Pohjois-Karjalan ELY-keskus

ELY-keskusten ympäristöavustukset haettavissa

Jaa
Erilaisiin ympäristö- ja kalatalousalan toimenpiteisiin on saatavilla avustusta ELY-keskuksista ympäri Suomen. Avustusten hakuaika alkaa 18.10. ja se jatkuu 30.11.2022 asti.
Virtavesikunnostusta Valtimolla. Kuva: Rosanna Sjövik / Pohjois-Karjalan ELY-keskus (2022)
Virtavesikunnostusta Valtimolla. Kuva: Rosanna Sjövik / Pohjois-Karjalan ELY-keskus (2022)

Vesistöissä ja valuma-alueilla tehtävälle työlle tukea

Avustukset vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttamiseen on tarkoitettu vesienhoidon toteutusta sekä vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä palveleviin hankkeisiin. Ensisijaisia ovat vesienhoitosuunnitelmien ja alueellisten toimenpideohjelmien mukaiset vesien tilaa parantavat hankkeet vesistöissä ja valuma-alueilla. Avustusta voidaan myöntää hankkeeseen, jonka kohdevesistö on hyvää huonommassa tilassa tai tilan säilymiseen kohdistuu riski.

Hyvän tilan tavoite voi edellyttää järvi-, joki- tai pienvesikohteissa ulkoisen kuormituksen vähentämistä ja vesistöjen kunnostustoimia. Hankkeeseen voi kuulua sekä vesistössä että valuma-alueella tehtäviä vesiensuojeluratkaisuja, pois lukien maa- ja metsätalouden vesienhallintatoimenpiteet, joihin voi hakea avustusta maa- ja metsätalouden vesienhallinta -hausta. Hankkeilla tavoitellaan pitkäkestoisia vaikutuksia vesien tilaan, minkä varmistamiseksi halutaan avustaa laajempia hankekokonaisuuksia ja useiden toimijoiden yhteistyötä. Hankkeilta toivotaan alueellisten asiantuntijaverkostojen hyödyntämistä, ja verkostoja voidaan tukea osana konkreettisten toimenpiteiden toteuttamista. 

Avustuksen saamiseksi hakijan tulee yleensä olla rekisteröitynyt yhdistys, vesialueen osakaskunta, kalatalousalue, vesilain mukainen yhteisö, kunta tai yritys. Avustusta haetaan Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta.

Vesitalouden varautumista ja riskienhallintaa ja vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä vahvistetaan

Avustukset vesistötoimenpiteiden toteuttamiseen on tarkoitettu vesitalouden ja vesiluonnonvarojen kestävän käytön ja vesienhallinnan hankkeille. Avustusta voidaan myöntää vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa sekä vesitalouden varautumista ja riskienhallintaa parantavien tulvasuojelu- ja muiden hankkeiden sekä vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistävien kehittämis- ja investointihankkeiden tukemiseen. 

Tukea voidaan myöntää vesistötoimenpiteille tulvariskienhallintasuunnitelmien mukaiseen tulvariskien hallintaan ja muiden vesitaloudellisten riskien ja haittojen vähentämiseen sekä vesistöjen monipuolisen käytön ja hoidon edistämiseen. Tukea voidaan myöntää myös yhteisiin ojitushankkeisiin osallistumista varten hakijalle, joka ei voi saada maatalouden rakennetukea. 

Vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistävinä hankkeina tukea myönnetään vesitaloussektorin kokeilu-, investointi- ja vientitoimintaa sekä innovatiivisia julkisia hankintoja ja niihin liittyviä toimintamalleja edistäville hankkeille. 

Avustuksen hakijana voi olla esimerkiksi rekisteröitynyt yhdistys, vesilain mukainen yhteisö tai kunta. Avustusta haetaan Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta.

Avustusta kalataloudellisiin kunnostuksiin

Vesistö- ja kalataloustoimenpiteiden avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen. Hankkeilla pyritään erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta.  

Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi kalakantojen luontaisten lisääntymisalueiden kunnostaminen, kalateiden rakentaminen ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen. Etusijalle asetetaan kohteet, jotka on mainittu kansallisessa kalatiestrategiassa, alueellisissa kalataloudellisissa kunnostusohjelmissa tai vesienhoidon toimenpideohjelmissa.

Avustusta voivat saada oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja yritykset sekä yksityiset henkilöt. Kalataloudellisten kunnostusten avustushaku on keskitetty kolmeen ELY-keskukseen. Pohjois-Karjalan alueella toteutettaviin hankkeisiin avustusta haetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.

Pohjavesien suojaksi suojelusuunnitelmia 

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmilla edistetään pohjavesien hyvän tilan saavuttamista ja pohjavesien suojelutoimia. Suojelusuunnitelman keskeinen tavoite on tunnistaa pohjavedelle ihmistoiminnasta aiheutuvat riskit sekä ennaltaehkäistä pohjaveden laadun heikkeneminen ja turvata alueen pohjaveden kemiallinen ja määrällinen tila. Suojelusuunnitelman laatimisen ja päivittämisen tulisi kohdistua erityisesti vesienhoidossa tunnistetuille riskipohjavesialueille. 

Avustusta myönnetään kunnille pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen ja suunnitelmien päivittämiseen. Avustusta haetaan Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta.

Rakennusperintöä halutaan säilyttää 

Rakennusperinnön hoitoavustuksilla edistetään rakennusperinnön säilymistä rakennuksen arvojen mukaisella tavalla. Avustettaviksi sopivia toimenpiteitä ovat esimerkiksi vesikaton, rungon ja ulkoseinien, perustusten, ikkunoiden ja ovien tai tulisijojen kunnostaminen. Avustuksia voi hakea myös rakennuksen pihapiirin tai muun välittömän ympäristön ennallistamiseen sekä korjaustoimenpiteiden suunnitteluun.

Avustusta voivat hakea rakennusten yksityiset omistajat, rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt, kunnat ja kuntayhtymät. Avustusta haetaan Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta.

Saaristoalueille avustusta luonnonsuojeluun ja rakennusperintöön 

Saariston ympäristönhoidon avustuksilla edistetään saaristoluonnon suojelua, saariston maisemakuvan säilyttämistä ja parantamista sekä saaristolaisen rakennusperinnön hoitoa.

Avustusta voivat hakea saaristoalueiden luonnonsuojelu- ja ympäristönhoidon edistämisyhdistykset ja -säätiöt, saaristokunnat sekä saaristokunnissa ja muiden kuntien saaristo-osissa sijaitsevien rakennusten yksityiset omistajat. Kuntien saaristo-osat on lueteltu Valtioneuvoston asetuksessa 1089/2016. Pohjois-Karjalan saaristokuntia ovat Juuka, Kitee, Lieksa, Liperi ja Rääkkylä. Avustusta haetaan Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta.

Edistetään maa- ja metsätalouden kestävää vesienhallintaa

Maa- ja metsätalouden kestävän vesienhallinnan edistämisen avustuksen tavoitteena on parantaa vesien tilaa edistämällä vesienhallintaa, jossa huomioidaan ja yhteensovitetaan maa- ja metsätalouden sekä vesiensuojelun tarpeet. 

Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, jotka edistävät valuma-aluelähtöistä vesienhallinnan suunnittelua, toteutusta ja yhteistyötä sekä sopeutumista muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin. Lisäksi hankkeilla parannetaan peltojen ja metsien vesitaloutta, vähennetään vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta ja lisätään luonnon monimuotoisuutta.  

Avustettavat hankkeet voivat olla laajoja, valuma-alue- tai osavaluma-aluetasoisia usean toteuttajan yhteistyöhankkeita tai paikallisia pienempiä hankkeita. Hankkeissa voidaan tehdä valuma-aluetasoista suunnittelua, mutta niissä toivotaan toteutettavan myös konkreettisia luonnonmukaisia vesienhallintatoimenpiteitä. Vesienhallinnan keinoja ovat esimerkiksi kaksitasouomat, luonnonmukaiset padotukset, uomien ennallistaminen ja muut vettä valuma-alueella viivyttävät ratkaisut. Hankkeiden soveltuvuutta arvioitaessa huomioidaan mm. toimenpiteiden tarpeen tunnistaminen vesien- ja merenhoidon suunnitelmissa ja toimenpideohjelmissa sekä hankkeen hyötyjen todennettavuus.  

Avustusta voidaan myöntää oikeushenkilöille, kuten rekisteröidyille yhdistyksille, vesioikeudellisille yhteisöille, osakaskunnille, kunnille tai kuntayhtymille, oppilaitoksille tai yrityksille. Etelä-Pohjanmaan, Varsinais-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset hoitavat valtakunnallista maa- ja metsätalouden vesienhallinnan erikoistumistehtävää. Avustusta haetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.  

Avustuksia myös kaasulämmityksestä luopumiseen, vesiensuojeluun kaupunkialueilla ja ympäristökasvatukseen

Seuraavista valtakunnallisesti keskitetyistä avustuksista tiedotetaan erikseen: 

Hakemukset mieluiten sähköisesti

Avustushakemukset on toimitettava ELY-keskuksiin viimeistään 30.11.2022. Kaupunkivesien hallinnan ja haitallisten aineiden vähentämisen avustuksen hakuaika päättyy 30.11. klo 16.15.

Suosittelemme käyttämään hakuun sähköistä Aluehallinnon asiointipalvelua. Asiointipalvelussa käytetään vahvaa tunnistautumista. Organisaatiohakijoiden kannattaa ottaa käyttöön suomi.fi-valtuudet, joilla voidaan määritellä, kuka tai ketkä voivat asioida organisaation puolesta avustusasiassa. Kaupunkivesien hallintaan ja haitallisten aineiden vähentämiseen tarkoitetuissa avustuksissa käytetään Etelä-Savon ELY-keskuksen määrittämää menettelyä.

Hakuohjeet ja -lomakkeet sekä lisätietoa avustuksista on ELY-keskuksen verkkopalvelussa:

Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2022 talousarviossa niihin määrärahat.

Lisätietoja: 

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi


Vesistöjen kunnostus ja vesien hoito: Tiina Käki p. 0295 026 196, Rosanna Sjövik p. 0295 026 027, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Vesitalous ja vesiluonnonvarojen kestävä käyttö: Tiina Käki p. 0295 026 196, Paula Mononen p. 0295 026 204, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Kalataloudelliset kunnostukset: Teemu Hentinen p. 0295 024 037, Olli Sivonen p. 0295 024 540, Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat: Mika Huttunen p. 0295 024 202, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Rakennusperinnön hoito: Pekka Piiparinen p. 0295 026 001, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Saariston ympäristönhoito: Pekka Piiparinen p. 0295 026 001, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Maa- ja metsätalouden vesienhallinta: Henri Vaarala p. 0295 037 089, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Essi Hillgren p. 0295 022 022, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Yleinen neuvonta hakuun liittyvissä kysymyksissä: Ympäristöasioiden asiakaspalvelu p. 0295 020 900, ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

Kuvat

Virtavesikunnostusta Valtimolla. Kuva: Rosanna Sjövik / Pohjois-Karjalan ELY-keskus (2022)
Virtavesikunnostusta Valtimolla. Kuva: Rosanna Sjövik / Pohjois-Karjalan ELY-keskus (2022)
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Kauppakatu 40 B, PL 69
80101 Joensuu

0295 026 000https://www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Biosfäärialueen ja Eyes as Big as Plates -taiteilijaduon yhteistyöprojektia esitellään valokuvanäyttelyn avajaistilaisuudessa 7.5.2024 Kolin luontokeskus Ukossa25.4.2024 12:06:48 EEST | Tiedote

2.5.–27.6.2024 avoinna olevassa valokuvanäyttelyssä on kuvattuna pohjoiskarjalaisia toimijoita kuten kyläaktiiveja, valuma-aluekunnostajia, turvealan ammattilaisia, kalakantojen elvyttäjiä, metsästäjiä ja luonnonsuojelijoita. Näyttelyn avajaisissa 7.5. tiede ja taide kohtaavat Veden taju -tutkimusryhmän ja Pohjois-Karjalan biosfäärialueen kanssa järjestettävässä Veden tajusta toimintaan -keskustelutilaisuudessa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye