Suomen Pankki
Suomen Pankki

Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä. Eurojärjestelmän ja Suomen Pankin päätavoite on hintavakaus, joka tarkoittaa kuluttajahintojen erittäin maltillista nousua. Suomen Pankilla on sekä kotimaahan että eurojärjestelmään liittyviä tavoitteita. Rahapolitiikan lisäksi Suomen Pankin keskeisiä tehtäviä ovat rahoitusmarkkinoiden vakaus ja tilastot, pankkitoiminta sekä rahahuolto.

 

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. Huvudmålet för Eurosystemet och Finlands Bank är prisstabilitet, dvs. en mycket måttlig ökning av konsumentpriserna. Finlands Bank har målsättningar som gäller både hemlandet och Eurosystemet. Till Finlands Banks viktigaste uppgifter hör förutom penningpolitik även finansiell stabilitet och statistik, bankrörelse och kontantförsörjning.

Tiedotteet
56
Valikko

BIS:n valuutta- ja OTC-johdannaismarkkinakysely 201916.9.2019 19:00:00 EEST | Uutinen

Suomessa toimivien rahoituslaitosten käymän valuuttakaupan päivävaihto oli huhtikuussa 2019 pienimmillään sitten vuoden 2004.[1] Valuuttakaupan päivävaihdon keskimääräinen arvo laski alle puoleen: vuonna 2016 se oli 13,5 mrd. ja tänä vuonna 6,6 mrd. Yhdysvaltain dollaria. Valuuttakaupan kehitys on ollut samansuuntainen myös muualla Pohjoismaissa, mutta sen sijaan globaali valuuttakauppa on kasvanut 1 500 mrd. dollaria (29 %) huhtikuusta 2016. Tiedot käyvät ilmi Kansainvälisen järjestelypankki BIS:n kolmivuosittain tekemästä valuutta- ja OTC-johdannaismarkkinakyselystä. Suomessa kyselyn toteuttaa Suomen Pankki.

BIS survey of foreign exchange and OTC derivatives markets 201916.9.2019 19:00:00 EEST | Uutinen

April 2019 saw the lowest daily turnover in the Finnish foreign exchange (FX) market since 2004.[1] The average daily FX turnover for financial institutions operating in Finland declined to less than a half, from USD 13.5 billion in 2016 to USD 6.6 billion this year. A similar trend has also been observed in the other Nordic countries. Global FX trading, in turn, has increased by USD 1,500 billion (29%) from April 2016. This information comes from the triennial survey of foreign exchange and OTC derivatives markets conducted by the Bank for International Settlements (BIS) and implemented in Finland by the Bank of Finland.

BIS enkät om valuta- och OTC-derivatmarknaden 201916.9.2019 19:00:00 EEST | Uutinen

Dagsomsättningen i valutahandeln i finansinstituten med verksamhet i Finland var i april 2019 den lägsta sedan 2004.[1] Det genomsnittliga värdet av dagsomsättningen i valutahandeln sjönk under hälften från 13,5 miljarder US-dollar 2016 till 6,6 miljarder dollar i år. Utvecklingen i valutahandeln har varit likartad också i Norden i övrigt, men däremot har den globala valutahandeln ökat med 1 500 miljarder dollar (29 %) från april 2016. Uppgifterna framgår av den enkät om valuta- och OTC-derivatmarknaden som görs vart tredje år av Banken för internationell betalningsutjämning (BIS). Enkäten genomförs i Finland av Finlands Bank.

ECB provides additional details on purchases of assets with yields below the deposit facility rate12.9.2019 16:35:00 EEST | Uutinen

ECB press release 12 September 2019 ECB extends possibility of buying assets with yields below deposit facility rate to all private sector purchase programmes. Decision takes immediate effect. Extension facilitates smooth implementation of asset purchase programme. The Governing Council of the European Central Bank (ECB) today decided to extend the possibility of buying assets with yields below the interest rate on the deposit facility, to the extent necessary, under all parts of its asset purchase programme (APP). The Governing Council had previously decided, in January 2017, that purchases of assets with yields below the deposit facility rate could take place under the public sector purchase programme (PSPP). Today’s decision extends this possibility to the private sector parts of the APP, namely the third covered bond purchase programme (CBPP3), the asset-backed securities purchase programme (ABSPP) and the corporate sector purchase programme (CSPP). This extension takes place with

ECB introduces two-tier system for remunerating excess liquidity holdings12.9.2019 16:35:00 EEST | Uutinen

ECB press release 12 September 2019 Two-tier system aims to support bank-based transmission of monetary policy Part of excess liquidity holdings exempt from negative deposit facility rate Scheme to apply as of seventh maintenance period starting on 30 October 2019 Exempt tier will be remunerated at the annual rate of 0% The Governing Council of the European Central Bank (ECB) today decided to introduce a two-tier system for reserve remuneration, which exempts part of credit institutions’ excess liquidity holdings (i.e. reserve holdings in excess of minimum reserve requirements) from negative remuneration at the rate applicable on the deposit facility. This decision aims to support the bank-based transmission of monetary policy, while preserving the positive contribution of negative rates to the accommodative stance of monetary policy and to the continued sustained convergence of inflation to the ECB’s aim. All credit institutions subject to minimum reserve requirements under Regulation

ECB announces changes to new targeted longer-term refinancing operations (TLTRO III)12.9.2019 16:35:00 EEST | Uutinen

ECB press release 12 September 2019 Interest rate on TLTRO III operations to be reduced Rate can be as low as the average interest rate on deposit facility Maturity extended to three years, from two years, with repayment option after two year The Governing Council of the European Central Bank (ECB) today decided to modify some of the key parameters of the third series of targeted longer-term refinancing operations (TLTRO III) to preserve favourable bank lending conditions, ensure the smooth functioning of the monetary policy transmission mechanism and further support the accommodative stance of monetary policy. First, in terms of the pricing of TLTRO III, the previously announced 10-basis point spread above the average interest rate of the Eurosystem’s main refinancing operations (MROs) and, for counterparties exceeding their lending benchmark, above the average interest rate on the deposit facility, will no longer be applied. The interest rate for TLTRO III will therefore be equal to

ECB Monetary policy decisions12.9.2019 14:50:00 EEST | Uutinen

ECB press conference 12 September 2019 At today’s meeting the Governing Council of the ECB took the following monetary policy decisions: (1) The interest rate on the deposit facility will be decreased by 10 basis points to -0.50%. The interest rate on the main refinancing operations and the rate on the marginal lending facility will remain unchanged at their current levels of 0.00% and 0.25% respectively. The Governing Council now expects the key ECB interest rates to remain at their present or lower levels until it has seen the inflation outlook robustly converge to a level sufficiently close to, but below, 2% within its projection horizon, and such convergence has been consistently reflected in underlying inflation dynamics. (2) Net purchases will be restarted under the Governing Council’s asset purchase programme (APP) at a monthly pace of €20 billion as from 1 November. The Governing Council expects them to run for as long as necessary to reinforce the accommodative impact of its p

ECB Monetary policy decisions12.9.2019 14:50:00 EEST | Uutinen

ECB press release 12 September 2019 At today’s meeting the Governing Council of the ECB took the following monetary policy decisions: (1) The interest rate on the deposit facility will be decreased by 10 basis points to -0.50%. The interest rate on the main refinancing operations and the rate on the marginal lending facility will remain unchanged at their current levels of 0.00% and 0.25% respectively. The Governing Council now expects the key ECB interest rates to remain at their present or lower levels until it has seen the inflation outlook robustly converge to a level sufficiently close to, but below, 2% within its projection horizon, and such convergence has been consistently reflected in underlying inflation dynamics. (2) Net purchases will be restarted under the Governing Council’s asset purchase programme (APP) at a monthly pace of €20 billion as from 1 November. The Governing Council expects them to run for as long as necessary to reinforce the accommodative impact of its poli

EKP:n rahapoliittisia päätöksiä12.9.2019 14:50:00 EEST | Uutinen

EKP:n lehdistötiedote 12.9.2019 Rahapoliittisia päätöksiä Tämänpäiväisessä kokouksessaan EKP:n neuvosto teki seuraavat rahapoliittiset päätökset: 1) Talletuskorko lasketaan 10 peruspisteellä −0,50 prosenttiin. Perusrahoitusoperaatioiden korko on edelleen 0,00 % ja maksuvalmiusluoton korko 0,25 %. EKP:n neuvosto odottaa nyt ohjauskorkojen pysyvän nykyisellä tasolla tai sitä alempina, kunnes arviointijakson inflaationäkymät palautuvat vankasti riittävän lähelle kahta prosenttia (mutta alle sen) ja kehitys näkyy johdonmukaisesti myös pohjainflaatiossa. 2) Omaisuuserien osto-ohjelmassa aletaan jälleen tehdä uusia ostoja: omaisuuseriä ostetaan 1.11.2019 alkaen nettomääräisesti 20 miljardilla eurolla kuukaudessa. EKP:n neuvosto odottaa ostojen jatkuvan niin kauan kuin on tarpeen ohjauskorkojen elvyttävän vaikutuksen vahvistamiseksi ja päättyvän hieman ennen kuin ohjauskorkoja aletaan nostaa. 3) Omaisuuserien osto-ohjelmassa hankittujen omaisuuserien erääntyessä takaisin maksettavan pääoman u

Eurosystemets penningpolitiska beslut12.9.2019 14:50:00 EEST | Uutinen

ECB:s pressmeddelande 12.9.2019 Penningpolitiska beslut Vid sitt sammanträde idag fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut: 1) Räntan på inlåningsfaciliteten sänks med 10 punkter till -0,50 procent. Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntan på utlåningsfaciliteten förblir oförändrade på nuvarande nivåer, på 0,00 procent respektive 0,25 procent. ECB-rådet förväntar sig nu att styrräntorna ligger kvar på nuvarande eller lägre nivåer tills dess att inflationsutsikterna stadigt rör sig till en nivå som är tillräckligt nära, men under 2 procent, under bedömningsperioden och att en sådan konvergens på ett enhetligt sätt återspeglats i underliggande inflationsdynamik. 2) Nettoköp inom ramen för programmet för köp av tillgångar (APP) återupptas i en månatlig takt på 20 miljarder euro fr.o.m. den 1 november. ECB-rådet förväntar sig att programmen kommer att löpa så länge det erfordras för att förstärka styrräntornas ackommoderande effekt, och upphöra strax in
  • 1
  • 2
  • 3
  • Viimeinen
  • >>

Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä. Eurojärjestelmän ja Suomen Pankin päätavoite on hintavakaus, joka tarkoittaa kuluttajahintojen erittäin maltillista nousua. Suomen Pankilla on sekä kotimaahan että eurojärjestelmään liittyviä tavoitteita. Rahapolitiikan lisäksi Suomen Pankin keskeisiä tehtäviä ovat rahoitusmarkkinoiden vakaus ja tilastot, pankkitoiminta sekä rahahuolto.

 

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. Huvudmålet för Eurosystemet och Finlands Bank är prisstabilitet, dvs. en mycket måttlig ökning av konsumentpriserna. Finlands Bank har målsättningar som gäller både hemlandet och Eurosystemet. Till Finlands Banks viktigaste uppgifter hör förutom penningpolitik även finansiell stabilitet och statistik, bankrörelse och kontantförsörjning.