Jyväskylän yliopisto

Medialle asiantuntijoita poliittisiin teemoihin ja tuleviin vaaleihin

Jaa
Jyväskylän yliopistosta löytyy asiantuntijuutta ja tutkittua tietoa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja poliittisiin teemoihin kautta linjan. Tässä koosteessa on eri aloilta haastateltavia ja kommentoijia niin tulevia eduskuntavaaleja kuin myös hallitusohjelmakeskustelujakin ajatellen.

Monien tutkijoiden teemat sivuavat kestävää kehitystä, ilmastonmuutosta, kiertotaloutta ja ruokaturvaa eri kulmilta, niin talous-, luonnon- kuin yhteiskuntatieteidenkin menetelmin. Jyväskylän yliopistossa on myös vahvaa yhteiskuntapolitiikan ja sosiaalityön osaamista hyvinvointiin ja hoivaan liittyen.

Terveys-, liikunta-, koulutus- ja kulttuuripolitiikka puhuttavat varmaankin vaalien alla Kielikysymykset ovat yhä ajankohtaisempia globaalistuvassa ja monikulttuuristuvassa yhteiskunnassa.

Jyväskylän yliopistossa on tietenkin vahvaa politiikan, parlamentarismin ja ajankohtaisiin ulkopoliittisiin teemoihin liittyvää tutkimusta mielenkiintoisilla lähestymiskulmilla monella tieteenalalta.

Ilmastopolitiikka, luonnonvarat

Sami El Geneidy, väitöskirjatutkija, ympäristöjohtaminen, resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdom & JSBE sami.s.elgeneidy@jyu.fi +358405329892
yritysvastuu, kulutuksen hiili- ja luontojalanjälki, ympäristö- ja talous-/kauppapolitiikan kytkökset, - ympäristötilinpito, ilmasto, luonto ja yritykset

Janne Kotiaho, professori, ekologia
janne.kotiaho@jyu.fi  +358 50 594 6881
biodiversiteetti, luonnon monimuotoisuus, luonto, luontokato ja sen syyt, ennallistaminen (kaikki luontotyypit, erityisesti metsät ja suot), luonnonsuojelu, pinta-alat, ekologinen kompensaatio, metsät ja niiden käyttö, hiilinielut ja varastot, kansainväliset monimuotoisuussopimukset, EU:n ennallistamisasetus ja EU:n biodiversiteettistrategia, Suomen uudistettu luonnonsuojelulaki, Suomen biodiversiteettistrategia

Mikko Mönkkönen, professori, soveltava ekologia
mikko.monkkonen@jyu.fi +358 50 4413 682
havumetsät, luonnonvarojen käyttö, monimuotoisuus

Mikael Puurtinen, tutkimuskoordinaattori, resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdom, mikael.puurtinen@jyu.fi +358504777881,
kestävyys

Sirpa Tenhunen, vanhempi yliopistonlehtori, etnologia
sirpa.l.tenhunen@jyu.fi +358504733858
ilmastonmuutoksen politiikka, Etelä-Aasia

Kestävä talous ja talouspolitiikka

Stefan Baumeister, yliopistonlehtori
kestävä kuluttaminen, kestävä liikkuminen ja matkailu, hiilijalanjälkilaskenta, yritysvastuu stefan.c.baumeister@jyu.fi, +358408054122

Miia Grenman, tutkijatohtori
miia.k.grenman@jyu.fi
kestävyyskriisi, kulutus ja hyvinvointi

Kari Heimonen, professori
kari.o.heimonen@jyu.fi, +358400247414
kansainvälinen kauppa

Seija Ilmakunnas
, professori
seija.k.ilmakunnas@jyu.fi, +358503629270
julkinen talous, eläkepolitiikka

Juha Junttila, professori
juha-pekka.j-p.junttila@jyu.fi, +358404856309
raha- ja rahoitusmarkkinat

Antti Kauhanen, professori
työmarkkinat, työllisyyspolitiikka
antti.m.kauhanen@jyu.fi

Mika Maliranta, professori
mika.j.maliranta@jyu.fi, +358503698054
talouskasvu, työmarkkinat, palkanmuodostus

Marileena Mäkelä, yliopistonlehtori
marileena.t.makela@jyu.fi, +358 40 671 7632
kestävän kehityksen raportointi, kiertotalous, tulevaisuuden tutkimus, kestävä kehitys liiketoiminnassa

Tiina Onkila, apulaisprofessori
tiina.onkila@jyu.fi, +358405767818
kestävä ja vastuullinen liiketoiminta, kiertotalous

Jaakko Pehkonen, professori
jaakko.k.pehkonen@jyu.fi, +358503732133
talouspolitiikka

Marjo Siltaoja, apulaisprofessori
marjo.siltaoja@jyu.fi, +358405767841
taloudellinen kestävyys

Mika Skippari, yliopistotutkija
mika.t.t.skippari@jyu.fi, +358406674544
poliittinen markkinointi ja sosiaalinen media

Outi Uusitalo, professori
outi.uusitalo@jyu.fi, +358400247996
kestävä tuotanto ja kulutus

Kielipolitiikka

Mia Halonen, yliopistotutkija
mia.m.halonen@jyu.fi +358408053002
kieli-ideologiat, ideologiat kielessä, kieliasenteet

Petteri Laihonen, yliopistotutkija
petteri.m.laihonen@jyu.fi, +358408053838
kieli(koulutus)politiikka, monikielisyys, vähemmistökielet, tiedekasvatus, kansalaistiede, tutkimusetiikka

Minna-Riitta Luukka, professori
minna-riitta.luukka@jyu.fi, +358408053205
kielipolitiikka, suomen kielen asema, äidinkielen opetus, monilukutaito.

Mika Lähteenmäki, professori, venäjän kieli
mika.k.lahteenmaki@jyu.fi, +358408053206
kielipolitiikka, kielivalinnat ja suhtautuminen venäläiseen kulttuuriin

Karita Mård-Miettinen, professori, soveltava kielitiede
karita.mard-miettinen@jyu.fi +358408055095
kielikoulutuspolitiikka, kielen oppiminen ja opettaminen, kaksikielinen opetus, varhainen kielenopetus

Katja Mäntylä, dosentti, yliopistonlehtori, englannin kieli
katja.mantyla@jyu.fi, +358503455262
vieraan kielen oppiminen ja opettaminen, varhainen kielenoppiminen, kielivalinnat, kestävä kehitys kielen opetuksessa

Sari Pöyhönen, professori, soveltava kielitiede
sari.h.poyhonen@jyu.fi
maahanmuuttopolitiikka, kotouttamispolitiikka, kielipolitiikka

Koulutuspolitiikka

Maarit Alasuutari, professori, varhaiskasvatustiede,
maarit.alasuutari@jyu.fi, +358408053513,
varhaiskasvatuspalvelut, varhaiskasvatukseen osallistuminen ja lastenhoidon tuet; kasvatuksen ja kehityksen alan ammattilaisten ja perheiden yhteistyö, varhaiskasvatuksen suunnittelu

Mika Haapanen, apulaisprofessori
mika.p.haapanen@jyu.fi, +358405767800
koulutuspolitiikka

Hannu L. T. Heikkinen, professori
hannu.l.t.heikkinen@jyu.fi, +358 50 342 1346
kestävä kehitys, opettajankoulutus, opettajien täydennyskoulutus

Esa Kannisto, projektipäällikkö
esa.kannisto@jyu.fi, +358 400 707 628
koulutuksen talous

Juhani Rautopuro, tutkimusprofessori
juhani.rautopuro@jyu.fi, +358 40 805 4936
koulutuksen kysymykset, (opettajarekisteri, arviointikriteerit ym.)

Anna Rönkä, professori, kasvatustieteet,
+358408054891, anna.k.ronka@jyu.fi,
Vanhemmuuteen siirtyminen, yhteisvanhemmuus, tasa-arvo vanhemmuudessa, vuorotyö/epätyypillinen työaika ja perheiden hyvinvointi, vanhemmuuden tukeminen, työn ja perheen yhteensovittaminen, koronapandemia ja perheet

Minna Torppa, professori,
minna.p.torppa@jyu.fi, +358408053538,
oppimisvaikeudet, luku- ja kirjoitustaito, oppimisen ja hyvinvoinnin yhteydet

Kulttuuripolitiikka

Kaisu Kumpulainen, yliopistonopettaja, kulttuuripolitiikka, KUMU
kaisu.kumpulainen@jyu.fi +358408053493 kulttuuripolitiikka, maaseutu, kylät, kylätoiminta, asukasosallisuus, paikallisyhteisöt, lähiötutkimus

Tuuli Lähdesmäki, apulaisprofessori, taidehistoria
tuuli.lahdesmaki@jyu.fi +358408053839
kulttuuriperintöpolitiikkaa ja EU:n kulttuuripolitiikka

Katja Mäkinen, yliopistotutkija, kulttuuripolitiikka
katja.a.p.makinen@jyu.fi +358408054194
kulttuuriperintöpolitiikkaa ja EU:n kulttuuripolitiikka

Johanna Turunen, projektitutkija, nykykulttuurin tutkimus
johanna.k.turunen@jyu.fi +358 50 361 9629
eurooppalainen kulttuuriperintö, kolonialismi ja rasismi, eurosentrisyys, museoiden dekolonisointi

Kyberturvallisuus

Tapio Frantti,
työelämäprofessori, kyberturvallisuus
tapio.k.frantti@jyu.fi, +358 40 5470819
Yhteiskunnallinen kriisinkestävyys verkkoteknologioiden ja kriittisen infrastruktuurin näkökulmasta

Martti Lehto, työelämäprofessori, kyberturvallisuus,
martti.j.lehto@jyu.fi +358 400 248080
Yhteiskunnallinen kriisinkestävyys (resilienssi) kyberturvallisuuden näkökulmasta Kyberturvallisuus, NATO, tekoäly

Panu Moilanen, yliopistonlehtori, turvallisuus ja strateginen analyysi
panu.moilanen@jyu.fi, +358 40 8254554
yhteiskunnallinen kriisinkestävyys, informaatiovaikuttaminen ja informaatiosodankäynti. Teknologian ja turvallisuuden välinen suhde sekä muuttuvien uhkien, kokonaisturvallisuuden ja maanpuolustuksen välinen suhde

Liikunta- ja terveyspolitiikka

Petri Böckerman, professori
petri.bockerman@labore.fi, +358400913189
terveyspolitiikka, työmarkkinat, sote-uudistus

Timo Jaakkola, apulaisprofessori, liikuntapedagogiikka
timo.jaakkola@jyu.fi, +358408053949
koululiikunta, lasten ja nuorten liikunta, liikuntamotivaatio, liikunnan lukutaito.

Sami Kokko, apulaisprofessori, terveyskasvatus
sami.p.kokko@jyu.fi +358408053561
lasten ja nuorten liikunta, lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimus

Merja Rantakokko, apulaisprofessori, gerontologia ja kansanterveys merja.h.rantakokko@jyu.fi, +358503016860
iäkkäiden ulkona liikkuminen, iäkkäiden ihmisten kuntoutus, toimintakyky, itsenäinen asuminen ja osallisuus

Taina Rantanen, professori, gerontologia ja kansanterveys
taina.rantanen@jyu.fi, +358408053590
aktiivisena vanheneminen, väestön ikääntyminen, toimintakyky, liikunta, myöhäiskeski-ikä

Mikko Simula, yliopistonlehtori, liikunnan yhteiskuntatieteet
mikko.simula@jyu.fi +358408053126
liikuntakulttuurin ympäristöpolitiikka, liikuntapalveluiden yhdenvertainen saavutettavuus, liikuntaorganisaatioiden tiedolla johtaminen

Arja Sääkslahti, apulaisprofessori, liikuntapedagogiikka
arja.saakslahti@jyu.fi, +358408053974
koululiikunta, liikunnan opetussuunnitelma / liikunnan opetussisällöt, liikunnan arviointi, liikunnanopettajakoulutus

Jutta Viinikainen, apulaisprofessori
jutta.viinikainen@jyu.fi, +358405767804
terveyspolitiikka

Politiikka ja poliittinen päätöksenteko

Antero Holmila, professori, historia
antero.holmila@jyu.fi +358408093381
suurvaltasuhteet, historiapolitiikka, kylmä sota, suomettuminen

Teemu Häkkinen, dosentti, yleinen historia
teemu.hakkinen@jyu.fi +358408053987,
puolustuspolitiikka,maanpuolustustahto, moraali, taistelutahto

Pasi Ihalainen, akatemiaprofessori, yleinen historia
pasi.t.ihalainen@jyu.fi +358400247457
puolueiden historia, poliittisten käsitteiden historia, parlamentarismin ja demokratian historia, edustuksellisuus, edustuksellinen ja parlamentaarinen / osallistava ja suora demokratia

Hanna-Mari Kivistö, YTT, yliopistonopettaja, valtio-oppi,
hanna-mari.t.kivisto@jyu.fi, +358408054619
parlamentarismi, demokratia, kansalaisuuskysymykset, ihmisoikeudet                    

Simo Mikkonen, yliopistotutkija, yleinen historia,
simo.mikkonen@jyu.fi, +358408093949,
Venäjän ja Itä-Euroopan historia, kylmä sota, historiapolitiikka

Minna Mäkinen, yliopistonopettaja, etnologia
minna.k.makinen@jyu.fi, +358408053988
kuntaliitokset, kotikuntalaisuus, paikallisuus

Mika Ojakangas, valtio-opin professori,
mika.m.a.ojakangas@jyu.fi, +358408054177
poliittinen teoria, poliittiset kriisit

Sergei Prozorov, valtio-opin professori, sergei.prozorov@jyu.fi +358405726370
political theory, theory of international relations, democracy, post-truth politics, Russian politics, Russia's war against Ukraine. Yhteydenotot englanniksi.

Tuija Saresma, yliopistonlehtori, nykykulttuurin tutkimus,
tuija.saresma@jyu.fi, +358408053841
populismi, poliittisen keskustelun kärjistyminen, vihapuheen vaikutus ehdokasasetteluun ja käsiteltäviin teemoihin, äänestäminen ja sukupuoli/ehdokkaiden sukupuoli (ja ikä, koulutus ym. intersektionaaliset erot)

Jouni Tilli, dosentti, tutkija, valtio-oppi,
jouni.a.tilli@jyu.fi +358 40 590 6526
poliittiset kysymykset, erityisesti poliittinen retoriikka, uskonnon ja politiikan yhteydet, valtion myös hyvinvointialueiden ja kuntien suhteet.

Turo Uskali, apulaisprofessori, journalistiikka
turo.uskali@jyu.fi, +358405488448
somevaikuttaminen ja poliittinen vaikuttaminen sosiaalisessa mediassa

Ruokajärjestelmät, ilmastopolitiikka

Teea Kortetmäki, tutkijatohtori, yhteiskuntapolitiikka ja filosofia
teea.kortetmaki@jyu.fi, 040 1834918
oikeudenmukainen siirtymä, kestävä siirtymä, ruokajärjestelmät, ruokapolitiikka, ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuus

Ari Paloviita, yliopistotutkija, yhteiskuntapolitiikka
ruokajärjestelmä, ruokamurros, arvoketjut, liiketoimintamallit, haavoittuvuus, ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Yhteystiedot: ari.paloviita@jyu.fi 040-5767833

Tiina Silvasti, professori, yhteiskuntapolitiikka
tiina.h.silvasti@jyu.fi, +358408054218
suomalaisen ruokajärjestelmän haavoittuvuudet ja suomalainen ruokaturva, sekä ruoka-apu

Siirtolaisuus ja maahanmuutto

Karina Horsti, yliopistonlehtori, kulttuuripolitiikka
karina.horsti@jyu.fi +358408053576
siirtolaisuus mediassa, kansa, etnisyys/rotu ja erilaisuus mediakulttuurissa

Päivi Pirkkalainen, yliopistonopettaja, sosiologia
paivi.m.pirkkalainen@jyu.fi, +35840805413
turvapaikan hakijoiden oikeudet, maahanmuuttajien järjestötoiminta, ulkomaalaisten karkotukset

Sosiaalipolitiikka, sosiaalityö

Monika von Bonsdorff, apulaisprofessori
monika.e.vonbonsdorff@jyu.fi, +358 50 461 0141
sote, työelämä

Johanna Kiili, apulaisprofessori, sosiaalityö
johanna.j.kiili@jyu.fi +358408054472
sosiaalityö, erityisesti lastensuojelun avohuolto, lasten osallisuus ja kokemusasiantuntijuus

Marjo Kuronen, professori, sosiaalityö
marjo.l.a.kuronen@jyu.fi, +358408054231
hyvinvointipalvelut sukupuolinäkökulmasta, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien naisten palvelutarpeet

Teppo Kröger, professori, Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö (CoE AgeCare) johtaja, yhteiskuntapolitiikka
teppo.kroger@jyu.fi, +358408054160
vanhuspalvelut, sote-palvelujärjestelmä

Sakari Taipale, professori, yhteiskuntapolitiikka
sakari.taipale@jyu.fi +358400728852
ikääntyminen ja digitalisaatio sekä teknologian rooli vanhustyössä

Aila-Leena Matthies, professori, sosiaalityö
aila-leena.matthies@chydenius.fi, +358407422199
Sosiaalihuollon ja sosiaalityön asema hyvinvointi (HVA)- ja yhteistoiminta (YTA)-alueilla, sosiaali- ja terveydenhuollon TKIO-rakenteet ja niiden resurssointi sekä yhteistyö yliopistojen kanssa. Vaikuttavan aikuissosiaalityön toimintaedellytykset hyvinvointialueilla, taloussosiaalityö, sosiaalinen osallisuus, luontolähtöiset ja yhteisölliset sosiaalityön menetelmät.    

Armi Mustosmäki, yliopistonlehtori, yhteiskuntapolitiikka
armi.e.mustosmaki@jyu.fi, 0504421865
korporatistiset politiikkaprosessit, tasa-arvo työelämässä, perhepolitiikka, alustatalous ja tasa-arvo

Kati Närhi, professori, sosiaalityö
ekososiaalinen lähestymistapa ja siirtymä sosiaalityössä sekä rakenteellinen sosiaalityö
Yhteystiedot: kati.narhi@jyu.fi +358408053330

Heli Valokivi, professori, sosiaalityö heli.valokivi@jyu.fi +358406641514
gerontologinen sosiaalityö, ikääntyneiden hoivapalvelut ja käyttäjäosallisuus

Lina van Aerschot, yliopistotutkija, yhteiskuntapolitiikka
lina.vanaerschot@jyu.fi, +358408053767
hoiva ja eriarvoisuus, hoivaköyhyys, avun riittämättömyys, vanhuspalvelut, hoivapalvelut

Työelämän kysymykset

Tommi Auvinen, vanhempi yliopistonlehtori
tommi.p.auvinen@jyu.fi, +358405767798
johtaminen, digitaalisuus työelämässä

Hanna-Mari Ikonen, yliopistonlehtori, sosiaalitieteet
hanna-mari.p.ikonen@jyu.fi, +358406104082
prekariaatti, työn, yrittäjyyden ja toimeentulon ongelmat ja yhteys sukupuoleen

Mikko Jakonen, dosentti, yhteiskuntapolitiikka
mikko.p.jakonen@jyu.fi
työn ja talouden politiikka, työssäkäyvien köyhyys, eduskunta, asiantuntijuus ja päätöksenteko

Ympäristökiistat ja energiapolitiikka

Tapio Litmanen, professori, sosiologia
tapio.litmanen@jyu.fi, +358408054168
ympäristökiistat, riskit ja turvallisuus, energiapolitiikka, ydinvoimapolitiikka

Lisätietoa: viestinta@jyu.fi

https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2023/01/asiantuntijoita-poliittisiin-teemoihin-ja-tuleviin-vaaleihin

 

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Tietoja julkaisijasta

Jyväskylän yliopisto
PL 35
40014 Jyväskylä

http://www.jyu.fi

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto

Uutta tietoa kalataloudesta, kestävästä kalastuksesta ja kalanviljelystä20.3.2023 08:03:00 EET | Tiedote

Kansallisilla kalapäivillä sinut parhaana palkitaan, lauloi Ultra Bra -yhtye hauesta. Jyväskylän yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen järjestämillä Kansallisilla kalatutkimuspäivillä 20.–21.3.2023 ei tällä kertaa palkita ketään, mutta esillä on muun muassa kalastuksen kestävyys ja kalakantojen tila, hylkeet ja kaupallinen kalastus Itämerellä, kalojen vierasaineet ja niiden vaikutukset, kalankasvatuksen prosessivesien puhdistaminen, ravinteiden talteenotto ja kalojen hyvinvointi sekä lohikalojen elinympäristöt ja ekologia.

OKM:ltä merkittävä erityisavustus liikuntateknologian tutkimusinfrastruktuurin vahvistamiseen17.3.2023 12:00:00 EET | Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Vuokatissa sijaitsevalle Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan liikuntateknologian yksikölle 460 000 euron valtionavustuksen. Rahoituksella hankitaan infrastruktuuria yksikön laboratorioihin. Liikuntateknologian yksikkö on erikoistunut etenkin pohjoismaisten hiihtolajien soveltavaan ja teknologiaa hyödyntävään tutkimukseen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme