HUS

Fullmäktiges beslut 17.12: HUS fullmäktige godkände budgeten för 2021och ekonomiplanen för 2021–23

Dela

Resultatmålet för 2021 är ett nollresultat. Coronavirusepidemin kommer att påverka HUS verksamhet också nästa år.

Budgeten för år 2020 ändrades

Finansministeriet har beviljat sjukvårdsdistriktet understöd för att kompensera de kostnader och det underskott coronavirusepidemin gett upphov till. HUS andel av den första understödsposten är 71,1 miljoner euro. Beslut om en andra understödspost har utlovats inom år 2020, betalningen sker däremot i början av år 2021.

Under förutsättningen att understöden betalas i sin helhet fastställde fullmäktige de bindande nettokostnaderna för Samkommunen HNS till ett belopp som är 60,3 miljoner lägre än i budgeten, vilket innebär att de bindande nettokostnaderna i budgeten är 1 776,7 milj. euro och underskottet i enlighet med budgeten 40 miljoner euro.

Det är dock möjligt att underskottet är större än 40 miljoner, beroende på mängden understöd som fås från staten. Därför beslöt fullmäktige att befullmäktiga styrelsen att erlägga en tilläggsbetalning för medlemskommunernas betalningsandel i samband med upprättandet av bokslutet för 2020. I och med detta ändras målet för de bindande nettokostnaderna med motsvarande belopp som räkenskapsperiodens resultat, dvs. nettokostnaderna ökar.

Ärendet har senast behandlats i styrelsen 30.11.2020

För mera information:
Ekonomidirektör Jari Finnilä, jari.finnila(at)hus.fi


Coronavirusepidemin återspeglas också i budgeten för 2021

Coronavirusepidemins inverkan på HUS verksamhet och ekonomi 2020 har utan tvekan varit den mest dominerande, vilket också syns i planeringen av ekonomin för år 2021. Utgångspunkten för planeringen av budgeten har varit HUS strategiska mål och bindande finansiella mål: resultatmål, bindande nettokostnader, investeringarnas totala mängd samt en långfristig lånestock vid årets slut.

Vårdköerna som uppstått till följd av coronaviruspandemin orsakar en överföring av elektiva patienter. Konsekvensen av överföringen av elektiva patienter till 2021 uppskattas bli cirka 64 miljoner euro. Med beaktandet av detta fastställde fullmäktige samkommunens bindande nettokostnader till högst 1912,6 miljoner euro och maximibeloppet för investeringarna till högst 291 miljoner euro. Den långfristiga lånestocken är i slutet av år 2020 högst 854 miljoner euro. Resultatmålet för 2021 är noll euro.

Fullmäktige ändrade avdelningsvårdavgifterna för psykiatriska patienter så att de hålls på nuvarande nivå de första 10 dygnen, dvs. 17,90 € per dygn varefter vården är avgiftsfri.

I investeringarna ingår två betydande projekt vars estimerade kostnader är minst 10 miljoner euro:

Renoveringen av Kvinnoklinikens A-hus till ett pris på högst 32 miljoner euro: i kostnaderna kan ändringen av 9/2020 i anbudsprisindex beaktas utan separat behandling i fullmäktige.

Investeringar i eget kapital i aktiebolaget för Dals samsjukhus som grundas under åren 2021-2024 till totalt högst 16 miljoner euro.

Budgeten och ekonomiplanen behandlades under styrelsens senaste möte 30.11.2020

För mera information:
Fullmäktiges ordförande Minerva Krohn, minerva.krohn(at)gmail.com


Protokoll och alla beslut 

Nyckelord

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum