VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Det bör tas fram en helhetsbild av de sysselsättningspolitiska åtgärderna

Dela

Sysselsättningspåverkande åtgärder bereds i flera ministerier, men det framkommer inte någon helhetsbild enligt vad Statens revisionsverk har funnit. Därför bör det tas fram en heltäckande bild av sysselsättningsåtgärderna och deras effekter på såväl de offentliga finanserna som på människors inkomster. En helhetsbild av olika sysselsättningsåtgärder skulle bidra till att de planerade åtgärderna blir mer ändamålsenliga och verkningsfulla.

Kuva: iStock
Kuva: iStock

Under statsminister Juha Sipiläs regeringsperiod var ökning av sysselsättningen en central metod för att balansera de offentliga finanserna. I revisionen granskade revisionsverket regeringen Sipiläs beredning av sysselsättningspolitiska åtgärder ur de offentliga finansernas perspektiv samt beredningen av sysselsättningsrelaterade finanspolitiska åtgärder.

Sysselsättningen påverkar de offentliga finanserna både direkt och indirekt. Den påverkar framförallt skatteinkomsterna och utgifterna för social trygghet. Den förra regeringsperiodens sysselsättningsåtgärder handlade i stor utsträckning om ekonomiska incitament: nedskärningar i utkomstskyddet för arbetslösa och skattesänkningar. En del åtgärder, såsom förkortningen av arbetslöshetsdagpenningsperioden, gav direkta besparingar i de offentliga finanserna medan en del ökade de offentliga utgifterna. Ett exempel på ökning är att statens finansieringsandel i sjukvårdsförsäkringen höjdes från 44,9 till 67 procent genom konkurrenskraftsavtalet.

”Sysselsättningsåtgärder påverkar de offentliga finanserna mestadels indirekt och har ofta en fördröjd effekt. Därför vore det bra att utvärdera vilka balanseringsmål för de offentliga finanserna man kan koppla till sysselsättningspolitiken”, säger överrevisor Pälvi Polojärvi.

Sysselsättningsgraden säger inte allt om saldot i de offentliga finanserna

Sysselsättningsgraden säger inte allt om saldot i de offentliga finanserna: kvaliteten på sysselsättningen har betydelse när man bedömer dess effekt på de offentliga finanserna.

”Deltidsarbete eller arbete som ger otillräcklig utkomst balanserar inte de offentliga finanserna lika bra som ett heltidsarbete där inkomstnivån är hög. Intaget av skatt på förvärvsinkomster påverkas av lönenivån och lönesumman likaväl som av antalet sysselsatta”, påpekar Polojärvi.

Under statsminister Sipiläs regeringsperiod vidtogs flera olika åtgärder med sikte på att förbättra sysselsättningen. Det har inte varit möjligt att utvärdera deras effekter på ett tillförlitligt sätt i efterhand då det samtidigt gjordes flera förändringar som berörde alla överlag.

”Det är viktigt att få kunskap om vilken effekt sysselsättningsåtgärder har för att kunna jämföra åtgärdernas kostnader med deras nyttor. Därför bör efterhandsutvärdering av åtgärderna möjliggöras.”

Revisionsverket rekommenderar att finansministeriet i samarbete med arbets- och näringsministeriet och social- och hälsovårdsministeriet regelbundet publicerar en sammanfattning av åtgärder som vidtagits för att uppnå sysselsättningsgradsmålet. Syftet är att sammanställa sysselsättningsåtgärderna och bedömningarna av deras kostnader samt effekter på sysselsättningen och inkomsterna.

Ta del av publikationen: Samordning av finanspolitiken och sysselsättningspolitiken

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Kuva: iStock
Kuva: iStock
Ladda ned bild

Länkar

Om

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Följ VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Poikkeavat budjetointiratkaisut hämärtävät talousarvion läpinäkyvyyttä ja lisäävät kustannuksia30.9.2020 06:45:00 EESTTiedote

Talousarvion laadintamenettelyt ovat epäyhtenäisiä eri hallinnonaloilla vuoden 2019 budjetissa, havaitsi Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV). Menettelyt eivät ole yhtenäistyneet vuosina 2015–2019, ja epäyhtenäisyys on kasvanut vuoden 2020 talousarviossa. Yhtenäinen budjetointi vahvistaisi eduskunnan budjettivallan ja siihen liittyvän tiedonsaantioikeuden toteutumista.

Unstable times call for a long-term fiscal policy – central government has operated extremely well in the exceptional circumstances17.9.2020 14:00:00 EESTPress release

According to the National Audit Office (NAOF), accurate information should be available on measures aimed at balancing general government finances, and the measures should also be assessed regularly during the government term. The NAOF has published its annual report, which compiles the NAOF's most recent observations of central government and central government finances.

Instabila tider kräver en långsiktig ekonomisk politik – statsförvaltningen har agerat på utmärkt sätt under rådande exceptionella förhållanden17.9.2020 14:00:00 EESTTiedote

Enligt Statens revisionsverk ska exakt information ges om åtgärder som stabiliserar den offentliga ekonomin, och åtgärderna ska utvärderas regelbundet under regeringsperioden. Revisionsverket har publicerat sin årsberättelse som sammanställer de senaste observationerna om statsekonomin och statsförvaltningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum