Finanssivalvonta

Finansinspektionen förbjuder Ermitage Partners Oy att tillhandahålla investeringstjänster utan tillstånd

Dela
Finansinspektionen förbjuder Ermitage Partners Oy att tillhandahålla investeringstjänster utan tillstånd. Enligt Finansinspektionen har Ermitage Partners Oy tillhandahållit investeringstjänster utan i lagen föreskrivet verksamhetstillstånd, fastän bolagets verksamhet har uppfyllt kriterierna för förmedling av order enligt lagen om investeringstjänster.

Enligt Finansinspektionens bedömning har bolagets verksamhet omfattat marknadsföring och främjande av försäljning av andelar i alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) och bolaget har genom sin verksamhet gjort det möjligt för finländska investerare att investera i vissa utländska AIF-fonder. Målet för bolagets verksamhet har varit att erhålla investeringsåtaganden till sådana EES-baserade AIF-fonder som det marknadsför, eftersom det har mottagit ett arvode från utländska fondförvaltare för ordersförmedlingen. Bolagets verksamhet har därmed uppfyllt kriterierna för förmedling av order enligt lagen om investeringstjänster.

Bolaget har hos Finansinspektionen anhållit om tillstånd att tillhandahålla investeringstjänster i syfte att tillhandahålla bland annat förmedling av order avseende AIF-fonder. Under handläggningen av tillståndet har det framkommit att bolaget redan under 2022 har tillhandahållit investeringstjänster utan tillstånd för värdepappersföretag och fortsatt med denna verksamhet 2023, fastän det har varit medvetet om behovet av tillstånd och handläggningen av bolagets tillståndsansökan fortfarande pågår.

Finansinspektionens beslut träder i kraft omedelbart. Beslutet har dock ännu inte vunnit laga kraft, då Ermitage Partners Oy har rätt att överklaga beslutet till Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar. Information om huruvida beslutet har vunnit laga kraft finns på Finansinspektionens webbplats.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (pdf, på finska)

Kontaktinformation

Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef Armi Taipale. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Nyckelord

Kontakter

Mediejourbetjänar vardagar klockan 9–16, med undantag för skärtorsdag och nyårsafton, då jouren håller öppet klockan 9–13

Tel:09 183 50 30

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Request by the FIN-FSA for police investigation concerning Oma Savings Bank6.5.2024 14:09:42 EEST | Press release

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has filed a request to the police for criminal investigation concerning suspected securities market offences related to Oma Savings Bank Plc. At the same time, the FIN-FSA is examining the need to impose administrative sanctions on the bank. The FIN-FSA is monitoring the bank's activities closely to ensure the reliable governance of the company. The bank’s financial situation is stable, and it has good liquidity and capital adequacy. The corresponding Finnish-language press release was published on 3 May 2024.

Finansinspektionens bedömning: en del av de aktörer som beviljar konsumentkrediter hanterar inte insolvensriskerna i tillräcklig grad, brister även i avtalsvillkoren21.3.2024 13:15:00 EET | Tiedote

Finansinspektionen har bedömt hanteringen av insolvensrisker och rutinerna hos de aktörer som beviljar konsumentkrediter i Finland. Mellan dessa aktörer observerades betydande skillnader i hur de hanterar insolvensrisker: De andra kreditgivare som över­fördes under Finansinspektionens tillsyn i juli 2023 har betydligt större brister i sina kreditgivningsrutiner än bankerna. Av dessa andra aktörer som beviljar konsumentkrediter iakttar alla inte heller den lagstiftning som gäller konsumentkreditgivning i sina avtals­villkor. Finansinspektionen förutsätter att aktörerna korrigerar de brister som observerats i bedömningarna.

Finanssivalvonnan arvio: osa kuluttajaluotonmyöntäjistä ei hallitse maksukyvyttömyysriskejä riittävällä tavalla, myös sopimusehdoissa puutteita21.3.2024 13:15:00 EET | Tiedote

Finanssivalvonta on arvioinut Suomessa kuluttajaluottoja myöntävien tahojen maksukyvyttömyysriskien hallintaa ja menettelytapoja. Näiden toimijoiden välillä havaittiin huomattavia eroja maksukyvyttömyysriskien hallinnassa: Finanssivalvonnan valvontaan heinäkuussa 2023 siirtyneillä muilla luotonantajilla oli huomattavasti enemmän puutteita luotonmyöntökäytännöissään kuin pankeilla. Muista kuluttajaluotonantajista kaikki toimijat eivät myöskään täysin noudata sopimusehdoissaan kuluttajaluotonantoa koskevaa lainsäädäntöä. Finanssivalvonta edellyttää toimijoiden korjaavan arvioinneissa havaitut puutteet.

FIN-FSA’s assessment: some consumer lenders fail to manage default risks adequately, shortcomings also in contract terms21.3.2024 13:15:00 EET | Press release

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has reviewed the management of default risks and conduct by parties granting consumer credit in Finland. Significant differences were identified among the market participants in the management of default risk: other lenders that were transferred under FIN-FSA supervision in July 2023 have significantly more shortcomings in their credit granting practices in comparison with banks. Furthermore, some of the other consumer lenders do not fully comply with legislation on consumer lending in their contract terms. The FIN-FSA will require these entities to remediate the shortcomings identified in the reviews.

Bedrägerier och svindlerier i anslutning till betalningar är ett ökande fenomen – enligt Finansinspektionens utredning är det möjligt att förbättra säkerheten vid skötseln av bankärenden19.3.2024 09:55:00 EET | Tiedote

Olika bedrägerier och svindlerier i anslutning till betalningar har ökat kraftigt under de senaste åren. Även de metoder som de kriminella använder utvecklas hela tiden. Enligt Finansinspektionens utredning är det möjligt att förbättra säkerheten vid skötseln av bankärenden bland annat genom att utveckla säkerhetsgränser för nät- och mobilbetalningar samt genom att effektivare monitorera och stoppa obehöriga betalningstransaktioner. Tjänsteanvändarna har också eget ansvar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye