VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Generaldirektör Tytti Yli-Viikari: Statens tillgångar ska förvaltas på ett systematiskt sätt

Dela

Revisionsverket understryker att statens tillgångar ska förvaltas på ett systematiskt sätt enligt de långsiktiga strategiska målen.

Statens revisionsverk har publicerat sin årsberättelse. I berättelsen presenterar revisionsverket för riksdagen sina viktigaste observationer om skötseln av statsfinanserna och förvaltningen. Revisionsverket lyfter särskilt fram att statens tillgångar ska förvaltas på ett ansvarsfullt sätt.

När statens ekonomiska ställning bedöms, ska hänsyn inte enbart tas till statsskulden utan även till tillgångarna, som är ungefär lika stora som skulden. Statens tillgångar beräknas uppgå till cirka 100 miljarder euro och inbegriper bolagsinnehav, mark- och skogsområden, byggnader, vägar och järnvägar.

Målet för statens tillgångar är i regel inte enbart att generera intäkter. Det finns också andra mål. Ett innehav kan ha en strategisk betydelse, till exempel när det gäller innehav inom energisektorn, och omfatta olika samhällsuppgifter genom monopolställning. Med markegendom är det möjligt att tillhandahålla rekreationstjänster, och byggnadsbeståndet har historiska värden. Revisionsverket understryker att statens tillgångar ska förvaltas på ett systematiskt sätt enligt de långsiktiga strategiska målen.

”I politiken konkurrerar kortsiktiga och långsiktiga mål om samhällets uppmärksamhet. Folk dras till snabba, spektakulära och slagkraftiga löften i politiken. Trots att beslutsfattarna har tillgång till allt större mängd information av allt högre kvalitet, är det svårt att utnyttja informationen i en miljö som förändras i snabb takt. Långsiktighet är dock viktig i statsförvaltningens verksamhet”, säger Tytti Yli-Viikari, generaldirektör för revisionsverket.

När staten överväger avyttring av tillgångar för att kunna finansiera utgifter eller nya investeringar, bör den också granska andra alternativ, till exempel att ta skuld. Vid avyttring av en tillgång ska hänsyn tas till att intäkterna från tillgången upphör efter avyttringen.

I nuläget har Statens pensionsfond en femtedel av statens tillgångar. Fonden har ett betydande värde och den har använts som en fond för ett visst slags buffertsparande. Pensionsfondens tillgångar har använts för att balansera budgeten, och en del överföringar som är större än planerat har gjorts till fonden under goda tider.

”Det lagenliga målet för beloppet i pensionsfonden är problematiskt nu när målet nästan är uppnått. Fondens investeringsstrategi kan i alltför hög grad fokusera på att sörja för fondens säkerhet, och då kan fondens avkastning bli lägre”, säger Yli-Viikari.

Andra teman i revisionsverkets årsberättelse är statens verksamhet som främjare av hållbara lösningar, statens riskhanteringspolitik och digitalisering av förvaltningens tjänster.

Enligt generaldirektör Tytti Yli-Viikari är hållbarhetsmålen en bra metod att främja ansvaret för samhällsutvecklingen. Hållbar utveckling kan stödjas genom att långsiktiga mål kopplas till budgeten, och hållbarhetspolitiken ska föras över regeringsperioderna.

Revisionsverket rekommenderar en mer omfattande riskhanteringspolitik för staten. Då kommer oväntade händelser inte att lamslå statens kapacitet att tillhandahålla tjänster. Yli-Viikari påpekar att riskhantering behövs även för att skapa en helhetsbild av statsförvaltningen och statsfinanserna. Den förbättrar människors tillit till statens verksamhet.

När offentliga tjänster digitaliseras kan de bli oberoende av tid och plats. På så vis är det möjligt att effektivisera verksamheten och spara allas tid och kostnader. En lyckad digitalisering utgår från en uppdaterad lagstiftning och från att det handlingsutrymme som lagstiftningen erbjuder utnyttjas vid omorganiseringen på ett effektivt sätt.

”Regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering har identifierat behovet att förnya tillvägagångssätten i politiken. Långsiktig planering och parlamentariskt engagemang för de gemensamma utvecklingsmålen ökar sannolikheten för att de krävande strukturreformerna blir verklighet”, säger Tytti Yli-Viikari, general för Statens revisionsverk, när hon sammanfattar nuläget.

Ta del av revisionsverkets observationer om statsfinanserna: Revisionsverkets årsberättelse till riksdagen 2019

Fler granskningar gjorda av Statens revisionsverk och information om god förvaltning: VTV.fi

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Följ VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Effektiva sysselsättningsinsatser är avgörande för Finlands efterlevnad av EU:s finanspolitiska regler7.11.2019 06:45:00 EETTiedote

Enligt Statens revisionsverks bedömning riskerar Finland att bryta mot de regler i den förebyggande delen av Europeiska unionens finanspolitiska pakt som syftar till att säkerställa de offentliga finansernas stabilitet. Då det gäller att få de offentliga finanserna i balans spelar beredningen och genomförandet av effektiva insatser för sysselsättning en nyckelroll.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum