Suomen Pankki
Suomen Pankki

Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä. Eurojärjestelmän ja Suomen Pankin päätavoite on hintavakaus, joka tarkoittaa kuluttajahintojen erittäin maltillista nousua. Suomen Pankilla on sekä kotimaahan että eurojärjestelmään liittyviä tavoitteita. Rahapolitiikan lisäksi Suomen Pankin keskeisiä tehtäviä ovat rahoitusmarkkinoiden vakaus ja tilastot, pankkitoiminta sekä rahahuolto.

Palvelemme mediaa haastattelupyynnöissä ja muissa kysymyksissä arkisin 9-16 numerossa 09 183 2101 ja sähköpostitse osoitteessa media[at]bof.fi.

Voit myös olla suoraan yhteydessä median yhteyshenkilöihin.

 

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. Huvudmålet för Eurosystemet och Finlands Bank är prisstabilitet, dvs. en mycket måttlig ökning av konsumentpriserna. Finlands Bank har målsättningar som gäller både hemlandet och Eurosystemet. Till Finlands Banks viktigaste uppgifter hör förutom penningpolitik även finansiell stabilitet och statistik, bankrörelse och kontantförsörjning.

Intervjuförfrågningar och andra frågor från media besvaras vardagar kl. 9-16 på nummer 09 183 2101 och per e-post media[at]bof.fi. 

Du kan också kontakta våra mediakontaktpersoner direkt

Tillväxttakten för utestående bostadslån är exceptionellt långsam30.3.2023 10:00:00 EEST | Tiedote

I februari 2023 mattades årstillväxten i hushållens utestående bostadslån[1] (107,9 miljarder euro) av till 0,6 %, när den ännu vid motsvarande tid för ett år sedan var 3,8 %. Årstillväxttakten har mattats av på grund av mindre utbetalningar av bostadslån. I februari 2023 minskade det utestående beloppet av investeringsbostadslån (8,7 miljarder euro) med 0,1 % jämfört med ett år tidigare, när det ännu i mars 2022 ökade med nästan 8 %. Också tillväxten (0,7 %) i det utestående beloppet av ägarbostadslån (99,1 miljarder euro) har mattats av betydligt. Intresset för nya bostadslån var fortsatt lågt i februari. I februari 2023 utbetalades nya bostadslån för 980 miljoner euro. Utbetalningarna av bostadslån har senast varit mindre 2003. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadslån var 3,80 % i februari 2023. Genomsnittsräntan på nya investeringsbostadslån (4,05 %) var högre än genomsnittsräntan på ägarbostadslån (3,78 %). I februari 2023 var 95 % av de nya bostadslånen bundna till Euribor.

Housing loan stock growing at an exceptionally slow rate30.3.2023 10:00:00 EEST | Press release

In February 2023, the year-on-year rate of growth of the stock of households’ housing loans[1] (EUR 107.9 billion) slowed down to 0.6%, having stood at 3.8% just a year earlier. Annual growth has slowed down due to decreasing drawdowns of housing loans. In February 2023, the stock of buy-to-let housing loans (EUR 8.7 billion) contracted 0.1% year-on-year, in stark contrast with a growth rate of almost 8% in March 2022. The rate of growth of the owner-occupied housing loan stock (EUR 99.1 billion) has also slowed down significantly, to 0.7%. The drawdowns of new housing loans remained sluggish in February. In February 2023, new drawdowns of housing loans amounted to EUR 980 million. The last time housing loan drawdowns were this low in February was in 2003. In February 2023, the average interest rate on new housing loan drawdowns was 3.80%. The average interest rate on buy-to-let housing loans (4.05%) was higher than that of owner-occupied housing loans (3.78%). In February 2023, 95% of

Asuntolainakannan kasvuvauhti poikkeuksellisen hidasta30.3.2023 10:00:00 EEST | Tiedote

Helmikuussa 2023 kotitalouksien asuntolainakannan[1] (107,9 mrd. euroa) vuosikasvuvauhti hidastui 0,6 prosenttiin, kun se vielä vuosi sitten vastaavana aikana oli 3,8 %. Vuosikasvuvauhti on hidastunut vähentyneiden asuntolainanostojen vuoksi. Helmikuussa 2023 sijoitusasuntolainakanta (8,7 mrd. euroa) supistui vuoden takaiseen verrattuna 0,1 %, kun se vielä vuoden 2022 maaliskuussa kasvoi lähes 8 prosentin vauhdilla. Myös omistusasuntolainakannan (99,1 mrd. euroa) kasvuvauhti (0,7 %) on hidastunut merkittävästi. Uusien asuntolainojen nostot jatkuivat vähäisinä helmikuussa. Helmikuussa 2023 uusia asuntolainoja nostettiin 980 milj. euron edestä. Viimeksi helmikuussa on tehty vähemmän asuntolainanostoja vuonna 2003. Helmikuussa 2023 uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 3,80 %. Uusien sijoitusasuntolainojen keskikorko (4,05 %) oli korkeampi kuin omistusasuntolainojen (3,78 %). Helmikuussa 2023 uusista asuntolainoista 95 % sidottiin euriborkorkoihin. Muita viitekorkoja käytetään

Svagare resultat för Finlands Bank på grund av stigande räntor24.3.2023 11:00:00 EET | Tiedote

Bankfullmäktige har i dag fastställt Finlands Banks bokslut på framställning av Finlands Banks direktion. Finlands Banks reviderade resultat för räkenskapsåret 2022 är noll euro efter upplösning av avsättningar. Avsättningen för valutakurs- och prisrisker upplöstes med 165 miljoner euro för att täcka värderingsförluster på de finansiella tillgångarna, som huvudsakligen hänförde sig till nedgången i marknadsvärdet på värdepapper i dollar. Därtill upplöstes den generella avsättningen med 47 miljoner euro för att täcka det negativa verksamhetsresultatet. ”De stigande räntorna har lett till ett svagare resultat för Finlands Bank. Finlands Bank har förberett sig för uppgången i räntorna genom att stärka sina riskavsättningar redan under perioden av låga räntor. Resultatutsikterna är svaga också de närmaste åren och banken kommer att vara tvungen att upplösa riskavsättningar”, säger vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen. Under coronakrisen utökade Eurosystemet de penningp

Rising interest rates reduced Bank of Finland’s profit24.3.2023 11:00:00 EET | Press release

The Parliamentary Supervisory Council has today, upon proposal by the Bank of Finland Board, confirmed the Bank of Finland’s financial statements. The Bank of Finland’s audited profit for the financial year 2022 totals EUR 0.00 after adjustments to provisions. The foreign exchange rate and price difference provision was adjusted downwards by EUR 165 million to cover the valuation losses on financial assets arising mainly from the fall in the market value of dollar-denominated securities. A reduction of EUR 47 million in the general provision was also made, to cover the negative operating profit. “The rise in interest rates has reduced the Bank of Finland’s profit. The Bank had already prepared for higher interest rates by strengthening its risk provisions when interest rates were low.In the immediate years ahead, there will be a further need to use risk provisions, as the profit outlook is weak,” says Bank of Finland Deputy Governor Marja Nykänen. During the COVID-19 crisis, the Eurosy

Korkojen nousu heikensi Suomen Pankin tulosta24.3.2023 11:00:00 EET | Tiedote

Pankkivaltuusto on tänään vahvistanut Suomen Pankin tilinpäätöksen Suomen Pankin johtokunnan esityksestä. Suomen Pankin tilintarkastettu tulos tilikaudelta 2022 on nolla euroa varausten purun jälkeen. Valuutta- ja hintaerovarausta purettiin 165 milj. euroa kattamaan rahoitusvarallisuuden arvostustappioita, jotka johtuivat pääasiassa dollarimääräisten arvopapereiden markkina-arvon laskusta. Lisäksi yleisvarausta purettiin 47 milj. euroa kattamaan negatiivinen toiminnallinen tulos. ”Korkojen nousu on heikentänyt Suomen Pankin tulosta. Suomen Pankki on varautunut korkojen nousuun vahvistamalla riskivarauksiaan jo alhaisten korkojen kaudella. Myös lähivuosien tulosnäkymät ovat heikot, ja riskivarauksia joudutaan edelleen purkamaan”, sanoo Suomen Pankin varapääjohtaja Marja Nykänen. Koronakriisin aikana eurojärjestelmä lisäsi rahapoliittisia ostoja ja myönsi pidempiaikaisia edullisia luottoja pankeille. Tämä kasvatti edelleen Suomen Pankin tasetta. Keskuspankille taloudellinen tulos on seur

Bank of Finland rules for counterparties and customers – Rules update 2o March 202320.3.2023 11:00:00 EET | News

On 24 February 2022 the Governing Council of the European Central Bank adopted Guideline on a new-generation Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer system (TARGET) and repealing Guideline 2013/47/EU (ECB/2012/27) (ECB/2022/8) and has amended these guidelines on 9 November 2022. The Bank of Finland has made corresponding additions and changes. The new rules for the new-generation TARGET can be found in the collection of rules governing the TARGET- Suomen Pankki system, see Bank of Finland rules for counterparties and customers. These rules will come into force on 2o March 2023.

Finlands Banks regler för motparter och kunder – regeluppdatering 20.3.202320.3.2023 11:00:00 EET | Uutinen

ECB-rådet godkände den 24 februari 2022 den uppdaterade riktlinjen om en ny version av det transeuropeiska automatiserade systemet för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target) och om upphävande av riktlinje 2013/47/EU (ECB/2012/27) (ECB/2022/8) och ändrat riktlinjen den 9 november 2022. Finlands Bank har gjort motsvarande tillägg och ändringar. De nya reglerna för TARGET-Suomen Pankki-systemet, se Finlands Banks regler för motparter och kunder. Dessa regler träder i kraft den 20 mars 2023.

Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille – sääntöpäivitys 20.3.202320.3.2023 11:00:00 EET | Uutinen

EKP:n neuvosto on 24.2.2022 hyväksynyt päivitetyt suuntaviivat uuden sukupolven Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET) ja suuntaviivojen 2013/47/EU (EKP/2012/27) kumoamisesta (EKP/2022/8) sekä päivittänyt näitä suuntaviivoja 9.11.2022. Suomen Pankki on tehnyt vastaavat muutokset. Uudistetut TARGET- Suomen Pankki -osajärjestelmää koskevat säännöt korvaavat TARGET2- Suomen Pankki järjestelmän vanhat säännöt ks. Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille. Uudet säännöt astuvat voimaan 20.3.2023.

Bank of Finland’s interim forecast: Finnish economy in hibernation17.3.2023 11:00:00 EET | Press release

The Finnish economy slipped into recession last autumn as a result of the energy crisis brought on by Russia’s war in Ukraine. The economy’s performance will continue to be very weak in 2023, according to the Bank of Finland’s interim forecast published today. It takes time for the full effects of uncommonly high inflation and the substantial rise in interest rates to be felt in the economy. The recession is expected to be short-lived and shallow, however. Turbulence in international financial markets is adding to economic uncertainty and could lead to weaker than expected growth in the Finnish economy. “Finland’s economy has held up so far, despite the difficulties, but the full effects of high inflation and elevated interest rates have not been seen yet. Risks in the global economy have also grown again in just the past few days,” says Bank of Finland Head of Forecasting Meri Obstbaum. The Finnish economy grew by 2.1% in 2022, thanks to a strong start to the year, but the war and the

Finlands Banks interimsprognos: ekonomin i vinterdvala17.3.2023 11:00:00 EET | Tiedote

Finland drabbades hösten 2022 av en recession på grund av den energikris som Rysslands anfallskrig orsakade. Enligt Finlands Banks interimsprognos, som ges ut i dag, är den ekonomiska tillväxten alltjämt mycket svag 2023. Konsekvenserna av den exceptionellt höga inflationen och de kraftigt stigande räntorna får genomslag i ekonomin med eftersläpning. Recessionen väntas dock bli kortvarig och mild. Turbulensen på den globala finansmarknaden ökar osäkerheten i ekonomin och kan leda till svagare ekonomisk tillväxt i Finland än väntat. "Finlands ekonomi har tills vidare hållit ut trots svårigheterna, men vi har ännu inte sett alla effekter av den snabba inflationen och ränteuppgången. Dessutom har riskerna i den globala ekonomin åter ökat under den allra senaste tiden, säger Finlands Banks prognoschef Meri Obstbaum. Under 2022 växte Finlands ekonomi med 2,1 % tack vare den starka utvecklingen under början av året, men kriget och energikrisen fick konjunkturen att vända nedåt. Enligt progno

Suomen Pankin väliennuste: talous talvihorroksessa17.3.2023 11:00:00 EET | Tiedote

Suomi ajautui syksyllä 2022 taantumaan Venäjän hyökkäyssodan aiheuttaman energiakriisin vuoksi. Suomen Pankin tänään julkaiseman väliennusteen mukaan talouskasvu jatkuu hyvin heikkona vuonna 2023. Poikkeuksellisen nopean inflaation ja voimakkaasti nousseiden korkojen vaikutukset välittyvät talouteen viipeellä. Taantuman odotetaan kuitenkin jäävän lyhyeksi ja lieväksi. Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden turbulenssi lisää taloudellista epävarmuutta ja voi johtaa ennustettua heikompaan talouskasvuun Suomessa. "Suomen talous on toistaiseksi pitänyt pintansa vaikeuksista huolimatta, mutta kaikkia nopean inflaation ja korkojen nousun vaikutuksia ei ole vielä nähty. Lisäksi kansainvälisen talouden riskit ovat aivan viime aikoina jälleen kasvaneet", sanoo Suomen Pankin ennustepäällikkö Meri Obstbaum. Vuonna 2022 Suomen talous kasvoi 2,1 % vahvan alkuvuoden ansiosta, mutta sota ja energiakriisi käänsivät suhdanteen suunnan. Talous supistuu ennusteen mukaan 0,2 % vuonna 2023. Koska korkojen ol

Eurosystemets penningpolitiska beslut16.3.2023 15:30:00 EET | Uutinen

ECB:s pressmeddelande 16 mars 2023 Inflationen ser ut att förbli alltför hög under alltför lång tid. Följaktligen beslutade ECB-rådet idag att höja de tre styrräntorna med 50 punkter i linje med sin beslutsamhet att säkerställa att inflationen i rimlig tid återgår till det medelfristiga 2-procentsmålet. Den ökade osäkerheten förstärker vikten av ett databeroende tillvägagångssätt för ECB-rådets framtida räntebeslut. Dessa beslut kommer att avgöras av bedömningen av inkommande ekonomiska och finansiella data för inflationsutvecklingen, dynamiken i underliggande inflation och styrkan i den penningpolitiska transmissionen. ECB-rådet följer noga de rådande spänningarna på finansmarknaderna och står redo att agera vid behov för att bevara prisstabilitet och finansstabilitet i euroområdet. Euroområdets banksektor är motståndskraftig, med starka kapital- och likviditetspositioner. Under alla omständigheter innehåller ECB-rådets penningpolitiska verktygslåda allt för att tillhandahålla likvidi

ECB Monetary policy decisions16.3.2023 15:30:00 EET | News

ECB press release 16 March 2023 Inflation is projected to remain too high for too long. Therefore, the Governing Council today decided to increase the three key ECB interest rates by 50 basis points, in line with its determination to ensure the timely return of inflation to the 2% medium-term target. The elevated level of uncertainty reinforces the importance of a data-dependent approach to the Governing Council’s policy rate decisions, which will be determined by its assessment of the inflation outlook in light of the incoming economic and financial data, the dynamics of underlying inflation, and the strength of monetary policy transmission. The Governing Council is monitoring current market tensions closely and stands ready to respond as necessary to preserve price stability and financial stability in the euro area. The euro area banking sector is resilient, with strong capital and liquidity positions. In any case, the ECB’s policy toolkit is fully equipped to provide liquidity suppo

EKP:n rahapoliittisia päätöksiä16.3.2023 15:30:00 EET | Uutinen

EKP:n lehdistötiedote 16.3.2023 Inflaatio on liian nopeaa, eikä se vaikuta vielä hidastuvan toivotusti. Tämänpäiväisessä kokouksessaan EKP:n neuvosto päätti nostaa EKP:n kaikkia kolmea ohjauskorkoa 0,50 prosenttiyksiköllä, jotta inflaatiovauhdin palautuminen kahden prosentin tavoitteen mukaiseksi ei jää liian kauas tulevaisuuteen. Epävarmassa tilanteessa on tavallistakin tärkeämpää, että korkopäätöksissä otetaan huomioon, miten inflaation ennakoidaan kehittyvän taloudesta ja rahoitusmarkkinoilta saatavien tietojen pohjalta, miten pohjainflaatio kehittyy ja kuinka hyvin rahapolitiikka puree. EKP:n neuvosto on perillä markkinoiden jännittyneestä tilanteesta ja ryhtyy tarvittaessa toimiin varmistaakseen hinta- ja rahoitusvakauden euroalueella. Euroalueen pankit ovat vakavaraisia ja kykenevät hyvin selviytymään maksutarpeistaan. Euroalueen rahoitusjärjestelmälle pystytään tarvittaessa tarjoamaan likviditeettiä, jotta rahapolitiikan vaikutus voi välittyä talouteen toivotusti. Tuoreimmat EKP

Medialle: Suomen Pankki julkaisee Suomen talouden väliennusteen pe 17.3.14.3.2023 12:32:43 EET | Kutsu

Suomen Pankki julkaisee Suomen talouden väliennusteen perjantaina 17.3. klo 11. Väliennuste julkaistaan osoitteessa www.eurojatalous.fi. Ennuste on saatavilla embargolla perjantaina 17.3. n. klo 10. Ilmoittaudu ennusteen embargojakeluun viimeistään torstaina 16.3. klo 14 täällä. Väliennusteen julkaisun yhteydessä ei järjestetä erillistä tiedotustilaisuutta. Suomen Pankki julkaisee Suomen talouden väliennusteen kaksi kertaa vuodessa. Keväällä ja syksyllä julkaistavissa väliennusteissa päivitetään Suomen talouden näkymät talouskasvun, työllisyyden ja inflaation osalta. Laajemmat Suomen talouden ennustejulkaisut ilmestyvät kesä- ja joulukuussa. Kesäkuun ennuste julkaistaan 20.6.2023. Lisätietoja antaa Suomen Pankin viestintä, media@bof.fi tai 09 183 2101.

BOFIT Forecast for Russia 2023‒202413.3.2023 13:00:00 EET | News

A year of war causes a major shift in Russian economic policy The attack on Ukraine stopped Russian economic growth in its tracks, bringing in a fog of uncertainty. The invasion increased sanctions and caused many Western firms to leave Russia. As the dramatic economic contraction hit last year, the Russian government responded with radical shift in economic policy that was designed to blunt the harshest recessionary effects. At the end of February 2022, Russia began to quickly abandon the fiscal policies stressed prudence, balanced budgets and deficit reduction. Also abandoned was an exchange rate policy anchored by a freely convertible ruble. The primary aims of economic policy today are minimising the impacts of sanctions and decoupling from the West. The government has made clear that this economic transition cannot be left to market forces. “A consequence of this war is that the role of the state in the Russian economy and Russian society has increased in many sectors. Large firms
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä. Eurojärjestelmän ja Suomen Pankin päätavoite on hintavakaus, joka tarkoittaa kuluttajahintojen erittäin maltillista nousua. Suomen Pankilla on sekä kotimaahan että eurojärjestelmään liittyviä tavoitteita. Rahapolitiikan lisäksi Suomen Pankin keskeisiä tehtäviä ovat rahoitusmarkkinoiden vakaus ja tilastot, pankkitoiminta sekä rahahuolto.

Palvelemme mediaa haastattelupyynnöissä ja muissa kysymyksissä arkisin 9-16 numerossa 09 183 2101 ja sähköpostitse osoitteessa media[at]bof.fi.

Voit myös olla suoraan yhteydessä median yhteyshenkilöihin.

 

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. Huvudmålet för Eurosystemet och Finlands Bank är prisstabilitet, dvs. en mycket måttlig ökning av konsumentpriserna. Finlands Bank har målsättningar som gäller både hemlandet och Eurosystemet. Till Finlands Banks viktigaste uppgifter hör förutom penningpolitik även finansiell stabilitet och statistik, bankrörelse och kontantförsörjning.

Intervjuförfrågningar och andra frågor från media besvaras vardagar kl. 9-16 på nummer 09 183 2101 och per e-post media[at]bof.fi. 

Du kan också kontakta våra mediakontaktpersoner direkt