VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Myndighetssamarbete behövs i glesbefolkade områden – styrningen av säkerhetstjänsterna är oenhetlig

Dela

Myndighetssamarbetet är en metod för att effektivt ge hjälp i glesbefolkade områden. I praktiken kan samarbetet dock begränsas av myndigheternas befogenheter.

Bild: Lapin pelastuslaitos. Bilden som är publicerad i samband med pressmeddelandet, är avsedd för meddelanden relaterat till utlåtandet.
Bild: Lapin pelastuslaitos. Bilden som är publicerad i samband med pressmeddelandet, är avsedd för meddelanden relaterat till utlåtandet.

Statens revisionsverk har granskat myndighetssamarbetet i säkerhetsstjänster för glesbefolkade områden. Syftet med dessa tjänster är att förbereda sig och reagera på bland annat brott, olyckor och säkerhetshot. Myndighetssamarbetet syftar till att mer effektivt använda myndighetsresurser i glesbefolkade områden.

I myndigheternas dagliga verksamhet är samarbetet smidigt och omedelbart. Situationen blir dock mer komplicerad om en myndighet är tvungen att sköta uppdrag på en annan myndighets vägnar. I sådana situationer begränsas den närmaste patrullens handlingskapacitet ofta av myndighetens behogenheter och egna lagstadgade uppdrag.

”Det är svårt att fastställa och genomföra gemensamma mål, eftersom olika myndigheter har olika bakgrunder, uppdrag och styrsystem. God samarbetspraxis är inte särskilt välkänd, eftersom ingen organisation följer upp och aktivt utvärderar praxisen och fördelarna med samarbetet”, säger Mikko Koskinen, ledande effektivitetsrevisor på Statens revisionsverk.

Myndigheterna har uppmuntrats att samarbeta genom redogörelse och strategier för den inre säkerheten och genom olika projekt för utveckling av säkerheten i glesbefolkade områden. Målen för lokal och regional säkerhetsplanering har också styrt myndigheterna att samarbeta. Trots detta har styrningen av samarbetet som helhet inte varit tydlig.

Åren 2006–2014 styrde Inrikesministeriet aktivt myndigheterna att samarbeta. Därefter har samarbetet dock endast några enskilda gånger nämnts i målen för myndigheternas verksamhet. De mål som satts upp av centralförvaltningen har till och med stridit mot varandra. Å ena sidan har myndigheterna styrts att samarbeta, å andra sidan har de styrts att koncentrara sig på de grundläggande uppgifterna. Fram till 2014 styrde Inrikesministeriet även uppgörandet av regionala och lokala säkerhetsplaner. Därefter har allt färre planer gjorts upp. De senaste åren har regionförvaltningsverken inte heller främjat uppgörandet av planerna. I januari 2019 publicerade Inrikesministeriet nya riktlinjer för säkerhetsplaneringen.

”Tydliga strukturer och en långsiktig styrning skulle stödja de regionala myndigheternas samarbete och verksamhet bäst. I kommande reformer av lokalförvaltningen och regionförvaltningen bör mer uppmärksamhet fästas på hantering och samarbete inom regional säkerhet”, säger Koskinen.

Ta del av publikationen: Myndighetssamarbete i säkerhetstjänster för glesbefolkade områden

Mer information om Statens revisionsverks revisioner och god förvaltning: VTV.fi

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Bild: Lapin pelastuslaitos. Bilden som är publicerad i samband med pressmeddelandet, är avsedd för meddelanden relaterat till utlåtandet.
Bild: Lapin pelastuslaitos. Bilden som är publicerad i samband med pressmeddelandet, är avsedd för meddelanden relaterat till utlåtandet.
Ladda ned bild

Länkar

Om

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Följ VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

ESR-ohjelman hankkeet eivät tavoita työttömiä riittävän hyvin28.5.2020 06:45:00 EESTTiedote

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamat hankkeet eivät välttämättä tavoita heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä, havaittiin Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastuksessa. Työ- ja elinkeinoministeriön tulisi varmistaa, että ESR-hankerahoitus kohdentuu rakennerahastokaudella 2021–2027 nykyistä paremmin keskeisille kohderyhmille eli työttömille ja heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille.

Krishantering är det viktigaste nu, men i fortsättningen behövs också strukturreformer20.5.2020 06:45:00 EESTTiedote

Statens revisionsverk bedömer att det behövs tillräckligt stora och träffsäkra ekonomisk-politiska åtgärder för att möta coronakrisen. De bör vara snabba men tidsbegränsade. Krisen kommer att öka den offentliga skulden rejält. Trots en låg räntenivå som underlättar situationen i fråga om de offentliga finanserna, behövs det strukturreformer för att stoppa ökningen av Finlands skuldkvot.

Kriisin hoito on nyt tärkeintä, mutta jatkossa tarvitaan myös rakenteellisia uudistuksia20.5.2020 06:45:00 EESTTiedote

Koronakriisiin vastaamiseksi tarvitaan riittävän suuria ja hyvin kohdennettuja talouspoliittisia toimia, arvioi Valtiontalouden tarkastusvirasto. Niiden tulisi myös olla nopeita mutta määräaikaisia. Kriisi tulee lisäämään julkista velkaa reilusti. Vaikka matala korkotaso helpottaa julkisen talouden tilannetta, Suomessa on tarve rakenteellisille uudistuksille, jotta velkasuhteen kasvu saadaan pysäytettyä.

Valtion kone- ja laiteomaisuuden elinkaari tulisi huomioida jo suunnitteluvaiheessa nykyistä paremmin14.5.2020 06:45:00 EESTTiedote

Valtion kone- ja laiteomaisuutta hoidetaan pääosin hyvin, havaittiin Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV:n) tarkastuksessa. Kokonaiskuvaa valtion käyttöomaisuudesta ja omaisuuden kokonaishallintaa on kuitenkin tarkastuksen perusteella tarvetta parantaa. Olennaista on ministeriöiden, virastojen ja laitosten johdon sitoutuminen omaisuuden hyvään hallintaan.

Livscykeln av statens maskiner och anordningar bör beaktas bättre redan i planeringsskedet14.5.2020 06:45:00 EESTTiedote

Statens revisionsverk fastställde i en granskning att statens maskiner och anordningar förvaltas på det stora hela väl. Utifrån granskningen behövs det dock en bättre totalbild av anläggningstillgångarna och bättre totalhantering av tillgångarna. Det väsentliga är att ministeriernas, ämbetsverkens och inrättningarnas ledning föresätter sig att iaktta god tillgångshantering.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum