Työterveyslaitos

Anvisningar för läkare inom företagshälsovården kan bidra till att minska sjukfrånvaron

Dela

Interventionen som verkställdes vid Helsingfors stads företagshälsovård verkar ha minskat anställdas sjukfrånvaro. Det centrala i interventionen var rekommendationer för läkare. Rekommendationerna handlade om behandlingen av värk i nedre delen av ryggen, i axeln och i armbågsområdet samt bedömningen av behovet av och längden på en sjukledighet. Enligt forskarna är det sannolikt att interventionen genererade avsevärda ekonomiska nyttor.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 5.1.2022

I Arbetshälsoinstitutets undersökning analyserades både kvantitativt (Helsinki Health Study) och kvalitativt material. Det kvalitativa forskningsmaterialet samlades in genom att intervjua personal inom företagshälsovården.

Organisationen ansåg att interventionen som startades år 2016 var lyckad. Läkarna uppgav att de uppskattar rekommendationerna och tycker att dessa är pålitliga. Inledandet av rekommendationerna stöddes av den information om rekommendationerna och deras användningsändamål som läkarna hade fått samt uppskattningarna om nyttorna med rekommendationerna. Läkarna behövde också få möjligheter att agera enligt rekommendationerna. Bristen på mottagningstider kan ha lett till onödigt långa sjukledigheter.

Enligt studien hade inledandet av rekommendationer för behandlingen av smärttillstånd och för utskrivandet av sjukledigheter inom Helsingfors stads företagshälsovård en anknytning till de anställdas sjukfrånvaro. Antalet sjukledigheter sjönk betydligt när åren efter interventionen jämfördes med den föregående tidsperioden, men nedgången blev lite mindre i en längre jämförelse.

I registerundersökningens urval plockades alla anställda som arbetat hos Helsingfors stad under åren 2013–2018 (86 970 anställda med totalt över 3 miljoner sjukfrånvarodagar). I registeranalysen utnyttjades information både från arbetsgivaren och från nationella register. Det kvalitativa forskningsmaterialet samlades in åren 2019–2020 genom att intervjua personal inom företagshälsovården.

– Resultaten från vår undersökning bekräftar tidigare observationer om interventionens effekter i den forskade organisationen. Den avbrutna tidsserieanalysen av registermaterialet visade en nedåtgående utveckling i antalet sjukfrånvarodagar och -perioder utskrivna av företagshälsovården efter interventionen, säger forskarna.

Enligt forskningsintervjuerna fanns det utöver läkarnas agerande även många andra faktorer som påverkade sjukfrånvaron. Centrala faktorer för att hantera sjukfrånvaro var bland andra företagshälsovårdens inre struktur, multiprofessionella handlingsmönster och utvecklingspositiva kultur samt direktmottagningspraxisen hos företagsfysioterapeuterna. Även samarbetet med arbetsgivarorganisationen och de anställdas positiva ställning till alternativ till sjukledighet hade en inverkan på antalet sjukledigheter.

Forskningsprojektets resultat framhäver att inledandet av interventioner ska uppföljas aktivt och de goda handlingsmönstren ska etableras i organisationen för att resultaten inte ska förbli kortvariga. Den nya praxisen borde införas som en del av organisationens redan befintliga handlingsmönster.

FPA och Arbetarskyddsfonden bidrog till finansieringen av undersökningen.

Läs

Rapport (på finska):

Kausto J, Horppu R, Rosenström T, Väänänen A. Lääkäreiden ohjeistaminen työterveyshuollossa: monimenetelmätutkimus kunta-alalla (julkari.fi) 

Vetenskaplig artikel (på engelska):

Kausto J, Rosenström T, Ervasti J, Pietiläinen O, Kaila-Kangas L, Rahkonen O, Harkko J, Väänänen A, Kouvonen A, Lallukka T. Intervention targeted at physicians’ treatment of musculoskeletal disorders and sickness certification: an interrupted time series analysis | BMJ Open 

Mer information:

Johanna Kausto, specialforskare, Arbetshälsoinstitutet (registerundersökning)

tfn: +358 30 474 2509, e-post:johanna.kausto@ttl.fi

Ritva Horppu, specialsakkunnig, Arbetshälsoinstitutet (intervjuundersökning)

tfn: +358 30 474 277, e-post: ritva.horppu@ttl.fi

Ari Väänänen, forskningsprofessor, Arbetshälsoinstitutet

tfn: +358 30 474 2435, e-post: ari.vaananen@ttl.fi

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Työterveyslaitos
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

+35830 474 1https://www.ttl.fi/

Må bra av jobbet

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda. ttl.fi

 

Följ Työterveyslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työterveyslaitos

I välfärdsområdena ska man starkare koordinera social- och hälsovårdstjänster för personer i arbetsför ålder19.1.2022 08:30:00 EET | Tiedote

Arbetshälsoinstitutets sakkunniga betonar behovet av ett nära samarbete i välfärdsområdena när det gäller att organisera social- och hälsovårdstjänster för personer i arbetsför ålder. Redan nu har 14 sjukvårdsdistrikt förbundit sig till TYÖOTE-verksamhetsmodellen som förebygger en förlängning av sjukfrånvaron. Verksamhetsmodellen är ett exempel på hur företagshälsovårdskompetens inom arbetsförmåga kan gynna hela välfärdsområdet.

Hyvinvointialueilla tulee koordinoida vahvemmin työikäisten sotepalveluja19.1.2022 08:30:00 EET | Tiedote

Työterveyslaitoksen asiantuntijat korostavat, että hyvinvointialueilla on tehtävä tiivistä yhteistyötä työikäisten sotepalvelujen järjestämisessä. Jo 14 sairaanhoitopiiriä on sitoutunut TYÖOTE-toimintamalliin, jossa ehkäistään sairauspoissaolojen pitkittymistä. Toimintamalli on esimerkki siitä, miten työterveyshuollon työkykyosaaminen voi hyödyttää koko hyvinvointialuetta.

Ledarskap vid förändringar av arbetsutrymmen påverkar personalens välmående upp till ett år efter att utrymmena förändrats18.1.2022 08:32:09 EET | Tiedote

När arbetsutrymmen förändras och man övergår till aktivitetsbaserat kontor, påverkas personalnöjdheten inte bara av lokalerna utan också av hur ändringen genomförs. I en undersökning gjord av Arbetshälsoinstitutet var de personer som var missnöjda med förändringarna innan de flyttade in i de aktivitetsbaserat kontorockså missnöjda med de nya lokalerna ett år efter flytten. Undersökningen har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Facilities.

Työtilauudistuksen johtamistapa vaikuttaa henkilöstön tyytyväisyyteen jopa vuoden ajan18.1.2022 07:04:22 EET | Tiedote

Kun työtiloja uusitaan ja siirrytään monitilatoimistoihin, vaikuttavat henkilöstön tyytyväisyyteen paitsi tilat myös tilamuutoksen toteutustapa. Työterveyslaitoksen tutkimuksessa ne henkilöt, jotka olivat tyytymättömiä muutosjohtamiseen ennen monitilatoimistoon muuttoa, olivat tyytymättömiä myös uusiin tiloihin vielä vuosi muuton jälkeen. Tutkimus on julkaistu tieteellisessä Facilities-lehdessä.

Covid-19 och övergången till välfärdsområden är en utmaning för anställda inom social- och hälsovården14.1.2022 09:30:00 EET | Tiedote

Pandemin liksom oron för övergången till välfärdsområden belastar hårt de anställda inom social- och hälsovården. Resultaten från enkäten om arbetshälsa "Mitä kuuluu?" tyder på att coronaviruspandemin tär på krafterna på många sätt i ett flertal yrkesgrupper. Gedigen yrkeskompetens, arbetsgemenskapens stöd och ett vägledande ledarskap stödjer för sin del arbetshälsan.

Arbetshälsan inom social- och hälsovården är bättre än vad ryktet säger14.1.2022 09:30:00 EET | Tiedote

Arbetet inom vården upplevs fortfarande vara meningsfullt trots den ökade arbetsbelastningen. Mer än två tredjedelar av dem som svarade på Arbetshälsoinstitutets enkät om personalens arbetshälsa anser arbetet vara meningsfullt. Av respondenterna engagerar sig 88 procent väldigt mycket eller mycket i sitt arbete. Anställda inom social- och hälsovården får stöd för sin arbetshälsa av ett fungerande samarbete och sina överordnade.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum