Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

NTM-centralen i Nyland genomför kartläggningar av källor i områdena Första och Andra Stängselåsen29.5.2023 13:00:00 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Nyland utreder källornas tillstånd och eventuella iståndsättningsbehov. Utredningsobjekten är områdena Första och Andra Stängselåsen i Hangö, Lojo, Sjundeå, Vichtis och Högfors. Terrängkartläggningar görs under sommaren och hösten 2023. Källor i naturtillstånd är sällsynta i södra Finland. Källorna har försvunnit eller förändrats särskilt till följd av dikning, men genom iståndsättning kan de återställas nära sitt naturtillstånd. Tack vare iståndsättningsåtgärderna för källorna har värdefulla arter möjlighet att återhämta sig. Sådana alltmer sällsynta arter är till exempel många orkidéer, såsom knottblomster och kärrknipprot. Utredningarna är en del av livsmiljöprogrammet Helmi som finansieras av miljöministeriet och där naturmiljöer iståndsätts. Vid iståndsättningarna kontaktas markägarna och de egentliga iståndsättningsarbetena utförs med markägarnas samtycke. Livsmiljöprogrammet Helmi (Miljöministeriet)

Uudenmaan ELY-keskus toteuttaa lähdekartoituksia Ensimmäisen ja Toisen Salpausselän alueilla29.5.2023 13:00:00 EEST | Tiedote

Uudenmaan ELY-keskus selvittää lähteiden tilaa sekä niiden mahdollisia kunnostustarpeita. Selvityskohteina ovat Ensimmäisen ja Toisen Salpausselän alueet Hangossa, Lohjalla, Siuntiossa, Vihdissä ja Karkkilassa. Maastokartoituksia tehdään kesän ja syksyn 2023 aikana. Luonnontilaiset lähteet ovat Etelä-Suomessa harvinaisia. Lähteet ovat hävinneet tai muuttuneet erityisesti ojituksen seurauksena, mutta kunnostuksilla niitä voidaan palauttaa lähelle luonnontilaa. Lähteiden kunnostustoimien ansiosta arvokkaalla lajistolla on mahdollisuus elpyä. Tällaisia harvinaistuneita lajeja ovat esimerkiksi monet kämmekät, kuten sääskenvalkku ja suoneidonvaippa. Selvitykset ovat osa ympäristöministeriön rahoittamaa Helmi-elinympäristöohjelmaa, jossa kunnostetaan luonnonympäristöjä. Kunnostuksista ollaan yhteydessä maanomistajiin ja varsinaiset kunnostustyöt tehdään maanomistajien suostumuksella. Helmi-ohjelma (Ympäristöministeriö)

Antalet arbetslösa arbetssökande ökar något i Nyland24.5.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

I slutet av april var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 81 941 i Nyland. Av dem var 77 488 utan anställning och 4 453 permitterade. Det totala antalet arbetslösa ökade 2,9 % i Nyland jämfört med året innan. För hela landet var årsförändringen 3,1 % i slutet av april. Antalet arbetslösa arbetssökande ökade med 2 308 personer jämfört med april i fjol. Jämfört med året innan ökade antalet arbetslösa utan anställning med 2 410 personer (3,2 %) och antalet permitterade minskade med 102 personer (-2,2 %). I slutet av april utgjorde andelen arbetslösa arbetssökande 9,2 % av arbetskraften i Nyland, vilket är något mindre än andelen för hela landet (9,3%). Antalet arbetslösa arbetssökande under 25 år på området uppgick till sammanlagt 6 804 personer, vilket är 100 (-1,4 %) personer färre än ett år tidigare. I slutet av april var antalet arbetslösa arbetssökande under 30 år 15 125, vilket är 234 (1,6%) fler jämfört med året innan. På området fanns det 33 240 långtidsarbetslösa, vilket

Työttömien työnhakijoiden määrä kääntynyt lievään nousuun Uudellamaalla24.5.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Uudellamaalla oli huhtikuun lopussa yhteensä 81 941 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 77 488 ja lomautettuja 4 453. Työttömien kokonaismäärä nousi Uudellamaalla 2,9 % verrattuna vuotta aikaisempaan. Koko maan vuosimuutos oli huhtikuun lopussa 3,1 %. Työttömiä työnhakijoita oli 2 308 henkilöä enemmän viime vuoden huhtikuuhun nähden. Ilman työsuhdetta olevien määrä nousi 2 410 henkilöllä (3,2 %) ja lomautettujen määrä laski 102 henkilöllä (-2,2 %) vuoden takaiseen verrattuna. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Uudellamaalla huhtikuun lopussa 9,2 %, mikä on aavistuksen valtakunnan tasoa matalampi (9,3 %). Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 6 804, mikä on 100 henkilöä (-1,4 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli huhtikuun lopussa 15 125, mikä on 234 henkilöä (1,6 %) enemmän edellisvuoteen verrattuna. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 33 240, mikä on 4 676 henkilöä (-12,3 %) vähemmän ku

Utveckling av gång- och cykelvägen på Vichtisvägen (lv 120) mellan Ainovägen och Krämarvägen, preliminär plan22.5.2023 10:56:44 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Nyland, Helsingfors stad och Vanda stad utarbetar en preliminär plan för att utveckla den nuvarande gång- och cykelvägen på Vichtisvägen (lv 120) mellan Krämarvägen och Ainovägen. I den preliminära planen som huvudsakligen gäller Helsingfors och Vanda betonas åtgärder som förbättrar attraktiviteten och trafiksäkerheten för hållbar trafik.

Vihdintien (mt 120) jalankulku- ja pyörätien kehittäminen välillä Ainontie – Kaupintie, esisuunnitelma22.5.2023 10:56:19 EEST | Tiedote

Uudenmaan ELY-keskus, Helsingin kaupunki ja Vantaan kaupunki laativat esisuunnitelmaa nykyisen jalankulku- ja pyörätien kehittämiseksi Vihdintiellä (mt 120) välille Kaupintie-Ainontie. Pääosin Helsingin ja Vantaan alueelle sijoittuvassa esisuunnitelmassa korostetaan toimenpiteitä, jotka parantavat kestävän liikkumisen houkuttelevuutta ja liikenneturvallisuutta.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.