BlackRockBlackRock

2019 oli ennätysten vuosi iShares-ETF:ille

Jaa

iShares-ETF:t ylittivät globaalisti kahden biljoonan dollarin rajan vuonna 2019 hallinnoitujen varojen (AUM) määrällä mitattuna. Vuoden lopussa rahastoihin sijoitettujen uusien nettovarojen määrä oli 185 miljardia dollaria ja iSharesin globaali markkinaosuus oli 33 prosenttia. iSharesin asema on vakiintunut johtavana ETF-talona.

iShares saavutti useita merkkipaaluja eri tuotekategorioissaan:

  • Korko-ETF:t ylittivät globaalisti yhden biljoonan dollarin rajan. iSharesin korko-ETF:ien osuus oli yli 47 prosenttia vuoden 2019 lopussa, mikä vastaa 112 biljoonan dollarin sijoituksia.
  • iSharesin faktori-ETF:iin sijoitettiin varoja ennätykselliset 34 miljardia dollaria. Vuoden 2019 lopussa niihin oli sijoitettuna yli 179 miljardia dollaria.
  • iSharesin vastuullisen sijoittamisen ETF:iin sijoitettiin globaalisti 12 miljardia dollaria, missä näkyy onnistunein ETF-strategian lanseeraus 15 vuoteen.

“Asiakkaat käyttävät yhä enemmän iShares-tuotteita aktiivisen tuoton välineinä”, sanoo Salim Ramji, iShares- ja indeksisijoittamisesta globaalisti vastaava johtaja. “Vuonna 2019 asiakkaat lisäsivät iSharesin tuotteiden käyttöä korko-, faktori- ja vastuullisen sijoittamisen ETF:issä. Kaikkiin näihin luokkiin virtasi sijoituksia ennätyksellisesti. Sijoittajat käyttävät iSharesin tuotteita paitsi sijoitussalkkunsa ytimessä myös parantaakseen koko salkkunsa tuottoa”.

Loistavaa kasvua volatiilisena vuonna

iShares-ETF:iin sijoitettujen varojen määrä globaalisti oli vuoden 2019 lopussa ennätykselliset 2,2 biljoonaa dollaria, joista 185 miljardia oli uusia nettosijoituksia. Vahvat ja tasaiset sijoitusvirrat eri tuotelinjoihin ovat osoitus sijoittajien lukuisista eri tavoista käyttää ja yhdistellä monipuolisesti iShares-tuotteita. Niitä käytetään keinona hallita riskejä volatiilisilla markkinoilla, päästä sijoittamaan eri omaisuusluokkiin aiempaa helpommin ja pienemmillä kustannuksilla sekä sovittaa omat arvot sijoitustavoitteisiin.

Korko-ETF:iin sijoittaminen voimakkaassa nousussa

Korko-ETF:iin sijoitettujen varojen määrä ylitti 1 biljoonan dollarin rajan1. iShares oli korko-ETF:ien uranuurtaja tuodessaan ensimmäiset tuotteet markkinoille vuonna 2002. iSharesin korko-ETF:iin on sijoitettuna varoja globaalisti yli 565 miljardia dollaria, ja niillä käytiin kauppaa 2,2 biljoonalla dollarilla Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

Sijoittajat eri puolilla maailmaa lisäsivät sijoituksiaan korko-ETF:iin. Niitä käyttävät varainhoitajat sijoitusmalliensa mukaisiin pitkän aikavälin sijoituksiin, institutionaaliset sijoittajat suojausvälineinä sekä aktiiviset korkosalkunhoitajat keinona päästä sijoittamaan eri markkinoille.

“Vuonna 2019 iSharesin korko-ETF:iä käytettiin muuhunkin kuin indeksisijoittamiseen – niistä tuli joukkolainamarkkinoiden modernisoinnin mahdollistaja”, Ramji sanoo. “Aktiivisten korkosalkkujen hoitajat lisäsivät niiden käyttöä parantaakseen salkkujensa alfaa taktisilla sijoituksilla ja likviditeetin hallinnalla. Keskuspankit käyttivät niitä päästäkseen arvopaperimarkkinoille aiempaa kätevämmin, ja instituutionaaliset sijoittajat käyttivät niitä toteuttaakseen salkkujensa sijoitusstrategiaa aiempaa alhaisemmilla kustannuksilla.”

Vastuullinen sijoittaminen huomion keskipisteessä

Vuonna 2019 iShares panosti merkittävästi sen vastuullisen sijoittamisen ETF-tuotevalikoimaan. Vuoden lopussa sen vastuullisen sijoittamisen tuotteisiin sijoitettujen varojen määrä oli 22 miljardia dollaria. Vuoden aikana niihin virtasi 12 miljardia dollaria (17 miljardia iSharesin indeksirahastot mukaan lukien) ja vastuullisen sijoittamisen ETF-rahastojen lukumäärä lähes kolminkertaistui 81:een.

Vastuullisista ETF:istä tuli iSharesin nopeimmin kasvava tuotekategoria. Syynä tähän oli ympäristön, sosiaalisen ja hallinnollisen vastuun (ESG) huomioivien ETF:ien kysynnän kasvu kaikilla eri maantieteellisillä alueilla ja eri asiakastyypeissä sijoittajista ja varainhoitajista Euroopassa aina sijoitusneuvojiin Yhdysvalloissa. iShares aikoo tehdä tänä vuonna vastuullisen sijoittamisen entistä helpommaksi tuotteidensa avulla.

ETF-ekosysteemin valmistelu kasvua varten

iShares kiittää Yhdysvaltojen finanssivalvontaviranomaisen SEC:n viime syyskuussa tekemää yksimielistä ETF Rule -sääntelyn hyväksymistä. Se tukee ETF-markkinoiden kasvua ja lisää markkinoiden läpinäkyvyyttä. iShares kumppanoitui Intercontinental Exchangen (ICE) kanssa perustaakseen ICE ETF Hub -markkinapaikan, joka standardisoi ETF:ien perustamis- ja lunastusprosesseja lukuisien eri osapuolien kesken. Tälle vuodelle on suunniteltu toimintojen lisäämistä, kuten tukea räätälöityjen korien neuvotteluille ja kansainväliselle laajentumiselle. Vuonna 2019 tehdyt toimenpiteet ETF-ekosysteemiä tukevan arkkitehtuurin kehittämiseksi varmistavat ETF:ien tehokkaan toiminnan vuonna 2020 ja siitä eteenpäin.

Eurooppa: Kasvun ajurina kokonaisvaltainen sijoitusnäkemys

“ETF:ien käyttö kiihtyi viime vuonna ennätystasolle Euroopassa: niihin sijoitettujen varojen määrä ylitti 1 biljoonan dollarin rajan. Tämä johtui muutoksista asiakaskysynnässä, markkinoilla ja sääntelyssä”, sanoo BlackRockissa iSharesista EMEA-alueella vastaava johtaja Stephen Cohen.

“Kaikkiaan iShares-ETF:iin tehtiin uusia sijoituksia Euroopassa viime vuonna 60 miljardin dollarin arvosta, mikä on uusi vuosiennätys. Sijoittajat siirtyvät perinteisestä arvopaperien ja rahastojen valinnasta salkun kokonaisvaltaiseen rakentamiseen ja ottavat mukaan lisää indeksituotteita. Varsinkin kaksi trendiä kasvaa EMEA-alueella. Yksi on vastuullisen sijoittamisen ETF:ien kasvu. Näissä tuotteissa iShares on suurin toimija, jonka hallinnoimat varat ovat 11 miljardia dollaria. Toisena kasvussa ovat korko-ETF:t, joissa iShares on edelleen suurin toimija. Sen korko-ETF:iin sijoitettiin varoja 43 miljardia vuonna 2019.”

“Euroopassa suurin muutos alalla viime vuonna oli korko-ETF:ien käytön lisääntyminen. Niiden kaupankäyntivolyymi kasvoi vuodessa yli 50 prosenttia varsinkin eurooppalaisten lainojen vetämänä, kun sijoittajat hyödynsivät ETF:ien tarjoamaa likviditeettiä. MiFID II:n vaatiman läpinäkyvyyden lisääntyminen on kirkastanut kokonaiskuvaa eurooppalaisten ETF:ien aidosta likviditeetistä. Se oli lähes 2,5 biljoonaa dollaria vuonna 2019 (ennen direktiivin voimaantuloa näkyvää likviditeettiä oli 500 miljardia), mikä helpottaa sijoittajien oloa.”

“Vuonna 2019 kiinnostus iShares-ETF:iin ja niiden kysyntä jatkui Pohjoismaissa vahvana kaikissa asiakassegmenteissä. Selvänä trendinä oli pohjoismaisten instituutioiden osoittama kiinnostus entistä vastuullisempaan indeksointiin. Tämä lisäsi reippaasti sijoituksia ESG-ETF-rahastoihimme, jotka ovat markkinajohtajia”, sanoo Matti Tammi, BlackRockin iShares-tuotteiden myynnistä Pohjoismaissa vastaava johtaja.

BlackRock
BlackRockin tarkoituksena on auttaa yhä useampia ihmisiä saavuttamaan taloudellista hyvinvointia. Sijoittajien varainhoitajana ja johtavana teknisten ratkaisujen tarjoajana asiakkaamme kääntyvät puoleemme tehdessään suunnitelmia tärkeimpien tavoitteidensa saavuttamiseksi. BlackRock hallinnoi asiakkaidensa puolesta maailmanlaajuisesti 6 964 miljardin dollarin varoja (30.9.2019). Lisätietoja: www.blackrock.com/corporate | Twitter: @blackrock | LinkedIn: www.linkedin.com/company/blackrock.

iShares
iShares vastaa sijoittajien muuttuviin tarpeisiin avaamalla mahdollisuuksia eri markkinoilla. iSharesilla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus ETF-rahastoista, joita sillä on maailmanlaajuisesti yli 900. iSharesin hallinnoimat varat ovat yli 2 000 miljardia dollaria (30.9.2019). iShares vie finanssialaa jatkuvasti eteenpäin. BlackRockin ammattimainen salkunhoito ja riskinhallinta ovat iShares-rahastojen taustalla. BlackRockin hallinnoitavaksi on uskottu enemmän varoja kuin millekään muulle sijoitusyhtiölle.[1]

[1] BlackRockin hallinnoimat varat olivat 6 964 miljardia dollaria 30.9.2019.

Alkuperäinen lehdistötiedote kokonaisuudessaan alla. Mikäli käännöksessä on eroja alkuperäiseen tiedotteeseen, alkuperäinen tiedote pätee.

***

iShares ETFs in 2019 – New Milestones for Investor Progress

Helsinki, January 6, 2020 – Globally, iShares ETFs surpassed $2 trillion in assets under management (AUM)in 2019, ending the year with $185 billion in net new assets and 33% global market share, solidifying iShares’ place as the leading ETF provider for clients.

iShares also passed a series of milestones across its diverse product lines:

  • Fixed income ETFs eclipsed $1 trillion globally with iShares Fixed Income ETFs accounting for over 47% of these assets at year end and $112 billion in flows.
  • The iShares Factor ETFs gathered a record $34 billion of inflows, ending 2019 with over $179 billion in assets.
  • iShares Sustainable ETFs gathered $12 billion globally, including the most successful launch of any new ETF strategy in 15 years.

“Clients are increasingly using iShares as instruments of active return,” said Salim Ramji, Global Head of iShares and Index Investments. “In 2019, clients scaled their use of iShares across our Fixed Income, Factor and Sustainable ETFs, with record flows in each; investors are using iShares not just for Core building blocks but as tools to seek better outcomes across their entire portfolio.”

Stellar growth in a volatile year

Globally, iShares ETFs ended 2019 with a record $2.2 trillion in assets under management and $185 billion in net new assets. Strong, steady inflows across product lines demonstrate the diversified mix and the variety of ways in which clients are using iShares to manage risk in volatile markets; access investment classes more conveniently and at lower cost; and better align their values with their portfolio objectives.

A surge in fixed income ETF adoption

Fixed income ETF assets eclipsed $1 trillion across the industry.1 iShares, which pioneered the first fixed income ETF in 2002, reached over $565 billion in assets globally and traded $2.2 trillion on exchange in the U.S. and Europe.

Around the world, investors accelerated the adoption of fixed income ETFs – from long-term exposures in wealth models to hedging instruments for institutions to market access tools for active fixed income managers.

“In 2019, iShares Fixed Income ETFs were about more than indexation – they became an enabling technology in the modernization of the bond market,” Ramji said. “Active fixed income managers added them to help improve alpha through tactical allocation and liquidity management; central banks used them to access securities markets more conveniently; institutions used them to execute their portfolio trading strategies at lower cost.”

Focus on sustainable investing

In 2019 iShares made significant investments in its Sustainable ETF line-up, ending the year with $22 billion in assets, $12 billion in flows ($17 billion including iShares Index Mutual Funds) and nearly tripling the number of ETFs to 81.

Sustainable ETFs became iShares’s fastest-growing category, driven largely by interest in and usage of environmental, social and governance (ESG) ETFs from every region and client type, from asset owners and wealth managers in Europe to financial advisors in the U.S. iShares is planning a series of actions this year to bring greater access to sustainable investing through its offerings.

Priming the ETF ecosystem for scale and growth

iShares commends the Securities and Exchange Commission’s (SEC) unanimous approval of the ETF Rule in September, which will help support future ETF growth and increase ETF market transparency. iShares also partnered with Intercontinental Exchange (ICE) to launch the ICE ETF Hub, a marketplace utility that will standardize ETF creation and redemption processes for a broad range of participants. Additional functionality, including support for the negotiation of custom baskets and international expansion are planned for this year. Taken together, the efforts in 2019 to bolster the architecture that supports the ETF ecosystem will help ensure that ETFs operate efficiently in 2020 and beyond.

Europe: Growth driven by a view of the whole portfolio

“ETF adoption in Europe accelerated to a record level last year, crossing $1 trillion in assets, in response to changes in client demands, in markets and regulation,” said Stephen Cohen, Head of iShares EMEA at BlackRock. “Overall, new money into European iShares ETFs increased to an annual record of $60 billion. As these forces gather strength, investors are increasingly shifting their processes from traditional security and fund selection to holistic portfolio construction with more indexing. Two trends in particular are accelerating in EMEA: the growth of sustainable ETFs, where iShares is the leading provider, with $11 billion in assets under management, and the adoption of fixed income ETFs where iShares remains the leading provider, gathering $43 billion in 2019.

“The use of fixed income ETFs is the biggest development in the European industry with year-on-year trading volumes growing by more than 50%, largely driven by European credit, as investors take advantage of the liquidity offered by ETFs. Overall, MiFID II-mandated transparency continues to paint a clearer picture of the true liquidity available in European ETFs - nearly $2.5 trillion in volumes in 2019 (versus $500 billion visible before implementation) - creating greater comfort for investors.”

 

About BlackRock

BlackRock’s purpose is to help more and more people experience financial well-being. As a fiduciary to investors and a leading provider of financial technology, our clients turn to us for the solutions they need when planning for their most important goals. As of September 30, 2019, the firm managed approximately $6.96 trillion in assets on behalf of investors worldwide. For additional information on BlackRock, please visit www.blackrock.com/corporate 

About iShares

iShares unlocks opportunity across markets to meet the evolving needs of investors. With more than twenty years of experience, a global line-up of 900+ exchange traded funds (ETFs) and $2 trillion in assets under management as of September 30, 2019, iShares continues to drive progress for the financial industry. iShares funds are powered by the expert portfolio and risk management of BlackRock, trusted to manage more money than any other investment firm2.

1 iShares flows and AUM figures sourced by BlackRock as of December 31, 2019. Industry data is captured from a number of sources by BlackRock, including provider websites, fund prospectuses, provider press releases, provider surveys, Bloomberg, the National Stock Exchange, Strategic Insight Simfund, and Wind. Flows are derived using daily net asset values and shares outstanding using the most recent data we can capture at month-end. iShares ETFs saw global net inflows of $184.640bn in 2019.

2 Based on $6.96 trillion in AUM as of 9/30/19

Disclaimers

©2019 BlackRock, Inc. All rights reserved. iSHARES and BLACKROCK are registered trademarks of BlackRock, Inc., or its subsidiaries. All other marks are the property of their respective owners.

Issued by BlackRock Advisors (UK) Limited, which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority ('FCA'), having its registered office at 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel +44 (0)20 7743 3000, has issued this document for access by Professional Clients only and no other person should rely upon the information contained within it. For your protection, calls are usually recorded. BlackRock is a trading name of BlackRock Advisors (UK) Limited. Please refer to the Financial Conduct Authority website for a list of authorised activities conducted by BlackRock.

In the event where the United Kingdom leaves the European Union without entering into an arrangement with the European Union which permits firms in the United Kingdom to offer and provide financial services into the European Union (“No Deal Brexit Event”), the issuer of this material is:

- BlackRock Advisors (UK) Limited for all outside of the European Economic Area; and

- BlackRock (Netherlands) B.V. for in the European Economic Area,

however, prior to a No Deal Brexit Event and where a No Deal Brexit Event does not occur, BlackRock Advisors (UK) Limited will be the issuer.

BlackRock (Netherlands) B.V.: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 – 549 5200, Trade Register No. 17068311. For more information, please see the website: www.blackrock.com. For your protection, telephone calls are usually recorded. BlackRock is a trading name of BlackRock (Netherlands) B.


 
 

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja:
Viestintätoimisto Cocomms
Anna-Mari Tiilikainen, puh. 050 558 0888, anna-mari.tiilikainen(at)cocomms.com

Tietoja julkaisijasta

BlackRock
BlackRockin tarkoituksena on auttaa yhä useampia ihmisiä saavuttamaan taloudellista hyvinvointia. Sijoittajien varainhoitajana ja johtavana teknisten ratkaisujen tarjoajana asiakkaamme kääntyvät puoleemme tehdessään suunnitelmia tärkeimpien tavoitteidensa saavuttamiseksi. BlackRock hallinnoi asiakkaidensa puolesta maailmanlaajuisesti 6 964 miljardin dollarin varoja (30.9.2019). Lisätietoja: www.blackrock.com/corporate | Twitter: @blackrock | Blog: www.blackrockblog.com | LinkedIn: www.linkedin.com/company/blackrock.

iShares
iShares vastaa sijoittajien muuttuviin tarpeisiin avaamalla mahdollisuuksia eri markkinoilla. iSharesilla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus ETF-rahastoista, joita sillä on maailmanlaajuisesti yli 900. iSharesin hallinnoimat varat ovat yli 2 000 miljardia dollaria (30.9.2019). iShares vie finanssialaa jatkuvasti eteenpäin. BlackRockin ammattimainen salkunhoito ja riskinhallinta ovat iShares-rahastojen taustalla. BlackRockin hallinnoitavaksi on uskottu enemmän varoja kuin millekään muulle sijoitusyhtiölle.[1]

[1] BlackRockin hallinnoimat varat olivat 6 964 miljardia dollaria 30.9.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta BlackRock

BlackRock julkistaa suunnitelmansa vastuullisuuden edistämiseksi pörssiyhtiöissä18.3.2020 13:37:55 EETTiedote

BlackRock on julkaissut suunnitelmansa siitä, miten se aikoo vaikuttaa listattuihin yhtiöihin ja siten edistää vastuullisuutta sijoittamisessa oman tavoitteensa mukaisesti. BlackRock on asettanut mittareita, joilla se mittaa yhtiöiden edistymistä valituilla painopistealueilla. Yhtiö on myös määrittänyt hallituksen jäsenet, jotka BlackRockin näkökulmasta ovat vastuussa vastuullisuuden edistämisestä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme