Työterveyslaitos

Arbetslöshet som orsak till förlorade arbetsår har ökat och sjukpensionen som orsak har minskat

Dela

Efter finanskrisen åren 2010–2016 förlängdes yrkeslivet för 50-åringar, men däremot inte för 30-åringar. Allt fler arbetsår går förlorade till följd av arbetslöshet som de facto är en större orsak till förlorad arbetstid än sjukpension. Granskat enligt bransch går arbetsår förlorade mest inom hotell- och restaurangbranschen, inom förvaltning och stödtjänster samt kultur och nöje. Detta visar Arbetshälsoinstitutets undersökning.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 14.6.2022

År 2016 var den förväntade återstående tiden i arbetslivet för 30-åriga män 24,3 år och för kvinnor i samma ålder 24,6 år. Tiden är något kortare än i jämförelse med några år tidigare år 2013. Den förväntade återstående tiden i arbetslivet för kvinnor år 2016 var till och med kortare än 2010, direkt efter finanskrisen. Däremot ökade den förväntade återstående tiden i arbetslivet för 50-åringar en aning och var år 2016 för kvinnor över och för män under nio år.

Den förväntade återstående tiden i arbetslivet beskriver antalet år som återstår i arbetslivet för personer i en viss ålder. Enligt beräkningarna förväntas antalet återstående år i arbetslivet enligt åldersgrupp förbli oförändrade efter beräkningstidpunkten.

Förlorade arbetsår har ökat till följd av arbetslöshet

År 2016 förväntades 30-åringar ha framför sig fyra år av arbetslöshet och knappt två år tillsvidare gällande full sjukpension. År 2010 var motsvarande siffror cirka tre år arbetslöshet och två och ett halvt år sjukpension.

– Betydelsen av arbetslöshet för arbetsoförmåga som en alternativ stödform vanligtvis accentueras vid en konjunkturnedgång, berättar Taina Leinonen, äldre forskare vid Arbetshälsoinstitutet.

– Efter granskningsperioden har långtidsarbetslösheten efter tillfälligt förminskning åter stigit och uppnått en hög nivå och därför kommer arbetsår även i en nära tid sannolikt att gå förlorade i stor omfattning, påpekar Leinonen.

Sjukdagpenning, tidsbegränsad arbetsoförmåga, partiell sjukpension och ålderspension som orsak till förlorade arbetsår förblev relativt oförändrad under granskningsperioden.

För första gången beräknades förväntade återstående tid enligt bransch – avsevärda skillnader mellan yrkeslivsprognoser

Förutom analyser av den allmänna befolkningen undersöktes respektive bransch specifikt och i dessa ingick uppgifter om personer som deltog i arbetslivet vid ingången av det år då materialet granskades.

– Trots vetskapen om att de omedelbara effekterna på sysselsättningen efter finanskrisen 2008–2009 i synnerhet märktes inom industrin och byggbranschen ser utvecklingen av yrkeslivet under åren efter den ekonomiska krisen dock mest negativ ut inom andra branscher, berättar Leinonen.

Mest gick arbetsår förlorade inom hotell- och restaurangbranschen, inom förvaltning och stödtjänster samt kultur och nöje. Den främsta orsaken var arbetslöshet.

– Situationen kan i alla fall inte anses ha förbättrats under de senaste åren, då det är precis dessa branscher som coronavirusepidemin har drabbat, påpekar Leinonen.

Inom andra branscher har utvecklingen däremot varit positiv. Exempelvis inom industri och vattenförsörjning, avloppsrening och avfallshantering ökade den förväntade återstående tiden i arbetslivet även för 30-åriga män och arbetslöshetstiden förkortades på motsvande sätt.

Varför beräknas den återstående förväntade tiden i arbetslivet?

  • Genom uppgifter om återstående förväntad tid i arbetslivet fattas slutsatser om till exempel skillnader mellan den kumulativa längden på yrkeslivet bland olika folkgrupper, år och länder, utan att det är nödvändigt att följa upp individer under hela deras yrkesliv.
  • Beräkningarna om förväntad återstående tid i arbetslivet erbjuder aktuella uppgifter om karriärer genom att prognostisera framtiden.
  • Den återstående förväntade tiden i arbetslivet berättar om den tid då en person i en viss ålder förväntas tillbringa i arbetslivet under förutsättningen att de åldersgruppsspecifika siffrorna för deltagande i arbete och mortalitet förblir oförändrade från den tidpunkt då de mättes.
  • Förlorade arbetsår är den omvända motsvarigheten till den återstående förväntade tiden i arbetslivet då en person i arbetsför ålder deltar i annat än i arbete.

Hur gjordes undersökningen?

  • Undersökningen beräknade återstående förväntade tider i arbetslivet och förlorade arbetsår i den allmänna finländska befolkningen samt inom olika branscher åren 2010, 2013 och 2016.
  • Analysen använde ett nationellt representativt registermaterial och Sullivans metod som grundar sig på tabeller över livslängd. Deltagande i arbete och andra aktiviteter bestämdes utifrån perioder av förtjänster och sociala förmåner.
  • Undersökningen finansierades av Rådet för strategisk forskning inom LIFECON-programmet (345170) ”Konsekvenserna av förändringar i befolkningsstrukturen på livscykeln och ekonomin” samt av Nordiska ministerrådet (1023600).

Forskningsartikel

Leinonen T, Viikari-Juntura E, Solovieva S. Työajanodotteet ja menetetyt työvuodet yleisessä väestössä ja eri toimialoilla vuosina 2010, 2013 ja 2016. Työpoliittinen aikakauskirja 2/2022. 

Ytterligare information

Taina Leinonen, äldre forskare, Arbetshälsoinstitutet, tfn 050 3271723, taina.leinonen[at]ttl.fi, @taina_leinonen

LIFECON-projekt (på engelska och finska)

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Työterveyslaitos
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

+35830 474 1https://www.ttl.fi/

Må bra av jobbet

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

 För medier | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Följ Työterveyslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työterveyslaitos

Ungas arbetshälsa försämrades inom servicebranscherna – det lönar sig att satsa på återhämtning och inskolning15.6.2022 08:30:00 EEST | Tiedote

Under 35-åriga arbetstagare inom servicebranscherna ansåg sin arbetshälsa vara sämre än ett år sedan, framgår det av Arbetshälsoinstitutets enkät. Både bristen på arbetskraft och coronatidens inverkan återspeglas i resultaten. Ungas erfarenheter av arbetsgemenskaper är dock positivare än äldre arbetstagares, vilket är en bra utgångspunkt för utvecklingen av arbetshälsan. Experter uppmuntrar att förbättra ledningen av arbetsförmågan, speciellt organiseringen av arbetet, det sociala stödet, återhämtningsfärdigheterna och inskolningen.

Nuorten työhyvinvointi heikentyi palvelualoilla – palautumiseen ja perehdytykseen kannattaa panostaa15.6.2022 08:30:00 EEST | Tiedote

Alle 35-vuotiaat palvelualojen työntekijät kokevat työhyvinvointinsa huonommaksi kuin vuosi sitten, kertoo Työterveyslaitoksen kyselytutkimus. Sekä työvoimapula että korona-ajan vaikutukset heijastuvat tuloksissa. Kokemukset työyhteisöistä ovat nuorilla kuitenkin myönteisempiä kuin vanhemmilla työntekijöillä, mikä on hyvä lähtökohta työhyvinvoinnin kehittämistyölle. Asiantuntijat kannustavat tekemään parannuksia työkykyjohtamiseen ja siinä erityisesti töiden organisointiin, sosiaaliseen tukeen, palautumistaitoihin ja perehdyttämiseen.

People over 50 years of age should be offered the opportunity to reduce night shifts and long hours14.6.2022 10:48:04 EEST | Press release

Finnish Institute of Occupational Health media release, 13 June 2022 For ageing employees, night work reduces sleep quality and recovering from demanding shifts takes more time. Based on new research results, the Finnish Institute of Occupational Health recommends providing employees over 50 years of age with better opportunities to reduce night shifts and long hours. Participatory working time scheduling, which provides employees with increased opportunities to influence their working hours, has proved to be an effective tool, also for supporting the well-being at work of ageing employees.

Työttömyyden merkitys menetettyjen työvuosien syynä on kasvanut ja työkyvyttömyyseläkkeen vähentynyt14.6.2022 10:14:08 EEST | Tiedote

Finanssikriisin jälkeisinä vuosina 2010–2016 odotettu työura piteni 50-vuotiailla, mutta 30-vuotiailla sen sijaan ei. Työttömyyden vuoksi menetetään yhä enemmän työvuosia ja työttömyys onkin korvannut työkyvyttömyyseläkettä menetetyn työajan suurimpana syynä. Toimialoittain tarkasteltuna eniten työvuosia menetetään majoituksen ja ravitsemuksen, hallinto- ja tukipalveluiden sekä taiteen ja viihteen aloilla, osoittaa Työterveyslaitoksen tutkimus. Tutkimus liittyy LIFECON-hankkeeseen.

Personer som fyllt 50 år borde ges möjlighet till mindre nattarbete och mindre långa arbetstider13.6.2022 09:41:02 EEST | Tiedote

Pressmeddelande 13.6.2022 Nattarbete försämrar sömnens kvalitet hos äldre anställda och återhämtningen från krävande arbetspass tar längre tid än förut. Utifrån nya forskningsresultat rekommenderar Arbetshälsoinstitutet bättre möjligheter till mindre nattarbete och mindre långa arbetstider för 50 år fyllda. En gemensam skiftplanering som förbättrar möjligheterna att påverka arbetstiden har visat sig vara ett fungerande verktyg även för att stötta arbetshälsan hos äldre anställda.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum