Sitra

Sitra on aktiivinen tulevaisuudentekijä joka tutkii, selvittää ja ottaa kumppanit eri sektoreilta mukaan ennakkoluulottomiin kokeiluihin ja uudistuksiin. Tulevaisuustyön tähtäimessä on Suomi, joka menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä.

Tiedotteet
416
Valikko

Finland kan minska sina utsläpp på ett kostnadseffektivt sätt19.11.2018 04:00 | Tiedote

Finland kan minska sina utsläpp med 60 procent fram till 2030, i enlighet med målen i Parisavtalet. Det kräver dock tydlig politisk styrning. Enligt en utredning som nu publicerats kan Finlands utsläpp minska med nästan hälften med åtgärder som inte medför några extra kostnader under sin livstid eller som rentav innebär inbesparingar. I synnerhet vindkraft och elektrifiering av trafiken erbjuder en möjlighet för Finland att minska utsläppen på ett kostnadseffektivt sätt.

Finland can reduce its emissions cost-effectively19.11.2018 04:00 | Tiedote

It is possible for Finland to achieve a 60 per cent reduction in emissions by 2030 in accordance with the Paris Agreement. But for this to happen, clear political steering is required. According to a recently published report, Finland's emissions can be reduced by almost half through measures that will not, during their lifecycle, cause additional costs and may even produce savings. Wind power and the electrification of transport in particular provide opportunities to reduce emissions cost-effectively.

Suomi voi vähentää päästöjään kustannustehokkaasti19.11.2018 04:00 | Tiedote

Suomen on mahdollista vähentää päästöjään 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Tämä vaatii kuitenkin selkeää poliittista ohjausta. Nyt julkaistun selvityksen mukaan Suomen päästöjä voidaan vähentää miltei puolella sellaisin toimin, joista ei koidu elinkaarensa aikana lisäkustannuksia tai jotka jopa tuovat säästöjä. Erityisesti tuulivoima ja liikenteen sähköistyminen tarjoavat Suomelle mahdollisuuden vähentää päästöjä kustannustehokkaasti.

Oppimiseen käytettiin Suomessa viime vuonna 18,9 miljardia euroa – millä rahalla?3.10.2018 07:09 | Tiedote

Julkiset ja yksityiset investoinnit elinikäiseen oppimiseen jakautuvat monin eri tavoin koulutuksen järjestäjien ja oppijoiden kesken. Sitran Millä rahalla? -selvitys tarjoaa ensimäistä kertaa kokonaiskuvan koulutuksen ja oppimisen rahavirroista Suomessa. Se kertoo, mistä varat tulevat ja mihin ne käytetään tarjoten samalla eväitä sekä rahoitusjärjestelmän että oppimisen kannusteiden kehittämiseen.

Det satsades 18,9 miljarder euro på inlärning i Finland i fjol – med vilka pengar?3.10.2018 07:09 | Tiedote

Offentliga och privata investeringar i livslångt lärande fördelar sig på många olika sätt mellan dem som lär sig och dem som arrangerar utbildningen. Sitras Med vilka pengar?-utredning erbjuder för första gången en helhetsöversikt av utbildningens och lärandets finansiella flöden i Finland. Rapporten berättar varifrån pengarna kommer och hur de används. Samtidigt erbjuder utredningen redskap för att utveckla finansieringssystemet och lärandets incitament.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Sitra on aktiivinen tulevaisuudentekijä joka tutkii, selvittää ja ottaa kumppanit eri sektoreilta mukaan ennakkoluulottomiin kokeiluihin ja uudistuksiin. Tulevaisuustyön tähtäimessä on Suomi, joka menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä.