Työterveyslaitos

Erfarenheter av coronapandemin samlades in från arbetsplatser för framtiden

Dela
Arbetshälsoinstitutet utredde arbetsplatsernas verksamhetssätt och erfarenheter från åren 2020–2021. Lärdomarna av coronapandemin kan utnyttjas i diskussioner kring sätt att hantera kommande pandemier.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 9.2.2023

I Arbetshälsoinstitutets forskningsprojekt utreddes arbetsplatsernas verksamhetssätt under coronapandemin. Nyckeln till framgångsrik riskhantering var arbetsplatsernas egen riskbedömning och allmänna anvisningar.

– Det är nu viktigt att teckna ner arbetsplatsernas erfarenheter och lärdomar så att de kan utnyttjas när man överväger sätt att hantera kommande pandemier, säger ledande forskare Pia Perttula från Arbetshälsoinstitutet.

Under coronapandemin började arbetsplatser ägna särskild uppmärksamhet åt hälsa och säkerhet. I och med coronan identifierade arbetsplatserna tydligare än tidigare behovet av en riskbedömning av biologiska agenser.

På arbetsplatsen bör risker bedömas som en helhet

Belastningsfaktorer på arbetsplatsen under coronapandemin inkluderade bland annat rädslan för att insjukna i corona, det snabba införandet och hanteringen av distansarbetspraxis och den försvagade känslan av gemenskap på arbetsplatsen. Även ärenden förknippade med anställningsförhållanden väckte oro.

– Det kommer även i fortsättningen att vara viktigt att olika risker bedöms som en helhet och att information och anvisningar tas fram för arbetsplatser för riskhanteringen, påminner äldre sakkunnig Sirpa Laitinen.

Redan i de tidiga stadierna av pandemin identifierades och genomfördes fungerande riskhanteringsåtgärder på arbetsplatserna, till exempel effektivare hygien- och rengöringspraxis, säkerhetsavstånd och minskning av antalet möten mellan människor på arbetsplatsen. Arbetsplatserna använde sig av företagshälsovårdens expertis i sin riskbedömning.

Även behovet av intern kommunikation betonades under pandemin. För att hantera riskerna var det viktigt att med hjälp av kommunikation nå både arbetsplatsens egen personal och andra som arbetade i arbetsplatsens lokaler.

Allmänna anvisningar skapas bäst i samarbete

Behovet av information var stort på arbetsplatserna under coronapandemin. Särskilt i början var arbetsplatserna intresserade av konkreta tips om vilka åtgärder som bör vidtas på arbetsplatserna för att hantera coronarisken. Arbetsplatserna ansåg att offentlig kommunikation var nödvändig, men bedömde att informationen ibland var motsägelsefull och utmanande att tillämpa på arbetsplatsen.

– Ett nära samarbete mellan producenterna av allmänna anvisningar är en förutsättning för att anvisningarna är överensstämmande och når arbetsplatserna, säger äldre sakkunnig Erja Mäkelä.

Det är viktigt att teckna ner lärdomar från coronapandemin för framtiden och att ta hänsyn till pandemins olika faser. Arbetshälsoinstitutets experter har tagit fram anvisningar för arbetsplatsernas för de olika stadierna i pandemicykeln. Dessa finns i forskningsprojektets slutrapport.

– Enligt WHO befinner vi oss fortfarande i pandemifasen. I praktiken genomgår dock arbetsplatserna en fas av återhämtning från pandemin. Senast nu är det viktigt att skriva ner de anvisningar och åtgärder som var avgörande för den egna arbetsplatsen vid bekämpningen av infektioner, konstaterar Mäkelä.

Läs mer

Forskningsprojekt: Pandemi och riskhantering

  • Syftet med undersökningen var att reda ut och utvärdera arbetsplatsernas lärdomar och erfarenheter om coronapandemins effekter på hanteringen av arbetssäkerhet. Dessutom utreddes arbetsplatsernas verksamhetssätt, tidpunkterna för åtgärder för att förhindra exponering och det informationsflödesnätverk som användes av arbetsplatsen för att bedöma och hantera risker under epidemin. Syftet var att hitta bra sätt med vilka arbetsplatserna även i fortsättningen kan förbereda sig för de risker som biologiska agenser orsakar.
  • Målgruppen för undersökningen var Noll olycksfall-forumets nätverk av arbetsplatser och de parter vars information användes av arbetsplatserna under pandemin. Som forskningsmaterial användes allmänna anvisningar från pandemitiden.
  • I undersökningen granskades perioden 1.1.2020–31.12.2021.
  • Projektets webbplats (på finska): Pandemia ja riskien hallinta | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Ytterligare information

  • Ledande forskare Pia Perttula (forskning), pia.perttula@ttl.fi, +35843 820 0499
  • Äldre sakkunnig Sirpa Laitinen (biologiska riskfaktorer), Sirpa.Laitinen@ttl.fi, +35846 851 1911
  • Äldre sakkunnig Erja Mäkelä (riskhanteringsanvisningar), erja.makela@ttl.fi, +35846 851 4948
  • Projektledare Tiina-Mari Monni, Tiina-Mari.Monni@ttl.fi, +35850 433 1607

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Työterveyslaitos
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

+35830 474 1https://www.ttl.fi/

Må bra av jobbet

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

 För medier | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Följ Työterveyslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työterveyslaitos

Employees’ own responsibility for maintaining work ability and health increases in remote work—common ground rules and supervisor support are needed28.3.2023 08:30:00 EEST | Press release

According to a recent study, the most significant health threat detected in remote work during the COVID-19 pandemic was not getting enough sleep. Stress eating was also common. With regard to work ability, the lack of recovery and sense of community during the working day was significant. Workplaces are now responsible for developing new ways to support health-related behaviour and to observe and maintain employees’ work ability even when working remotely.

Arbetstagarens eget ansvar för att upprätthålla arbetsförmågan och hälsan ökar vid distansarbete – gemensamma spelregler och chefens stöd behövs28.3.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Enligt en nyligen genomförd undersökning var det största hotet mot hälsan som observerades vid distansarbete under coronaperioden kort nattsömn. Även stressätandet ökade. När det gäller arbetsförmågan var bristen på återhämtning och social gemenskap under arbetsdagen betydande. Det ligger nu på arbetsplatsernas ansvar att utveckla nya sätt att stödja hälsobeteende och att observera och upprätthålla arbetsförmågan även när man arbetar på distans.

Työntekijän oma vastuu työkyvyn ja terveyden ylläpitämisestä lisääntyy etätyössä – tarvitaan yhteisiä pelisääntöjä ja esihenkilön tukea28.3.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Tuoreen tutkimuksen perusteella merkittävin korona-ajan etätyössä havaittu terveysuhka oli lyhyet yöunet. Myös stressisyöminen lisääntyi. Työkyvyn kannalta merkittävää oli työpäivän aikaisen palautumisen ja yhteisöllisyyden puute. Työpaikkojen vastuulla on nyt kehittää uusia tapoja tukea terveyskäyttäytymistä sekä havainnoida ja ylläpitää työkykyä myös etätyössä.

Arbetsengagemang upplevs mest inom människorelaterade yrken och inom administrativt ledarskapsarbete22.3.2023 09:00:00 EET | Tiedote

I materialet som sammanställts av svaren i Arbetshälsoinstitutets Arbetsengagemang-test framkommer att arbetsengagemang är kopplat till hälsa, arbetsförmåga och tillfredsställelse med livet. Enligt resultaten är arbetsengagemang inte ett sällsynt fenomen i finländskt arbetsliv. Det finns dock skillnader mellan olika verksamhetsområden. Arbetsengagemanget är stort speciellt inom undervisnings-, social- och hälsovårdssektorn. Inom industriellt arbete är engagemanget mindre.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum