Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Tiedotteet
2313
Valikko

Kommunförbundets stadspolitiska arbetsgrupps ställningstagande: Kommunernas skatteredovisningssystem måste ses över och bli mer förutsägbart - Kommunförbundet kräver omedelbara åtgärder10.9.2019 12:47:16 EEST | Tiedote

Den stadspolitiska arbetsgruppen yrkar på en omstrukturering av kommunernas skatteredovisningssystem som skulle förbättra prognostiseringen och skapa en pålitlig modell för ett jämnare årligt inflöde av skatteinkomster för kommunerna. Utvecklingen av systemet bör inledas omedelbart och det är nödvändigt att Kommunförbundets sakkunniga medverkar i beredningen. Målet bör vara en ny skatteredovisningsmodell med hjälp av vilken en jämn skatteinkomst kan beräknas för kommunerna redan när budgetarna för år 2021 planeras. Beredningen av skatteredovisningsreformerna borde utföras i samarbete också med skattetagarna.

Kuntaliiton Kaupunkipoliittisen ryhmän kannanotto: Kuntien verontilitysjärjestelmää on uudistettava ennakoitavammaksi - Kuntaliitto vaatii välittömiä toimenpiteitä10.9.2019 12:39:57 EEST | Tiedote

Kaupunkipoliittinen ryhmä vaatii kannanottonaan kuntien verontilitysjärjestelmään uudistuksia, jotka parantaisivat ennustamista ja loisivat kunnille luotettavan, tasaisemman vuosittaisen verotulojen kertymisen mallin. Järjestelmän kehittäminen on käynnistettävä välittömästi ja Kuntaliiton asiantuntijoiden mukanaolo valmistelussa on välttämätöntä. Tavoitteena tulee olla uusi verotilityksen malli, jolla kuntien tasainen verotulo voidaan laskea kunnille jo vuoden 2021 talousarvioita suunniteltaessa. Verotilityksiin liittyvien uudistusten valmistelua tulisi tehdä enemmän yhteistyössä myös veronsaajien kanssa.

Kommunförbundets styrelse inför budgetförhandlingarna: Kostnaderna för kommunernas nya uppgifter bör uppskattas realistiskt – osäkerheten kring beskattningens nya system måste lösas29.8.2019 14:10:16 EEST | Tiedote

Kommunförbundets styrelse understöder följande i Antti Rinnes regeringsprogram: att det inte längre görs något statsandelsavdrag för de nedskurna semesterpenningarna, att staten kompenserar kommunerna för skatteinkomster de förlorar på grund av statens beslut, återinför indexjusteringarna, genomför justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna samt anslår statsandelsfinansiering till fullt belopp för nya och utvidgade uppgifter. Dessa riktlinjer innebär att statsandelen för kommunal basservice ökar med cirka 1,1 miljarder euro nästa år.

Kuntaliiton hallituksen terveiset budjettiriiheen: Kuntien uusien tehtävien kustannukset arvioitava realistisesti – Verotuksen järjestelmäuudistuksista johtuva epävarmuus ratkaistava29.8.2019 13:42:49 EEST | Tiedote

Kuntaliiton hallitus pitää hyvänä, että Antti Rinteen hallitusohjelman julkisen talouden linjaukset päättävät lomarahaleikkaukseen liittyvät valtionosuusleikkaukset, kompensoivat valtion veropäätöksistä kunnille aiheutuvat verotuottomenetykset, palauttavat indeksitarkistukset, toteuttavat valtion ja kuntien kustannustenjaon tarkistuksen sekä kohdistavat uusiin ja laajeneviin tehtäviin täysimääräisen valtionosuuden. Näiden linjausten seurauksena peruspalveluiden valtionosuus kasvaa ensi vuonna noin 1,1 miljardia euroa.

I stora städer stabiliserades kostnadsutvecklingen för hälso- och sjukvården, i medelstora kommuner ökade social- och hälsovårdskostnaderna18.6.2019 10:00:00 EEST | Tiedote

Kommunförbundet har utrett kostnaderna för hälso- och sjukvården i stora städer och kostnaderna för social- och hälsovården i medelstora kommuner år 2018. Enligt jämförelsematerialet ökade kostnaderna för hälso- och sjukvården bara lite i de stora städerna. I de medelstora kommunerna ökade social- och hälsovårdskostnaderna betydligt.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>