Työterveyslaitos

Arbetsengagemang upplevs mest inom människorelaterade yrken och inom administrativt ledarskapsarbete

Dela
I materialet som sammanställts av svaren i Arbetshälsoinstitutets Arbetsengagemang-test framkommer att arbetsengagemang är kopplat till hälsa, arbetsförmåga och tillfredsställelse med livet. Enligt resultaten är arbetsengagemang inte ett sällsynt fenomen i finländskt arbetsliv. Det finns dock skillnader mellan olika verksamhetsområden. Arbetsengagemanget är stort speciellt inom undervisnings-, social- och hälsovårdssektorn. Inom industriellt arbete är engagemanget mindre.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 22.3.2023

Arbetsengagemang betyder ett positivt känslo- och motivationstillstånd, där personen upplever att hen är energisk, engagerad och fördjupad i sitt arbete. Det beskriver arbetsrelaterad iver och glädje samt upplevelsen av arbetet som betydelsefullt.

Det egna arbetsengagemanget kan man mäta med Arbetshälsoinstitutets kostnadsfria självvärderingstest. I Arbetslivskunskap-tjänsten har man nu samlat ett material från 60 000 testsvar från åren 2017–2021.

Arbetsengagemang är ganska vanligt

Nivån på arbetsengagemang var ganska hög eller hög hos sex av tio bland dem som svarade i testet. De upplever arbetsengagemang i genomsnitt flera gånger i veckan eller till och med dagligen. Motsvarande upplever cirka 40 procent arbetsengagemang en gång i veckan eller även mer sällan, deras arbetsengagemang kan alltså sägas vara på medelmåttig eller låg nivå.

– Arbetsengagemang-testets resultat visar att arbetsengagemanget är inte en ovanlig erfarenhet. Det upplevs i alla yrken, och likt tidigare undersökningar har det en positiv koppling till hälsa och positiv psykisk hälsa, rentav lycka, berättar forskningsprofessor Jari Hakanen från Arbetshälsoinstitutet.

– Kvinnor upplever mer arbetsengagemang än män. Även åldern påverkar eftersom särskilt 45-åringar och äldre arbetstagare upplever arbetsengagemang oftare än yngre, fortsätter Jari Hakanen.

Arbetsengagemang är emellertid inte lika vanligt i alla yrkesgrupper och branscher.

Arbetsengagemanget högt inom undervisnings- och socialsektorn

Att arbetet är krävande och ansvarsfullt syns även som arbetsengagemang i testresultaten. Arbetsengagemang upplevs speciellt inom människorelaterade yrken: cirka 71 procent av undervisningssektorns, 68 procent av socialsektorns och 65 procent av hälsovårdssektorns arbetstagare upplever högt arbetsengagemang. Även hos personer som utför administrativt ledarskapsarbete är ett högt arbetsengagemang vanligt: 69 procent. Även bland personer som utför konstnärligt arbete upplever cirka två av tre dvs. 65 procent högt arbetsengagemang.

Arbetsengagemanget minst inom industriellt arbete

Inom industriellt arbete upplever endast 37 procent arbetsengagemang dagligen eller flera gånger i veckan. Även inom industriellt arbete upplever alltså fler än var tredje arbetsengagemang regelbundet.

Arbetsengagemanget är mindre inom dessa branscher där endast cirka hälften av arbetstagarna upplever högt engagemang: byggnadsbranschen, trafikarbete, tjänst- och lantbruksarbete, handelsarbete, kontorsarbete och tekniskt eller vetenskapligt arbete.

Arbetsengagemang kopplat till hälsa och lycka

Man vet att arbetsengagemang har många positiva verkningar bland annat inom fysisk och psykisk hälsa, bra arbetsprestation och produktivitet, positiva inställningar till den egna arbetsplatsen samt initiativrikt och innovativt sätt att arbeta.

På grundval av materialet har erfarenheten av arbetsengagemang klart ett positivt samband även med självutvärderad hälsa samt nöjdhet med livet och lycka.

– Arbetsengagemang främjar arbetets meningsfullhet och hjälper oss att möta arbetets krav. Om arbetsengagemanget är litet borde man stärka det genom att ta hand om arbetsresurser, säger Jari Hakanen och fortsätter:

– De viktigaste arbetsresurserna för arbetsengagemanget är att man i arbetet mångsidigt kan använda sina kunskaper, lära sig nytt och utvecklas, det att man ser prestationerna i sitt arbete och får arbeta i en arbetsgrupp som fungerar bra. Arbetsengagemanget stärks även med serviceinriktat ledarskap och rättvis praxis på arbetsplatsen.

Mer information

  • Jari Hakanen, forskningsprofessor, Arbetshälsoinstitutet, tfn 040 562 5433, jari.hakanen@ttl.fi

Läs mer: Resultaten av Arbetsengagemang-testet i Arbetslivskunskap-tjänsten

Arbetsengagemang-testet

  • Test: https://www.ttl.fi/tyon-imu-testi (på finska)
  • Testet som är publicerat år 2010 ger den som svarar personlig respons på arbetsengagemanget som hen upplevt i förhållande till referensgruppens resultat

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Työterveyslaitos
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

+35830 474 1https://www.ttl.fi/

Må bra av jobbet

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

 För medier | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Följ Työterveyslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työterveyslaitos

Partiellt deltagande i arbetet under arbetsoförmåga är ofta ett bättre alternativ än full frånvaro7.6.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Användningen av förmåner vid partiell arbetsoförmåga ökade antalet arbetsår, men nyttan varierade mellan arbetstagargrupper. Användningen av partiell sjukdagpenning och partiell sjukpension varierade bland annat mellan den privata och den offentliga sektorn. Arbetshälsoinstitutets forskningsprojekt samlade ihop ny information om användningen av förmåner vid partiell arbetsoförmåga och om deras effekter på arbetskarriären.

Työkyvyttömyyden aikana osittainen työssäolo on usein tavoiteltavampi vaihtoehto kuin täysi poissaolo7.6.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Osatyökyvyttömyysetuuksien käyttö lisäsi työvuosia, mutta hyöty vaihteli työntekijäryhmittäin. Osasairauspäivärahan ja osatyökyvyttömyyseläkkeen käytössä oli eroja muun muassa yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Työterveyslaitoksen tutkimushanke kokosi yhteen uutta tietoa osatyökyvyttömyysetuuksien käytöstä ja työuravaikutuksista.

The exposure of the Finnish population to semivolatile organic compounds (SVOCs) studied in an extensive review6.6.2023 08:00:00 EEST | Press release

The experts of the Finnish Institute of Occupational Health (FIOH) and Finnish Institute for Health and Welfare (THL) have drawn up a review about the latest research data of the Finnish population’s exposure to semivolatile organic compounds (SVOCs) and the health risks related to the exposure to these compounds. No similar reviews have been previously carried out in Finland.SVOCs include a wide range of chemicals that are used in various consumer products and materials as coating agents, softeners and fire retardants, for example. According to the review, the exposure of the Finnish population to the studied SVOCs is, in general, at an acceptable level.

Finländarnas exponering för halvflyktiga organiska ämnen (SVOC) utreddes i en omfattande översikt6.6.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Arbetshälsoinstitutets och Institutet för hälsa och välfärds (THL) experter har utarbetat en översikt, som samlar senaste forskningsdata om den finländska befolkningens exponering för halvflyktiga organiska ämnen (SVOC) och relaterade hälsorisker. En motsvarande översikt har aldrig tidigare gjorts i Finland.Till SVOC-föreningarna hör ett brett spektrum av kemikalier, som används i olika konsumentprodukter och material bl.a. som ytbehandlingsmedel, mjukgörare och flamskyddsmedel. Enligt översikten är finländarnas exponering för SVOC-föreningar i regel på en acceptabel nivå.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum