HUS

HUS personal är stolt över sitt arbete

Dela

Enligt personalundersökningen är HUS personal stolt över sitt arbete. Den egna kompetensen upplevs ligga på en hög nivå, men arbetet upplevs fortfarande vara belastande. Av undersökningen framgår också att det är viktigt för personalen att bli hörd och påverka sitt eget arbete.

Genom undersökningen som gjordes i oktober 2022 kartlades HUS-anställdas åsikter om organisationens verksamhet, ledning, växelverkan och arbetshälsa. Undersökningen besvarades av ca 13 400 personer, dvs. 51 % av alla HUS-anställda.

Undersökningen ger en viktig helhetsbild av personalens känslor och erfarenhet, när HUS för sin del förbereder sig för årsskiftet och att välfärdsområdena inleder sin verksamhet. Resultaten av personalundersökningen är viktiga när det gäller att utveckla verksamheten och personalens välbefinnande såväl inom arbetsenheterna som på hela HUS nivå.

”Resultaten av undersökningen och utvecklingsidéerna är mycket värdefulla. Det är viktigt att använda dem för att utveckla verksamheten på alla nivåer i HUS. Allas deltagande och delaktighet behövs när vi är på väg mot ett nytt HUS genom den nya organisationsstrukturen och verksamhetsmiljön”, berättar personaldirektör Outi Sonkeri.

Man vill påverka det egna arbetet mer

Resultaten av personalundersökningen visar att HUS personal är stolt över sitt eget arbete. Enligt enkäten upplever personalen att det egna kunnandet är mycket bra. Över 90 % upplevde att det egna kunnandet är tillräckligt med tanke på kraven i det egna arbetet. Av de som besvarat enkäten skulle 69 % å sin sida rekommendera sin arbetsplats för sina bekanta.

De som besvarade enkäten upplevde att de blivit hörda, men det finns fortfarande utrymme för förbättringar i fråga om hur arbetstagarna kan påverka sitt eget arbete.

En femtedel av HUS-anställda upplever att de ofta eller mycket ofta är överansträngda. Överbelastningen har hållits på samma nivå som under föregående år.

”Det är viktigt att fästa uppmärksamhet vid unga arbetstagares välbefinnande i arbetet, eftersom de oftare än andra åldersgrupper upplever att arbetsmängden är för stor”, säger Sonkeri.

Resultaten skiljer sig från enhet till enhet.

”Det är viktigt att resultaten behandlas inom enheterna. Vi förbättrar verksamheten tillsammans och vid behov får enheterna stöd. Det lönar sig att ta i bruk goda och fungerande strukturer och principer överallt”, berättar förvaltningsöverskötare Marja Renholm.

Nöjdheten med ledarskapet har förbättrats

Utöver personalundersökningen utvärderas ledarskap i större utsträckning på HUS genom Chefspuls-enkäten, som görs flera gånger om året.

I enkäten som genomfördes i början av hösten var 76 % av respondenterna nöjda med sin chefs ledarskap. Jämfört med situationen i slutet av förra året förbättrades resultatet med 3 %.

Ledarskapet upplevs vara rättvist och uppmuntrande. Enligt enkäten råder det en tillitsfull atmosfär inom arbetsenheterna och man upplever att det går smidigt att utföra arbetet.
Av cheferna upplevde 80 % å sin sida att de har goda förutsättningar att lyckas i chefsarbetet.

På HUS har man under det gångna året arbetat systematiskt för att identifiera strukturella hinder för högklassigt ledarskap och utvecklat verktyg i synnerhet till stöd för närledarskap.

”Slutresultatet är bl.a. en modell för chefens arbetsuppgifter, som vi kan utnyttja t. ex. för att skapa klarhet i arbetsfördelningen mellan arbetet och olika aktörer samt för att identifiera belastningsfaktorer”, berättar Renholm.

Nyckelord

Kontakter

Personaldirektör Outi Sonkeri
040 843 3561
outi.sonkeri@hus.fi

Förvaltningsöverskötare Marja Renholm
050 427 0840, marja.renholm@hus.fi

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum