Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Förvaltningsdomstolen meddelade tre beslut som gäller markankanvändning och byggande i Kivistö

Dela

Helsingfors förvaltningsdomstol har idag meddelat beslut i ett undantagsärende enligt naturvårdslagen samt i två detaljplansärenden som gäller Kivistö-området.

Både Diamantgrändens skog, som sträcker sig över Trä-Kivistös samt Trä-Kivistös inledande detaljplaneområden, och skogen i Koivupääbäcken, som ligger i Kivistös stjärnas detaljplaneområde, hade i utredningen utvärderats som mycket betydande förekomstområden för den hotade gröna sköldmossan.

NTM-centralen hade kunnat bevilja undantaget för flyttning av fem förekomster av grön sköldmossa

Vad gäller undantaget enligt naturvårdslagen konstaterade förvaltningsdomstolen i skälen för sitt beslut att det hade upptäckts rikligt med nya förekomstområden för grön sköldmossa både i Kivistö-området och i hela Vanda stads område under de senaste åren, utav vilka undantaget som nu hade beviljats gällde fem. Fyra av förekomstområdena fanns i Trä-Kivistös detaljplaneområde, som redan hade vunnit laga kraft, och ett fanns i Trä-Kivistös inledande kvarters detaljplaneområde. Det uppskattades finnas förutsättningar för flyttning av förekomsterna till det närliggande förekomstområdet för grön sköldmossa i Flaggparken så att arten kunde klara sig, även om det fanns osäkerhetsfaktorer. Med beaktade av den utredning som hade fåtts om förekomstområdena i Vandas och Kivistös områden i sin helhet, ansåg förvaltningsdomstolen att även utdöendet av förekomstområdet i Diamantgrändens skog vid en misslyckad flytt sannolikt inte skulle ha en betydande försämrande effekt på artens skyddsnivå. De rättsliga förutsättningarna för beviljandet av undantaget hade uppfyllts.

Trä-Kivistös inledande kvarters detaljplan hade kunnat godkännas

Vad gäller Trä-Kivistös inledande kvarters detaljplan konstaterade förvaltningsdomstolen i skälen för sitt beslut bland annat att förekomsten av grön sköldmossa som en hotad art i området måste beaktas vid utarbetandet av detaljplanen i enlighet med innehållskraven som gäller värnandet av naturmiljön i markanvändnings- och bygglagen. När det ändå togs i beaktande att södra delen av Trä-Kivistös inledande kvarters detaljplanområdet enbart omfattat en liten del av de kärnområden för den gröna sköldmossan som har konstaterats i Kivistö-området och att NTM-centralen hade beviljat undantagstillstånd för flyttning av den enda sporsamlingsförekomsten som har upptäckts på området i fråga, ansåg förvaltningsdomstolen att stadsfullmäktiges beslut inte var lagstridigt på grunder som gäller beaktandet av grön sköldmossa.

Detaljplanen för Kivistös stjärna lagstridig

Vad gäller detaljplanen för Kivistös stjärna konstaterade förvaltningsdomstolen bland annat att det i fladdermuskartläggningen från år 2009 konstaterats att planeringsområdet har en stor betydelse för det lokala fladdermussamhället. Förvaltningsdomstolen ansåg att fladdermusredogörelsen borde ha uppdaterats och även eventuella föröknings- och rastplatser i området borde ha utretts. Detaljplanens fladdermusutredningar var således bristfälliga.

Koivupääbäckens skogsområde, som har uppskattats vara ett mycket betydelsefullt förekomstområde för den gröna sköldsmossan, hade i detaljplanen anvisats för effektivt bostadsbygge och förekomststammarna skulle huvudsakligen ha blivit under byggandet. Förvaltningsdomstolen ansåg att den gröna sköldmossans status i Koivupääbäckens område skulle försämras markant vid förverkligandet av Kivistös stjärnas detaljplan. När man i helhetsbedömningen även tog i beaktande byggandet som hade anvisats för Diamantgränden, vilken hade uppskattats vara det andra mycket betydande förekomstområdet för den gröna sköldsmossan i Kivistö-området, skulle byggandet i Koivupääbäckens skogsområdet betyda en fara för att de båda mycket betydande förekomstområdena för den gröna sköldsmossan försämras markant eller eventuellt förstörs.

På grund av den bristfälliga fladdermusutredningen och observationerna som gjorts över den gröna sköldsmossan, uppfyllde detaljplanen inte innehållskravet enligt markanvändnings- och bygglagen som gäller värnandet av naturmiljön och förbudet att förstöra särskilda värden som förknippas med den.

Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund rf hade anfört besvär över NTM-centralen i Nylands undantagsbeslut samt över Kivistös stjärnas detaljplan. Utöver Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund rf hade även Finlands naturskyddsförbunds förening i Vanda rf anfört besvär över Trä-Kivistös indelande detaljplan och ändringen av detaljplanen.

Förvaltningsdomstolens beslut kan överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsuppgifter och beställning av beslut
Henna Classen
Informatiker
Tel: 029 56 42008
henna.classen@oikeus.fi

Beslut: 21/0124/1, H5919/2021 och H5923/2021
Diarienummer: 02961/19, 20112/2020 och 20150/2021

Om

Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol
Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstolHelsingfors förvaltningsdomstol har som uppgift att ge rättsskydd i förvaltningsärenden. Förvaltningsdomstolen avgör besvär som anförts över statens, kommuners och andra offentliga samfunds beslut samt förvaltningstvistemål. Till Helsingfors förvaltningsdomstols domkrets hör kommunerna i Nyland. Vid Helsingfors förvaltningsdomstol handläggs även hela landets mervärdesskatte- och tullbesvär.

Följ Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Förvaltningsdomstolen upphävde delar av Nylandsplanen 2050, som utgörs av en helhet av landskapsplaner. Största delen av besvären avslogs.24.9.2021 12:08:35 EEST | Tiedote

Förvaltningsdomstolen har genom tre beslut som meddelades i dag avslagit största delen av de besvär som riktade sig mot godkännandet av Nylands landskapsförbunds landskapsplan 2050-helhet. Förvaltningsdomstolen upphävde dock delar av landskapsplanen på besvär från naturskyddsföreningar och delar av de planbestämmelser som gällde stora detaljhandelsenheter på besvär från Nylands NTM-central. Förvaltningsdomstolen ansåg att planen var lagstridig till denna del.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum