevakuutuksen laiminlyönnistä tulee jatkossa aiempaa kovemmat sanktiot. Vakuuttamaton ajoneuvo on käyttökiellossa ja poliisi voi ottaa rekisterikilvet pois, jos tällainen ajoneuvo tavataan liikenteessä. Myös vakuuttamattomuusmaksuja korotetaan. Laiminlyöntimaksun suuruuteen vaikuttavat laiminlyöntiajan pituus, laiminlyönnin tahallisuus ja toistuvuus sekä se, onko ajoneuvoa käytetty liikenteessä. Jatkossa Valtiokonttori määrää vakuuttamattomuusmaksun. Liikennevakuutuskeskus huolehtii kuitenkin edelleen maksujen perinnästä. Vakuuttamisvelvollisuuteen uusi laki ei tuo merkittäviä muutoksia. Kuluttajalle tärkein tieto on se

OTI: Kuljettajaan liittyvät riskit vaikuttavat usein kuolonkolareiden taustalla30.12.2016 07:30:00 EET | Tiedote

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) Tiedote 30.12.2016 Kuljettajaan liittyvät riskit vaikuttavat usein kuolonkolareiden taustalla Vuonna 2015 tapahtui 257 kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta. Moottoriliikenteen onnettomuuksia sattui 35 edellisvuotta enemmän, kun kevyen liikenteen onnettomuuksien määrä pysyi lähes ennallaan. Moottoriajoneuvo-onnettomuuksista suurimman osan (66 %) taustalla vaikuttivat kuljettajan tilaan liittyvät tekijät. Kuljettajan tilaan liittyviä taustariskejä ovat esimerkiksi päihtymys, sairaudet, väsymys sekä mielentilaan liittyvät tekijät kuten masennus tai kiihtymys. Taustariskit eivät suoraan aiheuta onnettomuuksia, mutta ne vaikuttavat onnettomuuksien taustalla niiden syntymiseen. – Päihteiden vaikutuksen alaisena ajetut onnettomuudet lisääntyivät selvästi viime vuonna edellisvuoteen nähden. Erityisesti päihdeongelmaisilta vaikuttavien, törkeän rattijuopumuksen rajan ylittäneiden kuljettajien määrä onnettomuuksissa lisääntyi. Päihteiden lisäksi muutkin ku

Liikennevakuutuskeskus: Liikennekäytöstä poistetulla ajoneuvolla ajamisesta jää yhä useammin kiinni20.12.2016 08:00:00 EET | Tiedote

Tiedote 20.12.2016 Liikennekäytöstä poistetulla ajoneuvolla ajamisesta jää yhä useammin kiinni Liikennekäytöstäpoiston tekeminen on nykyään mahdollista kaikille rekisteröidyille ajoneuvoille. Uuden 1.1.2017 voimaan tulevan liikennevakuutuslain myötä ajoneuvon liikennevakuutuksen voi irtisanoa siksi ajaksi, kun ajoneuvo on poistettuna liikennekäytöstä. Jos ajoneuvolla ajamista kuitenkin edelleen jatketaan, se voi tulla kalliiksi. Liikennekäytöstä poistetulla ajoneuvolla ei saa ajaa. Jatkossa myös liikennevakuuttamaton ajoneuvo on käyttökiellossa. Kummassakin tapauksessa poliisi poistaa ajoneuvosta kilvet havaitessaan sen liikenteessä. Lisäksi ajoneuvovero ja vakuuttamattomuusmaksu on maksettava takautuvasti. Vakuuttamattomuusmaksu muodostuu vakuutusmaksua vastaavasta maksusta sekä laiminlyöntimaksusta, joka voi olla jopa kolminkertainen tavalliseen vakuutusmaksuun nähden. – Valvontateknologia kehittyy, joten on yhä todennäköisempää jäädä kiinni liikennekäytöstä poistetulla ajoneuvolla a

OTI: Liikennevahinkoja sattuu eniten pysäköintialueilla ja taajamissa19.12.2016 07:30:00 EET | Tiedote

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) Tiedote 19.12.2016 Liikennevahinkoja sattuu eniten pysäköintialueilla ja taajamissa Vuonna 2015 Suomessa sattui yhteensä 94 740 liikennevahinkoa. Vahinkoja sattui lähes 1 700 enemmän kuin edeltävänä vuonna. Viime vuosien leudot ja vähälumiset talvet ovat pitäneet vahinkojen kokonaismäärän alle sadassa tuhannessa vahingossa. Vahingoista miltei puolet (45 %) sattui pysäköintialueilla. Luvut selviävät Onnettomuustietoinstituutin (OTI) laatimasta vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilastosta, johon on koottu kattavimmin kaikki vuoden aikana tieliikenteessä tapahtuneet onnettomuudet ja vahingot. Pysäköintialueilla vahinkoja sattuu vuorokauden ajoista eniten lounasaikaan puolen päivän molemmin puolin. Pysäköintialueiden jälkeen yleisin paikka vahingon sattumiselle on taajama-alue ylipäänsä. – Taajamissa on paljon meneillään. Moni aliarvioi kaupunkiajoon liittyvät riskit, koska alhaiset nopeudet tuntuvat turvallisilta. Kuitenkin havainnoitavaa ja kulkijoita on

Liikennevakuutuskeskus: Kaikki vakuutusyhtiöt ovat nyt mukana sähköisessä rekisteröinnissä9.12.2016 11:16:04 EET | Tiedote

Tiedote 9.12.2016 Kaikki vakuutusyhtiöt ovat nyt mukana sähköisessä rekisteröinnissä Ajoneuvon vakuuttaminen ja rekisteröinti yhdistettiin vuosi sitten. Toimenpiteet on nykyään mahdollista hoitaa yhdellä kertaa vakuutusyhtiön sähköisessä palvelussa. Tämä on helpottanut ajoneuvon omistajanvaihdosta. Kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt ovat nyt tulleet mukaan uuteen toimintamalliin. – Lakisääteisen liikennevakuutuksen ottaminen on edellytys ajoneuvon rekisteröinnille. Rekisteröinnin voi hoitaa myös Trafin sähköisissä palveluissa, mutta tällöin liikennevakuutus tulee olla otettuna etukäteen, vakuutuspäällikkö Lauri Linna Liikennevakuutuskeskuksesta kertoo. Paperista rekisteröintitodistusta ei enää tarvita kotimaan liikenteessä, sillä ajoneuvon omistaja ja viranomaiset saavat tiedot Trafin järjestelmästä. Siirtyminen sähköiseen rekisteröintiin ei ole kuitenkaan poistanut mahdollisuutta henkilökohtaiseen asiointiin. Rekisteröinnin voi edelleenkin hoitaa myös rekisteröintejä

MEDIAKUTSU: Mitä traagisten suojatieonnettomuuksien taustalta löytyy? Miltä Keski-Suomen liikenneturvallisuustilanne näyttää juuri nyt?2.12.2016 13:03:36 EET | Kutsu

MEDIAKUTSU: Mitä traagisten suojatieonnettomuuksien taustalta löytyy? Miltä Keski-Suomen liikenneturvallisuustilanne näyttää juuri nyt? Tervetuloa perjantaina 16.12.2016 klo 11.00–11.30 Onnettomuustietoinstituutin (OTI) ja Keski-Suomen liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan mediatilaisuuteen Scandic Hotelliin, Vapaudenkatu 73, 40100 Jyväskylä. Tilaisuuden aiheena ovat suojateillä tapahtuvat liikenneonnettomuudet sekä punaisia valoja päin ajaminen. Erityisesti lapset ja vanhukset joutuvat liian usein uhreiksi suojateillä. Mitä näiden traagisten onnettomuuksien taustalta löytyy? Kuinka niitä voitaisiin ehkäistä? Tilaisuudessa käsitellään muun muassa näitä kysymyksiä. Lisäksi luodaan katsaus Keski-Suomen liikenneturvallisuustilanteeseen. OTIn yhteyspäällikkö Tapio Koisaari esittelee sekä valtakunnallisia onnettomuustilastoja että Keski-Suomen tuoreita alueellisia lukuja. Lisäksi kysymyksiinne on vastaamassa Keski-Suomen liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan puheenjohtaja Ilkka Pi
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>
Liikennevakuutuskeskus (LVK) turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet ja huolehtii lakisääteisen liikennevakuutusmaksun laiminlyönnin seurauksista. Keskuksessa toimiva Onnettomuustietoinstituutti (OTI) edistää liikenneturvallisuutta koordinoimalla liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja keräämällä tilastotietoa onnettomuuksista. Lukuisia kansainvälisiä tehtäviä hoitavan keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. www.lvk.fi