Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Kommunenkät: inga nya uppgifter eller utvidgade serviceskyldigheter för kommunerna5.5.2020 11:26:05 EEST | Tiedote

Oberoende av kommuntyp eller kommunstorlek anser kommunerna att en allmän utvidgning av serviceskyldigheterna och nya uppgifter för kommunerna skulle vara en stor utmaning i det nuvarande coronaläget. Det största motståndet mot utvidgade serviceskyldigheter finns i kommuner med över 50 000 invånare. Det här framgår av Kommunförbundets enkät om coronakrisen och åtgärderna för att klara sviterna av krisen. Nästan alla kommuner anser att det är onödigt att höja dimensioneringen av vårdpersonalen, skärpa vårdgarantin och höja läropliktsåldern i det nuvarande coronaläget. En klar majoritet av kommunerna understöder inte heller att nya nationella utvecklingsprojekt inleds i nuläget. Dessutom anser en klar majoritet av kommunerna att de nuvarande uppgifterna eller skyldigheterna snarare bör minska i det rådande läget. - Kommunerna anser att tidpunkten nu inte är lämplig för att öka kommunernas arbetsbörda eller ekonomiska belastning med nya uppgifter eller skyldigheter. Kommunerna vill ha arb

Kuntakysely: ei uusia tehtäviä tai palveluvelvoitteiden laajenemista kunnille5.5.2020 10:00:00 EEST | Tiedote

Kunnat kuntatyypistä tai -koosta riippumatta kokevat palveluvelvoitteiden yleisen laajenemisen ja uudet tehtävät haastaviksi nykyisessä koronatilanteessa. Vahvimmin palveluvelvoitteiden laajenemista vastustetaan yli 50 000 asukkaan kunnissa. Tämä käy ilmi Kuntaliiton kunnille teettämästä kyselystä koronakriisistä ja sen jälkihoidosta. Lähes kaikki kunnat pitävät tarpeettomana niin hoitajamitoituksen nostamista, hoitotakuun kiristämistä kuin myös oppivelvollisuusiän nostamista nykyisessä koronatilanteessa. Selvä enemmistö kunnista ei myöskään kannata uusien kansallisten kehittämishankkeiden käynnistämistä nykytilanteessa. Lisäksi selvä enemmistö kunnista katsoo, että nykyisiä tehtäviä tai velvoitteita tulisi vallitsevassa tilanteessa pikemminkin karsia. - Kuntien näkemyksen mukaan nyt ei ole sopiva aika lisätä kuntien työtaakkaa eikä taloudellista rasitusta uusilla tehtävillä tai velvoitteilla. Kunnissa toivotaan työrauhaa toimivien hyvinvointipalveluiden palauttamiseksi, toteaa Kuntali

Kommunernas nödrop hörsammades vid ramförhandlingarna – nya uppgifter måste undvikas8.4.2020 15:01:43 EEST | Tiedote

Kommunförbundet välkomnar att staten vid ramförhandlingarna hörsammade kommunernas och städernas nödrop och delar den börda som coronakrisen innebär. Det stödpaket för kommunerna som man kom överens om vid ramförhandlingarna lindrar den akuta krisen inom den kommunala ekonomin. Det är viktigt att man snabbt kan konkretisera de riktlinjer som nu dragits upp, så att verkningarna kan bedömas också på kommunnivå. Epidemin drabbar kommunerna olika, och därför måste man noga planera hur stödpaketet fördelas.

Kuntakentän hätähuuto kuultiin kehysriihessä - uusiin tehtäviin suhtauduttava pidättyväisesti8.4.2020 14:47:05 EEST | Tiedote

Kuntaliitto on tyytyväinen siihen, että valtio kuuli kehysriihessä kuntien ja kaupunkien hädän ja jakaa koronakriisistä aiheutuvaa taakkaa. Kehysriihessä sovittu kuntien tukipaketti lieventää kuntatalouden akuuttia kriisiä. On tärkeää, että nyt tehtyjä linjauksia kyetään pian konkretisoimaan, jotta vaikutukset on arvioitavissa myös kuntatasolla. Epidemia kohtelee kuntia eri tavalla, ja siksi myös kohdentaminen on suunniteltava tarkkaan.

Sairaanhoitopiirit arvioivat: koronaepidemiasta satojen miljoonien eurojen lisäkustannukset vuosille 2020 ja 20213.4.2020 12:05:18 EEST | Tiedote

Koronaepidemia lisää sairaanhoitopiirien toimintakuluja lähes 600 miljoonalla eurolla vuosien 2020 ja 2021 aikana. Tämä käy ilmi Kuntaliiton teettämästä kyselystä, jossa kartoitettiin koronaepidemian taloudellisia vaikutuksia sairaanhoitopiireille. Kyselyyn vastasivat kaikki 20 Manner-Suomen sairaanhoitopiiriä. Taloudellisten vaikutusten arvioinnit perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) skenaarioon, jossa 40 % väestöstä sairastuu. Sairaanhoitopiirit arvioivat koronaepidemian aiheuttavan tälle vuodelle jopa 100 miljoonan euron lisäkustannukset. Koko erikoissairaanhoidon osalta tämä vastaa hieman yli yhden prosentin suuruista kululisäystä. Sairaanhoitopiirit arvioivat, että toimintakulut saattavat kasvaa arvioitua huomattavasti enemmän, mikäli epidemia laajenee THL:n tämänhetkisistä skenaariota voimakkaammin. Vaikka ei-kiireellisen toiminnan myöhäistäminen vähentää vuodelle 2020 kohdistuvaa menopainetta tuntuvasti, kuluja kasvattavat muun muassa päivystyskustannusten kasvu,
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>