Suomen Pankki
Suomen Pankki

Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä. Eurojärjestelmän ja Suomen Pankin päätavoite on hintavakaus, joka tarkoittaa kuluttajahintojen erittäin maltillista nousua. Suomen Pankilla on sekä kotimaahan että eurojärjestelmään liittyviä tavoitteita. Rahapolitiikan lisäksi Suomen Pankin keskeisiä tehtäviä ovat rahoitusmarkkinoiden vakaus ja tilastot, pankkitoiminta sekä rahahuolto.

Palvelemme mediaa haastattelupyynnöissä ja muissa kysymyksissä arkisin 9-16 numerossa 09 183 2101 ja sähköpostitse osoitteessa media[at]bof.fi.

Voit myös olla suoraan yhteydessä median yhteyshenkilöihin.

 

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. Huvudmålet för Eurosystemet och Finlands Bank är prisstabilitet, dvs. en mycket måttlig ökning av konsumentpriserna. Finlands Bank har målsättningar som gäller både hemlandet och Eurosystemet. Till Finlands Banks viktigaste uppgifter hör förutom penningpolitik även finansiell stabilitet och statistik, bankrörelse och kontantförsörjning.

Intervjuförfrågningar och andra frågor från media besvaras vardagar kl. 9-16 på nummer 09 183 2101 och per e-post media[at]bof.fi. 

Du kan också kontakta våra mediakontaktpersoner direkt

Application period for post of Bank of Finland Board member has concluded20.9.2021 14:00:00 EEST | Press release

By 12:00 on Monday 20 September, 2021 – the end of the application period for the post of Member of the Board at the Bank of Finland– one application had been received. The sole applicant was the current Deputy Governor, Marja Nykänen, Master of Laws (trained on the bench). For more information, please contact Antti Lindtman, Chairman of the Parliamentary Supervisory Council (tel. +358 40 577 6255).

Penningpolitiken stöder en hållbar ekonomisk återhämtning och förbättrade inflationsutsikter16.9.2021 11:00:00 EEST | Tiedote

Den globala ekonomin återhämtar sig från pandemin understödd av en stigande vaccinationstäckning och den ekonomiska politiken. Den branta nedgången övergår i år i en uppgång på 6 %. ”Den ekonomiska tillväxten i euroområdet är nu kraftig, men stöd från den ekonomiska politiken behövs fortfarande. Produktionsflaskhalsar i förening med eventuella nya virusvarianter och en låg vaccinationstäckning i de framväxande länderna kastar en skugga över utsikterna”, säger chefdirektör Olli Rehn. Kraftiga penningpolitiska och offentliga åtgärder har minskat de ekonomiska skadorna på längre sikt. Penningpolitiken har bidragit till fortsatt lätta finansieringsvillkor samtidigt som centralbankernas balansräkningar har vuxit. De lätta finansieringsvillkoren i förening med offentliga stödåtgärder har underlättat tillgången till kredit för företag och hushåll. Ökningen i den offentliga skuldsättningen är därför kraftigare än vid kriser. Inflationen saktade in i början av coronakrisen. Den stigande inflati

Monetary policy supporting sustainable economic recovery and a brighter outlook for inflation16.9.2021 11:00:00 EEST | Press release

The global economy will recover from the COVID-19 pandemic, bolstered by increasing vaccination coverage and support from economic policy. The steep contraction will give way to growth of 6% this year. ‘Euro area growth is robust, but it still needs support from economic policy. The outlook is overshadowed by production bottlenecks, the possibility of new virus variants as well as low vaccination rate in the developing world,’ notes Bank of Finland Governor Olli Rehn. Strong monetary and fiscal policy measures have reduced the longer-term economic scars in many countries. Monetary policy has helped maintain favourable financing conditions, while central bank balance sheets have expanded. Favourable financing conditions and public support measures have facilitated business and household access to credit. Growth in general government debt will thus be more marked than during crises on average. Inflation was subdued during the early phase of the COVID crisis. In the present year, euro are

Rahapolitiikka tukee talouden kestävää elpymistä ja inflaationäkymien paranemista16.9.2021 11:00:00 EEST | Tiedote

Maailmantalous elpyy koronapandemiasta rokotekattavuuden nousun ja talouspolitiikan tukemana. Jyrkkä supistuminen vaihtuu 6 prosentin kasvuksi tänä vuonna. "Euroalueella talouskasvu on nyt vahvaa, mutta vielä ei pärjätä ilman talouspolitiikan tukea. Näkymiä varjostavat tuotantokapeikot sekä uusien virusmuunnosten mahdollisuus ja kehittyvien maiden alhainen rokotekattavuus", sanoo pääjohtaja Olli Rehn. Voimakkaat rahapoliittiset ja julkisen talouden toimet ovat vähentäneet pidemmän aikavälin vaurioita kansantalouksille. Rahapolitiikan avulla rahoitusolot on pidetty kevyinä, ja samalla keskuspankkien taseet ovat kasvaneet. Kevyet rahoitusolot sekä julkiset tukitoimet ovat tukeneet yritysten ja kotitalouksien luotonsaantia. Julkinen velka eri maissa kasvaakin enemmän kuin kriiseissä keskimäärin. Inflaatio vaimeni koronakriisin alkuvaiheessa. Tänä vuonna euroalueen inflaatiota on voimistanut alhainen hintataso vertailuajankohtana, raaka-aineiden hintojen nousu sekä tuotantokapeikot. Näiden

BOFIT Forecasts for Russia and China 2021–202316.9.2021 11:00:00 EEST | Uutinen

The Bank of Finland Institute for Emerging Economies (BOFIT) released today (16 September) its semi-annual forecasts for the Russian and Chinese economies. The autumn 2021 forecasts cover the period 2021–2023. The forecast for the Russian economy has been revised upward on improved prospects for global economic growth and Russian exports. Oil prices and the expectations are also higher than in March. GDP should rise more than 3.5 % this year from last year’s low basis, before settling in 2022−2023 to slightly over 2.5 % p.a. on average. Several uncertainties surround the forecast. There could be unexpected changes in the course of the covid pandemic, global growth and oil prices. The return of international travel and the release of assets piled up by households last year can also significantly affect private consumption. Improved government revenues create opportunities for more generous budget spending. Chinese on-yearGDP growth rises to about 8 % this year due to rapid recovery and

BOFIT: Venäjä- ja Kiina-ennusteet vuosiksi 2021‒202316.9.2021 11:00:00 EEST | Uutinen

Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos (BOFIT) julkaisi tänään (16.9.) puolivuosittain päivitettävät ennusteensa Venäjän ja Kiinan talouksille. Syksyn 2021 ennusteet kattavat vuodet 2021–2023. Venäjän talouden ennustetta on korotettu mm. siksi, että maailmantalouden ja Venäjän viennin näkymät ovat parantuneet, öljyn hinta on noussut ja odotukset sen laskusta ovat lieventyneet. BKT:n odotetaan kasvavan tänä vuonna yli 3,5 % lamavuodesta 2020. Kasvu hidastuu vuosina 2022−2023 runsaaseen 2,5 prosenttiin vuodessa. Merkittäviä ennuste-epävarmuuksia on useita. Koronaviruksen väistymiseen, maailmantalouden kasvuun ja öljyn hintaan voi tulla ennakoimattomia muutoksia. Ulkomaanmatkailun palautuminen ja kotitalouksille viime vuonna kertyneiden varojen purkautuminen voivat vaikuttaa yksityiseen kulutukseen merkittävästi. Julkisen talouden tulojen nousu antaa tilaa lisätä budjettimenoja. Kiinan talouskasvu tulee tänä vuonna olemaan noin 8 % talouden nopean toipumisen ja alhaisen vertail

Muistutuskutsu medialle: Suomen Pankin tiedotustilaisuus kansainvälisen talouden näkymistä ja rahapolitiikasta14.9.2021 12:35:53 EEST | Kutsu

Miten kansainvälinen talous toipuu pandemiasta ja mitä erityispiirteitä koronakriisissä on aikaisempiin talouskriiseihin verrattuna? Miltä inflaatiokehitys näyttää EKP:n uudistuneen rahapolitiikan strategian valossa? Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn ja toimistopäällikkö Hanna Freystätter käyvät läpi mm. näitä kysymyksiä tiedotustilaisuudessa torstaina 16.9.2021 klo 11.00. Samassa yhteydessä julkaistaan kansainvälisen talouden näkymiä ja euroalueen rahapolitiikkaa käsittelevä Euro & talous -julkaisu. Tilaisuuteen voi osallistua ensisijaisesti verkossa osoitteessa www.mediaserver.fi/live/bof. (Huom. Avaa linkki jollain muulla kuin Internet Explorer -selaimella.) Pyydämme median edustajia ilmoittautumaan tiedotustilaisuuteen sekä embargolistalle viimeistään tiistaina 14.9. klo 16.00 tämän linkin kautta: Ilmoittautuminen TV-kuvaustarpeista pyydämme olemaan etukäteen yhteydessä ryhmäpäällikkö Iina Larioon, iina.lario@bof.fi, puh. 09 183 2689. Median edustajien on mahdollista esittää kysym

Konsumtionskredit- och snabblåneföretagens andel av hushållens konsumtionskrediter liten14.9.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Vid utgången av juni 2021 uppgick det utestående beloppet av lån till finländska hushåll beviljade av övriga finansinstitut till 4,6 miljarder euro och utlåningen bestod nästan i sin helhet av konsumtionskrediter. Genomsnittsräntan på utlåningen var 5,1 %. Räntan på de beviljade lånen skiljer sig emellertid stort mellan olika aktörer. De aktörer som beviljar huvudsakligen fordonsfinansiering står för merparten (79 %) av utlåningen från övriga finansinstitut till hushåll. Andra aktörer i gruppen övriga finansinstitut som beviljar lån till hushåll är exempelvis konsumtionskredit- och snabblåneföretag, bankernas finansbolag och pantlåneinrättningar. Konsumtionskredit- och snabblåneföretagens lånefordringar har minskat Det utestående beloppet av lån till finländska hushåll beviljade av konsumtionskredit- och snabblåneföretag uppgick vid utgången av juni 2021 till 220 miljoner euro. Utlåningen har enligt uppskattningar minskat betydligt efter 2019. I september 2019 infördes ett räntetak[1]

Consumer credit and small loan companies account for a minor share of consumer credit granted to households14.9.2021 10:00:00 EEST | Press release

At the end of June 2021, the stock of loans granted by other financial institutions (OFIs) to Finnish households amounted to EUR 4.6 billion, consisting almost entirely of consumer credit. The average interest rate on the loan stock was 5.1%. However, interest rates vary significantly across the different lenders. Entities providing mainly vehicle finance account for the majority (79%) of loans granted by OFIs to households. Other entities belonging to the OFI sector and granting household loans include for example consumer credit and small loan companies, banks’ finance companies and pawnshops. Loan receivables of consumer credit and small loan companies have decreased The stock of loans granted by consumer credit and small loan companies, also known as payday lenders, stood at EUR 220 million at the end of June 2021. The loan stock is estimated to have decreased significantly since 2019. A 20% interest rate cap[1] on consumer credit entered into force in September 2019. All loans gra

Kulutusluotto- ja pienlainayhtiöiden osuus pieni kotitalouksille myönnetyistä kulutusluotoista14.9.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Kesäkuun 2021 lopussa muiden rahoituslaitosten suomalaisille kotitalouksille myöntämien lainojen kanta oli 4,6 mrd. euroa, ja lainoista lähes kaikki olivat kulutusluottoja. Lainakannan keskikorko oli 5,1 %. Myönnettyjen lainojen koroissa on kuitenkin suuria eroja toimijoiden välillä. Pääosin ajoneuvorahoitusta myöntävät toimijat kattavat suurimman osan (79 %) muiden rahoituslaitosten myöntämistä lainoista kotitalouksille. Muita muihin rahoituslaitoksiin kuuluvia kotitalouksille lainoja myöntäviä toimijoita ovat esimerkiksi kulutusluotto- ja pienlainayhtiöt, pankkien rahoitusyhtiöt ja panttilainaamot. Kulutusluotto- ja pienlainayhtiöiden lainasaamiset vähentyneet Pikaluottoyrityksinäkin tunnettujen kulutusluotto- ja pienlainayhtiöiden suomalaisille kotitalouksille myöntämien lainojen kanta oli 220 milj. euroa kesäkuun 2021 lopussa. Arvion mukaan lainakanta on supistunut merkittävästi vuoden 2019 jälkeen. Kuluttajaluottojen 20 prosentin korkokatto[1] tuli voimaan syyskuussa 2019. Kulutus

Finlands Bank har ställt upp klimatmål för sin investeringsportfölj – att uppnå koldioxidneutralitet senast 205014.9.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Finlands Bank har fattat beslut om ett klimatmål för sin egen investeringsverksamhet för att bidra till hanteringen av riskerna i investeringsportföljen. Målet är att uppnå koldioxidneutralitet senast 2050. ”Finlands Bank deltar i bekämpningen av klimatförändringen.Genom att skapa beredskap för olika effekter av klimatförändringen minskar vi övergångs- och svansriskerna och söker därmed uppnå en högre avkastning på investeringarna i förhållande till riskerna.Bekämpning av klimatförändringen innebär i praktiken att penningflöden kanaliseras till koldioxidsnåla investeringar, då samtidigt också portföljens koldioxidavtryck minskar”, säger direktionsmedlem Tuomas Välimäki, som svarar för bankens investeringsverksamhet. För aktie- och företagsobligationsportföljen kan målet om koldioxidneutralitet uppnås redan före 2050, då målet för hela portföljen[1] ska vara uppfyllt. För att uppnå målet tar Finlands Bank fram en klimatkarta och interimistiska mål, som offentliggörs senare. Till de inte

Bank of Finland sets climate target for its investment portfolio – carbon neutrality to be achieved by 2050 at the latest14.9.2021 09:00:00 EEST | Press release

The Bank of Finland has decided on a climate target for its own investment activities, which will assist in the management of investment portfolio risks. The goal is carbon neutrality by 2050 at the latest. “The Bank of Finland is involved in combating climate change. By preparing for the various effects of climate change, we reduce transition and tail risks and thus aim for a better return-to-risk ratio for our investments. In practice, combating climate change requires channelling cash flows to low-carbon investments, which also reduces the portfolio’s carbon footprint,” says Tuomas Välimäki, Member of the Bank of Finland Board responsible for investment activities. For equity and corporate bond investments, it is possible to achieve the carbon neutrality target even before the 2050 target for the entire portfolio[1]. To achieve this goal, the Bank of Finland is preparing a climate roadmap and intermediate targets, which will be published later. In some of the intermediate targets, i

Suomen Pankki asetti ilmastotavoitteen sijoitussalkulleen – hiilineutraalisuuteen pyritään viimeistään vuoteen 2050 mennessä14.9.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Suomen Pankki on päättänyt omalle sijoitustoiminnalleen asetettavasta ilmastotavoitteesta, jonka avulla hallitaan sijoitussalkkuun kohdistuvia riskejä. Tavoitteena on hiilineutraalisuus viimeistään vuonna 2050. "Suomen Pankki on mukana ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ilmastonmuutoksen erilaisiin vaikutuksiin varautumisella pienennämme siirtymä- ja häntäriskejä ja siten tavoittelemme parempaa tuotto-riskisuhdetta sijoituksillemme. Käytännössä ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää rahavirtojen kanavoimista vähähiilisiin kohteisiin, jolloin myös salkun hiilijalanjälki pienenee", sanoo sijoitustoiminnasta vastaava johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki. Osake- ja yrityslainasijoitusten osalta hiilineutraalisuustavoite on mahdollista saavuttaa jo ennen koko salkkua[1] koskevaa vuoden 2050 tavoitetta. Tavoitteeseen pääsemiseksi Suomen Pankki valmistelee ilmastotiekartan ja välitavoitteita, jotka julkistetaan myöhemmin. Osana välitavoitteita rajoitetaan sijoituksia esimerkiksi fossiilisia polttoa

Kutsu medialle: Suomen Pankin tiedotustilaisuus kansainvälisen talouden näkymistä ja rahapolitiikasta10.9.2021 10:00:00 EEST | Kutsu

Miten kansainvälinen talous toipuu pandemiasta ja mitä erityispiirteitä koronakriisissä on aikaisempiin talouskriiseihin verrattuna? Miltä inflaatiokehitys näyttää EKP:n uudistuneen rahapolitiikan strategian valossa? Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn ja toimistopäällikkö Hanna Freystätter käyvät läpi mm. näitä kysymyksiä tiedotustilaisuudessa torstaina 16.9.2021 klo 11.00. Samassa yhteydessä julkaistaan kansainvälisen talouden näkymiä ja euroalueen rahapolitiikkaa käsittelevä Euro & talous -julkaisu. Tilaisuuteen voi osallistua ensisijaisesti verkossa osoitteessa www.mediaserver.fi/live/bof. (Huom. Avaa linkki jollain muulla kuin Internet Explorer -selaimella.) Pyydämme median edustajia ilmoittautumaan tiedotustilaisuuteen sekä embargolistalle viimeistään tiistaina 14.9. klo 16.00 tämän linkin kautta: Ilmoittautuminen TV-kuvaustarpeista pyydämme olemaan etukäteen yhteydessä ryhmäpäällikkö Iina Larioon, iina.lario@bof.fi, puh. 09 183 2689. Median edustajien on mahdollista esittää kysym

ECB:s penningpolitiskt utlåtande10.9.2021 09:25:43 EEST | Uutinen

Presskonferens 9 september 2021 Christine Lagarde, ECB:s ordförande, Luis de Guindos, ECB:s vice ordförande Frankfurt am Main God eftermiddag, vice ordföranden och jag önskar er hjärtligt välkomna till vår presskonferens. Uppgångsfasen i euroområdets ekonomiska återhämtning avancerar allt mer. Produktionen väntas vid slutet av året överstiga nivåerna före pandemin. Nu när mer än 70 procent av alla vuxna i Europa är fullt vaccinerade och ekonomin till stor del har öppnats upp igen kan människor konsumera mer och företagen öka sin produktion. Högre immunitet mot coronaviruset innebär visserligen att pandemins effekter nu är mindre allvarliga men den globala spridningen av deltavarianter kan dock innebära att en fullständig återöppning av ekonomin fördröjs. Den aktuella inflationsuppgången väntas till stor del bli temporär och det underliggande pristrycket endast byggas upp gradvis. Inflationsutsikterna i våra nya prognoser har endast reviderats upp något, men på medellång sikt förutspås

Eurosystemets penningpolitiska beslut9.9.2021 15:00:00 EEST | Uutinen

ECB:s pressmeddelande 9 september 2021 Baserat på en samlad bedömning av finansieringsförhållanden och inflationsutsikter har ECB-rådet kommit fram till att de gynnsamma finansieringsförhållandena kan upprätthållas med en något långsammare takt på nettoköpen i PEPP-programmet (stödköpsprogram föranlett av pandemin) än under de förra två kvartalen. ECB-rådet bekräftade även sina övriga åtgärder, dvs. nivån på ECB:s styrräntor, vägledning om hur de sannolikt kommer att utvecklas, köp i APP-programmet (program för köp av tillgångar), återinvesteringspolicy samt långfristiga refinansieringstransaktioner. Närmare bestämt: ECB:s styrräntor Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten förblir oförändrade på 0,00 procent, 0,25 procent respektive -0,50 procent. Som stöd för sitt symmetriska två-procentsmål för inflation och i linje med sin penningpolitiska strategi förväntar sig ECB-rådet att styrräntorna ligger kvar på n

EKP:n rahapoliittisia päätöksiä9.9.2021 15:00:00 EEST | Uutinen

EKP:n lehdistötiedote 9.9.2021 Rahoitusoloista ja inflaationäkymistä tekemänsä arvion perusteella EKP:n neuvosto katsoo, että rahoitusolot voidaan pitää suotuisina, vaikka pandemiaan liittyvässä osto-ohjelmassa (pandemic emergency purchase programme, PEPP) tehtäisiin netto-ostoja maltillisempaan tahtiin kuin kahdella edellisellä vuosineljänneksellä. EKP:n neuvosto vahvisti myös pitävänsä ennallaan muut rahapoliittiset toimet eli EKP:n nykyiset ohjauskorot, niiden todennäköistä kehitystä koskevan ennakoivan viestinnän, omaisuuserien osto-ohjelman (asset purchase programme, APP) ostot ja uudelleensijoitusperiaatteet sekä pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot. EKP:n ohjauskorot Perusrahoitusoperaatioiden korko on edelleen 0,00 %, maksuvalmiusluoton korko 0,25 % ja talletuskorko -0,50 %. Symmetrisen kahden prosentin tavoitteensa ja rahapolitiikan strategiansa pohjalta EKP:n neuvosto odottaa ohjauskorkojen pysyvän nykytasolla tai sitä alempina, kunnes inflaatiovauhti nopeutuu kestävästi kahtee

ECB Monetary policy decisions9.9.2021 15:00:00 EEST | Uutinen

ECB press release 9 September 2021 Based on a joint assessment of financing conditions and the inflation outlook, the Governing Council judges that favourable financing conditions can be maintained with a moderately lower pace of net asset purchases under the pandemic emergency purchase programme (PEPP) than in the previous two quarters. The Governing Council also confirmed its other measures, namely the level of the key ECB interest rates, its forward guidance on their likely future evolution, its purchases under the asset purchase programme (APP), its reinvestment policies and its longer-term refinancing operations. Specifically: Key ECB interest rates The interest rate on the main refinancing operations and the interest rates on the marginal lending facility and the deposit facility will remain unchanged at 0.00%, 0.25% and -0.50% respectively. In support of its symmetric two per cent inflation target and in line with its monetary policy strategy, the Governing Council expects the k
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä. Eurojärjestelmän ja Suomen Pankin päätavoite on hintavakaus, joka tarkoittaa kuluttajahintojen erittäin maltillista nousua. Suomen Pankilla on sekä kotimaahan että eurojärjestelmään liittyviä tavoitteita. Rahapolitiikan lisäksi Suomen Pankin keskeisiä tehtäviä ovat rahoitusmarkkinoiden vakaus ja tilastot, pankkitoiminta sekä rahahuolto.

Palvelemme mediaa haastattelupyynnöissä ja muissa kysymyksissä arkisin 9-16 numerossa 09 183 2101 ja sähköpostitse osoitteessa media[at]bof.fi.

Voit myös olla suoraan yhteydessä median yhteyshenkilöihin.

 

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. Huvudmålet för Eurosystemet och Finlands Bank är prisstabilitet, dvs. en mycket måttlig ökning av konsumentpriserna. Finlands Bank har målsättningar som gäller både hemlandet och Eurosystemet. Till Finlands Banks viktigaste uppgifter hör förutom penningpolitik även finansiell stabilitet och statistik, bankrörelse och kontantförsörjning.

Intervjuförfrågningar och andra frågor från media besvaras vardagar kl. 9-16 på nummer 09 183 2101 och per e-post media[at]bof.fi. 

Du kan också kontakta våra mediakontaktpersoner direkt