VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Presidentvalet 2018: Information till media om redovisning och övervakning av valfinansiering

Jaa

Förhandsredovisning av valfinansiering

Vid behov får ett parti som har ställt upp en kandidat och ett valombud för en valmansförening som ställt upp en kandidat eller en ersättare för valombudet, före valdagen till Statens revisionsverk (VTV) lämna in en frivillig förhandsredovisning med en plan för valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen. En frivillig förhandsredovisning av valfinansiering kan lämnas in även av alla partier och i understödsbeslutet avsedda föreningar.

Förhandsredovisningen kan lämnas in 28.11.2017–9.2.2018.

För det första valet ska förhandsredovisningen lämnas skriftligen till revisionsverket senast 26.1.2018 före kl. 15.

Om en andra omgång hålls, kan förhandsredovisningen för det första valet kompletteras före den andra valdagen.

Om en förhandsredovisning inte har lämnats in före den första valdagen, kan den också lämnas in före den andra valdagen. I bägge fallen ska en förhandsredovisning av valfinansieringen lämnas in skriftligen senast 9.2.2018 före kl. 15. Förhandsredovisningar som lämnas in efter tidsfristen publiceras och behandlas inte.

VTV lägger ofördröjligen ut kandidaternas förhandsredovisningar som sådana på följande nätadress: www.vaalirahoitusvalvonta.fi -> Valfinansiering-> Läs redovisningarna -> Presidentval 2018.

Partiernas och de i understödsbeslutet avsedda föreningarnas förhandsredovisningar finns på följande adress: www.vaalirahoitusvalvonta.fi -> Partifinansiering -> Läs redovisningarna -> Förhandsredovisning.

Redovisning av valfinansieringen

Den egentliga redovisningen av valfinansieringen ska göras av alla kandidater i presidentvalet.

Skyldiga att redovisa sin valfinansiering vid presidentvalet är ett parti som har ställt upp en kandidat och ett valombud för en valmansförening som ställt upp en kandidat eller en ersättare för valombudet.

Om någon kandidat vid det första valet har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, utfärdar statsrådet en kungörelse om resultatet av presidentvalet den andra dagen efter den första valdagen och valresultatet fastställs 30.1.2018. I så fall ska redovisningen av valfinansieringen göras inom två månader efter kungörelsen om resultatet. Den skriftliga redovisningen av valfinansieringen ska med andra ord vara framme vid Statens revisionsverk 2.4.2018 kl. 15. Därefter inlämnade redovisningar antecknas som försenat anlända.

Kandidater vid det eventuella andra valet är de kandidater som har fått flest röster vid det första valet. Om en andra omgång hålls, konstaterar statsrådet den fjärde dagen efter det andra valets valdag vilkendera kandidaten som vid det andra valet har fått flest röster och blivit vald till republikens president. Statsrådet utfärdar en kungörelse om resultatet av pre-sidentvalet och valresultatet fastställs 15.2.2018. Redovisningen av valfinansieringen ska göras inom två månader efter kungörelsen om resultatet av det andra valet. Den skriftliga redovisningen av valfinansieringen ska med andra ord vara framme vid Statens revisionsverk 16.4.2018 kl. 15. Därefter inlämnade redovisningar antecknas som försenat anlända.

VTV lägger ut redovisningarna av valfinansieringen som sådana på följande adress:
www.vaalirahoitusvalvonta.fi -> Valfinansiering-> Läs redovisningarna -> Presidentval 2018.

Rapporter

I revisionsverkets webbtjänst finns olika rapporter om publicerade redovisningar av valfinansiering. Tjänsten producerar rapporter om bland annat alla som har lämnat in redovisningar, redovisningar som saknas, redovisningar som har inkommit efter ett visst datum och de största donatorerna.

www.vaalirahoitusvalvonta.fi -> Valfinansiering -> Rapporter

Rapporterna kan också laddas upp i CSV-format. Alla rapporter är uppdaterade.

www.vaalirahoitusvalvonta.fi -> Valfinansiering -> Rapporter -> Faktamaterial

Vite

Om en redovisningsskyldig trots uppmaning inte redovisar sin valfinansiering eller om en redovisning visar sig vara uppenbart felaktig eller bristfällig, kan Statens revisionsverk vid vite förplikta den redovisningsskyldige att göra en redovisning eller att rätta till felet eller bristen. Vitet döms ut av en särskild vitesnämnd.

Resultattjänst och annan informationstjänst

Allmänna statistiktjänster i samband med val och valresultaten tillhandahålls av Justitieministeriet, Statistikcentralen och Befolkningsregistercentralen.

Allmän information om val: www.vaalit.fi

Resultattjänst: tulospalvelu.vaalit.fi 

Statens revisionsverks tillsynsuppgifter

Statens revisionsverk har tagit emot redovisningar av valfinansiering från och med den 1 maj 2009. Revisionsverket lägger ut de mottagna förhandsredovisningarna och redovisningarna av valfinansieringen samt partiernas och de i understödsbeslutet avsedda föreningarnas redovisningar i realtid på sin webbtjänst där redovisningarna kan läsas. Dessutom är det möjligt att inhämta information om redovisningarna i olika rapporter.

Revisionsverkets uppgift fastställs i lagen om kandidaters valfinansiering. Revisionsverket ska övervaka att redovisningsskyldigheten
fullgörs. Med andra ord ska revisionsverket

  • kontrollera om samtliga redovisningsskyldiga lämnat redovisning enligt lagen om kandidaters valfinansiering.
  • utan dröjsmål offentliggöra samtliga redovisningar som inkommit, och
  • sedan det granskat redovisningarna vid behov uppmana redovisningsskyldiga att göra en ny redovisning, komplettera sin redovisning eller visa att redovisningen är riktig och tillräcklig.

Yhteyshenkilöt

Jaakko Eskola, redovisningsrevisionschef
tfn 040 731 5403
vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi
www.vaalirahoitusvalvonta.fi
www.vtv.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Revisionsorgan i EU-länder bedömde finanspolitiska EU-, IMF- och OECD-rekommendationer7.11.2017 07:01Tiedote

Statens revisionsverk (VTV) medverkade i en parallell revision av sex EU-länders finanspolitik utifrån internationella organisationers finanspolitiska rekommendationer och medlemsländernas åtgärder för att minska de finanspolitiska riskerna. Utöver Finland deltog Nederländerna, Lettland, Portugal, Sverige och Slovakien i revisionen. Enligt resultaten från den parallella revisionen har EU, OECD och IMF gett liknande finanspolitiska rekommendationer till respektive land. Vad gäller Finland har dessutom en avsevärd del av rekommendationerna upprepats år efter år.

EU-maiden tarkastusvirastot arvioivat EU:n, IMF:n ja OECD:n talouspoliittisia suosituksia7.11.2017 07:00Tiedote

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) oli mukana kuuden EU-maan finanssipolitiikan rinnakkaistarkastuksessa, jossa tarkasteltiin kansainvälisten organisaatioiden talouspoliittisia suosituksia ja jäsenmaiden toteuttamia toimia julkisen talouden riskien pienentämiseksi. Tarkastuksessa olivat mukana Suomen lisäksi Hollanti, Latvia, Portugali, Ruotsi ja Slovakia. Rinnakkaistarkastuksen tulosten mukaan EU:n, OECD:n ja IMF:n talouspoliittiset suositukset ovat kunkin maan kohdalla olleet samansuuntaisia. Suomelle annetuissa suosituksissa on lisäksi ollut huomattavasti toistoa vuodesta toiseen.

De offentliga finanserna stärks inte enligt regeringens mål för den finansiella ställningen3.11.2017 07:01Tiedote

Enligt VTV:s bedömning förbättras den offentliga sektorns finansiella ställning inte i takt med regeringens mål för mandatperioden trots att ekonomin går bättre. När man eliminerar det förbättrade konjunkturlägets effekt på finanserna och utgår från finansministeriets prognos visar beräkningarna att det strukturella saldot för den offentliga sektorn försämras åren 2017 och 2018. Det strukturella saldot beräknas bli -1,3 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 2018 och hamnar då cirka 0,8 procentenheter från det medelfristiga målet (MTO). Trots att de offentliga finanserna stärks i år när ekonomin går bättre kommer inte heller det nominella balansmålet att uppnås under denna mandatperiod. Detta beror på att statsfinanserna stärks långsammare än planerat.

Julkisen talouden rahoitusasema ei vahvistu hallituksen tavoitteiden mukaisesti3.11.2017 07:00Tiedote

VTV:n arvion mukaan julkisyhteisöjen rahoitusasema ei tule parantuneesta taloustilanteesta huolimatta kohentumaan hallituksen tavoitteiden mukaisesti kuluvalla vaalikaudella. Julkisyhteisöjen rakenteellinen jäämä, josta on poistettu suhdannetilanteen kohentumisen vaikutus rahoitusasemaan, heikkenee valtiovarainministeriön ennusteeseen perustuvien laskelmien mukaan vuosina 2017 ja 2018. Rakenteellinen jäämä on noin -1,3 prosenttia vuonna 2018, jääden noin 0,8 prosenttiyksikön päähän sille asetetusta keskipitkän aikavälin tavoitteesta (MTO). Vaikka parantunut taloustilanne on vahvistanut julkista taloutta vuonna 2017, ei myöskään julkisen talouden nimellistä tasapainotavoitetta tulla saavuttamaan tällä vaalikaudella. Tämä johtuu valtiontalouden rahoitusaseman tavoiteltua hitaammasta vahvistumisesta.

Försvarsmaktens strategiska planering har stärkts, ekonomiplaneringen för materielprojekt bör utvecklas31.10.2017 07:01Tiedote

Enligt VTV:s revision har Försvarsmaktens strategiska planering stärkts efter försvarsreformen. Verksamhetsansvariga bör bedöma hur styrningen fungerar som helhet och förbättra kopplingen mellan den ekonomiska och strategiska planeringen. Man behöver utveckla den ekonomiska analysen och uppföljningen av framförallt materielprojekten. Finlands försvarsbudget år 2017 uppgår till cirka 2,83 miljarder euro, dvs. 5,1 % av utgifterna i statens budgetekonomi.

Puolustusvoimien strateginen suunnittelu on vahvistunut, materiaalihankkeiden taloussuunnittelua tulee edelleen kehittää31.10.2017 07:00Tiedote

VTV:n tarkastuksen mukaan Puolustusvoimien strateginen suunnittelu on vahvistunut puolustusvoimauudistuksen jälkeen. Toiminnan ohjauskokonaisuuden toimivuudesta tulisi tehdä arvio, ja taloussuunnittelu tulisi kytkeä paremmin strategiseen suunnitteluun. Kehitettävää on erityisesti materiaalihankkeiden taloudellisessa arvioinnissa ja seurannassa. Suomen puolustusbudjetti vuonna 2017 on noin 2,83 miljardia euroa eli 5,1 % valtion budjettitalouden menoista.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme