Suomen Pankki
Suomen Pankki

Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä. Eurojärjestelmän ja Suomen Pankin päätavoite on hintavakaus, joka tarkoittaa kuluttajahintojen erittäin maltillista nousua. Suomen Pankilla on sekä kotimaahan että eurojärjestelmään liittyviä tavoitteita. Rahapolitiikan lisäksi Suomen Pankin keskeisiä tehtäviä ovat rahoitusmarkkinoiden vakaus ja tilastot, pankkitoiminta sekä rahahuolto.

Palvelemme mediaa haastattelupyynnöissä ja muissa kysymyksissä arkisin 9-16 numerossa 09 183 2101 ja sähköpostitse osoitteessa media[at]bof.fi.

Voit myös olla suoraan yhteydessä median yhteyshenkilöihin.

 

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. Huvudmålet för Eurosystemet och Finlands Bank är prisstabilitet, dvs. en mycket måttlig ökning av konsumentpriserna. Finlands Bank har målsättningar som gäller både hemlandet och Eurosystemet. Till Finlands Banks viktigaste uppgifter hör förutom penningpolitik även finansiell stabilitet och statistik, bankrörelse och kontantförsörjning.

Intervjuförfrågningar och andra frågor från media besvaras vardagar kl. 9-16 på nummer 09 183 2101 och per e-post media[at]bof.fi. 

Du kan också kontakta våra mediakontaktpersoner direkt

Centralen för ekonomiskt kunnande vid Finlands Bank främjar medborgarnas ekonomiska kunnande27.1.2022 15:30:00 EET | Tiedote

En ny central för ekonomiskt kunnande har inrättats i samband med Finlands Banks myntmuseum. Centralens mål är att främja finländarnas ekonomiska kunnande och stödja den kommande nationella strategin för ekonomiskt kunnande, som bereds under justitieministeriets ledning. I och med Centralen för ekonomiskt kunnande blir Myntmuseet en fysisk och virtuell träffpunkt och ett forum för ekonomiskt kunnande för såväl aktörerna inom området som för allmänheten. ”Myntmuseet går i dag in i en ny era, då material om hanteringen av privatekonomin läggs till museets samlingar. Missionen för centralen för ekonomiskt kunnande lyder: Lär dig ekonomi – få bättre koll över din privatekonomi”, konstaterade chefdirektör Olli Rehn i sitt öppningstal vid invigningen av centralen. Finlands Banks myntmuseum inledde sin verksamhet i augusti 2003. Dess uppgift är att främja medborgarnas kunskaper om ekonomin, Finlands Bank och Eurosystemet. Myntmuseet fokuserar på det ekonomiska kunnandet om nationalekonomin oc

Bank of Finland’s Financial Literacy Centre focuses on promoting financial literacy among the general public27.1.2022 15:30:00 EET | Press release

The new Financial Literacy Centre launched today is based at the Bank of Finland Museum. The work of the Centre is aimed at promoting people’s financial literacy and supporting the future national strategy on financial literacy, the preparation of which is being led by the Ministry of Justice. With the launch of the Financial Literacy Centre, the Bank of Finland Museum now serves as a physical and virtual meeting place and financial literacy forum for actors in the sector and for the general public. “The Bank of Finland Museum begins a new chapter today, as its coverage now includes material concerning everyday money management skills. Indeed, the Financial Literacy Centre’s stated mission is ‘Understand the economy better – Manage your finances better’,” said Bank of Finland Governor Olli Rehn in conjunction with opening the Financial Literacy Centre. The Bank of Finland Museum itself was opened in August 2003. The Museum’s task is to promote the general public’s knowledge about the e

Suomen Pankin talousosaamiskeskus edistää kansalaisten talousosaamista27.1.2022 15:30:00 EET | Tiedote

Suomen Pankin rahamuseon yhteyteen on avattu uusi talousosaamiskeskus. Talousosaamiskeskuksen tavoitteena on edistää toiminnallaan suomalaisten talousosaamista ja tukea tulevaa kansallista talousosaamisstrategiaa, jonka valmistelua oikeusministeriö johtaa. Talousosaamiskeskuksen myötä rahamuseosta tulee fyysinen ja virtuaalinen kohtaamispaikka ja talousosaamisen foorumi niin alan toimijoille kuin kansalaisille. ”Rahamuseo siirtyy tänään uuteen aikaan, kun oman talouden hallintaan liittyvät sisällöt on tuotu osaksi sen toimintaa. Rahamuseossa toimivan talousosaamiskeskuksen missio on: talous tutuksi kaikille – oma talous hallintaan”, totesi pääjohtaja Olli Rehn avatessaan talousosaamiskeskuksen. Suomen Pankin rahamuseo aloitti toimintansa elokuussa 2003. Sen tehtävänä on edistää kansalaisten tietämystä taloudesta, Suomen Pankista ja eurojärjestelmästä. Rahamuseossa talousosaamista tarkastellaan kansantalouden ja rahatalouden näkökulmasta; erityisesti esillä on kotitalouksien rooli kansa

Bluff- och nätfiskemeddelanden skickas i Finlands Banks namn24.1.2022 16:00:00 EET | Uutinen

Bluff- och nätfiskemeddelanden har skickats i Finlands Banks namn, där bedragare försöker lura till sig nätbankskoder via länkarna i meddelandena. Finlands Bank är Finlands centralbank och förmedlar inte betalningar från privatpersoner. Finlands Bank ber heller inte om betalning via e-post, meddelar om överföringar till ett konto eller ber om nätbankskoder eller lösenord. Besvara under inga omständigheter sådana meddelanden, utan radera dem genast. Ta kontakt med polisen om du har blivit lurad. Närmare upplysningar lämnas av chefen för intressentkommunikation Iina Lario, telefon 09 183 26 89, e-post: iina.lario@bof.fi

Phishing and fraudulent emails are currently circulating in the name of the Bank of Finland24.1.2022 16:00:00 EET | Uutinen

Phishing and fraudulent emails are currently circulating in the name of the Bank of Finland. Phishing links in these emails attempt to steal online banking codes or passwords. The Bank of Finland is Finland’s national bank and does not provide payment services to private individuals. The Bank of Finland never sends emails to ask for payment, to notify of an incoming payment or ask a person to submit online banking codes or passwords. If you receive such an email, do not reply to it under any circumstances; simply delete it. Victims of such a fraudulent email are encouraged to contact the police. For further information, please contact Iina Lario, Head of Stakeholder Engagement, tel. +358 9 183 2689, email: iina.lario@bof.fi.

Suomen Pankin nimissä lähetetään huijaus- ja kalasteluviestejä24.1.2022 16:00:00 EET | Uutinen

Suomen Pankin nimissä on lähetetty huijaus- ja kalasteluviestejä. Viestien linkkien kautta yritetään kalastella verkkopankkitunnuksia. Suomen Pankki on Suomen keskuspankki eikä välitä yksityishenkilöiden maksuliikennettä. Suomen Pankki ei myöskään pyydä maksua sähköpostilla, ilmoita saapuvasta rahasiirrosta tai kysy kenenkään henkilön verkkopankkitunnuksia tai salasanoja. Näihin viesteihin ei tule missään tapauksessa vastata, vaan ne tulee poistaa. Huijauksen uhriksi joutuneita kehotetaan olemaan yhteydessä poliisiin. Lisätietoja antaa sidosryhmäviestinnän ryhmäpäällikkö Iina Lario, puh. (09) 183 2689, sähköposti: iina.lario@bof.fi.

Myntmuseets publikevenemang i vår fokuserar på olika former av pengar, klimatförändringen och Finlands långsiktiga ekonomiska tillväxt24.1.2022 12:00:00 EET | Tiedote

Andra teman för Myntmuseets publikevenemang våren 2022 är eurons 20-åriga existens, begränsningar i låntagningen och tillsyn av penningtvätt. Genom publikevenemangen vill Finlands Bank främja medborgarnas ekonomiska kunnande och kännedomen om finansmarknaden. Målet är också att öka dialogen med allmänheten. Evenemangen äger rum på webben, om inget annat anges. De sänds från Finlands Banks myntmuseum och börjar kl. 17. Inspelningarna av dem kan ses i efterhand på Myntmuseets webbplats. Ti 1.2 Introduktionen av eurosedlar och euromynt Europeiska centralbankens tidigare sedeldirektör Antti Heinonen Ti 15.2 Finlands långsiktiga ekonomiska tillväxt och läget i de offentliga finanserna Byråchef Meri Obstbaum och senior ekonom Jarkko Kivistö, Finlands Bank Ti 1.3 Klimatförändringen och penningpolitiken - mot hållbar tillväxt Direktionsmedlem Tuomas Välimäki Ti 15.3 Digital euro - vad är det? Ledande rådgivare Aleksi Grym, Finlands Bank Ti 22.3 Lånetak, skuldkvotstak, maximal lånetid, amorteri

The Bank of Finland Museum’s events for the public in spring 2022 will focus on different forms of money, climate change and Finland’s long-term economic growth24.1.2022 12:00:00 EET | Press release

The 20-year journey of the euro, restriction of borrowing, and supervision of money laundering will also be highlighted in the Bank of Finland Museum’s spring 2022 events for the public. Through its events for the public, the Bank of Finland seeks to promote financial literacy and awareness of the financial markets.It also hopes to increase dialogue with the general public. The events will be held online, unless otherwise stated,and they will be broadcast from the premises of the Bank of Finland Museum.All of the events will begin at 17.00, and recordings of them will be made available afterwards on the Museum’s website. Tues 1.2. The introduction of euro cash Antti Heinonen, Former Director, Banknotes, European Central Bank Tues 15.2. Finland’s long-term economic growth and current state of public finances Head of Division Meri Obstbaum and Senior Economist Jarkko Kivistö, Bank of Finland Tues 1.3. Climate change and monetary policy – towards sustainable growth Tuomas Välimäki, Member

Rahan eri muodot, ilmastonmuutos ja Suomen pitkän aikavälin talouskasvu esillä rahamuseon kevään yleisötilaisuuksissa24.1.2022 12:00:00 EET | Tiedote

Rahamuseon kevään 2022 yleisötilaisuuksissa aiheina ovat myös euron 20-vuotinen taival, lainanoton rajoittaminen ja rahanpesun valvonta. Yleisötilaisuuksilla Suomen Pankki haluaa edistää kansalaisten talousosaamista ja finanssimarkkinoiden tuntemista. Tavoitteena on myös lisätä vuoropuhelua yleisön kanssa. Tilaisuudet ovat verkkotapahtumia, ellei toisin mainita. Ne lähetetään Suomen Pankin rahamuseosta. Tilaisuudet alkavat klo 17, ja niiden tallenteet ovat jälkikäteen nähtävissä rahamuseon verkkosivuilla. ti 1.2. Eurokäteisen synty Euroopan keskuspankin entinen setelijohtaja Antti Heinonen ti 15.2. Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö, Suomen Pankki ti 1.3. Ilmastonmuutos ja rahapolitiikka – kohti kestävää kasvua Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki ti 15.3. Digitaalinen euro – mitä se on? Johtava neuvonantaja Aleksi Grym, Suomen Pankki ti 22.3. Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite, maks

Kutsu medialle Suomen Pankin talousosaamiskeskuksen avajaisiin 27.1.202220.1.2022 11:54:41 EET | Kutsu

Suomen Pankin rahamuseossa sijaitseva talousosaamiskeskus aloittaa toimintansa tammikuussa 2022. Tervetuloa seuraamaan verkkotapahtumana järjestettäviä avajaisia 27.1. klo 15.20 alkaen. Tilaisuudessa puhuvat valtiovarainministeri Annika Saarikko, kansliapäällikkö Pekka Timonen oikeusministeriöstä, pääjohtaja Olli Rehn ja talousosaamisen neuvonantaja Anu Raijas Suomen Pankista. Tilaisuuden ohjelman löydät Suomen Pankin verkkosivuilta: https://www.rahamuseo.fi/tapahtumat/Tapahtumalistaus/talousosaamiskeskuksenavajaiset/ Pyydämme median edustajia ilmoittautumaan tilaisuuteen keskiviikkona 26.1. klo 12 mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki tilaisuuteen. Ilmoittaudu tästä Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: viestintäasiantuntija Katri Heikkinen, puh. 09 183 2655, katri.heikkinen@bof.fi.

Bolånemarknaden fortsatt livlig i november 20213.1.2022 10:00:00 EET | Tiedote

I november 2021 utbetalades nya bostadslån för 1,9 miljarder euro, vilket är 3,1 % mer än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Av de nya bostadslånen stod investeringsbostadslånen för 180 miljoner euro. Under de 11 första månaderna av innevarande år har totalt sammanlagt 12 % mer bostadslån betalats ut jämfört med motsvarande period 2020. På grund av den stora mängden nya lån var årsökningen i det utestående beloppet av bostadslån fortfarande snabb (4,2 %) vid utgången av november 2021. Tillväxttakten har emellertid mattats av något efter juli 2021. Vid utgången av november 2021 hade de finländska hushållen bostadslån för sammanlagt 106,7 miljarder euro, varav investeringsbostadslånen utgjorde 8,6 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya bostadslån var 0,76 % i november 2021. Genomsnittsräntan har varit nästan oförändrad under flera år, men de senaste månaderna har den stigit något. Föregående gång var genomsnittsräntan högre i maj 2019. Genomsnittsräntan har stigit för både ägarb

Housing loan market remained brisk in November 20213.1.2022 10:00:00 EET | Press release

Finnish households’ drawdowns of new housing loans in November 2021 amounted to EUR 1.9 bn, an increase of 3.1% on the same month last year. Buy-to-let mortgages accounted for EUR 180 million of the new housing loans. In the first 11 months of 2021, drawdowns of housing loans have increased by 12% in comparison to the same period in 2020. Due to the high level of drawdowns, the annual growth rate of the housing loan stock remained high (4.2%) at the end of November 2021. However, the growth rate has slowed slightly since July 2021. At the end of November 2021, the stock of housing loans to Finnish households amounted to EUR 106.7 bn, of which buy-to-let mortgages accounted for EUR 8.6 bn. The average interest rate on new housing loans was 0.76% in November 2021. The average interest rate has remained almost unchanged for several years, but has seen a slight increase in the last few months. It has not been above its current level since May 2019. The average interest rate rose on both ow

Asuntolainamarkkinoilla yhä vilkasta marraskuussa 20213.1.2022 10:00:00 EET | Tiedote

Marraskuussa 2021 uusia asuntolainoja nostettiin 1,9 mrd. euron edestä, mikä on 3,1 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Uusista asuntolainoista sijoitusasuntolainoja oli 180 milj. euroa. Kuluvan vuoden 11 ensimmäisen kuukauden aikana asuntolainoja on kokonaisuudessaan nostettu yhteensä 12 % enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2020. Runsaiden nostomäärien vuoksi asuntolainakannan vuosikasvuvauhti oli edelleen nopeaa (4,2 %) marraskuun 2021 lopussa. Kasvuvauhti on kuitenkin hieman hidastunut heinäkuun 2021 jälkeen. Marraskuun 2021 lopussa suomalaisilla kotitalouksilla oli asuntolainoja yhteensä 106,7 mrd. euroa, josta sijoitusasuntolainoja oli 8,6 mrd. euroa. Uusien asuntolainojen keskikorko oli 0,76 % marraskuussa 2021. Keskikorko on pysynyt lähes samana usean vuoden ajan, mutta viime kuukausina se on noussut hieman. Edellisen kerran keskikorko oli korkeampi toukokuussa 2019. Keskikorko on noussut sekä omistus- että sijoitusasuntolainoissa. Uusien omistusasuntolainojen kesk

Reference rate and penalty interest rates for 1 January – 30 June 202228.12.2021 13:15:00 EET | Press release

In accordance with the Interest Rates Act (633/1982), the reference rate for the period 1 January – 30 June 2022 is 0.0%. The penalty interest rate for the same period is thus 7.0% pa (under section 4 of the Act, the reference rate plus seven percentage points). The penalty interest rate applicable to commercial contracts is 8.0% pa (under section 4a of the Act, the reference rate plus eight percentage points). The higher penalty interest rate referred to in section 4a of the Act is applied to payments made by enterprises to other enterprises or by authorities to enterprises. Under the section 12 of Interest Rates Act, the reference rate used in defining the penalty rate is the interest rate that was applied by the European Central Bank to the last main refinancing operation prior to the first calendar day of the half-year in question and rounded up to the nearest one-half percentage point. Such reference rate is effective for the following six-month period.

Referensränta och dröjsmålsräntor enligt räntelagen för tiden 1.1.–30.6.202228.12.2021 13:15:00 EET | Tiedote

Referensräntan enligt räntelagen (633/1982) är 0,0 % för tiden 1.1.–30.6.2022. Dröjsmåls-räntan för denna period är därmed 7,0 % per år (referensräntan med tillägg för sju procen-tenheter enligt 4 § i räntelagen). Den dröjsmålsränta som tillämpas i kommersiella avtal är 8,0 % per år (referensräntan med tillägg för åtta procentenheter enligt 4 a § i räntelagen). Den högre dröjsmålsräntan enligt 4 a § tillämpas på betalningar från ett företag till ett annat eller från en myndighet till ett företag. Enligt 12 § i räntelagen är den referensränta som dröjsmålsräntan ska beräknas på den rän-ta som Europeiska centralbanken tillämpat vid den sista huvudsakliga refinansieringstransak-tionen före den första kalenderdagen i varje halvårsperiod avrundad uppåt till närmast följan-de halva procentenhet. Denna referensränta ska tillämpas under de följande sex månaderna.

Korkolain mukainen viitekorko ja viivästyskorot 1.1.–30.6.202228.12.2021 13:15:00 EET | Tiedote

Korkolain (633/1982) mukainen viitekorko ajanjaksona 1.1.–30.6.2022 on 0,0 %. Viivästyskorko tänä ajanjaksona on 7,0 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 §:n mukaisella 7 prosenttiyksikön lisäkorolla) ja kaupallisiin sopimuksiin sovellettavaksi tarkoitettu viivästyskorko on 8,0 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 a §:n mukaisella 8 prosenttiyksikön lisäkorolla). Korkolain 4a §:ssä tarkoitettua korkeampaa viivästyskorkoa sovelletaan yritykseltä toiselle tai viranomaiselta yritykselle suoritettaviin maksuihin. Viivästyskoron määrittämisessä käytettävä viitekorko on korkolain 12 §:n mukaan korko, jota Euroopan keskuspankki on soveltanut viimeisimpään perusrahoitusoperaatioon ennen kunkin puolivuotiskauden ensimmäistä kalenteripäivää ja joka on pyöristetty ylöspäin lähimpään puoleen prosenttiyksikköön. Tätä viitekorkoa sovelletaan seuraavan kuuden kuukauden ajan.

Finlands Bank har ställt upp etappmål för sin egen investeringsportfölj för att uppnå koldioxidneutralitet - investeringar i fossila bränslen begränsas från och med 202221.12.2021 09:00:00 EET | Tiedote

Finlands Bank har fattat beslut om etappmål för sin egen investeringsverksamhet för att uppnå koldioxidneutralitet. Målet är att uppnå nettonollutsläpp i investeringsverksamheten senast 2050 och de nu uppställda kortfristiga målen säkerställer att målet uppnås. ”Vi måste redan nu arbeta för att uppnå nettonollutsläpp, fastän tidtabellen för det huvudsakliga målet ligger längre fram i tiden. Med hjälp av etappmålen minskar vi övergångs- och svansriskerna och samlar värdefulla erfarenheter av effekterna av etappmålen”, berättar direktionsmedlem Tuomas Välimäki, som svarar för bankens investeringsverksamhet. Etappmålen har uppställts med hänsyn till deras effektivitet med tanke på klimatriskerna och med beaktande av tillgångsspecifika särdrag, tillgången på information och effekterna på målen för investeringsverksamheten. För varje tillgångsslag ställdes ett kvalitativt eller kvantitativt mål. Syftet är att ställa fler kvantitativa mål när mer information finns att tillgå om resultaten oc

Suomen Pankki asetti omalle sijoitussalkulleen välitavoitteita hiilineutraalisuuteen pääsemiseksi – sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin rajoitetaan vuodesta 2022 alkaen21.12.2021 09:00:00 EET | Tiedote

Suomen Pankki on päättänyt omalle sijoitustoiminnalleen asetettavista välitavoitteista hiilineutraalisuuteen pääsemiseksi. Sijoitustoiminnassa pyritään hiilineutraalisuuteen viimeistään vuonna 2050, ja nyt asetetut lyhyemmän aikavälin tavoitteet varmistavat tavoitteeseen pääsyn. ”Työtä hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi täytyy tehdä jo nyt, vaikka päätavoitteen aikataulu on pidemmällä tulevaisuudessa. Välitavoitteiden avulla vähennämme salkkuun kohdistuvia siirtymä- ja häntäriskejä sekä keräämme arvokasta kokemusta välitavoitteiden vaikutuksista”, kertoo sijoitustoiminnasta johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki. Välitavoitteita asetettaessa huomioitiin niiden vaikuttavuus ilmastoriskien näkökulmasta, omaisuuslajikohtaiset erityispiirteet, informaation saatavuus sekä vaikutukset sijoitustoiminnan muihin tavoitteisiin. Jokaiselle omaisuuslajille asetettiin laadullinen tai määrällinen tavoite. Tarkoituksena on asettaa lisää määrällisiä tavoitteita, kun ensimmäisen vaiheen tuloksista ja vaik

Bank of Finland sets intermediate targets for its own investment portfolio to achieve net-zero – investments in fossil fuels to be restricted from 202221.12.2021 09:00:00 EET | Press release

The Bank of Finland has decided on intermediate targets for its own investment activities in order to achieve carbon neutrality. In investment activities, the goal is net-zero by 2050 at the latest and shorter-term targets have now been set to ensure that goal will be achieved. “Work to achieve net-zero must be done now, even though the timetable for the main goal extends further into the future. The intermediate targets will help us reduce transition and tail risks, and we will gain valuable experience from the impact of the intermediate targets,” says Tuomas Välimäki, Member of the Bank of Finland Board responsible for investment activities. In the setting of the intermediate targets, their effectiveness from the perspective of climate risks, the special characteristics of each asset class, the availability of information, and the effects on investment objectives were taken into account. A qualitative or quantitative target was set for each asset class. The goal is to set additional

Ekonomin växer i skuggan av coronan – stöd från penningpolitiken behövs17.12.2021 11:00:00 EET | Tiedote

Ekonomin fortsätter att återhämta sig kraftigt både i euroområdet och Finland, även om den snabbaste tillväxten börjar avta. Centralbankernas penningpolitik har hjälpt företag och hushåll klara sig över den värsta fasen av coronakrisen och understött den ekonomiska tillväxten. Osäkerheten har dock ökat framför allt på grund av det försämrade pandemiläget. "Att få pandemin under kontroll är alltjämt av yttersta vikt inte bara för människornas hälsa utan också med tanke på ekonomin ", säger Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn. I den inledande fasen av coronakrisen saktade inflationen i euroområdet in betydligt. Under loppet av 2021 har inflationen stigit och var i november 4,9 %. Till inflationsökningen har stigande energipriser, den låga prisnivån för jämförelsetidpunkten och flaskhalsar i produktionen bidragit. Fastän inflationen ligger kvar på en hög nivå under en längre tid än väntat, bedöms flera av de bidragande faktorerna försvinna nästa år. "Inflationsutvecklingen är förenad me
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä. Eurojärjestelmän ja Suomen Pankin päätavoite on hintavakaus, joka tarkoittaa kuluttajahintojen erittäin maltillista nousua. Suomen Pankilla on sekä kotimaahan että eurojärjestelmään liittyviä tavoitteita. Rahapolitiikan lisäksi Suomen Pankin keskeisiä tehtäviä ovat rahoitusmarkkinoiden vakaus ja tilastot, pankkitoiminta sekä rahahuolto.

Palvelemme mediaa haastattelupyynnöissä ja muissa kysymyksissä arkisin 9-16 numerossa 09 183 2101 ja sähköpostitse osoitteessa media[at]bof.fi.

Voit myös olla suoraan yhteydessä median yhteyshenkilöihin.

 

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. Huvudmålet för Eurosystemet och Finlands Bank är prisstabilitet, dvs. en mycket måttlig ökning av konsumentpriserna. Finlands Bank har målsättningar som gäller både hemlandet och Eurosystemet. Till Finlands Banks viktigaste uppgifter hör förutom penningpolitik även finansiell stabilitet och statistik, bankrörelse och kontantförsörjning.

Intervjuförfrågningar och andra frågor från media besvaras vardagar kl. 9-16 på nummer 09 183 2101 och per e-post media[at]bof.fi. 

Du kan också kontakta våra mediakontaktpersoner direkt