Finanssivalvonta

Tidiga tecken på ökade kreditrisker i finländska banker – betydelsen av korrekt kreditriskklassificering framhävs i en omvärld med ökade risker

Dela

Den höga inflationen, de stigande räntorna och de försämrade ekonomiska utsikterna prövar störningstoleransen hos hushållen och företagen, de finländska bankernas viktigaste gäldenärssektorer. Trots de ökade omvärldsriskerna är hushållens och företagens finansiella ställning i sin helhet alltjämt tämligen god och de finländska bankernas problemkrediter ligger på en låg nivå. Dessutom har den finländska banksektorn en stark motståndskraft mot eventuella kreditförluster. Framför allt de finländska bankernas utlåning till bostadsbolag och företag visar dock tidiga tecken på ökade kreditrisker. Det finns betydande skillnader mellan finländska bankers kreditriskklassificeringar av samma kunder, vilket kan tyda på brister i riskhanteringen. De ökade riskerna i omvärlden framhäver betydelsen av att bankerna i sin hantering av kreditrisker sörjer för en korrekt kreditriskklassificering och i förväg gör tillräckliga avsättningar för kreditförluster.

Riskerna i den finländska banksektorns omvärld är fortfarande förhöjda. Den höga inflationen, de snabbt stigande och betydligt högre räntorna jämfört med tidigare år och avmattningen i den ekonomiska tillväxten har satt hushållens och företagens störningstolerans på prov och kastat en skugga över Finlands och de övriga nordiska ländernas ekonomier under de senaste åren.

– Det är vanligt att problemkrediterna ökar och kreditförlusterna realiseras med eftersläpning efter ekonomiska störningarna. Bankerna ska därför skapa beredskap mot kreditförluster genom korrekt riskklassificering av sina lånekunder och genom att på förhand göra tillräckliga avsättningar för kreditförluster. Vi kommer att lägga vikt på detta också i kommande inspektioner och tematiska bedömningar, eftersom kreditriskerna är en av prioriteringarna för kapitaltäckningstillsynen av banksektorn i år, konstaterar Finansinspektionens biträdande direktör Jyri Helenius.

Skillnader mellan finländska bankers kreditriskklassificering av samma gäldenärer

Andelen problemkrediter i de finländska bankernas hushålls- och företagsportföljer är fortfarande bland de lägsta i Europa. De finländska bankernas motståndskraft mot eventuella kreditförluster ligger också över det europeiska genomsnittet1. Hushåll och företag som har lån i finländska banker är emellertid mer utsatta för effekterna av räntehöjningar än europeiska hushåll och företag i genomsnitt. En betydande del av de finländska hushålls- och företagslånen löper med rörlig ränta och amorteringssättet innebär att en höjning av räntan direkt ökar låntagarens månatliga skuldbetalningsbörda.

Tidiga tecken på att finländska bankers kreditrisker har ökat framgår av överföringen av lån mellan olika nedskrivningssteg. I utlåningen till företag har andelen krediter med ökad kreditrisk2 stigit betydligt under det senaste året, framför allt i fråga om företagslån med säkerhet i kommersiella fastigheter och lån till små och medelstora företag. En jämförelse mellan olika sektorer visar att den kraftigaste ökningen har skett inom branscher som är särskilt utsatta för konsekvenserna av det ryska anfallskriget, såsom i energibranschen och inom industrin.

Andelen bostadsbolagslån med ökad kreditrisk har också stigit klart under det senaste året. Det gäller särskilt nyare bostadsbolag. Hittills har volymerna av förfallna fordringar och anstånd för bostadsbolagslån dock varit låga. 

Det finns skillnader mellan finländska bankers klassificering av samma företagsgäldenärer i olika nedskrivningssteg, vilket försämrar jämförbarheten av nyckeltalen för kreditrisk och kan vittna om brister i bankernas riskhantering. Bristande kreditriskklassificeringar avseende gäldenärens finansiella ställning ökar risken för att bankens avsättningar för kreditförluster inte täcker eventuella förluster, som ofta realiseras med eftersläpning, eller att banken inte vidtar nödvändiga åtgärder för att sanera gäldenärens finansiella ställning. I längden kan detta leda till ännu större kreditförluster när riskerna realiseras och därmed försvaga bankernas förmåga att stödja ekonomin vid krissituationer.

Finansinspektionen börjar ge ut tematiska analyser av viktiga tillsynsfrågor och aktuella frågor som gäller verksamheten i företagen under dess tillsyn. Den första tematiska analysen gäller bankernas kreditrisker.

Närmare upplysningar lämnas av

avdelningschef Samu Kurri, digitalisering och analys.

Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Bilagor:

1 Se Finansinspektionens pressmeddelande 7.6.2023

2 Med lån med ökad kreditrisk avses lån som omfattas av steg 2 enligt redovisningsstandarden IFRS 9. Lån i steg 2 är lån där det föreligger en betydande ökning av kreditrisken sedan den redovisades första gången. Med en betydande ökning av kreditrisken avses att lånet har varit förfallet till betalning sedan mer än 30 dagar eller att lånet är föremål för anståndsåtgärder på grund av kundens finansiella svårigheter. Bankerna använder också andra kriterier för att bedöma kreditrisken.

Nyckelord

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Andra språk

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Kapitaltäckning och solvens i den finansiella sektorn 31.3.2024: Fortsatt stark kapitaltäckning och solvens i Finlands finansiella sektor trots osäker omvärld13.6.2024 10:40:00 EEST | Tiedote

Finlands ekonomi vände från recession till mycket svag tillväxt i början av året, men den finansiella sek­torns omvärld präglas fortfarande av osäkerhet. Trots det svaga ekonomiska läget är kapitaltäckningen inom banksektorn fortfarande stark, fastän andelen krediter med en betydligt förhöjd kreditrisk ökat både inom hushålls- och företagskrediter. Arbetspensionsanstalternas solvensnivå stärktes under det första kvartalet, medan liv- och skadeförsäkringsbolagens solvens försvagades något. Det geopolitiska läget är fortfarande spänt och ränteutsikterna är osäkra, vilket ökar riskerna i den finansiella sektorn.

Finanssisektorin vakavaraisuus 31.3.2024: Suomen finanssisektorin vakavaraisuus säilyi edelleen vahvana epävarmassa toimintaympäristössä13.6.2024 10:40:00 EEST | Tiedote

Suomen talous kääntyi taantumasta hyvin vaisuun kasvuun alkuvuonna, mutta epävarmuus leimaa yhä finanssisektorin toimintaympäristöä. Heikosta taloustilanteesta huolimatta pankkisektorilla vakavaraisuus on säilynyt vahvana, vaikka sekä kotitalous- että yritysluotoissa luottoriskiltään merkittävästi kohonneiden luottojen osuudet ovat olleet kasvussa. Työeläkelaitosten vakavavaraisuusaste vahvistui ensimmäisellä neljänneksellä, mutta henki- ja vahinkovakuutusyhtiöillä se heikkeni hieman. Geopoliittinen tilanne on pysynyt jännitteisenä ja korkonäkymät epävarmoina, mikä lisää finanssisektorin riskejä.

Financial sector's capital position as at 31 March 2024: Finnish financial sector’s solvency remained strong in an uncertain operating environment13.6.2024 10:40:00 EEST | Press release

The Finnish economy moved from recession to very sluggish growth in the early months of the year, but the financial sector's operating environment is still marked by uncertainty. Despite the weakness of the economy, the banking sector's capital position has remained strong, although in both household and corporate credit the share of stage 2 loans has been growing. The solvency ratio of employee pension institutions strengthened in the first quarter, but that of life and non-life insurance companies weakened slightly. Geopolitical tensions remain and the outlook for interest rates is uncertain, which increases the financial sector’s risks.

Finansinspektionen utredde tillgången på grundläggande banktjänster - inga betydande ändringar i tillgången eller prissättningen jämfört med tidigare12.6.2024 14:00:00 EEST | Tiedote

Kundernas rätt till lagstadgade grundläggande banktjänster tillgodoses i huvudsak bra i Finland. Enligt Finansinspektionens bedömning var tillgången till grundläggande banktjänster fortfarande bra och priserna i huvudsak skäliga 2023. Uppgifterna i utredningen baserar sig på situationen vid årsskiftet den 31 december 2023.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye