Suomen Pankki
Suomen Pankki

Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä. Eurojärjestelmän ja Suomen Pankin päätavoite on hintavakaus, joka tarkoittaa kuluttajahintojen erittäin maltillista nousua. Suomen Pankilla on sekä kotimaahan että eurojärjestelmään liittyviä tavoitteita. Rahapolitiikan lisäksi Suomen Pankin keskeisiä tehtäviä ovat rahoitusmarkkinoiden vakaus ja tilastot, pankkitoiminta sekä rahahuolto.

 

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. Huvudmålet för Eurosystemet och Finlands Bank är prisstabilitet, dvs. en mycket måttlig ökning av konsumentpriserna. Finlands Bank har målsättningar som gäller både hemlandet och Eurosystemet. Till Finlands Banks viktigaste uppgifter hör förutom penningpolitik även finansiell stabilitet och statistik, bankrörelse och kontantförsörjning.

Livlig efterfrågan på bostadslån i oktober30.11.2020 13:00:00 EET | Tiedote

I oktober 2020 utbetalades nya bostadslån för 2 miljarder euro, vilket är 5,5 % mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Senast har utbetalningarna av bostadslån under en månad varit lika stora i maj 2011. Trots svackan på våren har efterfrågan på bostadslån under innevarande år varit stor. I januari–oktober 2020 utbetalades 2 % mer nya bostadslån än under motsvarande period ett år tidigare. Den avtalade årsräntan för nya bostadslån sjönk något från september och var 0,71 % i oktober 2020. Årsökningen i det utestående beloppet av bostadslån har tagit fart och var över 3 % i oktober 2020. Förutom utbetalningarna i början av året och under de senaste månaderna har utnyttjandet av möjligheten till amorteringsfrihet på våren höjt tillväxttakten. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick till 103,0 miljarder euro i oktober 2020. De längre återbetalningstiderna har varit en bidragande orsak till att beloppet av utestående bostadslån ökat. Den genomsnittliga återbetalningstiden

Asuntolainoja nostettiin runsaasti lokakuussa30.11.2020 13:00:00 EET | Tiedote

Lokakuussa 2020 uusia asuntolainoja nostettiin kahden miljardin edestä, mikä on 5,5 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Yhden kuukauden aikana on nostettu näin paljon asuntolainoja viimeksi toukokuussa 2011. Asuntolainojen nostaminen on ollut kevään notkahduksesta huolimatta runsasta kuluvan vuoden aikana. Tammi-lokakuun 2020 aikana uusia asuntolainoja on nostettu 2 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Uusien asuntolainojen sovittu vuosikorko laski hieman syyskuusta ja oli 0,71 % lokakuussa 2020. Asuntolainakannan vuosikasvu on kiihtynyt ja oli yli 3 % lokakuussa 2020. Alkuvuoden 2020 ja viime kuukausien runsaiden lainanostojen lisäksi kasvua on vauhdittanut lyhennysvapaiden käyttö keväällä. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli 103,0 mrd. euroa lokakuussa 2020. Asuntolainakannan kasvua ovat vahvistaneet osaltaan pidemmät takaisinmaksuajat. Uusien asuntolainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika piteni hieman ja oli 21 vuotta 5 kuukautta lokakuussa 2020. Tyypillis

Housing loan drawdowns brisk in October30.11.2020 13:00:00 EET | Press release

Drawdowns of new housing loans in October 2020 totalled EUR 2 bn, an increase of 5.5% on October a year earlier. On a monthly level, housing loan drawdowns have last been this high in May 2011. Despite the decline in the spring, the current year has been brisk for drawdowns of housing loans. In January–October 2020, new drawdowns were 2% higher than in the same period a year earlier. The annualised agreed rate on new housing loans fell slightly from September, to 0.71% in October 2020. Annual growth in the housing loan stock has picked up, to over 3% in October 2020. In addition to the ample borrowing in early 2020 and recent months, growth has been driven by the popularity of interest-only periods in the spring. The stock of euro-denominated housing loans in October totalled EUR 103.0 bn. Growth in the housing loan stock has partly been underpinned by longer repayment periods. In October 2020, the average repayment period of new housing loans lengthened slightly and was 21 years and 5

Account of the monetary policy meeting, 28-29 October 202026.11.2020 16:00:00 EET | Uutinen

Account of the monetary policy meeting of the Governing Council of the European Central Bank held in Frankfurt am Main on Wednesday and Thursday, 28-29 October 2020 1. Review of financial, economic and monetary developments and policy options Financial market developments Ms Schnabel reviewed the financial market developments since the Governing Council’s previous monetary policy meeting on 9-10 September 2020. Financial markets had been driven by two opposing forces. On one side, reduced risks of a contested presidential election in the United States and expectations of a large fiscal stimulus programme under a potential Biden presidency had boosted risk sentiment and revived the reflation trade. On the other side, renewed lockdown measures in different countries on the back of a surge in new coronavirus (COVID-19) cases, especially in the euro area, were increasingly reflected in asset price valuations. Unlike in spring, however, so far there had been no widespread flight into safe-h

Bank of Finland hosts monetary policy webinar “New Challenges to Monetary Policy Strategies”17.11.2020 10:00:00 EET | Uutinen

Bank of Finland hosts monetary policy webinar “New Challenges to Monetary Policy Strategies” on Tuesday, 24 November 2020. The invited speakers will be James B. Bullard, President of the Federal Reserve Bank of St. Louis, Isabel Schnabel, Member of the Executive Board, European Central Bank and Eric Leeper, Professor at University of Virginia. Follow live as leading experts discuss for example how persistently low inflation and interest rate environment affect the European Central Bank’s as well as the Federal Reserve’s monetary policy strategies and what kind of impact the Covid-19 pandemic has to the economy at large and the ECB’s and Fed’s monetary policy. The webinar will start at 14.00 CET with introductory remarks by the Bank of Finland Governor Olli Rehn. Please see the event's web page for the whole program. #MonetaryPolicyChallenges

ECB announces independent review of payments system outage16.11.2020 16:25:00 EET | Uutinen

ECB press release 16 November 2020 Independent review to be launched on payments infrastructure TARGET2 incident on 23 October 2020 caused outage lasting almost 10 hours Findings of the review to be published by the second quarter of 2021 The European Central Bank (ECB) will launch an independent review of an incident that affected its real-time gross settlement system TARGET2 on 23 October 2020, causing an outage for almost 10 hours. An initial investigation determined that a software defect in a network device was the specific technical cause of the incident. The independent review will also take into account other incidents that affected TARGET Services during 2020, including those affecting directly and indirectly TARGET2 Securities (T2S), the securities settlement platform operated by the Eurosystem. The independent review will allow the Eurosystem to draw lessons from the incidents and address them. It will look into the robustness of the business continuity model, the adequacy o

Half of Finnish companies’ shares under domestic ownership12.11.2020 13:00:00 EET | Press release

At the end of September 2020, the market value of shares issued by listed Finnish companies[1] totalled to EUR 266 million. In terms of value, 18% of the shares were issued by financial sector companies and 82% by non-financial companies. During 2020, the market value of Finnish listed equities has fluctuated steeply. In January 2020, total market capitalisation reached its highest value (EUR 268 billion) since 2000. In February–March 2020, equity prices declined by EUR 61 billion as a result of the COVID-19 pandemic. However, the value recovered rapidly. By the end of August 2020, the total equity market capitalisation already surpassed January’s level to stand at EUR 269 billion. Who owns Finnish equities? At the end of September 2020, a half (EUR 132 billion) of Finnish listed equities were held by domestic owners[2]. Among domestic sectors, households are the largest shareholder of Finnish equities. At the end of September 2020, households held 14% of the equities. In January–Septe

Puolet suomalaisten yritysten osakkeista kotimaisessa omistuksessa12.11.2020 13:00:00 EET | Tiedote

Syyskuun 2020 lopussa suomalaisten yritysten[1] liikkeeseen laskemien pörssinoteerattujen osakkeiden markkina-arvo oli 266 mrd. euroa. Osakkeista 18 % oli rahoitusalan yritysten liikkeeseen laskemia ja 82 % muiden yritysten. Vuoden 2020 aikana suomalaisten pörssinoteerattujen osakkeiden markkina-arvo on vaihdellut voimakkaasti. Tammikuussa 2020 osakkeiden arvo oli korkeimmillaan (268 mrd. euroa) sitten vuoden 2000 jälkeen. Helmi-maaliskuun 2020 aikana osakkeiden arvo laski 61 mrd. eurolla koronapandemian seurauksena. Arvon palautuminen oli kuitenkin nopeaa. Elokuun 2020 lopussa osakkeiden markkina-arvo ylitti jo tammikuun tason ja oli 269 mrd. euroa. Kuka omistaa suomalaiset osakkeet Syyskuun 2020 lopussa puolet (132 mrd. euroa) suomalaisista noteeratuista osakkeista oli kotimaisten omistajien hallussa[2]. Kotimaisista sektoreista suomalaiset kotitaloudet ovat suurin suomalaisten osakkeiden omistaja. Syyskuun 2020 lopussa kotitalouksien hallussa oli 14 % osakkeista. Tammi-syyskuun 2020

Hälften av de finländska företagens aktier i inhemsk ägo12.11.2020 13:00:00 EET | Tiedote

Marknadsvärdet på börsnoterade aktier emitterade av finländska företag[1] var 266 miljarder euro vid utgången av september 2020. Av aktierna var 18 % emitterade av finansiella företag och 82 % av övriga företag. Under 2020 har marknadsvärdet på finländska börsnoterade aktier varierat kraftigt. I januari 2020 var aktiernas värde som högst (268 miljarder euro) sedan år 2000. Under februari–mars sjönk aktiernas värde med 61 miljarder euro till följd av coronapandemin. Värdet återställdes emellertid snabbt. Vid slutet av augusti 2020 översteg aktiernas marknadsvärde redan nivån i januari och var 269 miljarder euro. Vem äger de finländska aktierna? Vid utgången av september 2020 var hälften (132 miljarder euro) av de finländska noterade aktierna i inhemsk ägo[2]. Av de inhemska sektorerna utgjorde hushållen i Finland den största ägaren av finländska aktier. Vid utgången av september 2020 ägde hushållen 14 % av aktierna. Under januari–september 2020 köpte hushållen mer finländska aktier till

Muistutuskutsu: Suomen Pankin mediainfo EKP:n rahapolitiikan strategian uudistamisesta ja Suomen talouden näkymistä 13.11.10.11.2020 09:54:25 EET | Kutsu

Euroopan keskuspankin rahapolitiikan strategian uudistaminen on käynnissä. Tavoitteena on varmistaa, että rahapolitiikka vastaa parhaalla mahdollisella tavalla muuttuneen maailman haasteisiin nyt ja tulevaisuudessa. Osana strategian uudistamista euroalueen keskuspankit järjestävät kuuntelutilaisuuksia, joissa haetaan kansalaisyhteiskunnan ja keskuspankkien muiden sidosryhmien näkemyksiä. Suomen Pankin kuuntelutilaisuudet käynnistyivät 2.11. ja tilaisuus on katsottavissa osoitteessa: https://www.youtube.com/watch?v=0sl-Q3mqnr0. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn käy läpi kuuntelutilaisuuksien senhetkistä saldoa ja strategiauudistuksen etenemistä lehdistötilaisuudessa perjantaina 13.11.2020 klo 10.30. Median edustajat voivat seurata tilaisuutta Suomen Pankin rahamuseossa (Snellmaninkatu 2) tai verkkolähetyksenä tästä linkistä: https://www.mediaserver.fi/live/bof (Huom. Avaa linkki jollain muulla kuin Internet Explorer -selaimella). Pääjohtaja Rehn esittelee myös samana päivänä julkaistav

Kutsu medialle: Suomen Pankin mediainfo EKP:n rahapolitiikan strategian uudistamisesta ja Suomen talouden näkymistä 13.11.3.11.2020 14:51:41 EET | Kutsu

Euroopan keskuspankin rahapolitiikan strategian uudistaminen on käynnissä. Tavoitteena on varmistaa, että rahapolitiikka vastaa parhaalla mahdollisella tavalla muuttuneen maailman haasteisiin nyt ja tulevaisuudessa. Osana strategian uudistamista euroalueen keskuspankit järjestävät kuuntelutilaisuuksia, joissa haetaan kansalaisyhteiskunnan ja keskuspankkien muiden sidosryhmien näkemyksiä. Suomen Pankin kuuntelutilaisuudet käynnistyivät 2.11. ja tilaisuus on katsottavissa osoitteessa: https://www.youtube.com/watch?v=0sl-Q3mqnr0. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn käy läpi kuuntelutilaisuuksien senhetkistä saldoa ja strategiauudistuksen etenemistä lehdistötilaisuudessa perjantaina 13.11.2020 klo 10.30. Median edustajat voivat seurata tilaisuutta Suomen Pankin rahamuseossa (Snellmaninkatu 2) tai verkkolähetyksenä tästä linkistä: https://www.mediaserver.fi/live/bof (Huom. Avaa linkki jollain muulla kuin Internet Explorer -selaimella). Pääjohtaja Rehn esittelee myös samana päivänä julkaistav

September 2020 saw an exceptionally low amount of corporate loan drawdowns30.10.2020 13:00:00 EET | Press release

After a brisk acceleration in the early part of 2020, growth in the stock of corporate loans slowed during the summer. With the exception of housing corporations, Finnish non-financial corporations drew down exceptionally few loans [1] (to a value of EUR 973 million) in September 2020. For the July–September quarter there were less new corporate loan drawdowns than in any equivalent quarter in the 2010s.

EKP:n rahapoliittisia päätöksiä29.10.2020 14:55:37 EET | Uutinen

EKP:n lehdistötiedote 29.10.2020 Nykytilanteessa riskit painottuvat selvästi odotettua heikomman kehityksen suuntaan, joten EKP:n neuvosto tulee arvioimaan tarkasti uusia tietoja esimerkiksi pandemian etenemisestä, rokotteiden saatavuudesta ja valuuttakurssikehityksestä. Joulukuussa julkaistavien euroalueen talousnäkymiä koskevien eurojärjestelmän asiantuntijoiden arvioiden avulla saadaan parempi kuva talouden näkymistä ja riskitasapainosta. EKP:n neuvosto päivittää niiden perusteella oman tilannearvionsa. Se säätää välineitään tilanteen kehittymisen mukaan varmistaakseen, että rahoitusolot pysyvät suotuisina ja tukevat talouden elpymistä, hillitsevät pandemian kielteistä vaikutusta inflaationäkymiin ja edistävät siten symmetrisen inflaatiotavoitteen mukaisesti inflaation palautumista kestävästi lähemmäksi tavoitetta. Tässä tilanteessa EKP:n neuvosto teki seuraavat rahapoliittiset päätökset: 1) Perusrahoitusoperaatioiden korko on edelleen 0,00 %, maksuvalmiusluoton korko 0,25 % ja tall

Eurosystemets penningpolitiska beslut29.10.2020 14:45:00 EET | Uutinen

ECB:s pressmeddelande 29 oktober 2020 I det aktuella läget med riskerna tydligt på nedåtsidan kommer ECB-rådet att noga granska inkommande information, inbegripet pandemins dynamik, utsikterna för ett vaccin och valutakursens utveckling. Eurosystemets makroekonomiska framtidsbedömningar i december kommer att möjliggöra för en ny ingående bedömning av de ekonomiska utsikterna och riskbalansen. Mot bakgrund av denna uppdaterade bedömning kommer ECB-rådet att omkalibrera sina instrument på lämpligt vis för att kunna agera på lägesutvecklingen och säkerställa att de finansiella förutsättningarna förblir gynnsamma för en ekonomisk återhämtning samt motverka pandemins negativa effekter på den förväntade inflationsbanan. På så vis främjas på ett hållbart vis inflationskonvergens mot målet, i linje med åtagandet för symmetri. Vid sitt sammanträde idag fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut: 1) Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på marginalutlåning

ECB Monetary policy decisions29.10.2020 14:45:00 EET | Uutinen

ECB press release 29 October 2020 In the current environment of risks clearly tilted to the downside, the Governing Council will carefully assess the incoming information, including the dynamics of the pandemic, prospects for a rollout of vaccines and developments in the exchange rate. The new round of Eurosystem staff macroeconomic projections in December will allow a thorough reassessment of the economic outlook and the balance of risks. On the basis of this updated assessment, the Governing Council will recalibrate its instruments, as appropriate, to respond to the unfolding situation and to ensure that financing conditions remain favourable to support the economic recovery and counteract the negative impact of the pandemic on the projected inflation path. This will foster the convergence of inflation towards its aim in a sustained manner, in line with its commitment to symmetry. In the meantime, the Governing Council of the ECB took the following monetary policy decisions: (1) The
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä. Eurojärjestelmän ja Suomen Pankin päätavoite on hintavakaus, joka tarkoittaa kuluttajahintojen erittäin maltillista nousua. Suomen Pankilla on sekä kotimaahan että eurojärjestelmään liittyviä tavoitteita. Rahapolitiikan lisäksi Suomen Pankin keskeisiä tehtäviä ovat rahoitusmarkkinoiden vakaus ja tilastot, pankkitoiminta sekä rahahuolto.

 

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. Huvudmålet för Eurosystemet och Finlands Bank är prisstabilitet, dvs. en mycket måttlig ökning av konsumentpriserna. Finlands Bank har målsättningar som gäller både hemlandet och Eurosystemet. Till Finlands Banks viktigaste uppgifter hör förutom penningpolitik även finansiell stabilitet och statistik, bankrörelse och kontantförsörjning.