Säteilyturvakeskus (STUK)
Säteilyturvakeskus (STUK)

STUK on Säteilyturvakeskus

Säteilyturvakeskus (STUK) on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomainen, joka valvoo säteily- ja ydinturvallisuutta Suomessa. Tavoitteenamme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Palveluksessasi on noin 320 työlleen ja suomalaisten turvallisuudelle omistautunutta ammattilaista.

Säteilyturvakeskuksen strategiassa vuosille 2018 – 2022 on määritelty STUKin visio: Maailman onnellisimmat virkamiehet, paras virasto ja tyytyväisimmät asiakkaat – Säteilyturvallinen Suomi.

 

Strålsäkerhetscentralen organiserar sin ledning25.11.2020 08:30:00 EET | Tiedote

Diplomingenjör Jussi Heinonen som har varit direktör för avdelningen Övervakning av kärnavfall och kärnmaterial vid Strålsäkerhetscentralen (STUK) har utsetts till förändringschef för STUK från och med 1.12. I sin nya uppgift kommer han att leda förändringsprogrammet ”Vaikuttava valvoja” som har grundats för att förändra och genomföra praxis för kärn- och strålningsövervakningen i enlighet med STUK:s strategi. Förändringschefens uppdrag är tidsbundet och upphör i slutet av år 2022 då STUK:s strategiperiod slutar. Heinonen fortsätter som medlem av STUK:s ledningsgrupp medan det tidsbundna uppdraget pågår. STUK:s generaldirektör Petteri Tiippana har utnämnt diplomingenjör Jaakko Leino till direktör för avdelningen Övervakning av kärnavfall och kärnmaterial och till medlem av ledningsgruppen till och med strategiperiodens slut. Leino övergår till positionen som avdelningschef internt inom STUK från att ha varit kontorschef för kontoret Kärnavfallsanläggningarnas säkerhetsanalyser. Rekryte

STUK to launch reform of nuclear safety regulations and guidelines4.11.2020 13:15:00 EET | Press release

The Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) will begin reforming the nuclear safety regulations and guidelines issued under the Nuclear Energy Act (990/1987). The goal is to emphasize the responsibilities of the licence holder and the risk-based allocation of supervisory resources. The level of nuclear safety in Finland will remain at least as high as it is presently. STUK also believes that comprehensive reform of the Nuclear Energy Act would be expedient.

STUK börjar förnya kärnsäkerhetsföreskrifter4.11.2020 13:15:00 EET | Tiedote

Strålsäkerhetscentralen (STUK) sätter igång med arbetet för att förnya kärnsäkerhetsföreskrifter, dvs de bestämmelser om och de anvisningar för kärnsäkerhet som meddelats med stöd av kärnenergilagen (990/1987). Målet med förnyandet är att framhäva tillståndsinnehavarens ansvar och riktandet av tillsyn utifrån risken. Kärnsäkerheten i Finland förblir minst på den nuvarande nivån. STUK anser också en totalreform av kärnenergilagen som ändamålsenlig.

STUK aloittaa ydinturvallisuussäännöstön uudistuksen4.11.2020 13:15:00 EET | Tiedote

Säteilyturvakeskus (STUK) aloittaa ydinturvallisuussäännöstön eli ydinenergialain (990/1987) nojalla annettujen ydinturvallisuusmääräysten ja -ohjeiden uudistamisen. Uudistuksen tavoitteena on korostaa luvanhaltijan vastuuta ja valvonnan kohdentamista riskin perusteella. Ydinturvallisuuden taso Suomessa säilyy vähintään nykyisellä tasolla. STUK näkee myös ydinenergialain kokonaisuudistuksen tarkoituksenmukaisena.

Concerns over a conflict between major powers promoted Finland’s active role in the development of non-proliferation28.10.2020 10:30:00 EET | Press release

A recent research paper by Petri Paju, Adjunct Professor at the University of Turku, explores the methods of and motives for Finns implementing the Nuclear Non-Proliferation Treaty from the 1960s onwards. Finland was the first country to sign a comprehensive safeguards agreement with the International Atomic Energy Agency (IAEA). Documentary sources indicate that Finnish experts also participated in drafting the agreement with the IAEA. This achievement laid the foundation for the pioneering image of Finnish nuclear safety experts. The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) celebrates its 50th anniversary this year.

Oro över konflikten mellan stormakterna främjade Finlands aktivitet för att förhindra spridningen av kärnvapen28.10.2020 10:30:00 EET | Tiedote

I Åbo universitets docent Petri Pajus undersökning som publicerats idag frågas hur och med vilka motiv finländare har genomfört fördraget om ickespridning av kärnvapen nationellt sedan slutet av 1960-talet. Finland var det första landet som ingick ett övergripande övervakningsavtal med den internationella atomenergiorganisationen (IAEA). Dokumentkällor visar att även IAEA utformade avtalet med finska experter. Resultatet skapade en grund för finländska kärnsäkerhetsexperters banbrytande identitet. Det internationella fördraget om ickespridning av kärnvapen (NPT) fyller 50 år i år.

Huoli suurvaltojen konfliktista edisti Suomen aktiivisuutta ydinsulun rakentamisessa28.10.2020 10:30:00 EET | Tiedote

Turun yliopiston dosentti Petri Pajun tänään julkaistussa tutkimuksessa kysytään, kuinka ja millä motiivein suomalaiset ovat toimeenpanneet ydinsulkusopimusta kansallisesti 1960-luvun lopulta alkaen. Suomi oli ensimmäinen maa, joka solmi kattavan valvontasopimuksen kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) kanssa. Asiakirjalähteet osoittavat, että IAEA myös luonnosteli sopimusta suomalaisten asiantuntijoiden kanssa. Saavutus pohjusti suomalaisille ydinturvallisuuden asiantuntijoille edelläkävijän identiteettiä. Kansainvälinen ydinsulkusopimus (NPT) täyttää tänä vuonna 50 vuotta.

Ydinsulku ja Suomi – kutsu STUKin virtuaalisille mediakahveille 28.10.2020 klo 9.00–10.3020.10.2020 14:20:00 EEST | Kutsu

Huoli suurvaltojen konfliktista edisti Suomen aktiivisuutta ydinsulun rakentamisessa. Kansainvälinen ydinsulkusopimus (NPT) täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Turun yliopiston dosentti Petri Pajun 28.10. julkaistavassa tutkimuksessa kysytään, kuinka ja millä motiivein suomalaiset ovat toimeenpanneet ydinsulkusopimusta kansallisesti 1960-luvulta alkaen. Suomi oli ensimmäinen maa, joka solmi kattavan valvontasopimuksen kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) kanssa, ja asiakirjalähteet osoittavat, että IAEA myös luonnosteli sopimusta suomalaisten asiantuntijoiden kanssa. Saavutus pohjusti suomalaisille asiantuntijoille edelläkävijän identiteettiä.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

STUK on Säteilyturvakeskus

Säteilyturvakeskus (STUK) on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomainen, joka valvoo säteily- ja ydinturvallisuutta Suomessa. Tavoitteenamme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Palveluksessasi on noin 320 työlleen ja suomalaisten turvallisuudelle omistautunutta ammattilaista.

Säteilyturvakeskuksen strategiassa vuosille 2018 – 2022 on määritelty STUKin visio: Maailman onnellisimmat virkamiehet, paras virasto ja tyytyväisimmät asiakkaat – Säteilyturvallinen Suomi.