Väestörekisterikeskus

Väestörekisterikeskus edistää yhteiskunnan digitalisointia ja sähköistä asiointia Suomessa. Ylläpidämme ja kehitämme maamme tärkeintä tietovarantoa, väestötietojärjestelmää, ja tarjoamme väestötietojärjestelmään pohjautuvia tietopalveluja viranomaisille sekä yrityksille. Vastaamme varmennetun sähköisen asioinnin tuottamisesta Suomessa.

Tuotamme ja kehitämme Suomi.fi-palveluja kansalaisten, julkisen hallinnon ja yritysten käyttöön. Palvelujen muodostama kansallinen palveluarkkitehtuurikokonaisuus luo perusedellytykset julkisten sähköisten asiointipalveluiden toteuttamiselle ja suomalaisen yhteiskunnan digitalisoinnille. Vaalitehtävistä vastuullamme ovat mm. äänioikeusrekisterin ja ehdokasrekisterien luominen, äänioikeusilmoitusten toimittaminen ja äänestyspaikkapalvelun tuottaminen. www.vrk.fi

Tiedotteet
111
Valikko

Uudet turvallisuusalojen virkamerkit ja henkilökortit käyttöön joulukuussa5.12.2018 16:30 | Tiedote

Sisäministeriön ja valtionvarainministeriön hallinnonalojen turvallisuusviranomaisten käyttämät virkamerkit ja henkilökortit uudistuvat joulukuussa. Väestörekisterikeskus kilpailutti vuonna 2017 organisaatiokorttien tuottamiseen liittyvät palvelunsa ja osana tätä kilpailutusta myös Poliisin, Tullin, Rajavartiolaitoksen ja pelastusviranomaisen käyttämät organisaatiokortit. Väestörekisterikeskus myöntää organisaatioiden ja yhteisöjen käyttöön tarkoitetut organisaatiokortit sekä varmenteet ja takaa organisaatioiden tietoturvallisen sähköisen asioinnin.

Julkishallinnon valmius tietoturvaloukkausten hoitoon on TAISTO18-harjoituksen myötä entistä parempi29.11.2018 09:00 | Tiedote

TAISTO18-harjoitus laittoi ministeriöiden, virastojen, kuntien, korkeakoulujen ja sote-toimijoiden toiminnan testiin marraskuussa. Selvisi, että valmius hallita tietoturvauhkia ja tietosuojapoikkeamia on organisaatioiden omien hallinnollisten prosessien osalta melko hyvä, mutta parannettavaakin löytyy muun muassa kriisiviestinnästä, henkilöstön koulutuksesta ja tietoturvapäivitysten hallinnasta.

Den offentliga förvaltningens beredskap för hantering av säkerhetsöverträdelser allt bättre efter TAISTO18-övningen29.11.2018 09:00 | Tiedote

TAISTO18-övningen satte ministeriernas, ämbetsverkens, kommunernas, högskolornas och social- och hälsovårdsaktörers verksamhet på prov i november. Det framgick att beredskapen att hantera hot mot informationssäkerheten och avvikelser i dataskyddet genom organisationernas egna administrativa processer var bra, men det fanns även att förbättra bland annat inom kriskommunikationen, personalutbildningen och hanteringen av informationssäkerhetsuppdateringar.

Kutsu medialle 29.11.: Miten Suomen julkisen hallinnon organisaatiot pärjäisivät tietoturvan ja tietosuojan ollessa uhattuna?23.11.2018 09:35 | Kutsu

Marraskuun aikana Suomen julkinen hallinto on harjoitellut tietoturvaloukkausten hallintaa yhteisessä TAISTO18-harjoituksessa. Harjoitukseen osallistui lähes 250 organisaatiota neljänä eri harjoituspäivänä. TAISTO18-harjoituksessa organisaatioiden tehtävänä oli toimia harjoituspäivän ajan kuin oikeassa tilanteessa, jossa organisaation tietojärjestelmään on murtauduttu ja henkilötietoja on vuodettu luvatta verkkoon.

Mobile certificates are worth using – The rapid advance of digitalisation highlights the importance of trustworthy identification21.11.2018 09:30 | Tiedote

The Population Register Centre has tendered the strong identification trust network for processing identification for public government digital services and made agreements with banks on the use of banking codes as an identification tool. Through these agreements, citizens will in future be able to sign into public government digital services using a mobile certificate or banking codes. In addition, it will be possible to sign into services using the Citizen Certificate on personal identity cards issued by the police.

Mobiilivarmenteen käyttö kannattaa – Digiasioinnin nopea kasvu korostaa luotettavan tunnistautumisen merkitystä21.11.2018 09:30 | Tiedote

Väestörekisterikeskus on kilpailuttanut julkishallinnon sähköisten palveluiden tunnistusvälityksen vahvan tunnistamisen luottamusverkostosta ja tehnyt pankkien kanssa sopimukset pankkitunnusten käytöstä tunnistautumisvälineenä. Sopimusten myötä kansalaiset voivat jatkossakin tunnistautua julkisen hallinnon sähköisiin asiointipalveluihin mobiilivarmenteella ja pankkitunnuksilla. Lisäksi palveluihin voi tunnistautua Poliisin myöntämässä henkilökortissa olevalla kansalaisvarmenteella.

Det lönar sig att använda mobilcertifikat – den snabba ökningen i digital betjäning framhäver betydelsen av pålitlig identifiering21.11.2018 09:30 | Tiedote

Befolkningsregistercentralen har konkurrensutsatt autentiseringsförmedlingen för den offentliga förvaltningens elektroniska tjänster från den starka autentiseringens förtroendenätverk och ingått avtal med bankerna för att använda bankkoder för identifiering. I och med avtalen kan medborgarna fortsättningsvis identifiera sig i den offentliga förvaltningens elektroniska tjänster med mobilcertifikat och bankkoder. Dessutom kan man identifiera sig i tjänsterna med hjälp av medborgarcertifikatet i identitetskort som beviljats av polisen.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Väestörekisterikeskus edistää yhteiskunnan digitalisointia ja sähköistä asiointia Suomessa. Ylläpidämme ja kehitämme maamme tärkeintä tietovarantoa, väestötietojärjestelmää, ja tarjoamme väestötietojärjestelmään pohjautuvia tietopalveluja viranomaisille sekä yrityksille. Vastaamme varmennetun sähköisen asioinnin tuottamisesta Suomessa.

Tuotamme ja kehitämme Suomi.fi-palveluja kansalaisten, julkisen hallinnon ja yritysten käyttöön. Palvelujen muodostama kansallinen palveluarkkitehtuurikokonaisuus luo perusedellytykset julkisten sähköisten asiointipalveluiden toteuttamiselle ja suomalaisen yhteiskunnan digitalisoinnille. Vaalitehtävistä vastuullamme ovat mm. äänioikeusrekisterin ja ehdokasrekisterien luominen, äänioikeusilmoitusten toimittaminen ja äänestyspaikkapalvelun tuottaminen. www.vrk.fi