Suomen ympäristökeskus

Suojelualuesuunnittelussa huomioitava ilmastonmuutoksen ja maankäytön vaikutukset

Jaa
Suojelualueverkostolla on keskeinen rooli luontokadon torjumisessa, mutta ilmastonmuutoksen vaikutukset ulottuvat myös suojelualueille. Suomen ympäristökeskuksen (Syke) vetämän Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa (SUMI) -hankkeen tulosten mukaan maamme suojelualueiden ilmasto on jo muuttunut. Tulevaisuudessa muutokset voimistuvat, ja ne voivat yhdessä suojelualueiden ympäristön maankäytön kanssa vaikuttaa merkittävästi luonnonvaraisten lajien ja luontotyyppien säilymiseen.
Etelä-Konneveden kansallispuisto © Kimmo Syrjänen
Etelä-Konneveden kansallispuisto © Kimmo Syrjänen

Suomen ympäristökeskus (Syke) ja Ilmatieteen laitos

Merkittäviä muutoksia suojelualueiden ilmastossa – lämpö ja kuivuus lisääntyneet etelässä, talviolosuhteet heikentyneet pohjoisessa

“Suomen suojelualueiden ilmastossa on tapahtunut huomattavia muutoksia viimeisen 60 vuoden aikana”, kertoo tutkimusprofessori Juha Aalto Ilmatieteen laitokselta. Muutosten laajuus ja voimakkuus on erilainen tarkasteltavasta alueesta ja ilmastomuuttujasta riippuen. Esimerkiksi vuoden keskilämpötila on kohonnut koko maassa merkitsevästi, kun taas vuotuinen sademäärä on kasvanut erityisesti Pohjois- ja Keski-Suomen suojelualueilla. Lumipeitekausi on lyhentynyt sekä Pohjois- että Lounais-Suomen suojelualueilla.

Myös lyhytkestoisten äärisääolojen esiintymisessä on tapahtunut joillakin suojelualueilla muutoksia. Esimerkiksi Etelä-Suomen suojelualueilla hellejaksojen määrä ja kesäkauden kuivuusriski on kasvanut, kun taas Pohjois-Suomessa talviset vesisateet lumelle ovat lisääntyneet. Lisääntyneet hellejaksot voivat aiheuttaa muun muassa hyönteisille tärkeiden mesikasvien kuihtumista kedoilla ja laiduneläinten ravinnon niukkenemista perinneniityillä.

Muutokset jatkuvat samansuuntaisina tulevaisuudessakin. Ennusteiden mukaan suojelualueet joutuvat jatkossa sopeutumaan nopeasti lämpeneviin kesiin erityisesti Etelä-Suomessa. Pohjoisessa suojelualueet altistuvat etenkin talvilämpötilojen nopeille muutoksille ja kylmimmät talviolosuhteet katoavat ennusteiden mukaan laajoilta alueilta. Tämä vaikeuttaa pohjoisen ankariin talvioloihin sopeutuneiden lajien kuten lapintiaisen säilymistä myös suojelualueilla.

Suojelualueiden lämpö- ja sadeolojen muutosennusteita tarkasteltiin lievemmän (RCP4.5) ja voimakkaamman (RCP8.5) ilmastoskenaarion valossa vuosille 2040–2069 ja 2070–2099.

Metsälajisto pulassa ilmastonmuutoksen ja intensiivisen maankäytön vuoksi erityisesti Etelä-Suomessa

Ilmastonmuutos ja suojelualueiden ulkopuolinen maankäyttö vaikuttavat yhdessä suojelualueiden lajiston säilymiseen ja siirtymismahdollisuuksiin alueiden välillä. Näiden uhkien merkitystä arvioitiin Syken tutkimuksessa lajistoltaan arvokkailla metsäisillä suojelualueilla. Ilmastonmuutoksen nopeutta tarkasteltiin vuosisadan alusta vuosille 2070–2099 yhdessä suojelualueiden ympäristössä tehtyjen hakkuiden kanssa.

“Metsäisten suojelualueiden luonnon altistuminen ilmastonmuutoksen ja maankäytön samanaikaisille vaikutuksille on korkeimmillaan Etelä-Suomessa”, kertoo johtava tutkija Raimo Virkkala Sykestä. Uhanalaisia ja silmälläpidettäviä metsälajeja sisältävien suojelualueiden ympäristössä maankäyttö on intensiivisintä Etelä-Suomessa, missä avohakkuiden osuus on suuri verrattuna Pohjois-Suomen suojelualueisiin. Myös kasvukauden lämpösumman muutosnopeus on suurin Etelä-Suomen suojelualueilla.

Sen sijaan nykyiset kylmimmät talviolosuhteet voivat hävitä vuosisadan loppupuolella Pohjois-Suomen suojelualueilta, missä tammikuun lämpötilan muutosnopeus tulee olemaan suurin.

Aapasuot altistuvat suo-ojitusten ja lämpenemisen vaikutuksille

Aapasuot ovat laajoja ja märkiä avosoita, joita esiintyy EU:n alueella ainoastaan Suomessa ja Ruotsissa. Huomattava osa Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen suoluonnon monimuotoisuudesta on aapasoilla.

“Ilmastonmuutos voi voimistaa ojituksen haitallisia vaikutuksia aapasoihin ja samalla heikentää niiden sopeutumiskykyä ilmastonmuutokseen”, arvioi vanhempi tutkija Kaisu Aapala Sykestä. Etenkin aapasuovyöhykkeen eteläosiin kohdistuu maankäytön ja ilmastonmuutoksen takia suuria muutospaineita. Kesät lämpenevät näillä alueilla voimakkaasti ja soita on ojitettu paljon. Samaa uhkatekijöiden päällekkäisyyttä on paikoitellen myös Lounais-Lapissa.

Lajistoltaan arvokkaimmat aapasuot esiintyvät etupäässä aapasuovyöhykkeen keski- ja pohjoisosissa. Niihin vaikuttaa eniten talviolosuhteiden muutos, mutta ei niinkään ojitus.

Kuivumiselle herkät aapasuot voivat olla erityisen alttiita rimpien umpeenkasvulle ja rimpilajien taantumiselle. Kuivuusherkkiä aapasoita on erityisesti aapasuovyöhykkeen eteläosissa. Toisaalta osa aapasoista on vesitaloudeltaan vakaita myös äärevien sääjaksojen aikana ja ylläpitää lajistolle suotuisia kosteusoloja stressitilanteissakin. Aapasoiden kuivumisherkkyyttä voidaan arvioida kaukokartoitusaineistojen kuten satelliittikuvien avulla.

Ilmastoviisas suojelualuesuunnittelu huomioi alueelliset erot

Ilmastonmuutos ja maankäyttö voivat voimistaa toistensa haitallisia luontovaikutuksia. Ilmastonmuutokselle herkimpien lajien ja luontotyyppien suojelua on mahdollista tukea muodostamalla kattava luonnonsuojelualueverkosto eri ilmastovyöhykkeille. Suojelualueiden lajipopulaatioiden ja luontotyyppien sopeutumista ilmastonmuutokseen voidaan tukea siten, että huolehditaan alueiden hyvästä tilasta ja minimoidaan maankäytön haittavaikutukset.

Suojelualuesuunnittelussa tulee arvioida huolellisesti, miten ilmastonmuutos ja maankäyttö vaikuttavat lajeihin ja luontotyyppeihin eri puolilla maata ja missä paineet osuvat päällekkäin. Esimerkiksi Lounais- ja Länsi-Suomessa tulee huomioida nopeasti muuttuvat kasvukauden sääolosuhteet, voimakkaat maankäytön paineet suojelualueiden ulkopuolella sekä suojelualueiden suhteellisen pieni koko.

Joidenkin metsäisten suojelualueiden lähettyvillä on vielä merkittäviä suojelemattomia metsiä, sillä hankkeessa tehdyn tutkimuksen mukaan hakkuita tehtiin vuosina 2001–2019 suojelualueiden välittömässä läheisyydessä vähemmän kuin kauempana suojelualueista. Säästyneillä kohteilla suojelualueiden laajentaminen ja suojelualueverkoston pinta-alan kasvattaminen tukisikin metsien luontokadon torjumista.

“Lajien ja luontotyyppien esiintymistä tulee turvata myös suojelualueiden ulkopuolella, koska nopeasti etenevän ilmastonmuutoksen seurauksena lajien on myös siirryttävä uusille alueille”, korostaa johtava tutkija Risto Heikkinen Sykestä. Onnistuakseen siirtyminen vaatii, että suojelualueet ovat riittävän vahvasti kytkeytyneitä toisiinsa.

Aktiiviset luonnonhoitotoimet hidastavat ja ohjaavat muutosta

Luonnonsuojelutyössä ilmastonmuutokseen voidaan varautua hidastavilla tai ohjaavilla toimenpiteillä. Hidastavilla toimilla pyritään ylläpitämään luontotyypin toiminta ja rakenne tai lajin levinneisyysalue ja elinympäristö nykyisen kaltaisena. Hidastavia toimia ovat esimerkiksi saimaannorpan apukinokset ja keinopesäkokeilut, vieraslajien torjunta tai soiden ennallistaminen.

Ohjaavilla toimenpiteillä pyritään viemään muutosta kohti hallittua, vähemmän haitallista lopputulosta. Tällaisia toimia voisivat olla esimerkiksi jalopuiden istuttaminen tai porolaidunnuksen ohjaaminen niin, että se torjuu tunturipaljakan umpeenkasvua ja pensoittumista. Joissakin tilanteissa ainoa vaihtoehto on hyväksyä muutos, koska sen pysäyttämiseen ei ole keinoja. Tällainen vääjäämätön muutos on esimerkiksi palsojen sulaminen Ylä-Lapin soilla.

Lisää aiheesta

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Tutkimusmenetelmät, paikallisilmaston muutosnopeus, hankkeen vastuullinen johtaja: johtava tutkija Risto Heikkinen, Suomen ympäristökeskus (Syke)
p. 0295 251 151, etunimi.sukunimi@syke.fi


Ilmastonmuutos:
tutkimusprofessori Juha Aalto, Ilmatieteen laitos
p. 050 409 0963, etunimi.sukunimi@fmi.fi


Ilmastonmuutoksen vaikutukset lintulajistoon:
johtava tutkija Raimo Virkkala, Suomen ympäristökeskus (Syke)
p. 0295 251 747, etunimi.sukunimi@syke.fi


Ilmastonmuutoksen vaikutukset metsälajistoon:
tutkija Aino-Maija Määttänen, Suomen ympäristökeskus (Syke)
p. 0295 251 032, etunimi.sukunimi@syke.fi


Ilmastonmuutoksen vaikutukset luontotyyppeihin:
vanhempi tutkija Kaisu Aapala, Suomen ympäristökeskus (Syke)
p. 0295 251 052, etunimi.sukunimi@syke.fi

Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa

Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.

Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.

Puh:029 525 1072syke_ajankohtaiset@syke.fi

Kuvat

Etelä-Konneveden kansallispuisto © Kimmo Syrjänen
Etelä-Konneveden kansallispuisto © Kimmo Syrjänen
Lataa
Kuva 1. Hellesumman (kartta oikealla) ja lumipeitteisten päivien lukumäärän muutos vuosien 1961–1990 ja 1991–2020 välillä. Pikkukartoissa on mustalla värillä esitetty alueet, joilla muutos on tilastollisesti merkitsevä 5 %:n riskitasolla. Hellesumma tarkoittaa yli +25 °C nousevien vuorokauden ylimpien lämpötilojen kumulatiivista summaa, joka on laskettu viiden vuorokauden juoksevana keskiarvona. Lumipeitepäivät laskettiin syyskuun alusta aina seuraavan vuoden elokuun loppuun asti. Laskelmaan huomiotiin päivät, jolloin lumipeitteen paksuus oli > 1 cm. © Syke
Kuva 1. Hellesumman (kartta oikealla) ja lumipeitteisten päivien lukumäärän muutos vuosien 1961–1990 ja 1991–2020 välillä. Pikkukartoissa on mustalla värillä esitetty alueet, joilla muutos on tilastollisesti merkitsevä 5 %:n riskitasolla. Hellesumma tarkoittaa yli +25 °C nousevien vuorokauden ylimpien lämpötilojen kumulatiivista summaa, joka on laskettu viiden vuorokauden juoksevana keskiarvona. Lumipeitepäivät laskettiin syyskuun alusta aina seuraavan vuoden elokuun loppuun asti. Laskelmaan huomiotiin päivät, jolloin lumipeitteen paksuus oli > 1 cm. © Syke
Lataa
Kuva 2. Ilmastonmuutoksen ja maankäytön paineiden kohdistuminen suojelualueille, joilla on havaittu arvokkaita (uhanalaisia ja silmälläpidettäviä) metsälajeja. Kasvukauden lämpösumman muutos viimeisen 60 vuoden aikana (kartta vasemmalla) sekä ennustettu kasvukauden lämpösumman muutosnopeus suojelualueilla (keskimmäinen kartta). Muutosnopeus on laskettu kaikille suojelualueille osuville 50 x 50 m ruuduille ilmastollisesti samanlaisten ruutujen etäisyytenä vuosien 1981–2010 ja 2070–2099 (RCP4.5 mukainen ennuste) välillä, minkä jälkeen jokaiselle suojelualueelle on laskettu suojelualuekohtainen muutosnopeuden keskiarvo. Maankäytön paineita kuvaa avohakkuiden kumulatiivinen osuus metsissä 10 km:n säteellä vuodesta 2001 vuoteen 2019. ©  Syke
Kuva 2. Ilmastonmuutoksen ja maankäytön paineiden kohdistuminen suojelualueille, joilla on havaittu arvokkaita (uhanalaisia ja silmälläpidettäviä) metsälajeja. Kasvukauden lämpösumman muutos viimeisen 60 vuoden aikana (kartta vasemmalla) sekä ennustettu kasvukauden lämpösumman muutosnopeus suojelualueilla (keskimmäinen kartta). Muutosnopeus on laskettu kaikille suojelualueille osuville 50 x 50 m ruuduille ilmastollisesti samanlaisten ruutujen etäisyytenä vuosien 1981–2010 ja 2070–2099 (RCP4.5 mukainen ennuste) välillä, minkä jälkeen jokaiselle suojelualueelle on laskettu suojelualuekohtainen muutosnopeuden keskiarvo. Maankäytön paineita kuvaa avohakkuiden kumulatiivinen osuus metsissä 10 km:n säteellä vuodesta 2001 vuoteen 2019. © Syke
Lataa
Kuva 3. Kuivina kesinä aapasoiden rimmet voivat kuivua kokonaan, kuten tapahtui Hirvisuolla Pohjois-Pohjanmaalla elokuussa 2006. ©  Kaisu Aapala
Kuva 3. Kuivina kesinä aapasoiden rimmet voivat kuivua kokonaan, kuten tapahtui Hirvisuolla Pohjois-Pohjanmaalla elokuussa 2006. © Kaisu Aapala
Lataa
Kuva 4. Ilmaston lämmetessä puuraja nousee paljakalla. Pallas-Yllästunturin kansallispuisto. ©  Pälvi Salo.
Kuva 4. Ilmaston lämmetessä puuraja nousee paljakalla. Pallas-Yllästunturin kansallispuisto. © Pälvi Salo.
Lataa

Liitteet

Tietoja julkaisijasta

Suomen ympäristökeskus
Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 HELSINKI

0295 251 000https://www.syke.fi/fi-FI

On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Suomen ympäristökeskus on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen ympäristökeskus

Miljöskadliga stöd bedömdes – orsakandet av naturförlust bör identifieras i beskattningen18.9.2023 11:20:00 EEST | Tiedote

Genom att slopa statens ekonomiska stöd för verksamhet som förstör miljön kan man både förbättra miljöns och statsfinansernas tillstånd. Rapporten Miljöskadliga stöd i Finland. En översikt av stöd som påverkar klimatet och biologisk mångfald (på finska) som Finlands miljöcentral publicerat idag går igenom utvecklingen av bedömningsmetoderna för miljöskadliga stöd och bedömt de skadliga effekterna av stöden särskilt på klimatet och den biologiska mångfalden.

Ympäristölle haitallisia tukia arvioitiin – luontokadon aiheuttaminen olisi tunnistettava verotuksessa18.9.2023 11:00:00 EEST | Tiedote

Poistamalla valtion taloudellinen tuki ympäristöä pilaavalta toiminnalta voidaan kohentaa sekä ympäristön että valtiontalouden tilaa. Suomen ympäristökeskuksen tänään julkaisemassa raportissa Ympäristölle haitalliset tuet Suomessa. Katsaus ilmastolle ja luonnon monimuotoisuudelle haitallisiin tukiin on käyty läpi ympäristölle haitallisten tukien arviointimenetelmien kehitystä ja arvioitu tukien haitallisia vaikutuksia erityisesti ilmastolle ja luonnon monimuotoisuudelle.

Delta i en enkät som kartlägger betydelsefulla platser i Östersjön11.9.2023 09:11:47 EEST | Tiedote

Tillbringar du tid till havs med att njuta eller arbeta? Är öar, skär, stränder och vikar en del av ditt sinneslandskap eller din livsstil? Finlands miljöcentral (Syke) utreder betydelsefulla platser för medborgarna i havsområden och vid kusten i Finland. Med hjälp av en kartbaserad enkät får forskarna information om platser som är viktiga för människorna och som kan användas som stöd för havsplaneringen. Människors erfarenhetskunskap utnyttjas i arbetet med att identifiera havsområden som är värdefulla med tanke på ekosystemtjänsterna. Enkäten kan besvaras 11.9 –15.10.2023.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme