VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Presidentvalet 2018: Information till media om redovisning och övervakning av valfinansiering

Jaa

Förhandsredovisning av valfinansiering

Vid behov får ett parti som har ställt upp en kandidat och ett valombud för en valmansförening som ställt upp en kandidat eller en ersättare för valombudet, före valdagen till Statens revisionsverk (VTV) lämna in en frivillig förhandsredovisning med en plan för valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen. En frivillig förhandsredovisning av valfinansiering kan lämnas in även av alla partier och i understödsbeslutet avsedda föreningar.

Förhandsredovisningen kan lämnas in 28.11.2017–9.2.2018.

För det första valet ska förhandsredovisningen lämnas skriftligen till revisionsverket senast 26.1.2018 före kl. 15.

Om en andra omgång hålls, kan förhandsredovisningen för det första valet kompletteras före den andra valdagen.

Om en förhandsredovisning inte har lämnats in före den första valdagen, kan den också lämnas in före den andra valdagen. I bägge fallen ska en förhandsredovisning av valfinansieringen lämnas in skriftligen senast 9.2.2018 före kl. 15. Förhandsredovisningar som lämnas in efter tidsfristen publiceras och behandlas inte.

VTV lägger ofördröjligen ut kandidaternas förhandsredovisningar som sådana på följande nätadress: www.vaalirahoitusvalvonta.fi -> Valfinansiering-> Läs redovisningarna -> Presidentval 2018.

Partiernas och de i understödsbeslutet avsedda föreningarnas förhandsredovisningar finns på följande adress: www.vaalirahoitusvalvonta.fi -> Partifinansiering -> Läs redovisningarna -> Förhandsredovisning.

Redovisning av valfinansieringen

Den egentliga redovisningen av valfinansieringen ska göras av alla kandidater i presidentvalet.

Skyldiga att redovisa sin valfinansiering vid presidentvalet är ett parti som har ställt upp en kandidat och ett valombud för en valmansförening som ställt upp en kandidat eller en ersättare för valombudet.

Om någon kandidat vid det första valet har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, utfärdar statsrådet en kungörelse om resultatet av presidentvalet den andra dagen efter den första valdagen och valresultatet fastställs 30.1.2018. I så fall ska redovisningen av valfinansieringen göras inom två månader efter kungörelsen om resultatet. Den skriftliga redovisningen av valfinansieringen ska med andra ord vara framme vid Statens revisionsverk 2.4.2018 kl. 15. Därefter inlämnade redovisningar antecknas som försenat anlända.

Kandidater vid det eventuella andra valet är de kandidater som har fått flest röster vid det första valet. Om en andra omgång hålls, konstaterar statsrådet den fjärde dagen efter det andra valets valdag vilkendera kandidaten som vid det andra valet har fått flest röster och blivit vald till republikens president. Statsrådet utfärdar en kungörelse om resultatet av pre-sidentvalet och valresultatet fastställs 15.2.2018. Redovisningen av valfinansieringen ska göras inom två månader efter kungörelsen om resultatet av det andra valet. Den skriftliga redovisningen av valfinansieringen ska med andra ord vara framme vid Statens revisionsverk 16.4.2018 kl. 15. Därefter inlämnade redovisningar antecknas som försenat anlända.

VTV lägger ut redovisningarna av valfinansieringen som sådana på följande adress:
www.vaalirahoitusvalvonta.fi -> Valfinansiering-> Läs redovisningarna -> Presidentval 2018.

Rapporter

I revisionsverkets webbtjänst finns olika rapporter om publicerade redovisningar av valfinansiering. Tjänsten producerar rapporter om bland annat alla som har lämnat in redovisningar, redovisningar som saknas, redovisningar som har inkommit efter ett visst datum och de största donatorerna.

www.vaalirahoitusvalvonta.fi -> Valfinansiering -> Rapporter

Rapporterna kan också laddas upp i CSV-format. Alla rapporter är uppdaterade.

www.vaalirahoitusvalvonta.fi -> Valfinansiering -> Rapporter -> Faktamaterial

Vite

Om en redovisningsskyldig trots uppmaning inte redovisar sin valfinansiering eller om en redovisning visar sig vara uppenbart felaktig eller bristfällig, kan Statens revisionsverk vid vite förplikta den redovisningsskyldige att göra en redovisning eller att rätta till felet eller bristen. Vitet döms ut av en särskild vitesnämnd.

Resultattjänst och annan informationstjänst

Allmänna statistiktjänster i samband med val och valresultaten tillhandahålls av Justitieministeriet, Statistikcentralen och Befolkningsregistercentralen.

Allmän information om val: www.vaalit.fi

Resultattjänst: tulospalvelu.vaalit.fi 

Statens revisionsverks tillsynsuppgifter

Statens revisionsverk har tagit emot redovisningar av valfinansiering från och med den 1 maj 2009. Revisionsverket lägger ut de mottagna förhandsredovisningarna och redovisningarna av valfinansieringen samt partiernas och de i understödsbeslutet avsedda föreningarnas redovisningar i realtid på sin webbtjänst där redovisningarna kan läsas. Dessutom är det möjligt att inhämta information om redovisningarna i olika rapporter.

Revisionsverkets uppgift fastställs i lagen om kandidaters valfinansiering. Revisionsverket ska övervaka att redovisningsskyldigheten
fullgörs. Med andra ord ska revisionsverket

  • kontrollera om samtliga redovisningsskyldiga lämnat redovisning enligt lagen om kandidaters valfinansiering.
  • utan dröjsmål offentliggöra samtliga redovisningar som inkommit, och
  • sedan det granskat redovisningarna vid behov uppmana redovisningsskyldiga att göra en ny redovisning, komplettera sin redovisning eller visa att redovisningen är riktig och tillräcklig.

Yhteyshenkilöt

Jaakko Eskola, redovisningsrevisionschef
tfn 040 731 5403
vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi
www.vaalirahoitusvalvonta.fi
www.vtv.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Det nationella materialeffektivitetsprogrammet lyckades effektivisera materialanvändningen9.1.2018 07:00Tiedote

Statens revisionsverk utredde hur det nationella materialeffektivitetsprogrammet hade genomförts. Målet för programmet var att minska de negativa miljökonsekvenserna av den industriella produktionen och att förbättra företagens konkurrenskraft. Företagens konkurrenskraft, produktivitet och sysselsättningsförmåga utvecklades inte på ett tydligt sätt positivt till följd av programmet. Programmet effektiviserade dock materialanvändningen och skapade möjligheter för företag att bilda nätverk.

Kansallinen materiaalitehokkuusohjelma onnistui materiaalien käytön tehostamisessa9.1.2018 07:00Tiedote

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) selvitti kansallisen materiaalitehokkuusohjelman toteuttamista. Ohjelman tavoitteena oli vähentää teollisen tuotannon haitallisia ympäristövaikutuksia ja parantaa yritysten kilpailukykyä. Yritysten kilpailukyky, tuottavuus ja työllistämiskyky eivät selkeästi kehittyneet myönteisesti ohjelman toteuttamisen seurauksena. Ohjelman toteuttaminen vaikutti kuitenkin myönteisesti materiaalien käytön tehostumiseen sekä loi edellytyksiä yritysten välisten verkostojen muodostamiseen.

Kostnadsplaneringen av statens IT-investeringar bör göras smidigare och uppföljningen av fördelar bör effektiviseras19.12.2017 07:01Tiedote

Statens revisionsverk (VTV) har utrett på vilket sätt statsförvaltningen förutser och följer upp kostnaderna för och fördelarna med IT-investeringar. Dessutom har revisionsverket utvärderat hur ändamålsenliga metoderna för förutseende och uppföljning har varit. Kostnader och fördelar beräknas när investeringar bereds, men i startskedet kan kostnadskalkyler vara inexakta. I flera fall är nyttoanalysen bristfällig och stödjer inte uppföljningen i senare skeden. Utifrån revisionsobservationerna är uppföljningen sporadisk. Totalt sett verkar det som om den ekonomiska planeringen av IT-projekt är problematisk.

Valtion tietojärjestelmäinvestointien kustannussuunnittelu kaipaa ketteryyttä ja hyötyjen seuranta tehostamista19.12.2017 07:00Tiedote

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) selvitti, miten valtionhallinnossa ennakoidaan ja seurataan tietojärjestelmäinvestointien kustannuksia ja hyötyjä. Lisäksi arvioitiin ennakointi- ja seurantamenetelmien tarkoituksenmukaisuutta. Kustannuksia ja hyötyjä arvioidaan investointien valmisteluvaiheessa, mutta alkuvaiheen kustannusarviot voivat olla epätarkkoja. Hyötyarviot jäävät usein puutteellisiksi eivätkä tue myöhemmissä vaiheissa tehtävää seurantaa. Seuranta onkin tarkastushavaintojen perusteella satunnaista. Tietojärjestelmähankkeiden taloussuunnittelu näyttäytyy kokonaisuutena ongelmallisena.

De flesta fullmäktigeledamöter och ersättare som valts vid kommunalvalet lämnade in redovisningarna av valfinansieringen inom utsatt tid4.12.2017 12:01Tiedote

Statens revisionsverk (VTV) har publicerat en berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid kommunalvalet 2017. Skyldigheten att redovisa valfinansieringen gäller alla invalda fullmäktigeledamöter och ersättare. Antalet redovisningsskyldiga vid kommunalvalet var 17 532 och de flesta av dessa lämnade in redovisningen inom utsatt tid. VTV uppmanade 1 639 redovisningsskyldiga att lämna in en redovisning av valfinansieringen, och för tillfället finns det åtta personer som inte har lämnat in redovisningen. Redovisningarna av valfinansieringen finns i tjänsten www.vaalirahoitusvalvonta.fi.

Suurin osa kuntavaaleissa valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi valituista toimitti vaalirahoitusilmoituksensa määräajan puitteissa4.12.2017 12:00Tiedote

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on julkaissut eduskuntakertomuksen vuoden 2017 kuntavaalien vaalirahoituksen valvonnasta. Vaalirahoituksen ilmoitusvelvollisuus koskee valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi valittuja. Ilmoitusvelvollisia oli kuntavaaleissa 17 532 henkilöä, joista valtaosa toimitti ilmoituksen määräaikaan mennessä. 1 639 ilmoitusvelvollista sai VTV:ltä kehotuksen vaalirahoitusilmoituksen toimittamisesta ja tällä hetkellä ilmoitus puuttuu vielä kahdeksalta henkilöltä. Vaalirahoitusilmoitukset ovat luettavissa www.vaalirahoitusvalvonta.fi-palvelussa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme