Työterveyslaitos

Ingripande i den etiska belastningen inom äldrearbetet förbättrar arbetshälsan, vårdkvaliteten och tillgången till arbetskraft

Dela
Etisk belastning är en betydande faktor som belastar arbetshälsan inom äldreomsorgen. Modellen Vanhustyön vatupassi (Vattenpasset för äldrearbete) erbjuder lösningar för chefer och ledningen, med vilka de kan stävja den etiska belastningen i vardagen inom äldrearbetet och bygga en etisk arbetskultur. Resultatet är bättre arbetshälsa och på lång sikt äldrearbete med större dragningskraft.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 31.1.2023

En arbetstagare inom äldreomsorgen möter många typer av belastning. Förutom fysisk och kognitiv belastning innehåller arbetet psykosocial dvs. psykisk, social och etisk belastning.

– Etisk belastning försvagar redan i sig orken och arbetsförmågan hos arbetstagarna. Den kan leda till stress och utmattning. Särskilt skadligt är belastningen för arbetsförmågan när den förekommer samtidigt med andra psykosociala belastningsfaktorer. Det här är allmänt inom äldrearbetet, berättar forskningsprofessor Jaana Laitinen från Arbetshälsoinstitutet.

Modellen Vanhustyön vatupassi, som utvecklats av Arbetshälsoinstitutet, erbjuder förståelse för betydelsen av etisk belastning, information om hur den uppstår samt dess konsekvenser för chefer och arbetsenheter inom äldrearbetet. Modellen innehåller också metoder för att bearbeta och förbättra hanteringen av etisk belastning inom den egna arbetsplatsen.

Resurser för att utföra själva arbetet

En minskad etisk belastning gynnar alla: de anställda inom äldrearbetet, arbetsenheterna, klienterna, organisationerna och hela branschen. Det förbättrar arbetstagarnas välbefinnande och atmosfären på arbetsplatsen, vårdkvaliteten, attraktionskraften hos branschen och lindrar bristen på arbetskraft.

– När en arbetstagare har etisk kompetens och när man kommit överens om etiska principer för arbetsenheten kan arbetstagaren använda sina krafter på att utföra själva arbetet. Dessutom har arbetstagaren bättre metoder för att hantera etiskt utmanande situationer som oundvikligen kommer fram i äldrearbetet. Arbetets kvalitet och klientnöjdheten förbättras, säger Jaana Laitinen.

Verktyg för kontinuerlig utveckling i arbetets vardag

Inom arbetet med äldre kan arbetsförhållandena drabbas av kriser när resurserna minskar och när vårdarna upplever att brådskan inte ger förutsättningar för bra omsorg eller vård.

– Med metoderna i Vanhustyön vatupassi kan man bygga en arbetskultur som stöder arbetsplatsens förmåga att genomföra förändringar och förbättra arbetsförhållanden på arbetstagarnas initiativ. Med andra ord handlar det inte bara om att tåla förändring och anpassa sig till den, säger ledande forskare Eveliina Saari.

– Även med hjälp av små förändringar, till exempel mer gemensam diskussionstid vid skiftbyten, kan man ingripa snabbt i missförhållanden. En diskuterande arbetsgemenskap som utvecklar tillsammans skapar välbefinnande där både arbetstagarna och klienterna mår bra, fortsätter Eveliina Saari.

Vanhustyön vatupassi

Mer information

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Työterveyslaitos
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

+35830 474 1https://www.ttl.fi/

Må bra av jobbet

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

 För medier | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Följ Työterveyslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työterveyslaitos

Arbetsengagemang upplevs mest inom människorelaterade yrken och inom administrativt ledarskapsarbete22.3.2023 09:00:00 EET | Tiedote

I materialet som sammanställts av svaren i Arbetshälsoinstitutets Arbetsengagemang-test framkommer att arbetsengagemang är kopplat till hälsa, arbetsförmåga och tillfredsställelse med livet. Enligt resultaten är arbetsengagemang inte ett sällsynt fenomen i finländskt arbetsliv. Det finns dock skillnader mellan olika verksamhetsområden. Arbetsengagemanget är stort speciellt inom undervisnings-, social- och hälsovårdssektorn. Inom industriellt arbete är engagemanget mindre.

Work engagement is highest in interpersonal work and administrative management work22.3.2023 09:00:00 EET | Tiedote

Work engagement is connected to health, work ability and satisfaction in life, according to the data compiled from the responses to the Finnish Institute of Occupational Health’s Work engagement test. According to the results, work engagement is not an unknown phenomenon in the Finnish work life. However, there are differences between industrial sectors. High levels of work engagement can be found in the education, social welfare and health care sectors, in particular. In industrial work, the engagement level is lower.

Työn imua eniten ihmissuhdeammateissa ja hallinnollisessa johtamistyössä22.3.2023 09:00:00 EET | Tiedote

Työn imu on yhteydessä terveyteen, työkykyyn ja tyytyväisyyteen elämässä, kertoo Työterveyslaitoksen Työn imu -testin vastauksista koottu aineisto. Tulosten mukaan työn imu ei ole suomalaisessa työelämässä harvinainen ilmiö. Eroja toimialojen väliltä kuitenkin löytyy. Korkeaa työn imua on etenkin opetus-, sosiaali- ja terveysalalla. Teollisessa työssä imu on vähäisempää.

Försämringen av arbetshälsan har inte kunnat stoppas9.3.2023 11:00:00 EET | Tiedote

Finländarnas arbetshälsa och upplevelse av arbetsförmågan har fortsättningsvis blivit allt sämre, berättar Arbetshälsoinstitutets uppföljningsundersökning Miten Suomi voi? (Hur mår Finland?). Även arbetsengagemanget har försvagats något. Symtomen på arbetsutmattning har ökat särskilt bland arbetstagare med en lägre utbildningsnivå. Även yngre ålder hör samman med försvagad arbetshälsa. Forskarna efterlyser en ändrad utvecklingsriktning på arbetsplatserna genom att förbättra arbetsförhållandena och arbetets resurser.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum